Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 22 december 2023

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 22/12/2023 pub. 28/12/2023 numac 2023048703 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot wijziging van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen wat de wettelijke dekking in geval van een natuurramp betreft type wet prom. 22/12/2023 pub. 29/12/2023 numac 2023048531 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2024 type wet prom. 22/12/2023 pub. 29/12/2023 numac 2023048518 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2024 type wet prom. 22/12/2023 pub. 08/01/2024 numac 2023048742 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot wijziging van de regelgeving inzake overheidsopdrachten teneinde de toegang van KMO's tot die opdrachten te bevorderen type wet prom. 22/12/2023 pub. 11/01/2024 numac 2024000089 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen. - Rechtzetting type wet prom. 22/12/2023 pub. 19/01/2024 numac 2024000157 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende de bijkomende financiering van het Sociaal fonds voor gas en elektriciteit type wet prom. 22/12/2023 pub. 25/04/2024 numac 2024003414 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de regelgeving inzake overheidsopdrachten teneinde de toegang van KMO's tot die opdrachten te bevorderen. - Duitse vertaling

programmawet

type programmawet prom. 22/12/2023 pub. 29/12/2023 numac 2023048600 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/12/2023 pub. 03/10/2023 numac 2023042752 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een facultatieve toelage van 20.000 euro aan de Royal Belgian Football Association, 40.000 euro aan de Stichting Brandwonden en 16.000 euro aan Club Brugge KV type koninklijk besluit prom. 22/12/2023 pub. 29/12/2023 numac 2023048379 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van een specifiek model van geneeskundig getuigschrift voor de arbeidsongeschiktheid die zich voordoet tijdens een periode van jaarlijkse vakantie type koninklijk besluit prom. 22/12/2023 pub. 29/12/2023 numac 2023206784 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden volledig schorst (1) type koninklijk besluit prom. 22/12/2023 pub. 09/01/2024 numac 2023048383 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende de werking en de organisatie van de Nationale Veiligheidsoverheid type koninklijk besluit prom. 22/12/2023 pub. 12/01/2024 numac 2023206786 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de zondagsrust en de arbeidsduur van sommige werklieden tewerkgesteld in de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw (1) type koninklijk besluit prom. 22/12/2023 pub. 12/01/2024 numac 2023206785 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij, voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid ressorteren, de maximumduur van sommige regelingen van gedeeltelijke arbeid wordt vastgesteld (1) type koninklijk besluit prom. 22/12/2023 pub. 15/01/2024 numac 2024000001 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 2018 houdende diverse maatregelen betreffende de leden van het operationeel personeel van de Civiele Bescherming type koninklijk besluit prom. 22/12/2023 pub. 16/01/2024 numac 2023048421 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling en toekenning van een subsidie voor het jaar 2023 aan de Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering voor de uitvoering van de wet van 9 december 2019 tot oprichting van een Zorgpersoneelsfonds type koninklijk besluit prom. 22/12/2023 pub. 19/01/2024 numac 2023206516 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2023, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag lange loopbaan - 40 jaar type koninklijk besluit prom. 22/12/2023 pub. 19/01/2024 numac 2024000198 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een vertegenwoordiger bij het Comité voor schadeafwikkeling bij terrorisme type koninklijk besluit prom. 22/12/2023 pub. 25/01/2024 numac 2023206593 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 2020 tot benoeming van de leden van het algemeen beheersorgaan en van de bijzondere beheerscomités van het Intern compensatiefonds voor de diamantsector type koninklijk besluit prom. 22/12/2023 pub. 25/01/2024 numac 2024000292 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot organisatie van de overplaatsing van een personeelslid van het secretariaat van de Nationale Veiligheidsoverheid naar het kader van het administratief en logistiek personeel van de federale politie type koninklijk besluit prom. 22/12/2023 pub. 25/01/2024 numac 2024000729 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de vzw "Boukè média" om bepaalde kosten te dekken van het project "Q/LGBTI* sur écoute ! Imaginons des solutions pour que les communautés évoluent en toute sécurité" type koninklijk besluit prom. 22/12/2023 pub. 26/01/2024 numac 2024000718 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de vzw "SCAN-R" om bepaalde kosten te dekken van het project "Si j'avais une baguette magique". type koninklijk besluit prom. 22/12/2023 pub. 26/01/2024 numac 2024000723 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de vzw "UniQue" om bepaalde kosten te dekken van het project "Kleur bekennen" type koninklijk besluit prom. 22/12/2023 pub. 26/01/2024 numac 2024000719 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de vzw "MAC Verviers Ensemble Autrement" om bepaalde kosten te dekken van het project "Queer&Pride" type koninklijk besluit prom. 22/12/2023 pub. 26/01/2024 numac 2024000721 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de vzw "Infor Jeunes Ath" om bepaalde kosten te dekken van het project "Occuper l'espace pour exister en milieu rural" type koninklijk besluit prom. 22/12/2023 pub. 26/01/2024 numac 2024000722 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan « Centrum voor Seksuologie en Gender » van Universitair Ziekenhuis Gent om bepaalde kosten te dekken van het project "Creating Safe Spaces through Trans Art" type koninklijk besluit prom. 22/12/2023 pub. 26/01/2024 numac 2024000728 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de vzw "Productions associées" om bepaalde kosten te dekken van het project "Différences & Convergences" type koninklijk besluit prom. 22/12/2023 pub. 26/01/2024 numac 2024000725 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de vzw "ColleGirls" om bepaalde kosten te dekken van het project "We-Wee" type koninklijk besluit prom. 22/12/2023 pub. 27/03/2024 numac 2024002492 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het secretariaat van de nationale arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 22/12/2023 pub. 27/03/2024 numac 2024200563 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 mei 2009 tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de graden van de ambtenaren bij het secretariaat van de Nationale Arbeidsraad die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/12/2023 pub. 28/12/2023 numac 2023048578 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 juni 2014 tot aanwijzing van de met geneesmiddelen gelijkgestelde voorwerpen, apparaten en substanties als bedoeld in boek V van het Wetboek van economisch recht en tot vaststelling van de maximumprijzen en maximummarges van de geneesmiddelen en de met geneesmiddelen gelijkgestelde voorwerpen, apparaten en substanties type ministerieel besluit prom. 22/12/2023 pub. 12/01/2024 numac 2024000033 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van vijfenzeventig vennootschappen als landbouwonderneming en tot schrapping van deze vijfenzeventig vennootschappen uit de lijst van vennootschappen die worden vermoed erkend te zijn als landbouwonderneming bedoeld in bijlage 2 van het ministerieel besluit van 27 augustus 2019 houdende de lijsten van vennootschappen die worden vermoed erkend te zijn als sociale onderneming of als landbouwonderneming type ministerieel besluit prom. 22/12/2023 pub. 12/01/2024 numac 2024000055 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van drie coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 22/12/2023 pub. 12/01/2024 numac 2024000035 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van twee vennootschappen als sociale onderneming en tot schrapping van deze twee vennootschappen uit de lijst van vennootschappen die worden vermoed erkend te zijn als sociale onderneming bedoeld in bijlage 1 van het ministerieel besluit van 27 augustus 2019 houdende de lijsten van vennootschappen die worden vermoed erkend te zijn als sociale onderneming of als landbouwonderneming type ministerieel besluit prom. 22/12/2023 pub. 12/01/2024 numac 2024000054 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van acht vennootschappen als landbouwonderneming type ministerieel besluit prom. 22/12/2023 pub. 17/01/2024 numac 2024000046 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende doorhaling in het register van erkende gemachtigden met toepassing van de artikelen XI.71 en XI.72 van het Wetboek van economisch recht type ministerieel besluit prom. 22/12/2023 pub. 25/01/2024 numac 2024000161 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot oprichting van de selectiecommissie bedoeld in artikel 2, § 2, eerste lid van het koninklijk besluit van 19 mei 2000 betreffende de samenstelling en de werkwijze van het Wetenschappelijk Comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

decreet

type decreet prom. 22/12/2023 pub. 29/12/2023 numac 2023048665 bron vlaamse overheid Decreet over het Vastgoedinformatieplatform type decreet prom. 22/12/2023 pub. 29/12/2023 numac 2023048686 bron vlaamse overheid Decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2024 type decreet prom. 22/12/2023 pub. 11/01/2024 numac 2023048736 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Gezamenlijk decreet en ordonnantie van de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie met betrekking tot de goedkeuring en de uitvoering van het Brussels Geïntegreerd Welzijns- en Gezondheidsplan type decreet prom. 22/12/2023 pub. 12/01/2024 numac 2024000134 bron vlaamse overheid Decreet tot instemming met de kaderovereenkomst inzake een breed partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Thailand, anderzijds, ondertekend te Brussel op 14 december 2022 type decreet prom. 22/12/2023 pub. 12/01/2024 numac 2024000133 bron vlaamse overheid Decreet over de instemming met het samenwerkingsakkoord van 26 april 2023 tussen de Federale Staat, het Waalse Gewest, het Vlaamse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest tot oprichting van het Centraal fietsregister type decreet prom. 22/12/2023 pub. 12/01/2024 numac 2024000135 bron vlaamse overheid Decreet tot instemming met de kaderovereenkomst inzake een partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Regering van Maleisië, anderzijds, ondertekend te Brussel op 14 december 2022 type decreet prom. 22/12/2023 pub. 12/01/2024 numac 2024000146 bron vlaamse overheid Decreet tot instemming met het Aanvullend Protocol tussen het Koninkrijk België en de Europese Vrijhandelsassociatie, ondertekend te Brussel op 24 november 2022 type decreet prom. 22/12/2023 pub. 12/01/2024 numac 2024000145 bron vlaamse overheid Decreet tot instemming met de overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Dominicaanse Republiek inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het personeel van de diplomatieke missies en consulaire posten, ondertekend te Brussel op 17 juni 2022 type decreet prom. 22/12/2023 pub. 12/01/2024 numac 2024000144 bron vlaamse overheid Decreet tot instemming met de overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Oeganda inzake het op grond van wederkerigheid verrichten van betaalde werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het personeel van de diplomatieke missies en consulaire posten, ondertekend te Kampala op 8 december 2022 type decreet prom. 22/12/2023 pub. 15/01/2024 numac 2023048741 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Gezamenlijk decreet en ordonnantie van de Franse Gemeenschapscommissie en van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de organisatie van de ambulante sector en de eerste lijn voor welzijn en gezondheid in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad type decreet prom. 22/12/2023 pub. 15/01/2024 numac 2024000137 bron vlaamse overheid Decreet tot instemming met de overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Kosovo inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het personeel van de diplomatieke missies en consulaire posten, ondertekend te Brussel op 17 juni 2022 type decreet prom. 22/12/2023 pub. 16/01/2024 numac 2024000262 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, wat het invoeren van overgangsmaatregelen voor vergunningen in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof betreft type decreet prom. 22/12/2023 pub. 18/01/2024 numac 2024000289 bron vlaamse overheid Decreet tot oprichting van een Eigen Vermogen Xperta type decreet prom. 22/12/2023 pub. 29/01/2024 numac 2024000498 bron vlaamse overheid Decreet houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2024 type decreet prom. 22/12/2023 pub. 14/02/2024 numac 2024000873 bron vlaamse overheid Decreet houdende de bevordering van de integriteitsbeoordeling door het openbaar bestuur type decreet prom. 22/12/2023 pub. 26/03/2024 numac 2024002318 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet tot aanpassing van de middelenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2023 type decreet prom. 22/12/2023 pub. 26/03/2024 numac 2024002323 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende de middelenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2024 type decreet prom. 22/12/2023 pub. 26/03/2024 numac 2024002326 bron franse gemeenschapscommissie van brussel hoofdstad Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2024 type decreet prom. 22/12/2023 pub. 27/03/2024 numac 2024002319 bron franse gemeenschapscommissie van brussel hoofdstad Decreet tot aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2023

beschikking

type beschikking prom. 22/12/2023 pub. 11/01/2024 numac 2023048738 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende de Middelenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2024 type beschikking prom. 22/12/2023 pub. 11/01/2024 numac 2023048739 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende de Algemene Uitgavenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2024 type beschikking prom. 22/12/2023 pub. 11/01/2024 numac 2023048740 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende diverse bepalingen betreffende Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslagen type beschikking prom. 22/12/2023 pub. 12/01/2024 numac 2023048730 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 27 september 2023 tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de sociale steun aan de huishoudens in het kader van de uitvoering van sociale maatregelen in de watersector type beschikking prom. 22/12/2023 pub. 12/01/2024 numac 2023048735 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de Brusselse Huisvestingscode type beschikking prom. 22/12/2023 pub. 15/01/2024 numac 2023048737 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkings-akkoord van 27 september 2023 tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeen-schappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de sociale steun aan de huishoudens in het kader van de uitvoering van sociale maatregelen in de watersector type beschikking prom. 22/12/2023 pub. 07/02/2024 numac 2023048729 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de Handels-overeenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds, ondertekend te Brussel op 26 juni 2012 en met het Toetredingsprotocol van Ecuador tot de Handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds, gedaan te Brussel op 11 november 2016 type beschikking prom. 22/12/2023 pub. 07/02/2024 numac 2023048732 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de Algemene Uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2024 type beschikking prom. 22/12/2023 pub. 14/03/2024 numac 2023048731 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de Middelenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2024

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 22/12/2023 pub. 28/12/2023 numac 2023048411 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over de overdracht van rechten en plichten door de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse Gewest en het Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen aan het Vlaams Datanutsbedrijf type besluit van de vlaamse regering prom. 22/12/2023 pub. 28/12/2023 numac 2023048412 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over de overdracht van rechten en plichten met betrekking tot het Kabel- en Leidinginformatieportaal door de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse Gewest en het Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen aan het Vlaams Datanutsbedrijf en tot bepaling van de inwerkingtreding van artikel 5, § 1, 6°, artikel 31 en 32 van het decreet van 2 december 2022 houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Datanutsbedrijf in de vorm van een naamloze vennootschap type besluit van de vlaamse regering prom. 22/12/2023 pub. 12/01/2024 numac 2024000153 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2021 tot wijziging van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, wat betreft de sociale huur type besluit van de vlaamse regering prom. 22/12/2023 pub. 15/01/2024 numac 2024000150 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 over de indiening en de afhandeling van de aanvraag van een budget voor niet rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor meerderjarige personen met een handicap en over de terbeschikkingstelling van dat budget, wat betreft de spoedprocedure type besluit van de vlaamse regering prom. 22/12/2023 pub. 19/01/2024 numac 2024000294 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van het startquotum voor de opleiding geneeskunde en voor de opleiding tandheelkunde type besluit van de vlaamse regering prom. 22/12/2023 pub. 24/01/2024 numac 2024000463 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de minimumvoorschriften voor de bescherming van kalkoenen type besluit van de vlaamse regering prom. 22/12/2023 pub. 25/01/2024 numac 2024000612 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van het voorstel van subsidiëringsprogramma van de vzw Tersana voor de periode 2024 tot en met 2028 type besluit van de vlaamse regering prom. 22/12/2023 pub. 25/01/2024 numac 2024000594 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling vanuit het provisioneel krediet ingeschreven onder begrotingsartikel CB0-1CBG2AK-PR van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2023 type besluit van de vlaamse regering prom. 22/12/2023 pub. 26/01/2024 numac 2024000654 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 december 2002 tot aanwijzing van de overtredingen waarvan de vaststelling gesteund op materiële bewijsmiddelen die door onbemande automatisch werkende toestellen worden opgeleverd, bewijskracht heeft zolang het tegendeel niet bewezen is, wat betreft de controle van de inbreuken op de snelheidsbeperking in fietszones type besluit van de vlaamse regering prom. 22/12/2023 pub. 30/01/2024 numac 2024000588 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot de herverdeling vanuit een provisioneel krediet van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2023 type besluit van de vlaamse regering prom. 22/12/2023 pub. 30/01/2024 numac 2024000590 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot de herverdeling vanuit een provisioneel krediet van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2023 type besluit van de vlaamse regering prom. 22/12/2023 pub. 30/01/2024 numac 2024000592 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling van het provisionele krediet ingeschreven onder begrotingsartikel FC0-1FBD2AA-PR basisallocatie 1FB101 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2023 type besluit van de vlaamse regering prom. 22/12/2023 pub. 31/01/2024 numac 2024000756 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot overdracht van personeelsleden van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding aan het Agentschap Overheidspersoneel in het kader van de uitbreiding van de gemeenschappelijke HR-dienstverlening type besluit van de vlaamse regering prom. 22/12/2023 pub. 31/01/2024 numac 2024000800 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling vanuit een provisioneel krediet van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2023 type besluit van de vlaamse regering prom. 22/12/2023 pub. 01/02/2024 numac 2024000692 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de invoering van het centraal examen voor energiedeskundigen type A, en de versterking van de erkenningsregeling voor energiedeskundigen type A en type D type besluit van de vlaamse regering prom. 22/12/2023 pub. 01/02/2024 numac 2024000858 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling van het provisionele krediet ingeschreven onder begrotingsartikel FC0-1FBD2AA-PR basisallocatie 1FB101 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse gemeenschap voor het begrotingsjaar 2023 type besluit van de vlaamse regering prom. 22/12/2023 pub. 01/02/2024 numac 2024000854 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het landinrichtingsplan `Kalvekant-Reepkens-Oostdonk-Maaibos' type besluit van de vlaamse regering prom. 22/12/2023 pub. 02/02/2024 numac 2024000557 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen in het VLAREBO-besluit van 14 december 2007

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2023 pub. 02/02/2024 numac 2024001029 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toewijzing van het mandaat van directeur/directrice-generaal bij het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap (parking.brussels)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 22/12/2023 pub. 05/02/2024 numac 2024000855 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling vanuit een provisioneel krediet van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2023

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2023 pub. 13/02/2024 numac 2024001333 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de hernieuwing van het mandaat van Officier-tweede in bevel bij de Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 22/12/2023 pub. 15/02/2024 numac 2024001141 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over steun aan de Moonshot Later Stage Innovation Projecten SUPREME en ELCO2SYN type besluit van de vlaamse regering prom. 22/12/2023 pub. 15/02/2024 numac 2024001335 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de voorwaarden waaronder financiële ondersteuning toegekend kan worden om een betaalbaar verblijfsaanbod te realiseren binnen het netwerk Iedereen verdient vakantie type besluit van de vlaamse regering prom. 22/12/2023 pub. 29/03/2024 numac 2024002639 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, het VLAREBO-besluit van 14 december 2007, het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, het VLAREL van 19 november 2010 en het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen

overeenkomst

type overeenkomst prom. 22/12/2023 pub. 26/01/2024 numac 2023048733 bron brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de Middelenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2024 type overeenkomst prom. 22/12/2023 pub. 26/01/2024 numac 2023048734 bron brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de Algemene Uitgavenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2024 type overeenkomst prom. 22/12/2023 pub. 26/03/2024 numac 2024002322 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Reglement tot aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2023 type overeenkomst prom. 22/12/2023 pub. 26/03/2024 numac 2024002320 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Reglement tot aanpassing van de middelenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2023 type overeenkomst prom. 22/12/2023 pub. 26/03/2024 numac 2024002324 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Reglement houdende de middelenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2024 type overeenkomst prom. 22/12/2023 pub. 26/03/2024 numac 2024002325 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Reglement houdende de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2024

bericht

type bericht prom. 22/12/2023 pub. 11/01/2024 numac 2023048775 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bericht van de Directeur-generaal van de Dienst Vreemdelingenzaken met betrekking tot de indexering van verschillende bedragen die voorzien wordt door de wetgeving betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

vergunning

type vergunning prom. 22/12/2023 pub. 23/01/2024 numac 2024000218 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening nr. 23-04 tot goedkeuring van de aanpassing nr. 2023/4 van het meerjarenplan 2022-2025 en de vaststelling van de kredieten voor het jaar 2024 van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, bekrachtigd bij collegebesluit nr. 20232024-0305

programmadecreet

type programmadecreet prom. 22/12/2023 pub. 29/12/2023 numac 2023048710 bron vlaamse overheid Programmadecreet bij de begroting 2024

erratum

type erratum prom. 22/12/2023 pub. 09/01/2024 numac 2024200040 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet. - Erratum type erratum prom. 22/12/2023 pub. 23/01/2024 numac 2024000637 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende de bijkomende financiering van het Sociaal fonds voor gas en elektriciteit. - Erratum

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 22/12/2023 pub. 11/03/2024 numac 2024001010 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie strekkende tot wijziging van het Samenwerkingsakkoord van 12 maart 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot vaccinaties tegen COVID-19

erratum

type erratum prom. 22/12/2023 pub. 05/04/2024 numac 2024002829 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Programmawet. - Erratum type erratum prom. 22/12/2023 pub. 15/05/2024 numac 2024004657 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, het VLAREBO-besluit van 14 december 2007, het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, het VLAREL van 19 november 2010 en het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen. - Erratum
^