Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 09 september 2022
gepubliceerd op 03 november 2022

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 december 2016 houdende de uitvoering van het decreet van 4 april 2014 houdende de uitwisseling van informatie over een inname van het openbaar domein in het Vlaamse Gewest en van het decreet van 10 november 2017 inzake maatregelen ter verlaging van de kosten voor de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid en tot wijziging van diverse decreten

bron
vlaamse overheid
numac
2022033698
pub.
03/11/2022
prom.
09/09/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 SEPTEMBER 2022. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 december 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 09/12/2016 pub. 27/01/2017 numac 2017010315 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 4 april 2014 houdende de uitwisseling van informatie over een inname van het openbaar domein in het Vlaamse Gewest sluiten houdende de uitvoering van het decreet van 4 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/04/2014 pub. 07/07/2014 numac 2014035450 bron vlaamse overheid Decreet houdende de uitwisseling van informatie over een inname van het openbaar domein in het Vlaamse Gewest sluiten houdende de uitwisseling van informatie over een inname van het openbaar domein in het Vlaamse Gewest en van het decreet van 10 november 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/11/2017 pub. 14/11/2017 numac 2017040792 bron vlaamse overheid Decreet inzake maatregelen ter verlaging van de kosten voor de aanleg van elektronische-communicatienetwerken met hoge snelheid en tot wijziging van diverse decreten sluiten inzake maatregelen ter verlaging van de kosten voor de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid en tot wijziging van diverse decreten


Rechtsgronden Dit besluit is gebaseerd op: -het GIPOD- decreet van 4 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/04/2014 pub. 07/07/2014 numac 2014035450 bron vlaamse overheid Decreet houdende de uitwisseling van informatie over een inname van het openbaar domein in het Vlaamse Gewest sluiten, artikel 6, § 3, zevende, achtste en twaalfde lid, ingevoegd bij het decreet van 17 december 2021, artikel 8, § 1, tweede lid, en § 2, vervangen bij het decreet van 17 december 2021, § 4, zesde lid, 1° tot en met 3°, en § 5, tweede lid, 1° tot en met 3°, ingevoegd bij het decreet van 17 december 2021, artikel 9, § 1, tweede lid, vervangen bij het decreet van 17 december 2001, en § 3, vierde lid, 1° tot en met 3°, ingevoegd bij het decreet van 17 december 2021, artikel 9/1, § 1, tweede lid, en artikel 9/2, § 2, ingevoegd bij het decreet van 17 december 2021, artikel 11, § 4, zevende lid, ingevoegd bij het decreet van 17 december 2021, artikel 12, tweede lid, 4°, en artikel 16, § 2, vierde lid; - het decreet van 10 november 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/11/2017 pub. 14/11/2017 numac 2017040792 bron vlaamse overheid Decreet inzake maatregelen ter verlaging van de kosten voor de aanleg van elektronische-communicatienetwerken met hoge snelheid en tot wijziging van diverse decreten sluiten inzake maatregelen ter verlaging van de kosten voor de aanleg van elektronische-communicatienetwerken met hoge snelheid en tot wijziging van diverse decreten, artikel 11, § 1, eerste lid.

Vormvereisten De volgende vormvereisten zijn vervuld: - De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 1 juni 2022. - De Raad van State heeft advies 71.718/3 gegeven op 13 juli 2022, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

Initiatiefnemer Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, Digitalisering en Facilitair Management.

Na beraadslaging, DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1.Artikel 1 tot en met 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 december 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 09/12/2016 pub. 27/01/2017 numac 2017010315 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 4 april 2014 houdende de uitwisseling van informatie over een inname van het openbaar domein in het Vlaamse Gewest sluiten houdende de uitvoering van het decreet van 4 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/04/2014 pub. 07/07/2014 numac 2014035450 bron vlaamse overheid Decreet houdende de uitwisseling van informatie over een inname van het openbaar domein in het Vlaamse Gewest sluiten houdende de uitwisseling van informatie over een inname van het openbaar domein in het Vlaamse Gewest en van het decreet van 10 november 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/11/2017 pub. 14/11/2017 numac 2017040792 bron vlaamse overheid Decreet inzake maatregelen ter verlaging van de kosten voor de aanleg van elektronische-communicatienetwerken met hoge snelheid en tot wijziging van diverse decreten sluiten inzake maatregelen ter verlaging van de kosten voor de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid en tot wijziging van diverse decreten worden vervangen door wat volgt: "

Artikel 1.In dit besluit wordt verstaan onder 1° agentschap: het agentschap, vermeld in artikel 3, 1°, van het GIPOD- decreet van 4 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/04/2014 pub. 07/07/2014 numac 2014035450 bron vlaamse overheid Decreet houdende de uitwisseling van informatie over een inname van het openbaar domein in het Vlaamse Gewest sluiten;2° grondwerk: het grondwerk, vermeld in artikel 3, 5° /2, van het GIPOD- decreet van 4 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/04/2014 pub. 07/07/2014 numac 2014035450 bron vlaamse overheid Decreet houdende de uitwisseling van informatie over een inname van het openbaar domein in het Vlaamse Gewest sluiten.

Art. 2.In dit artikel wordt verstaan onder Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen: het Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen, vermeld in artikel 7 van het decreet van 15 januari 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/01/2016 pub. 05/02/2016 numac 2016035094 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse maatregelen inzake de ontbinding van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen en de oprichting van het Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen sluiten houdende de oprichting van het Eigen Vermogen Vlaanderen.

De leidend ambtenaar van het agentschap is belast, voor rekening van het Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen, met de vestiging en de uitvoerbaarverklaring van de bijdragen, vermeld in artikel 6, § 3, vijfde lid, van het GIPOD- decreet van 4 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/04/2014 pub. 07/07/2014 numac 2014035450 bron vlaamse overheid Decreet houdende de uitwisseling van informatie over een inname van het openbaar domein in het Vlaamse Gewest sluiten, en ook met de controle op de naleving van de verplichtingen voor de bijdragen.

Als de bijdrage, de verhoging, de interesten en het toebehoren niet binnen zestig dagen vanaf de datum van ontvangst zijn betaald, kan de leidend ambtenaar van het agentschap het dwangbevel dat de financieel verantwoordelijke heeft uitgevaardigd, viseren en uitvoerbaar verklaren.

De financieel verantwoordelijke is belast, voor rekening van het Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen, met de inning en de invordering van de bijdragen, vermeld in artikel 6, § 3, vijfde lid, van het voormelde decreet, en met de uitvaardiging van dwangbevelen, vermeld in artikel 6, § 3, achtste lid, van het voormelde decreet. De financieel verantwoordelijke kan de procedure in kortgeding inleiden als vermeld in artikel 6, § 3, elfde lid, van het voormelde decreet.

Art. 3.Ter uitvoering van artikel 8, § 1, tweede lid, van het GIPOD- decreet van 4 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/04/2014 pub. 07/07/2014 numac 2014035450 bron vlaamse overheid Decreet houdende de uitwisseling van informatie over een inname van het openbaar domein in het Vlaamse Gewest sluiten wordt de volgende limitatieve lijst van uitzonderingen op de verplichting tot registratie in het GIPOD vastgesteld met behoud van de toepassing van artikel 8, § 4, vijfde lid, van het voormelde decreet: 1° boringen in het kader van geotechnisch, infiltratie- of milieuhygiënisch onderzoek ter voorbereiding van een project;2° peilfilters in het kader van geotechnisch, infiltratie- of milieuhygiënisch onderzoek ter voorbereiding van een project;3° diepsonderingen in het kader van geotechnisch onderzoek ter voorbereiding van een project;4° verkenningssleuven om de ligging van nutsleidingen exact te bepalen ter voorbereiding van een project;5° sleuven voor de opmaak van een sloopopvolgingsplan;6° herbestrating na een eerder uitgevoerd en geregistreerd grondwerk;7° plaatsing van straatmeubilair. De uitzonderingen, vermeld in het eerste lid, 4° en 5°, gelden alleen voor grondwerken als die geen hinder als vermeld in artikel 9/1, § 1, eerste lid, 1°, van het GIPOD- decreet van 4 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/04/2014 pub. 07/07/2014 numac 2014035450 bron vlaamse overheid Decreet houdende de uitwisseling van informatie over een inname van het openbaar domein in het Vlaamse Gewest sluiten, veroorzaken en er geen signalisatievergunning als vermeld in artikel 3, 8° /3, van het voormelde decreet, vereist is.".

Art. 2.In hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 20 juli 2018, 18 januari 2019 en 7 mei 2021, worden een artikel 3/1 tot en met 3/8 ingevoegd, die luiden als volgt: "

Art. 3/1.De volgende grondwerken die een inname van de openbare weg tot gevolg hebben, worden ter uitvoering van artikel 8, § 2, van het GIPOD- decreet van 4 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/04/2014 pub. 07/07/2014 numac 2014035450 bron vlaamse overheid Decreet houdende de uitwisseling van informatie over een inname van het openbaar domein in het Vlaamse Gewest sluiten, voor de aanvang van de werkzaamheden binnen de volgende termijnen in het GIPOD ingegeven: 1° een grondwerk van categorie 1 dat geen aanleiding kan geven tot een verplaatsingswerk: uiterlijk twee maanden voor de start van de grondwerken;2° een grondwerk van categorie 1 dat aanleiding kan geven tot een verplaatsingswerk: uiterlijk zes maanden voor de start van de grondwerken;3° een grondwerk van categorie 2: uiterlijk vier weken voor de start van de grondwerken;4° een grondwerk van categorie 3: uiterlijk de werkdag voor de start van de grondwerken. In het eerste lid wordt verstaan onder: 1° grondwerk van categorie 1: het grondwerk van categorie 1, vermeld in artikel 11, § 1, van het voormelde decreet;2° grondwerk van categorie 2: een grondwerk dat geen grondwerk van categorie 1 is en dat voldoet aan een van de volgende voorwaarden: a) een oppervlak, al dan niet een sleuf, dat groter is dan 3 m2, wordt opengebroken;b) meer dan tien lopende meter wordt opengebroken;c) een boring van meer dan tien lopende meter wordt uitgevoerd;3° grondwerk van categorie 3: een grondwerk dat geen grondwerk van categorie 1 of 2 is en dat voldoet aan een van de volgende voorwaarden: a) een oppervlak, al dan niet een sleuf, dat kleiner is dan of dat gelijk is aan 3 m2, wordt opengebroken;b) tien lopende meter of minder dan tien lopende meter wordt opengebroken;c) een boring van tien lopende meter of minder dan tien lopende meter wordt uitgevoerd. De termijn, vermeld in het eerste lid, 3°, is niet van toepassing als de werken betrekking hebben op individuele klantaansluitingen van nutsvoorzieningen die sneller moeten starten.

De termijnen, vermeld in het eerste lid, 1° tot en met 4°, doen geen afbreuk aan de bepalingen uit de toepasselijke lokale of sectorreglementering.

Als de vereiste vergunningen sneller starten toelaten dan kan het niet respecteren van de termijnen, vermeld in het eerste lid, 1° tot en met 4°, geen aanleiding geven tot een administratieve boete, vermeld in artikel 16, § 1, eerste lid van het voormelde decreet.

Art. 3/2.§ 1. De volgende minimale informatie over de aanvraag of melding van grondwerken wordt in het GIPOD geregistreerd ter uitvoering van artikel 8, § 4, zesde lid, 1°, van het GIPOD- decreet van 4 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/04/2014 pub. 07/07/2014 numac 2014035450 bron vlaamse overheid Decreet houdende de uitwisseling van informatie over een inname van het openbaar domein in het Vlaamse Gewest sluiten: 1° de identificatie van de initiatiefnemer of van een natuurlijk persoon of rechtspersoon die de initiatiefnemer heeft aangewezen;2° de koppeling met het grondwerk dat het onderwerp is van de aanvraag of melding, met inbegrip van de bijlagen die vereist zijn in de toepasselijke sectorreglementering;3° de koppeling met de synergie die of het project dat het onderwerp is van de aanvraag als het een gebundelde aanvraag betreft. Over het antwoord op de aanvraag, vermeld in het eerste lid, wordt de volgende minimale informatie in het GIPOD geregistreerd ter uitvoering van artikel 8, § 4, zesde lid, 2°, van het voormelde decreet: 1° de behandelingsstatus van de aanvraag;2° de periode waarvoor de vergunning is verleend;3° de domeinbeheerder die de toelating aflevert;4° de link naar de vergunning of de vergunning zelf. § 2. De volgende minimale informatie over de aanvraag van een jaarvergunning voor grondwerken wordt in het GIPOD geregistreerd ter uitvoering van artikel 8, § 4, zesde lid, 1°, van het GIPOD- decreet van 4 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/04/2014 pub. 07/07/2014 numac 2014035450 bron vlaamse overheid Decreet houdende de uitwisseling van informatie over een inname van het openbaar domein in het Vlaamse Gewest sluiten: 1° de identificatie van de initiatiefnemer of van een natuurlijk persoon of rechtspersoon die de initiatiefnemer heeft aangewezen;2° de domeinbeheerder waarbij de jaarvergunning wordt aangevraagd. Over het antwoord op de aanvraag, vermeld in het eerste lid, wordt de volgende minimale informatie in het GIPOD geregistreerd ter uitvoering van artikel 8, § 4, zesde lid, 2°, van het voormelde decreet: 1° de behandelingsstatus van de aanvraag;2° de periode waarvoor de vergunning is verleend;3° de domeinbeheerder die de jaarvergunning aflevert;4° de link naar de jaarvergunning of de jaarvergunning zelf. § 3. Het grondwerk dat het onderwerp is van de melding van de uitvoering van grondwerken onder jaarvergunning wordt in het GIPOD geregistreerd ter uitvoering van artikel 8, § 4, zesde lid, 1°, van het GIPOD- decreet van 4 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/04/2014 pub. 07/07/2014 numac 2014035450 bron vlaamse overheid Decreet houdende de uitwisseling van informatie over een inname van het openbaar domein in het Vlaamse Gewest sluiten. § 4. De gegevens, vermeld in § 1 en § 2, worden binnen twee werkdagen naar het GIPOD doorgestuurd ter uitvoering van artikel 8, § 4, zesde lid, 3°, van het GIPOD- decreet van 4 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/04/2014 pub. 07/07/2014 numac 2014035450 bron vlaamse overheid Decreet houdende de uitwisseling van informatie over een inname van het openbaar domein in het Vlaamse Gewest sluiten.

Art. 3/3.§ 1. De volgende minimale informatie over de aanvraag van een signalisatievergunning voor grondwerken wordt ter uitvoering van artikel 8, § 5, tweede lid, 1° en 2°, van het GIPOD- decreet van 4 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/04/2014 pub. 07/07/2014 numac 2014035450 bron vlaamse overheid Decreet houdende de uitwisseling van informatie over een inname van het openbaar domein in het Vlaamse Gewest sluiten in het GIPOD geregistreerd: 1° de identificatie van de initiatiefnemer of van een natuurlijk persoon of rechtspersoon die de initiatiefnemer heeft aangewezen;2° het signalisatieplan of de werfsignalisatieschema's die als bijlage bij de aanvraag zijn gevoegd;3° de werfzone, vermeld in artikel 3 van het voormelde decreet dat zo nauwkeurig mogelijk wordt ingetekend op basis van het Grootschalig Referentiebestand, vermeld in artikel 2, 3°, van het decreet van 16 april 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 16/04/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004036019 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende het Grootschalig Referentie Bestand (1) sluiten houdende het Grootschalig Referentie Bestand (GRB);4° de koppeling met het grondwerk dat, de synergie die of het project dat het onderwerp is van de aanvraag;5° de periode van de werfzone. Over het antwoord op de aanvraag, vermeld in het eerste lid, wordt de volgende minimale informatie ter uitvoering van artikel 8, § 5, tweede lid, 1° en 2°, van het GIPOD- decreet van 4 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/04/2014 pub. 07/07/2014 numac 2014035450 bron vlaamse overheid Decreet houdende de uitwisseling van informatie over een inname van het openbaar domein in het Vlaamse Gewest sluiten in het GIPOD geregistreerd: 1° de behandelingsstatus van de aanvraag;2° de periode waarvoor een vergunning is verleend;3° de gemeente die de vergunning aflevert;4° de hinder en de periode van de hinder die het gevolg is van het signalisatieplan of werfsignalisatieschema, en van de werfzone;5° de link naar de vergunning of de vergunning zelf. § 2. De volgende minimale informatie over de aanvraag van een jaarvergunning signalisatie voor grondwerken wordt ter uitvoering van artikel 8, § 5, tweede lid, 1° en 2°, van het GIPOD- decreet van 4 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/04/2014 pub. 07/07/2014 numac 2014035450 bron vlaamse overheid Decreet houdende de uitwisseling van informatie over een inname van het openbaar domein in het Vlaamse Gewest sluiten in het GIPOD geregistreerd: 1° de identificatie van de initiatiefnemer of van een natuurlijk persoon of rechtspersoon die de initiatiefnemer heeft aangewezen;2° de gemeente waarbij de jaarvergunning wordt aangevraagd. Over het antwoord op de aanvraag, vermeld in het eerste lid, wordt de volgende minimale informatie ter uitvoering van artikel 8, § 5, tweede lid, 1° en 2°, van het voormelde decreet in het GIPOD geregistreerd: 1° de behandelingsstatus van de aanvraag;2° de periode waarvoor de vergunning is verleend;3° de gemeente die de jaarvergunning aflevert;4° de link naar de jaarvergunning of de jaarvergunning zelf. § 3. De gegevens, vermeld in § 1 en § 2, worden binnen twee werkdagen naar het GIPOD doorgestuurd, ter uitvoering van artikel 8, § 5, tweede lid, 3°, van het voormelde decreet.

Art. 3/4.Elk werk dat voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 9, § 1, eerste lid, van het GIPOD- decreet van 4 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/04/2014 pub. 07/07/2014 numac 2014035450 bron vlaamse overheid Decreet houdende de uitwisseling van informatie over een inname van het openbaar domein in het Vlaamse Gewest sluiten, wordt uiterlijk vier weken voor de geplande start in het GIPOD ingegeven ter uitvoering van artikel 9, § 1, tweede lid, van het voormelde decreet.

Als de vereiste vergunningen sneller starten toelaten dan kan het niet respecteren van de termijn, vermeld in het eerste lid, geen aanleiding geven tot een administratieve boete, vermeld in artikel 16, § 1, eerste lid van het voormelde decreet.

De termijn, vermeld in het eerste lid, doet geen afbreuk aan de bepalingen uit de toepasselijke lokale of sectorreglementering.

Art. 3/5.§ 1. De volgende minimale informatie over de aanvraag van een signalisatievergunning voor werken wordt ter uitvoering van artikel 9, § 3, vierde lid, 1° en 2°, van het GIPOD- decreet van 4 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/04/2014 pub. 07/07/2014 numac 2014035450 bron vlaamse overheid Decreet houdende de uitwisseling van informatie over een inname van het openbaar domein in het Vlaamse Gewest sluiten in het GIPOD geregistreerd: 1° de identificatie van de initiatiefnemer of van een natuurlijk persoon of rechtspersoon die de initiatiefnemer heeft aangewezen;2° het signalisatieplan of de werfsignalisatieschema's die als bijlage bij de aanvraag zijn gevoegd;3° de werfzone die zo nauwkeurig mogelijk wordt ingetekend op basis van het Grootschalig Referentiebestand, vermeld in artikel 2, 3°, van het decreet van 16 april 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 16/04/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004036019 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende het Grootschalig Referentie Bestand (1) sluiten houdende het Grootschalig Referentie Bestand (GRB);4° de koppeling met het werk dat het onderwerp is van de aanvraag;5° de periode van de werfzone. Over het antwoord op de aanvraag, vermeld in het eerste lid, wordt de volgende minimale informatie in het GIPOD geregistreerd ter uitvoering van artikel 9, § 3, vierde lid, 1° en 2°, van het GIPOD- decreet van 4 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/04/2014 pub. 07/07/2014 numac 2014035450 bron vlaamse overheid Decreet houdende de uitwisseling van informatie over een inname van het openbaar domein in het Vlaamse Gewest sluiten: 1° de behandelingsstatus van de aanvraag;2° de periode waarvoor de vergunning is verleend;3° de gemeente die de vergunning aflevert;4° de hinder en de periode van de hinder die het gevolg is van het signalisatieplan of werfsignalisatieschema, en van de werfzone;5° de link naar de vergunning of de vergunning zelf. § 2. De volgende minimale informatie over de aanvraag van een jaarvergunning signalisatie voor werken wordt ter uitvoering van artikel 9, § 3, vierde lid, 1° en 2°, van het GIPOD- decreet van 4 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/04/2014 pub. 07/07/2014 numac 2014035450 bron vlaamse overheid Decreet houdende de uitwisseling van informatie over een inname van het openbaar domein in het Vlaamse Gewest sluiten in het GIPOD geregistreerd: 1° de identificatie van de initiatiefnemer of van een natuurlijk persoon of rechtspersoon die de initiatiefnemer heeft aangewezen;2° de bevoegde gemeente waarbij de jaarvergunning wordt aangevraagd. Over het antwoord op de aanvraag, vermeld in het eerste lid, wordt de volgende minimale informatie ter uitvoering van artikel 9, § 3, vierde lid, 1° en 2°, van het voormelde decreet in het GIPOD geregistreerd: 1° de behandelingsstatus van de aanvraag;2° de periode waarvoor de vergunning is verleend;3° de gemeente die de jaarvergunning aflevert;4° de link naar de jaarvergunning of de jaarvergunning zelf. § 3. De gegevens worden binnen twee werkdagen naar het GIPOD doorgestuurd ter uitvoering van artikel 9, § 3, vierde lid, 3°, van het GIPOD- decreet van 4 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/04/2014 pub. 07/07/2014 numac 2014035450 bron vlaamse overheid Decreet houdende de uitwisseling van informatie over een inname van het openbaar domein in het Vlaamse Gewest sluiten.

Art. 3/6.Elk evenement dat voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 9/1, § 1, eerste lid, van het GIPOD- decreet van 4 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/04/2014 pub. 07/07/2014 numac 2014035450 bron vlaamse overheid Decreet houdende de uitwisseling van informatie over een inname van het openbaar domein in het Vlaamse Gewest sluiten, wordt uiterlijk vier weken voor de geplande start in het GIPOD ingegeven ter uitvoering van artikel 9/1, § 1, tweede lid, van het GIPOD- decreet van 4 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/04/2014 pub. 07/07/2014 numac 2014035450 bron vlaamse overheid Decreet houdende de uitwisseling van informatie over een inname van het openbaar domein in het Vlaamse Gewest sluiten.

Als de vereiste vergunningen sneller starten toelaten dan kan het niet respecteren van de termijn, vermeld in het eerste lid, geen aanleiding geven tot een administratieve boete, vermeld in artikel 16, § 1, eerste lid van het voormelde decreet.

De termijn, vermeld in het eerste lid, doet geen afbreuk aan de bepalingen uit de toepasselijke lokale of sectorreglementering.

Art. 3/7.Elk dringend grondwerk wordt uiterlijk de eerste werkdag na de start van het dringend grondwerk in het GIPOD ingegeven ter uitvoering van artikel 9/2, § 2, van het GIPOD- decreet van 4 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/04/2014 pub. 07/07/2014 numac 2014035450 bron vlaamse overheid Decreet houdende de uitwisseling van informatie over een inname van het openbaar domein in het Vlaamse Gewest sluiten.

Art. 3/8.De projectaanvragen zijn verplicht vanaf 1 juni 2023 ter uitvoering van artikel 11, § 4, zevende lid, van het GIPOD- decreet van 4 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/04/2014 pub. 07/07/2014 numac 2014035450 bron vlaamse overheid Decreet houdende de uitwisseling van informatie over een inname van het openbaar domein in het Vlaamse Gewest sluiten.".

Art. 3.In artikel 4 van hetzelfde besluit worden de woorden "de geplande werkopdracht of andere inname" vervangen door de zinsnede "het grondwerk, het werk of het evenement".

Art. 4.In artikel 5/1, § 1, eerste lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018013557 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 december 2016 houdende de uitvoering van het decreet van 4 april 2014 houdende de uitwisseling van informatie over een inname van het openbaar domein in het Vlaamse Gewest sluiten en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 mei 2021, wordt de zinsnede "Digitaal Vlaanderen, opgericht bij artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2016 houdende de oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Digitaal Vlaanderen en de vaststelling van de werking, het beheer en de boekhouding van het Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen" opgeheven.

Art. 5.De Vlaamse minister, bevoegd voor de digitalisering, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 9 september 2022.

De minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, Digitalisering en Facilitair Management, J. JAMBON

^