Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 19 november 2010
gepubliceerd op 13 december 2010

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de artikelen 3, 4 en 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 houdende de facultatieve subsidiëring van sociale huisvestingsmaatschappijen voor de vervanging van oude individuele verwarmingstoestellen door hoogrendementskachels of door centrale verwarming met condenserende ketels

bron
vlaamse overheid
numac
2010206047
pub.
13/12/2010
prom.
19/11/2010
ELI
eli/besluit/2010/11/19/2010206047/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

19 NOVEMBER 2010. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de artikelen 3, 4 en 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2008 pub. 22/01/2009 numac 2009200086 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de facultatieve subsidiëring van sociale huisvestingsmaatschappijen voor de vervanging van oude individuele verwarmingstoestellen door hoogrendementskachels of door centrale verwarming met condenserende ketels sluiten houdende de facultatieve subsidiëring van sociale huisvestingsmaatschappijen voor de vervanging van oude individuele verwarmingstoestellen door hoogrendementskachels of door centrale verwarming met condenserende ketels


De Vlaamse Regering, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, artikel 55 tot en met 58;

Gelet op het decreet van 21 december 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2007 pub. 07/03/2008 numac 2008035340 bron vlaamse overheid Decreet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2007 type decreet prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007037390 bron vlaamse overheid Decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2008 pub. 22/01/2009 numac 2009200086 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de facultatieve subsidiëring van sociale huisvestingsmaatschappijen voor de vervanging van oude individuele verwarmingstoestellen door hoogrendementskachels of door centrale verwarming met condenserende ketels sluiten houdende de facultatieve subsidiëring van sociale huisvestingsmaatschappijen voor de vervanging van oude individuele verwarmingstoestellen door hoogrendementskachels of door centrale verwarming met condenserende ketels;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 18 november 2010;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2008 pub. 22/01/2009 numac 2009200086 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de facultatieve subsidiëring van sociale huisvestingsmaatschappijen voor de vervanging van oude individuele verwarmingstoestellen door hoogrendementskachels of door centrale verwarming met condenserende ketels sluiten houdende de facultatieve subsidiëring van sociale huisvestingsmaatschappijen voor de vervanging van oude individuele verwarmingstoestellen door hoogrendementskachels of door centrale verwarming met condenserende ketels wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt : "De subsidie, vermeld in artikel 2, kan ook aangewend worden om de vervanging te stimuleren van oude verwarmingsketels door condensatieketels."

Art. 2.In artikel 4 van hetzelfde besluit wordt een nieuw tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt : "Voor de vervanging van oude verwarmingsketels door condensatieketels wordt aan de sociale huisvestingsmaatschappij, per vervangen ketel, een forfaitaire subsidie van 800 euro toegekend."

Art. 3.In artikel 5 van hetzelfde besluit wordt een paragraaf 4 toegevoegd, die luidt als volgt : "§ 4. Bij de vervanging van oude verwarmingsketels bevestigt de aannemer dat : 1° de oude stookketel werd vervangen door een nieuwe condensatieketel, met vermelding van de beschikbare kenmerken van beide stookketels, in het bijzonder het merk, type, serienummer, bouwjaar en de eventuele vervangingen van de kamerthermostaat door een aan de ketel aangepast type;2° de nieuwe verwarmingsketel in overeenstemming is met het koninklijk besluit van 18 maart 1997 betreffende de rendementseisen voor nieuwe olie- en gasgestookte centraleverwarmingsketels;3° de plaatsing en in het bijzonder het systeem voor aanvoer van verbrandingslucht en afvoer van de rookgassen in overeenstemming zijn met de gangbare voorschriften; 4° hij geregistreerd is en erkend is als technicus volgens de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 08/12/2006 pub. 27/04/2007 numac 2007035507 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het onderhoud en het nazicht van stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater sluiten betreffende het onderhoud en het nazicht van stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater."

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van de datum van ondertekening ervan.

Art. 5.De Vlaamse minister, bevoegd voor wonen, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 19 november 2010.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie, F. VAN DEN BOSSCHE

^