Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 22 december 2023
gepubliceerd op 28 december 2023

Besluit van de Vlaamse Regering over de overdracht van rechten en plichten met betrekking tot het Kabel- en Leidinginformatieportaal door de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse Gewest en het Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen aan het Vlaams Datanutsbedrijf en tot bepaling van de inwerkingtreding van artikel 5, § 1, 6°, artikel 31 en 32 van het decreet van 2 december 2022 houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Datanutsbedrijf in de vorm van een naamloze vennootschap

bron
vlaamse overheid
numac
2023048412
pub.
28/12/2023
prom.
22/12/2023
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 DECEMBER 2023. - Besluit van de Vlaamse Regering over de overdracht van rechten en plichten met betrekking tot het Kabel- en Leidinginformatieportaal (KLIP) door de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse Gewest en het Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen aan het Vlaams Datanutsbedrijf en tot bepaling van de inwerkingtreding van artikel 5, § 1, 6°, artikel 31 en 32 van het decreet van 2 december 2022Relevante gevonden documenten type decreet prom. 02/12/2022 pub. 14/12/2022 numac 2022034593 bron vlaamse overheid Decreet houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Datanutsbedrijf in de vorm van een naamloze vennootschap sluiten houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Datanutsbedrijf in de vorm van een naamloze vennootschap


Rechtsgronden Dit besluit is gebaseerd op: - het decreet van 2 december 2022Relevante gevonden documenten type decreet prom. 02/12/2022 pub. 14/12/2022 numac 2022034593 bron vlaamse overheid Decreet houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Datanutsbedrijf in de vorm van een naamloze vennootschap sluiten houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Datanutsbedrijf in de vorm van een naamloze vennootschap, artikel 37 en 39.

Vormvereiste De volgende vormvereiste is vervuld: - De Vlaamse minister, bevoegd voor het budgettair beleid, heeft zijn akkoord gegeven op 21 december 2023. - Er is geen advies gevraagd aan de Raad van State voor wat betreft artikel 3 van dit besluit, met toepassing van artikel 3, § 1, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973. Er is een dringende noodzakelijkheid omdat dit besluit nodig is voor de inwerkingtreding van artikel 5, § 1, 6°, en artikel 31 en 32 van het decreet van 2 december 2022Relevante gevonden documenten type decreet prom. 02/12/2022 pub. 14/12/2022 numac 2022034593 bron vlaamse overheid Decreet houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Datanutsbedrijf in de vorm van een naamloze vennootschap sluiten met betrekking tot het KLIP waaruit inkomsten vloeien voor het Vlaams Datanutsbedrijf vanaf 1 januari 2024. De voornoemde bepalingen konden niet eerder in werking treden omdat de nodige ontwikkelingen omtrent de betalingsmodule dienden te gebeuren en pas recent is gebleken dat die ontwikkelingen tijdig kunnen worden opgeleverd om met de inning vanaf 1 januari 2024 te starten.Overwegende dat dit besluit om die redenen dringend in werking moet treden.

Juridisch kader Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving: - het KLIP- decreet van 14 maart 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/03/2008 pub. 26/06/2008 numac 2008035636 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de financiering van de werking van de hogescholen en de universiteiten in Vlaanderen type decreet prom. 14/03/2008 pub. 10/09/2008 numac 2008203169 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 4 april 2003 betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk sluiten; - het decreet van 15 januari 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/01/2016 pub. 05/02/2016 numac 2016035094 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse maatregelen inzake de ontbinding van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen en de oprichting van het Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen sluiten houdende de oprichting van het Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen.

Initiatiefnemer Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, Digitalisering en Facilitair Management.

Na beraadslaging, DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1.Het Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen draagt de rechten en plichten met betrekking tot het Kabel- en Leidinginformatieportaal (KLIP), vermeld in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd, ten belope van het aandeel dat in zijn boeken is opgenomen, over aan de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest, met het oog op en onder de voorwaarde van de overdracht van deze rechten en plichten aan het Vlaams Datanutsbedrijf.

Art. 2.De Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest dragen de rechten en plichten met betrekking tot het Kabel- en Leidinginformatieportaal (KLIP), vermeld in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd, inclusief de rechten en plichten, vermeld in artikel 1, tegen vergoeding over aan het Vlaams Datanutsbedrijf.

De Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse Gewest en het Vlaams Datanutsbedrijf bepalen in onderling akkoord de vergoeding, vermeld in het eerste lid, en ook de modaliteiten van de betaling van die vergoeding.

Art. 3.Artikel 5, § 1, 6°, en artikel 31 en 32 van het decreet van 2 december 2022Relevante gevonden documenten type decreet prom. 02/12/2022 pub. 14/12/2022 numac 2022034593 bron vlaamse overheid Decreet houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Datanutsbedrijf in de vorm van een naamloze vennootschap sluiten houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Datanutsbedrijf in de vorm van een naamloze vennootschap treden in werking op 1 januari 2024.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2024.

Art. 5.De Vlaamse minister, bevoegd voor de digitalisering, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 22 december 2023.

De minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, Digitalisering en Facilitair Management, J. JAMBON

Bijlage Rechten en plichten met betrekking tot het Kabel- en Leidinginformatieportaal (KLIP) als vermeld in artikel 1 Het Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen draagt de onderstaande rechten en plichten over aan de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest ten belope van het aandeel dat in zijn boeken is opgenomen.

De Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest dragen vervolgens aan het Vlaams Datanutsbedrijf alle rechten en plichten over, met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten, overeenkomsten, protocollen en beraadslagingen of machtigingen die nodig zijn voor de ontwikkeling, het beheer en de verdere uitbating van het Kabel- en Leidinginformatieportaal (KLIP), met uitzondering van de infrastructuur van het KLIP, waarvoor het Vlaams Datanutsbedrijf en de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse Gewest en het Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen een dienstenovereenkomst sluiten.

Het Vlaams Datanutsbedrijf houdt op zijn zetel een gedetailleerd overzicht bij van de rechten en plichten die van rechtswege zijn overgedragen.

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering over de overdracht van rechten en plichten met betrekking tot het Kabel- en Leidinginformatieportaal (KLIP) door de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse Gewest en het Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen aan het Vlaams Datanutsbedrijf en tot bepaling van de inwerkingtreding van artikel 5, § 1, 6°, artikel 31 en 32 van het decreet van 2 december 2022Relevante gevonden documenten type decreet prom. 02/12/2022 pub. 14/12/2022 numac 2022034593 bron vlaamse overheid Decreet houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Datanutsbedrijf in de vorm van een naamloze vennootschap sluiten houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Datanutsbedrijf in de vorm van een naamloze vennootschap.

Brussel, 22 december 2023.

De minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister vanBuitenlandse Zaken, Cultuur, Digitalisering en Facilitair Management, J. JAMBON

^