Etaamb.openjustice.be
Decreet van 07 mei 2004
gepubliceerd op 08 juni 2004

Decreet houdende de oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap « Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen »

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2004035854
pub.
08/06/2004
prom.
07/05/2004
ELI
eli/decreet/2004/05/07/2004035854/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

7 MEI 2004. - Decreet houdende de oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap « Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen » (1)


Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, regering, bekrachtigen hetgeen volgt : Decreet houdende de oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap « Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen ». HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

Art. 2.Voor de toepassing van dit decreet wordt verstaan onder : 1° het Kaderdecreet : het decreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003;2° het Agentschap : het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen;3° geografische informatie : alle ruimtelijk gerefereerde informatie;4° GIS-Vlaanderen : Geografisch Informatiesysteem Vlaanderen;5° GIS-decreet : het decreet van 17 juli 2000 houdende het Geografisch Informatiesysteem Vlaanderen;6° Geografisch Informatie Systeem, hierna GIS te noemen : informatiesysteem voor het opbouwen, beheren, verwerken, presenteren, integreren en communiceren van geografische informatie;7° referentiebestanden : geografische basisbestanden die een geometrische referentie, een topografische referentie of een objectreferentie bieden voor een van de volgende doelstellingen : a) om gebruikt te worden als ruimtelijk skelet om andere gegevens geometrisch bij te voegen of in te passen;b) om te dienen als topografische of visuele achtergrond voor opvraag- en weergavendoeleinden;c) om objectinformatielagen te bieden, die zodanig gestructureerd zijn dat algemene bestanden met thematische attributen hiermee koppelbaar zijn;8° themabestanden : bestanden die geselecteerde geografische informatie over een specifiek thema bevatten. HOOFDSTUK II. - Oprichting

Art. 3.Er wordt een publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid opgericht, bedoeld in artikel 13 van het Kaderdecreet. Dat Agentschap draagt als naam Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen.

De Vlaamse regering bepaalt tot welk homogeen beleidsdomein het Agentschap behoort.

De bepalingen van het kaderdecreet zijn van toepassing op het Agentschap. HOOFDSTUK III. - Missie, taken en bevoegdheden

Art. 4.Het agentschap heeft als missie te zorgen voor de coördinatie, de organisatie en de dienstverlening in het kader van het samenwerkingsverband GIS-Vlaanderen.

Art. 5.Onverminderd de bevoegdheden, opgenomen in het decreet van 17 juli 2000 houdende het Geografisch Informatiesysteem Vlaanderen, en om de missie, bedoeld in artikel 4, waar te maken, vervult het agentschap de volgende taken : 1° de uitvoering van het GIS-plan en het GIS-uitvoeringsplan, bedoeld in artikel 7 van het GIS-decreet;2° de conceptuele ontwikkeling, de aanmaak, het beheer en het bijhouden van geografische referentie- en themabestanden;3° de ontwikkeling en distributie van informatieproducten, zowel afgeleid van referentiebestanden als van geografische themabestanden;4° het aanleveren van diensten ten behoeve van geografische voorziening, zoals : a) het verstrekken van adviezen;b) het on line ontwikkelen en exploiteren van elektronische instrumenten;c) de ondersteuning en begeleiding van specifieke projecten voor diverse publieke en private partners.

Art. 6.De Vlaamse regering wordt gemachtigd, in het raam van de missie en de taken van het Agentschap, om bijzondere opdrachten aan het Agentschap toe te wijzen. HOOFDSTUK IV. - Bestuur en werking Afdeling I. - Raad van Bestuur

Art. 7.§ 1. Het Agentschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die bestaat uit minstens veertien en maximaal zestien leden, waaronder de voorzitter. De leden van de raad van bestuur zijn deskundig in geografische informatie en overheidsaangelegenheden. § 2. Onverminderd de toepassing van artikel 18, § 1, van het Kaderdecreet, wijst de Vlaamse regering, na toetsing van de deskundigheid van elk lid, veertien leden van de raad van bestuur aan.

Tien bestuursleden worden aangesteld op voordracht van de Vlaamse regering, drie leden worden aangesteld op voordracht van de Vlaamse steden en gemeenten en één lid wordt aangesteld op voordracht van de Vlaamse provincies.

De door de Vlaamse regering aangestelde leden van de raad van bestuur kunnen bij consensus twee onafhankelijke bestuurders coöpteren. § 3. De raad van bestuur wijst onder zijn leden de voorzitter aan op basis van de procedure, bepaald in het huishoudelijk reglement. De benoeming van de voorzitter wordt ter kennisgeving meegedeeld aan de Vlaamse regering. § 4. Onverminderd de toepassing van artikel 18, § 3, van het Kaderdecreet kunnen de door derden voorgedragen leden van de raad van bestuur te allen tijde worden ontslagen door de Vlaamse regering. § 5. De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. In geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Art. 8.Onverminderd de toepassing van de bepalingen in artikel 17 van het Kaderdecreet heeft de raad van bestuur de volgende bevoegdheden waarvoor geen delegatie mogelijk is : 1° het sluiten van de beheersovereenkomst;2° het vaststellen van het ondernemingsplan, evenals een operationeel plan op middellange en lange termijn als bedoeld in artikel 15, § 1, 4°, van het Kaderdecreet;3° het goedkeuren van de rapportering over de uitvoering van de beheersovereenkomst;4° de opmaak van het ontwerp van begroting;5° de herverdeling van de begrotingskredieten;6° de opmaak van de algemene rekening;7° de rapportering over de uitvoering van de begroting;8° de opmaak van het huishoudelijk reglement.

Art. 9.De raad van bestuur stelt, binnen drie maanden na de samenstelling ervan, een huishoudelijk reglement op over zijn werking en beslissingsprocedures. Het huishoudelijk reglement, met inbegrip van de naderhand aangebrachte wijzigingen, wordt ter kennis van de Vlaamse regering gebracht. Afdeling II. - Dagelijks bestuur

Art. 10.De Vlaamse regering wijst een gedelegeerd bestuurder aan die belast is met het dagelijks bestuur van het Agentschap.

Art. 11.De gedelegeerd bestuurder is, binnen de perken van dit decreet, de uitvoeringsbesluiten ervan, alsmede van het huishoudelijk reglement, bedoeld in artikel 9, belast met het dagelijks bestuur van het Agentschap. De gedelegeerd bestuurder rapporteert hierover aan de raad van bestuur volgens een werkwijze, vastgesteld in het huishoudelijk reglement.

De gedelegeerd bestuurder is in het bijzonder belast met : 1° de voorbereiding en de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur;2° de leiding van en het toezicht op de personeelsleden van het agentschap.

Art. 12.De gedelegeerd bestuurder kan, na eenparig akkoord van de raad van bestuur, zijn bevoegdheden subdelegeren tot op het meest functionele niveau.

De procedure voor subdelegatie wordt vastgesteld in het huishoudelijk reglement, bedoeld in artikel 9. HOOFDSTUK V. - Financiële middelen

Art. 13.§ 1. Het verzelfstandigd agentschap kan beschikken over volgende ontvangsten : 1° dotatie(s);2° leningen;3° fiscale heffingen voor zover bij decreet toegewezen aan het agentschap;4° retributies voor zover bij decreet toegewezen aan het agentschap;5° schenkingen en legaten in speciën;6° inkomsten uit eigen participaties en uit door het agentschap verstrekte leningen aan derden;7° opbrengsten uit de verkoop van eigen participaties;8° de subsidies waarvoor het agentschap als begunstigde in aanmerking komt;9° terugvorderingen van ten onrechte gedane uitgaven;10° vergoedingen en bijdragen voor het leveren van diensten voor de aanmaak, het beheer, de bijhouding, de distributie en de financiering van referentie- en themabestanden en voor de uitvoering van projecten, volgens de modaliteiten van het GIS-decreet en de beheersovereenkomst. § 2. Tenzij anders is bepaald in een decreet worden de in § 1 genoemde ontvangsten beschouwd als ontvangsten die bestemd zijn voor de gezamenlijke uitgaven.

In afwijking van het eerste lid zijn de ontvangsten, bedoeld in § 1, 10°, te beschouwen als toegewezen ontvangsten. Zij worden aangewend voor personeels- en werkingsuitgaven van het agentschap. HOOFDSTUK VI. - Slotbepalingen

Art. 14.§ 1. In artikel 2 van het GIS-decreet wordt 4° vervangen door wat volgt : « 4° het agentschap : het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen. ». § 2. In artikel 6, § 2, in artikel 14, § 1, § 2 en § 3, in artikel 16, § 1 en § 2, in artikel 17, § 1 en § 2, in artikel 18, in artikel 19, § 2, in artikel 21,§ 1, in artikel 22,§ 2, in artikel 25 en in artikel 26 van hetzelfde decreet wordt het woord « OC » telkens vervangen door het woord « agentschap ». § 3. In artikel 14 van hetzelfde decreet worden § 2 en § 4 opgeheven. § 4. In artikel 21 van hetzelfde decreet wordt § 2 opgeheven.

Art. 15.§ 1. In artikel 6 van het decreet van 21 december 1988 houdende de oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij, gewijzigd bij de decreten van 7 juli 1998, 8 december 1998 en 17 juli 2000, wordt § 6 opgeheven. § 2. In artikel 9 van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 7 juli 1998, wordt § 3 opgeheven.

Art. 16.In artikel 15 van het besluit van de Vlaamse regering van 5 mei 2000 houdende bepaling van de nadere regels voor de opmaak en de actualisering van het plannenregister, worden de woorden « ondersteunend centrum GIS-Vlaanderen » vervangen door de woorden « Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen ».

Art. 17.De Vlaamse regering wordt ermee belast de bestaande wets- en decreetsbepalingen te wijzigen, aan te vullen, te vervangen of op te heffen, om ze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van dit decreet en van het Kaderdecreet.

De besluiten die krachtens dit artikel worden vastgesteld, houden op uitwerking te hebben als ze niet bij decreet zijn bekrachtigd binnen negen maanden na de datum van de inwerkingtreding ervan. De bekrachtiging werkt terug tot deze laatste datum.

De in dit artikel aan de Vlaamse regering opgedragen bevoegdheid vervalt negen maanden na de inwerkingtreding van dit decreet. Na die datum kunnen de besluiten die krachtens deze paragraaf zijn vastgesteld en zijn bekrachtigd alleen bij een decreet worden gewijzigd, aangevuld, vervangen of opgeheven.

Art. 18.De Vlaamse regering kan de bepalingen van de decreten betreffende het Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen coördineren, alsook de bepalingen die daarin uitdrukkelijk of stilzwijgende wijzigingen hebben aangebracht tot het tijdstip van de coördinatie. Te dien einde kan zij : 1° de te coördineren bepalingen anders inrichten, inzonderheid opnieuw ordenen en vernummeren;2° de verwijzingen in de te coördineren bepalingen dienovereenkomstig vernummeren;3° de te coördineren bepalingen met het oog op onderlinge overeenstemming en eenheid van terminologie herschrijven, zonder te raken aan de erin neergelegde beginselen. De coördinatie treedt pas in werking nadat ze bij decreet is bekrachtigd.

Art. 19.Behoudens andersluidende bepalingen, worden de begroting en rekeningen opgemaakt en goedgekeurd en de controle uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op de instellingen van openbaar nut van categorie B.

Art. 20.De Vlaamse regering bepaalt de datum waarop dit decreet in werking treedt.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 7 mei 2004.

De Minister-President van de Vlaamse regering, B. SOMERS De Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken, P. VAN GREMBERGEN _______ Nota (1) Zitting 2003-2004 Stukken.- Ontwerp van decreet, nr. 2035/1. - Verslag van het Rekenhof, nr. 2035/2. - Amendementen, nr. 2035/3. - Verslag, nr. 2035/4. - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering, nr. 2035/5.

Handelingen. - Bespreking en aanneming. Vergaderingen van 27 en 29 april 2004.

^