Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 28 november 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 28/11/2008 pub. 15/12/2008 numac 2008011539 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van artikel 131bis van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/11/2008 pub. 12/01/2009 numac 2008001018 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot het verlenen van een subsidie aan de vereniging zonder winstoogmerk Institut de Sécurité Incendie - Instituut voor Brandveiligheid, afgekort « I.S.I.B. », om bij te dragen in de kosten van laboratoria belast met onderzoeken betreffende de brandvoorkoming type koninklijk besluit prom. 28/11/2008 pub. 03/12/2008 numac 2008002136 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot vervanging, voor het personeel van sommige overheidsdiensten, van het koninklijk besluit van 23 oktober 1979 houdende toekenning van een eindejaarstoelage aan sommige titularissen van een ten laste van de Schatkist bezoldigd ambt type koninklijk besluit prom. 28/11/2008 pub. 03/12/2008 numac 2008002139 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 04.31.2 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2008 type koninklijk besluit prom. 28/11/2008 pub. 04/12/2008 numac 2008003452 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 6311bis van het KB/WIB 92 inzake de belastingvermindering voor passiefhuizen type koninklijk besluit prom. 28/11/2008 pub. 10/12/2008 numac 2008003483 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 8bis van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten wat de exploten en processen-verbaal van de gerechtsdeurwaarders betreft type koninklijk besluit prom. 28/11/2008 pub. 10/12/2008 numac 2008003485 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2008 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diverse type koninklijk besluit prom. 28/11/2008 pub. 03/12/2008 numac 2008011512 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de minimumvoorwaarden van contracten tot levering van huisbrandolie met spreiding van betaling aangeboden door geregistreerde handelaren type koninklijk besluit prom. 28/11/2008 pub. 02/12/2008 numac 2008011521 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot aanstelling van een groep van experts betreffende de energiemix van België type koninklijk besluit prom. 28/11/2008 pub. 11/12/2008 numac 2008011528 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een rechtskundig bijzitter van de Nationale Raad van de Orde van Architecten type koninklijk besluit prom. 28/11/2008 pub. 22/12/2008 numac 2008022663 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 11, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 28/11/2008 pub. 24/12/2008 numac 2008022669 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Pensioendienst voor de Overheidssector type koninklijk besluit prom. 28/11/2008 pub. 24/12/2008 numac 2008022668 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de betrekkingen van de ambtenaren van de Pensioendienst voor de Overheidssector, die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen type koninklijk besluit prom. 28/11/2008 pub. 15/12/2008 numac 2008022670 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 oktober 2004 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de magistrale bereidingen en daarmee gelijkgestelde producten type koninklijk besluit prom. 28/11/2008 pub. 22/12/2008 numac 2008011541 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter en ontslag en benoeming van een plaatsvervanger van de Commissie voor nucleaire voorzieningen, opgericht bij artikel 3 van de wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales, gewijzigd door de wet houdende diverse bepalingen van 25 april 2007 type koninklijk besluit prom. 28/11/2008 pub. 09/12/2008 numac 2008014322 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E, het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg en het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs type koninklijk besluit prom. 28/11/2008 pub. 02/01/2009 numac 2008024502 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de VZW van Luxemburgs recht « Collaboration internationale des Praticiens et Intervenants en Qualité-Santé » en tot vaststelling van de voorwaarden voor het toekennen van deze toelage type koninklijk besluit prom. 28/11/2008 pub. 08/01/2009 numac 2008024503 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een subsidie aan sommige erkende geïntegreerde diensten voor thuisverzorging voor de periode van 1 september 2008 tot 31 januari 2009 in het kader van een project ter bevordering van de communicatie tussen zorgverstrekkers betrokken bij de zorg voor oudere en voor sterk afhankelijke patiënten type koninklijk besluit prom. 28/11/2008 pub. 18/12/2008 numac 2008024510 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Commissie voor klinische biologie type koninklijk besluit prom. 28/11/2008 pub. 18/12/2008 numac 2008024509 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Beroepscommissie voor klinische biologie type koninklijk besluit prom. 28/11/2008 pub. 23/12/2008 numac 2008024511 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van plaatsvervangende assessoren bij de provinciale raad van de Orde der apothekers van Namen en bij de provinciale raad van de Orde der apothekers van Brabant, met het Frans als voertaal type koninklijk besluit prom. 28/11/2008 pub. 12/12/2008 numac 2008024516 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2007 betreffende de planning van het aanbod van de tandheelkunde type koninklijk besluit prom. 28/11/2008 pub. 23/12/2008 numac 2008024518 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties voor het aanmaken van een website voor informatie en coaching over voeding type koninklijk besluit prom. 28/11/2008 pub. 23/12/2008 numac 2008024519 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties voor het aanmaken van een studie over de voedingswaarde-etikettering en een studie over het zoutgehalte van de voedingsproducten type koninklijk besluit prom. 28/11/2008 pub. 24/12/2008 numac 2008024512 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de erkende huisartsenkringen « La Fédération des Associations de Médecins généralistes de Charleroi » - « La Fédération des Médecins généralistes du Centre et de Binche » - « l'Association des Médecins généralistes de Mons », voor de periode van 15 november 2008 tot 14 november 2009, in het kader van een project voor de registratie van de activiteit van de huisartsgeneeskunde tijdens de wachtperiodes en de analyse van de haalbaarheid van de organisatie van een dispatching van de huisartsgeneeskunde onder de coördinatie van een groepering van huisartsenkringen type koninklijk besluit prom. 28/11/2008 pub. 23/12/2008 numac 2008024520 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties voor een opdracht van vertegenwoordiging van de verbruikersorganisaties in de adviesorganen die thema's behandelen welke onder de FOD Volksgezondheid vallen, ongeacht de betrokken machtsniveaus type koninklijk besluit prom. 28/11/2008 pub. 20/02/2009 numac 2009022054 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de eerste aanpassing van de tweede bestuursovereenkomst tussen de Belgische Staat en het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/11/2008 pub. 23/12/2008 numac 2008022667 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van een college van revisoren bij de Rijksdienst van sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten type ministerieel besluit prom. 28/11/2008 pub. 03/04/2009 numac 2009003122 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vervanging van het ministerieel besluit van 9 oktober 2007 tot aanwijzing van de gewestelijke directeurs van de belasting over de toegevoegde waarde die in aanmerking komen om zitting te hebben in de Beroepscommissie zoals bedoeld in artikel 84octies, § 2, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type ministerieel besluit prom. 28/11/2008 pub. 13/02/2009 numac 2009007016 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de examencommissies voor de taalexamens voor de zittijd van december 2008-januari 2009

decreet

type decreet prom. 28/11/2008 pub. 23/12/2008 numac 2008036409 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 23 mei 2003 betreffende de indeling in zorgregio's en betreffende de samenwerking en programmatie van gezondheidsvoorzieningen en welzijnsvoorzieningen type decreet prom. 28/11/2008 pub. 14/01/2009 numac 2008204698 bron vlaamse overheid Decreet tot regeling van de overdracht van personeelsleden binnen de diensten van de Vlaamse overheid in geval van verschuiving van taken of bevoegdheden type decreet prom. 28/11/2008 pub. 15/01/2009 numac 2008204702 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het verdrag inzake de bevoegdheid, het toepasselijk recht, de erkenning, de tenuitvoerlegging en de samenwerking op het gebied van ouderlijke verantwoordelijkheid en maatregelen ter bescherming van kinderen, opgemaakt in Den Haag op 19 oktober 1996 type decreet prom. 28/11/2008 pub. 16/01/2009 numac 2008204745 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de intergemeentelijke onderwijsvereniging (1) type decreet prom. 28/11/2008 pub. 10/02/2009 numac 2009029039 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot integratie van de « Faculté universitaire des sciences agronomiques de Gembloux » in de « Université de Liège », oprichting van de « Université de Mons » door de fusie van de « Université de Mons-Hainaut » en de « Faculté polytechnique de Mons », herstructurering van de universitaire machtigingen en herfinanciering van de Universiteiten type decreet prom. 28/11/2008 pub. 21/01/2009 numac 2009200058 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 13 februari 2004 tot vaststelling van de algemene regels inzake de erkenning en basissubsidiëring van mobiliteitsverenigingen en koepels van verenigingen en de subsidiëring van mobiliteitsverenigingen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/11/2008 pub. 22/12/2008 numac 2008029667 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 juli 2008 tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 oktober 2006 betreffende de Kabinetten van de Ministers van de Regering van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/11/2008 pub. 12/01/2009 numac 2008029668 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende verschillende maatregelen inzake hoger kunstonderwijs

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 28/11/2008 pub. 09/12/2008 numac 2008036371 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 maart 2004 houdende regels tot uitvoering van het Oppervlaktedelfstoffendecreet type besluit van de vlaamse regering prom. 28/11/2008 pub. 22/12/2008 numac 2008036418 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder basisallocaties 01.39B en 11.01B van het programma CB voor het begrotingsjaar 2008 type besluit van de vlaamse regering prom. 28/11/2008 pub. 30/12/2008 numac 2008204602 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2007 tot het verlenen van subsidies voor de uitvoering van agromilieumaatregelen met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type besluit van de vlaamse regering prom. 28/11/2008 pub. 14/01/2009 numac 2008204711 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een projectsubsidie aan de beroepsorganisaties NAV en BVA voor de organisatie van de opleiding Energiebewust architect type besluit van de vlaamse regering prom. 28/11/2008 pub. 15/01/2009 numac 2008204817 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van de bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 22 juni 2007 tot vaststelling van de lijst van bachelor- en masteropleidingen en afstudeerrichtingen binnen een masteropleiding met een bijkomende titel

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/11/2008 pub. 02/02/2009 numac 2009029018 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de beslissing van de Centrale paritaire commissie van het niet-confessioneel vrij onderwijs van 3 mei 2006 betreffende het statuut van de vakvereniging in het niet-confessioneel vrij onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/11/2008 pub. 27/01/2009 numac 2009029017 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de beslissing van de Centrale paritaire commissie van het niet-confessioneel vrij onderwijs van 24 oktober 2007 betreffende de verkiezingsprocedure voor de instelling of de vernieuwing van de plaatselijke overleginstanties, verbindend wordt verklaard type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/11/2008 pub. 27/01/2009 numac 2009029021 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de beslissing van 23 mei 2006 van de Centrale paritaire commissie van de confessionele vrije psycho-medisch-sociale centra betreffende het voorafgaandelijke volgen van een opleiding die specifiek is voor het bevorderingsambt van directeur, verbindend wordt verklaard type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/11/2008 pub. 27/01/2009 numac 2009029022 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de beslissing van de Paritaire Commissie van het basisonderwijs en van het confessioneel vrij buitengewoon onderwijs van 23 oktober 2007 betreffende de verkiezingsprocedure voor de instelling of de vernieuwing van de plaatselijke overleginstanties, verbindend wordt verklaard type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/11/2008 pub. 02/02/2009 numac 2009029020 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de beslissing van de Centrale paritaire commissie van de confessionele vrije psycho-medisch-sociale centra van 16 december 2004 betreffende het statuut van de vakvereniging verbindend wordt verklaard type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/11/2008 pub. 20/02/2009 numac 2009029056 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden en de voorzitter van de Raad van beroep voor studietoelagen en studieleningen van de Franse Gemeenschap

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 28/11/2008 pub. 09/02/2009 numac 2009035088 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot gedeeltelijke verdeling van het provisionele krediet op programma CB, basisallocatie 11.01B type besluit van de vlaamse regering prom. 28/11/2008 pub. 10/02/2009 numac 2009035090 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende verdeling van het provisionele krediet ingeschreven onder basisallocatie 01.07 B van het programma GB van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/11/2008 pub. 03/03/2009 numac 2009029082 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de beslissing van de Centrale Paritaire Commissie van het niet-confessioneel vrij buitengewoon onderwijs van 20 juni 2003 betreffende de opdrachten van de leermeesters geïndividualiseerd onderwijs en de leermeesters opvoedingsactiviteiten in het buitengewoon onderwijs, verbindend wordt verklaard type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/11/2008 pub. 24/04/2009 numac 2009029081 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de beslissing van de Centrale paritaire commissie van het confessioneel vrij buitengewoon onderwijs van 27 maart 2003 betreffende de opdrachten van de leermeesters geïndividualiseerd onderwijs en de leermeesters opvoedingsactiviteiten in het buitengewoon onderwijs, verbindend wordt verklaard

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 28/11/2008 pub. 10/02/2009 numac 2009035089 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot gedeeltelijke verdeling van het provisionele krediet op programma CB, basisallocatie 01.36B type besluit van de vlaamse regering prom. 28/11/2008 pub. 19/01/2009 numac 2009200022 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een projectsubsidie aan de VZW UNIZO voor de verdere sensibilisering, motivering en advisering van de K.M.O.'s op het vlak van energiebesparing

bericht

type bericht prom. 28/11/2008 pub. 11/12/2008 numac 2008018366 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht betreffende het toekennen van analyses en het aanvaarden van de laboratoriumresultaten. - Uitvoering van het koninklijk besluit van 15 april 2005 betreffende de aanduiding van de officiële laboratoria, tot bepaling van de procedure en de erkenningsvoorwaarden van laboratoria die analyses uitvoeren in het kader van de controleopdracht van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot uitvoering van de wet van 15 juli 1985 betreffende het gebruik bij dieren van stoffen met hormonale, anti-hormonale, beta-adrenergische of productiestimulerende werking

vergunning

type vergunning prom. 28/11/2008 pub. 24/12/2008 numac 2008031618 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening nr. 08/03 houdende vaststelling van de begrotingswijziging 2 en B voor het dienstjaar 2008, bekrachtigd bij Collegebesluit nr. 08/482
^