Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 28 november 2008
gepubliceerd op 19 januari 2009

Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een projectsubsidie aan de VZW UNIZO voor de verdere sensibilisering, motivering en advisering van de K.M.O.'s op het vlak van energiebesparing

bron
vlaamse overheid
numac
2009200022
pub.
19/01/2009
prom.
28/11/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 NOVEMBER 2008. - Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een projectsubsidie aan de VZW UNIZO voor de verdere sensibilisering, motivering en advisering van de K.M.O.'s op het vlak van energiebesparing


De Vlaamse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 6, § 1, VII, laatst gewijzigd bij bijzondere wet van 8 augustus 1988;

Gelet op het koninklijk besluit houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit van 17 juli 1991, inzonderheid de artikelen 55 tot 58;

Gelet op het decreet van 17 juli 2000Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/07/2000 pub. 22/09/2000 numac 2000035898 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt type decreet prom. 17/07/2000 pub. 17/08/2000 numac 2000035826 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van artikel 90bis van het bosdecreet van 13 juni 1990 sluiten houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, inzonderheid op artikel 20, vervangen bij decreet van 30 juni 2006;

Gelet op het decreet van 21 december 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2007 pub. 07/03/2008 numac 2008035340 bron vlaamse overheid Decreet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2007 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008;

Gelet op het decreet van 23 mei 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/05/2008 pub. 08/12/2008 numac 2008036331 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008 type decreet prom. 23/05/2008 pub. 13/06/2008 numac 2008035628 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2008 sluiten houdende de aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008;

Gelet op het decreet van 23 mei 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/05/2008 pub. 08/12/2008 numac 2008036331 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008 type decreet prom. 23/05/2008 pub. 13/06/2008 numac 2008035628 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2008 sluiten houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2008, inzonderheid op artikel 3;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2001Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/01/2001 pub. 30/03/2001 numac 2001035298 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne type besluit van de vlaamse regering prom. 19/01/2001 pub. 16/03/2001 numac 2001035208 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de vaststelling van de criteria van toekenning van onderhoudstoelagen aan centra of diensten voor revalidatie sluiten houdende regeling van de begrotingscontrole en -opmaak;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 27/07/2004 pub. 04/08/2004 numac 2004036292 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering sluiten tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, laatst gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 14 november 2007;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister bevoegd voor begroting, gegeven op 28 november 2008;

Overwegende dat tijdens de voorbije projecten (betoelaagd op basis van het ministerieel besluit van 15 mei 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007022956 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 december 1982 houdende vaststelling van de programmatiecriteria voor rust- en verzorgingstehuizen type ministerieel besluit prom. 15/05/2007 pub. 23/05/2007 numac 2006003439 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 1998 tot vastlegging van het model en het gebruik van de getuigschriften voor verstrekte hulp en van de overeenstemmingsstrook die moeten worden gebruikt door de inrichtingen voor geneeskundige verzorging type ministerieel besluit prom. 15/05/2007 pub. 20/06/2007 numac 2007022896 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot regeling van de erkenning van de « speciaal erkende gebruikers » ingesteld door het koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik en door het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden type ministerieel besluit prom. 15/05/2007 pub. 23/05/2007 numac 2006003443 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 1998 tot vastlegging van het model en het gebruik van het ontvangstbewijs-getuigschrift voor verstrekte hulp en van het dagboek die moeten worden gebruikt door de tandheelkundigen type ministerieel besluit prom. 15/05/2007 pub. 23/05/2007 numac 2006003442 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 1998 tot vastlegging van het model en het gebruik van het ontvangstbewijs-getuigschrift voor verstrekte hulp en van het dagboek die moeten worden gebruikt door de vroedvrouwen, de verpleegsters, verpleegassistenten en met dezen gelijkgestelden, de kinesitherapeuten, logopedisten en orthoptisten type ministerieel besluit prom. 15/05/2007 pub. 23/05/2007 numac 2006003441 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 maart 2003 tot vastlegging van het model en het gebruik van het ontvangstbewijsboekje, van het ontvangstbewijs-getuigschrift voor verstrekte hulp en van het dagboek te gebruiken door de podologen en de diëtisten type ministerieel besluit prom. 15/05/2007 pub. 23/05/2007 numac 2006003440 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 1998 tot vastlegging van het model en het gebruik van het ontvangstbewijs-getuigschrift voor verstrekte hulp en van het dagboek die moeten worden gebruikt door de geneesheren en de apothekers en licentiaten in de wetenschappen die erkend zijn om verstrekkingen inzake klinische biologie te verrichten in het raam van de ziekte- en invaliditeitsverzekering sluiten en op basis van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2006), de energieadviesdienst binnen UNIZO werd uitgebouwd tot een performante cel die een belangrijke meerwaarde biedt voor de K.M.O.'s in hun streven naar energiezuinige ondernemingen;

Overwegende dat door verdere sensibilisering, motivering en advisering, het aantal K.M.O.'s dat zich daadwerkelijk engageert om energie- en milieuvriendelijk te ondernemen substantieel kan worden verhoogd;

Overwegende dat het project zal bijdragen tot de realisatie van het CO2-emissiereductiepotentieel bij de industrie in het Vlaams klimaatbeleidsplan 2006-2012;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.§ 1. Aan UNIZO VZW, Spastraat 8 te 1000 Brussel, wordt binnen de perken van het begrotingskrediet een subsidie toegekend van 460.000 euro ter dekking van gemaakte onkosten. 364.000 euro wordt aangerekend op programma LE, basisallocatie 30.02E en 96.000 euro wordt aangerekend op het Energiefonds, programma LE basisallocatie 0191E, van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008. § 2. De subsidie wordt toegekend voor de werkingsperiode die loopt van 1 juli 2008 tot en met 31 oktober 2009.

Art. 2.§ 1. De subsidie wordt besteed aan volgende drie projecten gericht op de verdere sensibilisering, motivering en advisering van K.M.O.'s op het vlak van energiebesparing : 1° Energieadvisering door een energieconsulent;2° Energiecoach;3° Stimulering van vervangingsinvesteringen. § 2. De doelgroep zijn de Vlaamse kleine en middelgrote ondernemingen met een energieverbruik kleiner dan 0,1 PJ en de fabrikanten, leveranciers en installateurs van uitrustingsgoederen, zowel leden als niet-leden van UNIZO.

Art. 3.Voor de uitvoering van het project 'energieadvisering', wordt een energieconsulent ingezet en een deeltijdse (2/5de) administratieve kracht. De energieconsulent neemt minstens volgende initiatieven : 1° informeren, adviseren en begeleiden van ondernemingen omtrent energiebesparingsmogelijkheden door gebruik te maken van de bestaande communicatiekanalen binnen UNIZO en van de tools die tijdens de vorige projectperiodes werden ontwikkeld, in het bijzonder het pre-auditschema;2° ontwikkelen van een energiebenchmarktool door middel van de organisatie per branche van kleine groepen van gemotiveerde ondernemingen; 3° meewerken aan de bekendmaking, verdere optimalisering en de evaluatie van de online zelfscan voor K.M.O.'s op www.energiesparen.be; 4° nagaan in welke mate de bedrijven waar tijdens de vorige projectperiodes een pre-audit werd uitgevoerd, de voorgestelde energiebesparingsmaatregelen hebben uitgevoerd of gepland en deze bedrijven opnieuw motiveren.

Art. 4.§ 1. In het kader van het project 'energiecoach', besteedt UNIZO de subsidie aan een intensieve campagne die erop gericht is om K.M.O.-ondernemers te overtuigen om het klimaatcharter met de overheid te ondertekenen waarin zij zich engageren om op een sociaal-economisch verantwoorde wijze milieuzorg en energiebesparing te integreren in het bedrijfsbeleid. § 2. UNIZO spoort de K.M.O.'s aan om het klimaatcharter te ondertekenen door : 1° optimaal gebruik te maken van de bestaande communicatiekanalen en -middelen van UNIZO en de sectoren, zoals leden- en vakbladen, nieuwsbrieven, de netwerkevenementen van K.M.O.-Contact; 2° de organisatie van 5 provinciale infosessies, 20 lokale infosessies en roadshows, waar het charter zal worden gepromoot en informatie zal worden gegeven inzake energiebesparende mogelijkheden en steunmaatregelen;3° de organisatie van een infosessie over REG, energiezuinige technologieën en het klimaatcharter in elk van de 11 regio's waar een peterschapsproject 'ondernemerscoach' loopt;4° de aanpassing en uitbreiding van de map 'energiecoach' met checklists op basis van de ervaringen op het terrein; 5° de verdere ontwikkeling van de website www.energiecoach.be met checklists en de mogelijkheid tot ervaringsuitwisseling. § 3. UNIZO selecteert K.M.O.'s die als voorlopers kunnen worden beschouwd op het vlak van energiebesparen en milieuzorg. UNIZO stelt een expertenjury samen die één van de voorgedragen bedrijven uitroept tot 'K.M.O. voor Kyoto'-ambassadeur 2009 op de K.M.O.-Energiedag.

Art. 5.§ 1. Voor de uitvoering van het project 'stimulering van vervangingsinvesteringen' wordt een tweede energieconsulent ingezet.

De energieconsulent heeft als taak de aandacht van de K.M.O.'s te vestigen op het energiebesparingspotentieel bij de vernieuwing van installaties en op de nieuwe regelgeving inzake de volledige vrijstelling van onroerende voorheffing. § 2. De energieconsulent benut ten volle de informatie- en communicatie-initiatieven die in het kader van het project 'energiecoach' worden genomen. De consulent zorgt ervoor dat de fabrikanten en leveranciers van energiebesparende en innovatieve technologieën bij de infosessies en roadshows worden betrokken zodat de K.M.O.-bedrijven een beeld krijgen van het diverse en snel evoluerende aanbod. § 3. De energieconsulent zal het thema 'energiezuinige uitrustingsgoederen' uitwerken in de info- en vakbladen, op de website www.energiecoach.be en in de map 'energiecoach'. § 4. De infosessies inzake energie die zullen worden georganiseerd voor de K.M.O.'s die deelnemen aan een UNIZO-peterschapsproject 'ondernemerscoach', zullen in het bijzonder gericht worden op de promotie van duurzame en innovatieve energietechnologieën.

Praktijkgetuigenissen over de impact van de vernieuwing van de uitrustingsgoederen zullen centraal staan.

Art. 6.De projecten worden opgevolgd door een stuurgroep die door het Vlaams Energieagentschap wordt samengeroepen en geleid voor opvolging van de lopende energieconsulentenprojecten bij VOKA-VEV en de Boerenbond en waarin ook het VLAO is vertegenwoordigd.

Art. 7.Op het einde van het project wordt een globaal activiteiten- en evaluatieverslag aan de stuurgroep voorgelegd, waaruit blijkt dat de prestaties, zoals beschreven in de artikelen 3 tot en met 5 werden geleverd.

Art. 8.In het geval met de twee energieconsulenten arbeidsovereenkomsten worden gesloten, mag de subsidie worden aangewend voor de betaling van de loonkosten van de energieconsulenten en een deeltijdse (2/5de) administratieve kracht, verhoogd met maximaal 20 % voor verplaatsings- en werkingskosten (inclusief GSM), met uitsluiting van kantoorruimte en -apparatuur. Gezien de specificiteit van de opdracht worden in plaats van verplaatsingskosten ook kosten voor een bedrijfswagen aanvaard. Als loonkost worden geen extra-legale voordelen aanvaard, behoudens een groepsverzekering, maaltijdcheques en hospitalisatieverzekering. Enkel niet-terugvorderbare BTW is subsidiabel.

Art. 9.§ 1. In het geval met een energieconsulent een aannemingsovereenkomst wordt gesloten, mag de subsidie worden aangewend voor de vergoeding van de op basis van de geleverde en in factuur vermelde volledige dagprestaties tegen een vastgelegde mandagprijs, verhoogd met maximaal 20 % voor verplaatsings- en werkingskosten. Enkel niet-terugvorderbare BTW is subsidiabel. § 2. UNIZO zal de werkzaamheden van de energieconsulent waarmee een aannemingsovereenkomst werd afgesloten, opvolgen door middel van tijdsbestedingstabellen (op basis van 1/2 dagen) die de energieconsulent maandelijks moet doorsturen aan UNIZO. UNIZO houdt deze ter beschikking van het Vlaams Energieagentschap. In de aannemingsovereenkomst wordt iedere mogelijke vorm van belangenvermenging uitgesloten.

Art. 10.De uitbetaling van de subsidie verloopt volgens het volgende schema : 1° Een eerste schijf van 180.000 euro wordt uitbetaald na ondertekening van dit besluit en na indiening van een schuldvordering bij het Vlaams Energieagentschap; 2° Een tweede schijf van 180.000 euro wordt uitbetaald na indiening van een schuldvordering en een tussentijds vorderingsverslag per 31 december 2008 bij het Vlaams Energieagentschap; 3° Het saldo van 100.000 euro wordt uitbetaald na : a) indiening van een schuldvordering bij het Vlaams Energieagentschap;b) bespreking door de stuurgroep van het activiteiten- en evaluatieverslag waarvan sprake in artikel 7;c) goedkeuring door het Vlaams Energieagentschap van het activiteiten- en evaluatieverslag, het globaal financieel verslag en de bewijsstukken waaruit blijkt dat het saldo verschuldigd is.

Art. 11.Enkel bewijsbare uitgaven die betrekking hebben op de activiteiten die plaatsvonden in het kader van het project en die zich situeren binnen de in artikel 1 bepaalde werkingsperiode worden aanvaard. Indien de werkingsperiode omwille van omstandigheden dient te worden verlengd, kan het Vlaams Energieagentschap op basis van een schriftelijke en gemotiveerde aanvraag van UNIZO een aanpassing van de werkingsperiode toestaan.

Art. 12.Het Vlaamse Gewest kan de uitbetaling van de subsidie stopzetten en/of terugbetaling eisen als en in de mate dat : 1° het project niet voldoet aan alle wettelijke bepalingen;2° één of meerdere bepalingen van dit besluit niet werden nageleefd;3° de subsidie niet wordt aangewend voor de doeleinden waarvoor ze is verleend;4° UNIZO de controle verhindert of belemmert.

Art. 13.De wet van 7 juni 1994 tot wijziging van het KB van 31 mei 1933 betreffende verklaringen te doen in verband met subsidies van elke aard, die geheel of gedeeltelijk ten laste van de staat zijn, dient nageleefd te worden.

Brussel, 28 november 2008.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, H. CREVITS

^