Etaamb.openjustice.be
Decreet van 02 december 2022
gepubliceerd op 14 december 2022

Decreet houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Datanutsbedrijf in de vorm van een naamloze vennootschap

bron
vlaamse overheid
numac
2022034593
pub.
14/12/2022
prom.
02/12/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 DECEMBER 2022. - Decreet houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Datanutsbedrijf in de vorm van een naamloze vennootschap (1)


Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt: DECREET houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Datanutsbedrijf in de vorm van een naamloze vennootschap HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid.

Art. 2.In dit decreet wordt verstaan onder: 1° agentschap Digitaal Vlaanderen: het agentschap Digitaal Vlaanderen, vermeld in artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/07/2008 pub. 29/10/2008 numac 2008036273 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer sluiten0 houdende de oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Digitaal Vlaanderen en de vaststelling van de werking, het beheer en de boekhouding van het Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen;2° algemene verordening gegevensbescherming: verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming);3° Vlaams Datanutsbedrijf: het agentschap, vermeld in artikel 3; 4° burger: een burger als vermeld in artikel I.4, 7°, van het Bestuurs decreet van 7 december 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/12/2018 pub. 19/12/2018 numac 2018032457 bron vlaamse overheid Bestuursdecreet sluiten; 5° metagegevens: de documentatie die beschrijft wat de inhoud en de frequentie van actualisering van een gegevensbron is, en op welke technische wijze die bron benaderd en ontsloten kan worden;6° elektronische dienst: de verwerking van de gegevens die zich in gegevensbronnen bevinden of de verwerking van de aanverwante metagegevens met een computertoepassing;7° gegevens: de gegevens in een gegevensbron die informatie bevatten over een burger, inclusief persoonsgegevens, metagegevens of gegevens van een elektronische dienst;8° persoonsgegevens: de persoonsgegevens, vermeld in artikel 4, 1), van de algemene verordening gegevensbescherming;9° verwerking: een verwerking als vermeld in artikel 4, 2), van de algemene verordening gegevensbescherming;10° toestemming: een toestemming als vermeld in artikel 4, 11), van de algemene verordening gegevensbescherming;11° datagedreven ecosysteem: een systeem dat bestaat uit de interacties tussen gegevensbronnen, de toepassingen voor gegevensverwerking en -deling en de gegevensafnemers en de governance daarop, op voorwaarde dat de interactie niet gericht is op overheidsinstanties onderling;12° datakluis: een platform waarin gegevens van burgers worden opgeslagen dat tot doel heeft burgers in staat te stellen controle te hebben over hun gegevens en die veilig te delen met andere burgers of overheidsinstanties; 13° overheidsinstanties: een overheidsinstantie als vermeld in artikel I.3 van het Bestuurs decreet van 7 december 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/12/2018 pub. 19/12/2018 numac 2018032457 bron vlaamse overheid Bestuursdecreet sluiten; 14° Vlaamse instantie: elk van de volgende overheidsinstanties: a) de instanties van de Vlaamse overheid, vermeld in artikel I.3, 1°, van het Bestuurs decreet van 7 december 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/12/2018 pub. 19/12/2018 numac 2018032457 bron vlaamse overheid Bestuursdecreet sluiten; b) de instellingen met een publieke taak, vermeld in artikel I.3, 6°, van het Bestuurs decreet van 7 december 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/12/2018 pub. 19/12/2018 numac 2018032457 bron vlaamse overheid Bestuursdecreet sluiten, die afhangen van de Vlaamse overheid of van een of meer andere instellingen met een publieke taak die afhangen van de Vlaamse overheid; 15° entiteit: burgers of overheidsinstanties. HOOFDSTUK 2. - Oprichting, vorm en benaming

Art. 3.De Vlaamse Regering wordt gemachtigd om onder de voorwaarden, vermeld in dit decreet, de naamloze vennootschap Vlaams Datanutsbedrijf op te richten. Het Vlaams Datanutsbedrijf is een privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap als vermeld in artikel III.14 van het Bestuurs decreet van 7 december 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/12/2018 pub. 19/12/2018 numac 2018032457 bron vlaamse overheid Bestuursdecreet sluiten.

Het agentschap, vermeld in het eerste lid, draagt als naam `Vlaams Datanuts- bedrijf', afgekort `DNB'. Het agentschap, vermeld in het eerste lid, kan een of meer commerciële namen gebruiken.

De statuten van het Vlaams Datanutsbedrijf, en elke wijziging van die statuten, worden ter goedkeuring voorgelegd aan de Vlaamse Regering en meegedeeld aan het Vlaams Parlement.

De Vlaamse Regering bepaalt tot welk beleidsveld het Vlaams Datanutsbedrijf behoort. HOOFDSTUK 3. - Doelstellingen en beleidsuitvoerende taken

Art. 4.§ 1. Het Vlaams Datanutsbedrijf heeft als doelstelling in een datagedreven ecosysteem de samenwerking rond de veilige gegevensdeling met en door burgers of overheidsinstanties te faciliteren en de uitoefening van rechten van burgers inzake gegevensbescherming te optimaliseren met een minimum aan administratieve lasten.

Naast de doelstellingen, vermeld in het eerste lid, heeft het Vlaams Datanutsbedrijf als doelstelling de ontwikkeling van nieuwe toepassingen te ondersteunen op het vlak van gegevensdeling en een veilige gegevensdeling tussen entiteiten in een datagedreven ecosysteem mogelijk te maken.

In het kader van die doelstellingen, vermeld in het eerste en tweede lid, is het Vlaams Datanutsbedrijf belast met beleidsuitvoerende taken, vermeld in artikel 5, § 1, en streeft het, naast het verstrekken van vermogensvoordelen aan zijn aandeelhouders, ook de facilitering van de verzoeken van de burgers na. Daarnaast fungeert het Vlaams Datanutsbedrijf als hefboom om de data-economie aan te wakkeren. § 2. Het Vlaams Datanutsbedrijf werkt, als dat nodig is, samen met andere dienstverleners, in het bijzonder het agentschap Digitaal Vlaanderen, dat de functie van dienstenintegrator vervult als vermeld in artikel 3, § 1, van het decreet van 13 juli 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/07/2012 pub. 01/08/2012 numac 2012035894 bron vlaamse overheid Decreet houdende de oprichting en organisatie van een Vlaamse dienstenintegrator sluiten houdende de oprichting en organisatie van een Vlaamse dienstenintegrator. § 3. Het Vlaams Datanutsbedrijf kan in het kader van de doelstellingen, vermeld in paragraaf 1, andere binnenlandse en buitenlandse rechtspersonen en samenwerkingsverbanden oprichten of eraan deelnemen, al dan niet met een meerderheids- deelname, onder voorbehoud van artikel 12 tot en met 30. § 4. Het Vlaams Datanutsbedrijf kan alle activiteiten, taken en bedrijvigheden verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen, vermeld in paragraaf 1, en de beleidsuitvoerende taken, vermeld in artikel 5.

Art. 5.§ 1. Het Vlaams Datanutsbedrijf heeft de volgende beleidsuitvoerende taken: 1° haalbaarheidsstudies uitvoeren over de ontwikkeling en het beheer van toepassingen die de gegevensdeling in een datagedreven ecosysteem ondersteunen;2° een platform voor datakluizen voor burgers ontwikkelen en beheren. De datakluizen worden ter beschikking gesteld aan burgers. Het gebruik van een datakluis is voor burgers niet verplicht. Een burger kan uitsluitend op zijn uitdrukkelijk verzoek zijn datakluis activeren en in voorkomend geval deactiveren, zijn gegevens daarin opslaan, aanpassen of verwijderen en de mededeling van die gegevens beheren op zijn verzoek, en in geval van mededeling van persoonsgegevens, op voorwaarde dat de burger zijn toestemming verleent als vermeld in artikel 29 van dit decreet; 3° een platform ontwikkelen en beheren om metagegevens van overheidsinstanties geïntegreerd te delen en te raadplegen;4° een platform ontwikkelen en beheren om metagegevens van burgers geïntegreerd te delen en te raadplegen;5° een platform ontwikkelen en beheren dat zorg draagt voor de veilige en gewaarborgde afhandeling van de transacties tussen de betrokken burgers of overheidsinstanties en dat de eventuele verschuldigde vergoeding verwerkt die volgt uit de toegang van de betrokken burgers of overheidsinstanties tot de platformen, vermeld in deze paragraaf;6° de taken, vermeld in artikel 4 van het KLIP- decreet van 14 maart 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/03/2008 pub. 10/09/2008 numac 2008203169 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 4 april 2003 betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk sluiten, uitvoeren;7° de taken, vermeld in artikel 5 van het GIPOD- decreet van 4 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/04/2014 pub. 08/08/2014 numac 2014035499 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 27 februari 2014 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de oprichting van een vergunningscoördinerend en -faciliterend comité voor trans-Europese energie-infrastructuurprojecten, ter uitvoering van verordening nr. 347/2013 (1) type decreet prom. 04/04/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014035497 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 31 januari 2014 tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de invoering van de kilometerheffing op het grondgebied van de drie gewesten en tot oprichting van een publiekrechtelijk vormgegeven Interregionaal Samenwerkingsverband Viapass onder de vorm van een gemeenschappelijke instelling zoals bedoeld in artikel 92bis, § 1, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen type decreet prom. 04/04/2014 pub. 07/07/2014 numac 2014035450 bron vlaamse overheid Decreet houdende de uitwisseling van informatie over een inname van het openbaar domein in het Vlaamse Gewest type decreet prom. 04/04/2014 pub. 20/08/2014 numac 2014035565 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse maatregelen betreffende de rechtspositie van leerlingen in het basis- en secundair onderwijs en betreffende de participatie op school sluiten, uitvoeren;8° bijzondere opdrachten uitvoeren die aansluiten bij de doelstellingen, vermeld in artikel 4, § 1, van dit decreet, of bij de beleidsuitvoerende taken, vermeld in punt 1° tot en met 7°, en die bij of krachtens een decreet worden toegewezen aan het Vlaams Datanutsbedrijf. § 2. In geval de Vlaamse instanties instemmen met een specifieke gegevensmededeling en daartoe de toegang tot een toepassing van het Vlaams Datanutsbedrijf hebben gevraagd, gebruiken de Vlaamse instanties het platform, vermeld in paragraaf 1, 2°, om gegevens mee te delen die de Vlaamse instanties beheren, conform artikel 13, § 1, 1° en 2°. De Vlaamse instanties gebruiken het platform, vermeld in paragraaf 1, 2°, voor het ontvangen van gegevens, conform de voorwaarden, vermeld in artikel 21, § 1.

Het Vlaams Datanutsbedrijf biedt aan de Vlaamse instanties de nodige ondersteuning onder de voorwaarden die in de samenwerkingsovereenkomst, vermeld in artikel 6, zijn opgenomen.

Onder de voorwaarden die zijn opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst, vermeld in artikel 6, staat het Vlaams Datanutsbedrijf in voor de mededeling van gegevens die overheidsinstanties die geen Vlaamse instanties zijn, beheren, conform de voorwaarden, vermeld in artikel 13, § 1, en voor het ontvangen van gegevens door overheidsinstanties die geen Vlaamse instanties zijn, mits hun instemming, conform de voorwaarden, vermeld in artikel 21, § 1. § 3. De Vlaamse Regering kan het Vlaams Datanutsbedrijf machtigen om, in voorkomend geval onder de bijzondere voorwaarden die ze bepaalt, een rechtspersoon waarin het Vlaams Datanutsbedrijf deelneemt, te betrekken bij de uitvoering van zijn beleidsuitvoerende taken. § 4. Behoudens uitdrukkelijke afwijking laat het Vlaams Datanutsbedrijf bestaande toepassingen inzake het opslaan en meedelen van gegevens van de burger onverlet. HOOFDSTUK 4. - Samenwerkingsovereenkomst

Art. 6.Het Vlaams Datanutsbedrijf sluit een samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest. Die samenwerkingsovereenkomst bepaalt ten minste de volgende zaken: 1° de nadere modaliteiten van de beleidsuitvoerende taken, vermeld in artikel 5, § 1;2° de nadere modaliteiten van de informatieplicht en de rapportageverplichting over de beleidsuitvoerende taken, vermeld in artikel 5, § 1, en de financiële situatie;3° de nadere voorwaarden voor het beheer van, het toezicht op en de werking van het Vlaams Datanutsbedrijf;4° de nadere voorwaarden om personeelsleden, middelen en infrastructuur ter beschikking te stellen;5° de duur, de opzeggings- en de verlengingsmogelijkheden van de samenwerkingsovereenkomst;6° de maatregelen die worden genomen als een partij haar verbintenissen die voortvloeien uit de samenwerkingsovereenkomst, niet naleeft;7° het uitbrengen van een jaarlijks rapport, met een afzonderlijk hoofdstuk over de naleving van de bescherming van persoonsgegevens, voor 1 juni van het volgende jaar over de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst gedurende het afgelopen kalenderjaar, en het uitbrengen van andere documenten die jaarlijks, al dan niet ter goedkeuring door de Vlaamse Regering, moeten worden voorgelegd. Elke wijziging van de samenwerkingsovereenkomst wordt geformaliseerd via een addendum bij de samenwerkingsovereenkomst. HOOFDSTUK 5. - Aandelen

Art. 7.Het Vlaamse Gewest en de Vlaamse Gemeenschap beschikken altijd direct of indirect over ten minste de helft plus één van de aandelen van het Vlaams Datanutsbedrijf en over de meerderheid van het totale aantal stemrechten dat verbonden is aan de aandelen. HOOFDSTUK 6. - Werkingstoelage

Art. 8.De Vlaamse Regering wordt gemachtigd om het Vlaams Datanutsbedrijf jaarlijks, binnen de perken van de begrotingskredieten, een werkingstoelage toe te kennen ten laste van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap. HOOFDSTUK 7. - Terbeschikkingstelling van personeel

Art. 9.De Vlaamse Regering en de rechtspersonen die ressorteren onder de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest, worden gemachtigd om personeel ter beschikking te stellen om de werking van het Vlaams Datanutsbedrijf te ondersteunen.

De voorwaarden en de nadere regels voor de terbeschikkingstelling, vermeld in het eerste lid, worden bepaald in de samenwerkingsovereenkomst, vermeld in artikel 6. HOOFDSTUK 8. - Het adviescomité

Art. 10.§ 1. Bij het Vlaams Datanutsbedrijf wordt een adviescomité opgericht met drie vaste leden en drie plaatsvervangende leden. Het adviescomité beschikt over een grondige deskundigheid op het vlak van bescherming van persoonsgegevens van burgers, datatechnologieën en informatieveiligheid. Bij iedere beraadslaging door het adviescomité hebben de aanwezige leden samen de voormelde deskundigheid. De leden worden voor een termijn van zes jaar benoemd door de Vlaamse Regering na een openbare oproep tot kandidaatstelling en op basis van een vergelijkende selectie. De Vlaamse Regering duidt onder de leden een voorzitter aan.

De openbare oproep tot kandidaatstelling vermeldt het aantal vacante plaatsen, de aanstellingsvoorwaarden en de nadere regels inzake de indiening van de kandidaatstelling.

De leden worden aangesteld op grond van hun kwalificaties, ervaring en vaar digheden op het gebied van de deskundigheden, vermeld in het eerste lid.

Het mandaat van de leden van het adviescomité is onverenigbaar met: 1° het lidmaatschap van een wetgevende, decreetgevende of ordonnantiegevende vergadering;2° het ambt van minister of staatssecretaris;3° het ambt van provinciegouverneur;4° het lidmaatschap van de bestendige deputatie;5° het ambt van leidend ambtenaar van een overheidsinstantie;6° het ambt van lid van een ministerieel kabinet;7° het ambt van burgemeester, schepen of voorzitter van het OCMW;8° het lidmaatschap van de raad van bestuur van het Vlaams Datanutsbedrijf of een onderneming waarin het Vlaams Datanutsbedrijf een participatie heeft;9° een functie of mandaat van vast of contractueel personeel van het Vlaams Datanutsbedrijf of van een onderneming waarin het Vlaams Datanutsbedrijf een participatie heeft;10° een functie of mandaat van vast of contractueel personeel van een dienstenintegrator;11° het lidmaatschap van een toezichthoudende autoriteit inzake gegevensbescherming. Alle leden ondertekenen een verklaring over belangenconflicten en vertrouwelijkheid. Als in een dossier een belangenconflict bij een lid, dat voortkomt uit zijn activiteiten of functie, een onpartijdig oordeel onmogelijk maakt, mag dat lid niet deelnemen aan de besluitvorming in dat dossier. Het lid brengt de voorzitter of, als hij zelf de voorzitter is, de plaatsvervangende voorzitter op de hoogte van het belangenconflict en de onthouding van deelname aan de besluitvorming.

De leden van het adviescomité hebben recht op presentiegeld. Dat bedrag wordt bepaald door de Vlaamse Regering. Dat bedrag is gekoppeld aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen. De algemene vergadering van het Vlaams Datanutsbedrijf kan het bedrag wijzigen. Alle leden hebben recht op een vergoeding van de reis- en verblijfskosten conform de bepalingen die gelden voor de personeelsleden van de diensten van de Vlaamse overheid.

De Vlaamse Regering kan de nadere samenstelling en werking van het adviescomité bepalen. § 2. Het adviescomité adviseert de raad van bestuur van het Vlaams Datanutsbedrijf over de volgende punten telkens vanuit het oogpunt van de bescherming van de persoonsgegevens van de burger: 1° het ontwerp van beleid voor het gebruikers- en toegangsbeheer voor de peroonsgegevens die via het Vlaams Datanutsbedrijf worden meegedeeld;2° het ontwerp van gecoördineerd veiligheidsbeleid en -beheer van het Vlaams Datanutsbedrijf;3° het ontwerp van procedure, in het bijzonder de vereiste inhoud van het aan vraagdossier en de criteria om de aanvraag voor de toegang tot een toepassing van het Vlaams Datanutsbedrijf als de vraag tot toegang de verwerking van persoonsgegevens betreft, te beoordelen;4° de aanvragen, de nadere voorwaarden en de nodige afspraken voor de toegang tot een toepassing van het Vlaams Datanutsbedrijf als de aanvraag tot de toegang de verwerking van persoonsgegevens betreft. Het adviescomité verleent het advies op basis van het aanvraagdossier en, in voorkomend geval, op basis van de gegevensbeschermingseffectbeoordeling die de aanvrager heeft opgesteld.

In het advies, vermeld in het eerste lid, komen alle aspecten met betrekking tot alle deskundigheden, vermeld in paragraaf 1, eerste lid, aan bod.

De functionaris voor gegevensbescherming kan, na ontvangst van het advies van het adviescomité, vermeld in het eerste lid, op verzoek van de raad van bestuur van het Vlaams Datanutsbedrijf adviseren over de punten, vermeld in het eerste lid.

De raad van bestuur van het Vlaams Datanutsbedrijf wint het advies in van de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens, vermeld in artikel 10/1 van het decreet van 18 juli 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/07/2008 pub. 29/10/2008 numac 2008036273 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer sluiten betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, over het punt, vermeld in het eerste lid, 1°.

De raad van bestuur van het Vlaams Datanutsbedrijf beslist vervolgens over de punten, vermeld in het eerste lid.

Als de raad van bestuur van het Vlaams Datanutsbedrijf het advies van het adviescomité of van de functionaris voor gegevensbescherming van het Vlaams Datanutsbedrijf niet volgt, motiveert de raad van bestuur in de inleidende bepalingen van zijn beslissing waarom hij het advies niet volgt. HOOFDSTUK 9. - Toezicht

Art. 11.§ 1. Op voordracht van de Vlaamse minister, bevoegd voor de digitalisering, wijst de Vlaamse Regering bij het Vlaams Datanutsbedrijf een regeringscommissaris aan die erop toeziet dat de beleidsuitvoerende taken, vermeld in artikel 5, § 1, door het Vlaams Datanutsbedrijf worden uitgeoefend conform de wetten en de decreten en de uitvoeringsbesluiten ervan, de statuten en de samenwerkingsovereenkomst, vermeld in artikel 6. Deze regeringscommissaris ziet er ook op toe dat bij het verlenen van toegang door de raad van bestuur, de bepaling van artikel 10, § 2, door de raad van bestuur wordt nageleefd.

Op voordracht van de Vlaamse minister, bevoegd voor de financiën en de begroting, duidt de Vlaamse Regering een regeringscommissaris aan die erop toeziet dat alle beslissingen van het Vlaams Datanutsbedrijf met een budgettaire of financiële weerslag worden genomen conform de wetten, de decreten, hun uitvoeringsbesluiten, de statuten en de samenwerkingsovereenkomst, vermeld in artikel 6. § 2. De Vlaamse Regering stelt de bezoldiging van de regeringscommissarissen vast, die ten laste komt van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap. Ter ondersteuing van hun controletaak kan de Vlaamse Regering de regeringscommissarissen het nodige personeel ter beschikking stellen.

De Vlaamse Regering kan de rechtspositionele voorwaarden waaronder de regeringscommissarissen worden aangesteld, nader bepalen. § 3. De regeringscommissarissen wonen met raadgevende stem de vergaderingen bij van de organen van het Vlaams Datanutsbedrijf. De regeringscommissarissen ontvangen, behalve in gemotiveerde gevallen van hoogdringendheid, de volledige dagorde van de vergaderingen van die organen, en ook alle documenten daarover, ten minste vijf werkdagen voor de datum van die vergaderingen. § 4. De regeringscommissarissen kunnen altijd, op eenvoudig verzoek, inzage nemen in alle documenten en geschriften van het Vlaams Datanutsbedrijf. De regeringscommissarissen kunnen van de leden van de organen en van de personeelsleden van het Vlaams Datanutsbedrijf alle inlichtingen en ophelderingen vorderen en kunnen alle verificaties verrichten die zij nodig achten voor de uitoefening van hun opdracht. § 5. Binnen een termijn van vijf werkdagen vanaf de dag waarop de regeringscommissarissen kennis nemen van de beslissing in kwestie of de beslissing in kwestie ontvangen, kunnen ze een gemotiveerd beroep instellen bij de Vlaamse Regering tegen elke beslissing van de organen van het Vlaams Datanutsbedrijf of van de personen aan wie ze in voorkomend geval hun bevoegdheid hebben gedelegeerd, als de regeringscommissarissen menen dat de beslissing in kwestie niet strookt met de wetten en de decreten en de uitvoeringsbesluiten ervan, en de statuten of de samenwerkingsovereenkomst en de beslissing in kwestie betrekking heeft op een van de taken, vermeld in artikel 5.

Het beroep schort de beslissing op.

Als de Vlaamse Regering binnen een termijn van twintig werkdagen, die ingaat op dezelfde dag als de termijn waarover de regeringscommissarissen beschikken om een beroep in te stellen, vermeld in het eerste lid, het Vlaams Datanutsbedrijf niet op de hoogte heeft gebracht van de nietigverklaring van de beslissing, wordt de beslissing definitief. HOOFDSTUK 1 0. - Verwerking van gegevens Afdeling 1. - Meedelen van gegevens aan het Vlaams Datanutsbedrijf

Art. 12.Deze afdeling geldt behoudens afwijkende regelgeving en zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van artikel 10.

Art. 13.§ 1. Met behoud van de toepassing van de regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens die van toepassing is bij de mededeling van persoonsgegevens, zoals ze in voorkomend geval op federaal of Vlaams niveau verder is gespecificeerd, delen de Vlaamse instanties de specifieke gegevens, inclusief persoonsgegevens, mee via het agentschap Digitaal Vlaanderen, dat de functie van dienstenintegrator vervult als vermeld in artikel 3, § 1, van het decreet van 13 juli 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/07/2012 pub. 01/08/2012 numac 2012035894 bron vlaamse overheid Decreet houdende de oprichting en organisatie van een Vlaamse dienstenintegrator sluiten houdende de oprichting en organisatie van een Vlaamse dienstenintegrator, aan het Vlaams Datanutsbedrijf, als minstens een van de volgende voorwaarden is vervuld: 1° de betrokken burger verzoekt om die gegevens en heeft het Vlaams Datanutsbedrijf verzocht om dat verzoek namens hem door te geven;2° de Vlaamse instantie is gemachtigd tot gegevensdeling bij of krachtens een supranationale of wetskrachtige norm en de betrokken burger heeft het Vlaams Datanutsbedrijf verzocht om aan die gegevensdeling gevolg te geven. § 2. Met behoud van de toepassing van de regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens die van toepassing is bij de mededeling van persoonsgegevens, zoals ze in voorkomend geval op federaal of Vlaams niveau verder is gespecificeerd, kan het Vlaams Datanutsbedrijf met overheidsinstanties die geen Vlaamse instanties zijn, in voorkomend geval en als dat nodig is, akkoorden sluiten zodat specifieke gegevens, inclusief persoonsgegevens, die ze verwerken, kunnen worden meegedeeld aan het Vlaams Datanuts- bedrijf, als minstens één van de volgende voorwaarden is vervuld: 1° de betrokken burger verzoekt om die gegevens, en heeft het Vlaams Datanutsbedrijf verzocht om dat verzoek namens hem door te geven;2° de overheidsinstantie die geen Vlaamse instantie is, is gemachtigd tot gegevensdeling bij of krachtens een supranationale of wetskrachtige norm en de betrokken burger heeft het Vlaams Datanutsbedrijf verzocht om aan die gege vensdeling gevolg te geven. § 3. Met behoud van de toepassing van de regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens die van toepassing is bij de mededeling van persoonsgegevens, zoals ze in voorkomend geval op federaal of Vlaams niveau verder is gespecificeerd, kan een entiteit die geen overheidsinstantie is als vermeld in paragraaf 1 en 2, specifieke gegevens, inclusief persoonsgegevens, die ze verwerkt, meedelen aan het Vlaams Datanutsbedrijf, op voorwaarde dat de betrokken burger om die gegevens verzoekt en hij het Vlaams Datanutsbedrijf heeft verzocht om dat verzoek namens hem door te geven.

Art. 14.§ 1. De aanleverende entiteiten, vermeld in artikel 13, § 1 tot en met § 3, delen alleen die gegevens mee aan het Vlaams Datanutsbedrijf die noodzakelijk zijn om aan het verzoek van de burger tegemoet te komen, of voor de aanleverende entiteiten, vermeld in artikel 13, § 1 en § 2, alleen die gegevens die noodzakelijk zijn om de gegevensdeling bij of krachtens een supranationale of wetskrachtige norm uit te voeren. § 2. De aanleverende entiteiten, vermeld in artikel 13, § 1, zorgen voor een permanente actualisering van de meegedeelde gegevens zolang de voorwaarden, vermeld in artikel 13, § 1, vervuld zijn. § 3. De aanleverende entiteiten, vermeld in artikel 13, § 2 en § 3, zorgen voor een permanente actualisering van de meegedeelde gegevens op verzoek van de burger.

Art. 15.De aanleverende entiteiten, vermeld in artikel 13, § 1 tot en met § 3, bezorgen de gegevens in kwestie via elektronische weg aan het Vlaams Datanutsbedrijf.

De Vlaamse Regering kan nadere voorwaarden en modaliteiten vastleggen over de gegevensmededeling tussen de Vlaamse instanties, vermeld in artikel 13, § 1, en het Vlaams Datanutsbedrijf.

Art. 16.In geval van verwerking van persoonsgegevens, is het verzoek van de burger, vermeld in artikel 13, § 1 tot en met § 3, en artikel 14, § 3, onderworpen aan de voorwaarden van de toestemming, vermeld in artikel 29. Afdeling 2. - Verwerking van gegevens door het Vlaams Datanutsbedrijf

Art. 17.Deze afdeling geldt behoudens afwijkende regelgeving en zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van artikel 10.

Art. 18.§ 1. De gegevens die conform artikel 13 worden meegedeeld aan het Vlaams Datanutsbedrijf, worden verwerkt door het Vlaams Datanutsbedrijf met het oog op zijn doelstellingen, vermeld in artikel 4 en beleidsuitvoerende taken, vermeld in artikel 5. § 2. Met behoud van de toepassing van de bepalingen van artikel 23 tot en met 30 van dit decreet, kan het Vlaams Datanutsbedrijf de volgende gegevens verwerken: 1° gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen als vermeld in artikel 24, § 1, van dit decreet; 2° gegevens die betrekking hebben op een onroerend goed of een onroerend recht;3° gegevens die betrekking hebben op een rechtspersoon of iedere andere organisatie zonder rechtspersoonlijkheid;4° geografische gegevens als vermeld in artikel 3, 3°, van het GDI- decreet van 20 februari 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/02/2009 pub. 28/04/2009 numac 2009035346 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen sluiten. § 3. Met behoud van de toepassing van de bepalingen van artikel 23 tot en met 30 van dit decreet, worden bij de verwerking van gegevens met toepassing van dit decreet de volgende identificatiemiddelen gebruikt: 1° het identificatienummer van het Rijksregister, als de gegevens betrekking hebben op een natuurlijke persoon die in het Rijksregister opgenomen is;2° het identificatienummer van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, als de gegevens betrekking hebben op een natuurlijk persoon die niet in het Rijksregister is opgenomen;3° het ondernemingsnummer, als de gegevens betrekking hebben op een onderneming die is opgenomen in de Kruispuntbank van Ondernemingen;4° de identificator, vermeld in artikel 2, 9°, van het CRAB- decreet van 8 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/05/2009 pub. 05/06/2009 numac 2009035499 bron vlaamse overheid Decreet houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap NV Vlaamse Havens en houdende wijziging van het decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van de zeehavens type decreet prom. 08/05/2009 pub. 28/08/2009 numac 2009035790 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs type decreet prom. 08/05/2009 pub. 07/07/2009 numac 2009035580 bron vlaamse overheid Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid type decreet prom. 08/05/2009 pub. 06/07/2009 numac 2009035593 bron vlaamse overheid Decreet betreffende toegangsverbod tot voertuigen van de VVM sluiten, als de gegevens betrekking hebben op adressen als vermeld in artikel 6 van het voormelde decreet;5° het kadastraal perceelsnummer, als de gegevens betrekking hebben op percelen;6° de identificatoren van de geografische objecten van het Grootschalig Refe- rentie Bestand, vermeld in de bijlage bij het ministerieel besluit van 11 maart 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/03/2005 pub. 08/04/2005 numac 2005200830 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot vernietiging van een beslissing van het Beheerscomité van het Sectoraal Fonds Sociale Maribel voor de gezondheidsinrichtingen en diensten genomen op de vergadering van 21 februari 2005 type ministerieel besluit prom. 11/03/2005 pub. 21/03/2005 numac 2005022250 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 11/03/2005 pub. 04/04/2005 numac 2005014065 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wijziging van de normen en voorschriften inzake de veiligheid van de spoorweginfrastructuur en haar gebruik Bij ministerieel besluit van 11 maart 2005 worden de hierna genoemde reglementen goedgekeurd : - het Algemeen Reglement voor het Gebr - het Algemeen Reglement voor het Gebruik van de Spoorweginfrastructuur (ARSGI) - bundel 5.1.2. « V(...) sluiten houdende goedkeuring van de GRB-specificaties in uitvoering van het decreet van 16 april 2004 houdende het Grootschalig Referentie Bestand, als de gegevens betrekking hebben op of verwijzen naar exemplaren van het GRB. § 4. Voor de gegevens die niet onder de toepassing van paragraaf 2 vallen, kan de Vlaamse Regering het gebruik van andere identificatiemiddelen opleggen.

Art. 19.§ 1. Het Vlaams Datanutsbedrijf voert geen andere verwerkingen uit dan de verwerkingen die noodzakelijk zijn om de doelstellingen, vermeld in artikel 4, en de beleidsuitvoerende taken, vermeld in artikel 5, te bereiken. § 2. Persoonsgegevens worden verwerkt met inachtneming van de regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens. § 3. Het Vlaams Datanutsbedrijf neemt passende maatregelen met het oog op de veiligheid, vertrouwelijkheid en integriteit van de toepassingen en van de gegevens die het Vlaams Datanutsbedrijf verwerkt. Het adviescomité, vermeld in artikel 10, § 1, verstrekt daarover advies conform artikel 10, § 2, als dat nodig is. Afdeling 3. - Meedelen van gegevens door het Vlaams Datanutsbedrijf

Art. 20.Deze afdeling geldt behoudens afwijkende regelgeving en zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van artikel 10.

Art. 21.§ 1. Met behoud van de toepassing van de regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens, deelt het Vlaams Datanutsbedrijf specifieke gegevens, inclusief persoonsgegevens, mee aan de ontvangende entiteit die de burger aanwijst, op voorwaarde dat de betrokken burger vraagt om die gegevens aan een bepaalde ontvangende entiteit mee te delen via het platform, vermeld in artikel 5, § 1, 2°. § 2. In het geval, vermeld in paragraaf 1, krijgen de ontvangende entiteiten alleen toegang tot de gegevens die noodzakelijk zijn om hun respectieve taken uit te oefenen. § 3. Het Vlaams Datanutsbedrijf bezorgt de gevraagde gegevens, vermeld in paragraaf 1, via elektronische weg aan de ontvangende entiteit.

Als de ontvangende entiteit een overheidsinstantie is, deelt het Vlaams Datanutsbedrijf de gegevens mee via het agentschap Digitaal Vlaanderen, dat de functie van dienstenintegrator vervult als vermeld in artikel 3, § 1, van het decreet van 13 juli 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/07/2012 pub. 01/08/2012 numac 2012035894 bron vlaamse overheid Decreet houdende de oprichting en organisatie van een Vlaamse dienstenintegrator sluiten houdende de oprichting en organisatie van een Vlaamse dienstenintegrator.

Art. 22.Als het verzoek van de burger, vermeld in artikel 21, § 1, een verwerking van persoonsgegevens betreft, is dat verzoek onderworpen aan de voorwaarden van de toestemming, vermeld in artikel 29. HOOFDSTUK 1 1. - Aanvullende bepalingen voor de verwerking van persoonsgegevens

Art. 23.Dit hoofdstuk geldt behoudens afwijkende regelgeving en zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van artikel 10.

Art. 24.§ 1. De gegevens die worden verwerkt door het Vlaams Datanutsbedrijf, kunnen de volgende categorieën van persoonsgegevens bevatten: 1° contact- en identificatiegegevens;2° gegevens over gezinssamenstelling;3° beroeps- en opleidingsgegevens;4° financiële gegevens;5° het identificatienummer van het Rijksregister;6° het identificatienummer van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid;7° het ondernemingsnummer van de Kruispuntbank van Ondernemingen;8° kadastrale gegevens. § 2. De persoonsgegevens die door het Vlaams Datanutsbedrijf worden verwerkt, hebben betrekking op de natuurlijke personen die hun datakluis, vermeld in artikel 5, § 1, 2°, hebben geactiveerd.

Art. 25.De persoonsgegevens, vermeld in artikel 24, worden verwerkt door het Vlaams Datanutsbedrijf met het oog op de doelstellingen, vermeld in artikel 4 en de beleidsuitvoerende taken, vermeld in artikel 5.

Art. 26.§ 1. In dit artikel wordt verstaan onder verwerkingsverantwoordelijke: een verwerkingsverantwoordelijke als vermeld in artikel 4, 7), van de algemene verordening gegevensbescherming.

Het Vlaams Datanutsbedrijf treedt op als verwerkingsverantwoordelijke voor de eigen verwerkingsactiviteiten, vermeld in artikel 25. § 2. De aanleverende entiteit, vermeld in artikel 13, § 1 tot en met § 3, treedt op als verwerkingsverantwoordelijke voor het meedelen van gegevens aan het Vlaams Datanutsbedrijf. § 3. De ontvangende entiteit treedt op als verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevens die ze ontvangt conform artikel 21, § 1.

Art. 27.De persoonsgegevens die het Vlaams Datanutsbedrijf verwerkt, worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is om de doeleinden, vermeld in artikel 25 van dit decreet, te bereiken, conform artikel III.87, § 1, van het Bestuurs decreet van 7 december 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/12/2018 pub. 19/12/2018 numac 2018032457 bron vlaamse overheid Bestuursdecreet sluiten, of ze worden bewaard tot de betrokkene vraagt om die persoonsgegevens te verwijderen, conform de voorwaarden, vermeld in de algemene verordening gegevensbescherming.

In het eerste lid wordt verstaan onder betrokkene: een betrokkene als vermeld in artikel 4, 1), van de algemene verordening gegevensbescherming.

Voor verwerkingen van persoonsgegevens wordt geval per geval de bewaartermijn bepaald. Daarbij wordt in het bijzonder rekening gehouden met de volgende elementen: 1° het doeleinde van de verwerking van de persoonsgegevens;2° de mate waarin een bewaartermijn van gegevens bij of krachtens een wet of decreet is bepaald, of de mate waarin er een voldoende substantieel verband bestaat met wettelijke, decretale of reglementaire termijnen;3° de mate waarin de betrokkene zijn toestemming tot verwerking hernieuwt conform artikel 29 van dit decreet;4° de mate waarin kan worden voorzien in maatregelen die de identificatie van de betrokkene belemmeren. In elk geval worden de persoonsgegevens, vermeld in het eerste lid, niet langer bewaard dan zes maanden na het overlijden van de betrokkene.

Het voorgaande doet geen afbreuk aan het recht van de betrokkene om zijn persoonsgegevens te laten verwijderen als vermeld in het eerste lid.

Art. 28.Het Vlaams Datanutsbedrijf voert geen geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profiling, uit op de persoonsgegevens die worden verwerkt.

Art. 29.§ 1. Een toestemming van een burger wordt altijd uitdrukkelijk verleend waarbij de burger voorafgaand wordt geïnformeerd over de verwerking van persoonsgegevens waarop de toestemming betrekking heeft. Die toestemming kan worden ingetrokken conform artikel 7, lid 3, van de algemene verordening gegevensbescherming. § 2. De toestemming van een burger wordt gevraagd voor elke verwerking van persoonsgegevens waarop de toestemming betrekking heeft. De toestemming geldt altijd voor een beperkte termijn waarbinnen persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld. Gedurende die termijn wordt aan de burger op regelmatige tijdstippen gevraagd of zijn toestemming nog geldt. Na het verstrijken van die termijn wordt aan de burger gevraagd of hij zijn toestemming wenst te vernieuwen, waarna opnieuw op regelmatige tijdstippen aan de burger wordt gevraagd of zijn toestemming nog geldt.

De inhoud van de toestemming van de burger blijft ongewijzigd in de loop van de tijd als de burger zijn toestemming niet wijzigt. § 3. De toestemming, vermeld in paragraaf 1, geldt met behoud van de toepassing van de andere verwerkingsgronden van de aanleverende of ontvangende entiteiten, vermeld in artikel 6 van de algemene verordening gegevensbescherming.

Art. 30.§ 1. Er geldt een principieel kopieerverbod voor de ontvangende entiteit van persoonsgegevens. Als dat nodig is, kan de raad van bestuur, in overleg met de aanleverende entiteit, vermeld in artikel 13, § 1 tot en met § 3, na advies van het adviescomité vermeld in artikel 10, § 1, ermee instemmen dat de ontvangende entiteit een kopie maakt van de persoonsgegevens, louter met de bedoeling de latere terbeschikkingstelling van die persoonsgegevens efficiënter te doen verlopen, op voorwaarde dat de ontvangende entiteit: 1° de persoonsgegevens niet wijzigt;2° de persoonsgegevens bijwerkt conform de regels die bepaald zijn in overleg met de betrokken aanleverende entiteit;3° onmiddellijk de verwerkte persoonsgegevens verwijdert of de toegang ertoe onmogelijk maakt in een van de volgende gevallen: a) zodra de ontvangende entiteit er daadwerkelijk kennis van heeft: 1) dat de persoonsgegevens verwijderd zijn van de plaats waar ze zich oorspronkelijk bevonden;2) dat de toegang tot die persoonsgegevens onmogelijk is gemaakt;b) zodra een administratieve of gerechtelijke autoriteit heeft bevolen de gegevens te verwijderen of de toegang ertoe onmogelijk te maken;4° de verwerkte persoonsgegevens niet in de handel brengt zonder daartoe over een rechtvaardigingsgrond te beschikken. § 2. Bij een schending van de bepalingen van paragraaf 1, kan de raad van bestuur van het Vlaams Datanutsbedrijf, na advies van het adviescomité vermeld in artikel 10, § 1, of de functionaris voor gegevensbescherming, een van de volgende maatregelen treffen: 1° de ontvangende entiteit in kwestie bevelen om de ontvangen persoonsgegevens onmiddellijk te verwijderen;2° de mededeling van persoonsgegevens aan de ontvangende entiteit in kwestie tijdelijk of permanent stopzetten. § 3. Elke burger heeft het recht om te weten welke ontvangende entiteiten gedurende de laatste zes maanden persoonsgegevens over hem via het Vlaams Datanutsbedrijf hebben geraadpleegd of bijgewerkt. Het Vlaams Datanutsbedrijf voorziet daarvoor in de gepaste middelen conform de voorwaarden en regels waarover het adviescomité, vermeld in artikel 10, § 1, advies heeft gegeven conform artikel 10, § 2. HOOFDSTUK 1 2. - Wijzigingen van het KLIP- decreet van 14 maart 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/03/2008 pub. 10/09/2008 numac 2008203169 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 4 april 2003 betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk sluiten

Art. 31.In artikel 2, § 1, van het KLIP- decreet van 14 maart 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/03/2008 pub. 10/09/2008 numac 2008203169 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 4 april 2003 betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk sluiten, gewijzigd bij de decreten van 17 januari 2014, 10 november 2017 en 2 april 2021, wordt punt 14° vervangen door wat volgt: "14° het agentschap: het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Datanutsbedrijf, opgericht krachtens het decreet van 2 december 2022 houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Datanutsbedrijf in de vorm van een naamloze vennootschap;".

Art. 32.In artikel 5, § 1, eerste lid, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 17 januari 2014 en 2 april 2021, wordt de zinsnede "het Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen, vermeld in artikel 7 van het decreet van 15 januari 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/01/2016 pub. 05/02/2016 numac 2016035094 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse maatregelen inzake de ontbinding van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen en de oprichting van het Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen sluiten houdende de oprichting van het Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen" vervangen door de woorden "het agentschap". HOOFDSTUK 1 3. - Wijzigingen van het GIPOD- decreet van 4 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/04/2014 pub. 08/08/2014 numac 2014035499 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 27 februari 2014 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de oprichting van een vergunningscoördinerend en -faciliterend comité voor trans-Europese energie-infrastructuurprojecten, ter uitvoering van verordening nr. 347/2013 (1) type decreet prom. 04/04/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014035497 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 31 januari 2014 tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de invoering van de kilometerheffing op het grondgebied van de drie gewesten en tot oprichting van een publiekrechtelijk vormgegeven Interregionaal Samenwerkingsverband Viapass onder de vorm van een gemeenschappelijke instelling zoals bedoeld in artikel 92bis, § 1, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen type decreet prom. 04/04/2014 pub. 07/07/2014 numac 2014035450 bron vlaamse overheid Decreet houdende de uitwisseling van informatie over een inname van het openbaar domein in het Vlaamse Gewest type decreet prom. 04/04/2014 pub. 20/08/2014 numac 2014035565 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse maatregelen betreffende de rechtspositie van leerlingen in het basis- en secundair onderwijs en betreffende de participatie op school sluiten

Art. 33.In artikel 3 van het GIPOD- decreet van 4 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/04/2014 pub. 08/08/2014 numac 2014035499 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 27 februari 2014 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de oprichting van een vergunningscoördinerend en -faciliterend comité voor trans-Europese energie-infrastructuurprojecten, ter uitvoering van verordening nr. 347/2013 (1) type decreet prom. 04/04/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014035497 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 31 januari 2014 tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de invoering van de kilometerheffing op het grondgebied van de drie gewesten en tot oprichting van een publiekrechtelijk vormgegeven Interregionaal Samenwerkingsverband Viapass onder de vorm van een gemeenschappelijke instelling zoals bedoeld in artikel 92bis, § 1, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen type decreet prom. 04/04/2014 pub. 07/07/2014 numac 2014035450 bron vlaamse overheid Decreet houdende de uitwisseling van informatie over een inname van het openbaar domein in het Vlaamse Gewest type decreet prom. 04/04/2014 pub. 20/08/2014 numac 2014035565 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse maatregelen betreffende de rechtspositie van leerlingen in het basis- en secundair onderwijs en betreffende de participatie op school sluiten, gewijzigd bij de decreten van 10 november 2017, 2 april 2021 en 17 december 2021, wordt punt 1° vervangen door wat volgt: "1° agentschap: het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Datanutsbedrijf, opgericht krachtens het decreet van 2 december 2022 houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Datanutsbedrijf in de vorm van een naamloze vennootschap;".

Art. 34.In artikel 6 van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 17 december 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/12/2021 pub. 31/12/2021 numac 2021043555 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het GIPOD-decreet van 4 april 2014 sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 2 wordt het eerste lid opgeheven; 2° aan paragraaf 2 wordt een derde lid toegevoegd, dat het tweede lid wordt, dat luidt als volgt: "Het agentschap ontvangt voor zijn taken ter uitvoering van dit decreet van het Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen de werkingsmiddelen om de kosten voor het onderhoud, de exploitatie, het operationele beheer en de verdere evolutie te dekken."; 3° in paragraaf 3, zevende lid, wordt het woord "agentschap" telkens vervangen door de woorden "agentschap Digitaal Vlaanderen". HOOFDSTUK 1 4. - Wijzigingen van het decreet van 15 januari 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/01/2016 pub. 05/02/2016 numac 2016035094 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse maatregelen inzake de ontbinding van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen en de oprichting van het Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen sluiten houdende de oprichting van het Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen

Art. 35.Aan artikel 7, tweede lid, van het decreet van 15 januari 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/01/2016 pub. 05/02/2016 numac 2016035094 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse maatregelen inzake de ontbinding van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen en de oprichting van het Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen sluiten houdende de oprichting van het Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen, gewijzigd bij het decreet van 2 april 2021, wordt een punt 6° toegevoegd, dat luidt als volgt: "6° werkingsmiddelen toe te kennen aan het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Datanutsbedrijf voor de taken van dat agentschap in het kader van het GIPOD- decreet van 4 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/04/2014 pub. 08/08/2014 numac 2014035499 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 27 februari 2014 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de oprichting van een vergunningscoördinerend en -faciliterend comité voor trans-Europese energie-infrastructuurprojecten, ter uitvoering van verordening nr. 347/2013 (1) type decreet prom. 04/04/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014035497 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 31 januari 2014 tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de invoering van de kilometerheffing op het grondgebied van de drie gewesten en tot oprichting van een publiekrechtelijk vormgegeven Interregionaal Samenwerkingsverband Viapass onder de vorm van een gemeenschappelijke instelling zoals bedoeld in artikel 92bis, § 1, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen type decreet prom. 04/04/2014 pub. 07/07/2014 numac 2014035450 bron vlaamse overheid Decreet houdende de uitwisseling van informatie over een inname van het openbaar domein in het Vlaamse Gewest type decreet prom. 04/04/2014 pub. 20/08/2014 numac 2014035565 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse maatregelen betreffende de rechtspositie van leerlingen in het basis- en secundair onderwijs en betreffende de participatie op school sluiten.".

Art. 36.Aan artikel 8, 3°, van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "en de middelen die nodig zijn om de taak, vermeld in artikel 7, tweede lid, 6°, uit te voeren" toegevoegd. HOOFDSTUK 1 5. - Slotbepalingen

Art. 37.De Vlaamse Regering bepaalt de lijst van de rechten en plichten van de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse Gewest en het Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen, vermeld in artikel 7 van het decreet van 15 januari 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/01/2016 pub. 05/02/2016 numac 2016035094 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse maatregelen inzake de ontbinding van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen en de oprichting van het Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen sluiten houdende de oprichting van het Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen, die betrekking hebben op de taken, vermeld in artikel 5 van dit decreet, en die worden overgedragen aan het Vlaams Datanutsbedrijf.

De bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van het besluit, vermeld in het eerste lid, brengt van rechtswege de overdracht aan het Vlaams Datanutsbedrijf mee van de rechten en plichten die in het vermelde besluit zijn opgenomen. De overdracht is tegenstelbaar aan derden vanaf de dag van de bekendmaking van de lijst in het Belgisch Staatsblad.

Art. 38.De Vlaamse Regering wordt ermee belast de bestaande wets- en decreetsbepalingen te wijzigen, te vervangen of op te heffen om ze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van dit decreet.

De besluiten die krachtens dit artikel worden vastgesteld, houden op uitwerking te hebben als ze niet bij decreet zijn bekrachtigd twaalf maanden na de datum van de inwerkingtreding ervan. De bekrachtiging werkt terug tot die inwerkingtredingsdatum.

De bevoegdheid, vermeld in dit artikel, die aan de Vlaamse Regering wordt opgedragen, vervalt twaalf maanden na de datum van de inwerkingtreding van dit decreet. Na die datum kunnen de besluiten die krachtens dit artikel zijn vastgesteld en zijn bekrachtigd, alleen bij decreet worden gewijzigd, vervangen of opgeheven.

Art. 39.Dit decreet treedt in werking op 15 december 2022, met uitzondering van artikel 5, § 1, 6°, artikel 31 en 32, die in werking treden op een datum die de Vlaamse Regering vaststelt.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 2 december 2022 De minister-president van de Vlaamse Regering De Vlaamse minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, Digitalisering en Facilitair Management, J. JAMBON _______ Nota (1) Zitting 2022-2023 Documenten: - Ontwerp van decreet : 1424 - Nr.1 - Amendement : 1424 - Nr. 2 - Verslag : 1424 - Nr. 3 - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 1424 - Nr. 4 Handelingen - Bespreking en aanneming: Vergadering van 30 november 2022.

^