Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 21 mei 2021

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 21/05/2021 pub. 04/06/2021 numac 2021031561 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende goedkeuring van de inschrijving van België op de algemene kapitaalverhoging van de Internationale Financieringsmaatschappij en houdende goedkeuring van de wijziging van de statuten van de Internationale Financieringsmaatschappij

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/05/2021 pub. 18/06/2021 numac 2021020817 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 januari 2006 tot bepaling van de informatietypes, verbonden met de informatiegegevens bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen type koninklijk besluit prom. 21/05/2021 pub. 14/06/2021 numac 2021021025 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 17bis en 17quater van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 21/05/2021 pub. 16/06/2021 numac 2021021049 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende vierde verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 22 december 2020 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021 en bestemd tot het dekken van de uitgaven betreffende de versterking van de genomen maatregelen alsook de nieuwe initiatieven inzake de strijd tegen het COVID-19 type koninklijk besluit prom. 21/05/2021 pub. 31/05/2021 numac 2021041635 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de ontvankelijkheidscriteria bedoeld in artikel 7undecies, § 8, eerste lid, 1° en 2°, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, wat betreft de voorwaarden waaronder de capaciteitshouders die genieten of genoten hebben van steunmaatregelen het recht hebben tot deelname aan de prekwalificatieprocedure en wat betreft de minimumdrempel in MW type koninklijk besluit prom. 21/05/2021 pub. 28/10/2021 numac 2021022204 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 januari 2006 tot bepaling van de informatietypes, verbonden met de informatiegegevens bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/05/2021 pub. 19/07/2021 numac 2021021472 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Ministerieel besluit tot aanwijzing van een gesubdelegeerde ordonnateur van ontvangsten bij de Directie EFRO van de Algemene Directie van Brussel International type ministerieel besluit prom. 21/05/2021 pub. 19/07/2021 numac 2021021473 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Ministerieel besluit tot aanwijzing van een gesubdelegeerde ordonnateur van ontvangsten bij de Directie EFRO van de Algemene Directie van Brussel International type ministerieel besluit prom. 21/05/2021 pub. 11/06/2021 numac 2021202808 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 20 januari 2021 betreffende de aanvraag tot registratie van de benaming "Boudin blanc de Liège" als beschermde geografische aanduiding type ministerieel besluit prom. 21/05/2021 pub. 14/09/2021 numac 2021203720 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende erkenning van het OCMW Sankt Vith als inrichtende macht van een noodopvangwoning gelegen te 4780 Sankt Vith, Prümer Straße 39

decreet

type decreet prom. 21/05/2021 pub. 18/06/2021 numac 2021031619 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van diverse decreten over welzijn, volksgezondheid en gezin type decreet prom. 21/05/2021 pub. 09/07/2021 numac 2021031630 bron vlaamse overheid Decreet houdende de machtiging van de Vlaamse deelnemers aan en de regeling van de modaliteiten van deelname aan de lokale integrale veiligheidscellen inzake radicalisme, extremisme en terrorisme type decreet prom. 21/05/2021 pub. 26/05/2021 numac 2021041656 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 3 april 2020 tot afwijking van diverse bepalingen van het Energiedecreet van 8 mei 2009, het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, en de uitvoeringsbesluiten ervan, en tot dekking van de kosten voor elektriciteitsverbruik, verwarming of waterverbruik voor de eerste maand van tijdelijke werkloosheid ten gevolge van de coronacrisis type decreet prom. 21/05/2021 pub. 31/05/2021 numac 2021041706 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 24 februari 2017 tot gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties type decreet prom. 21/05/2021 pub. 08/06/2021 numac 2021041951 bron vlaamse overheid Decreet tot instemming met de investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Socialistische Republiek Vietnam, anderzijds, ondertekend te Hanoi op 30 juni 2019 type decreet prom. 21/05/2021 pub. 11/06/2021 numac 2021041995 bron vlaamse overheid Decreet tot het invoeren van uitdovende maatregelen voor studenten van de opleidingen van het hoger beroepsonderwijs aan de Karel de Grote Hogeschool, Katholieke Hogeschool Antwerpen type decreet prom. 21/05/2021 pub. 14/06/2021 numac 2021042066 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, wat betreft de optimalisatie van de procedures

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 21/05/2021 pub. 23/06/2021 numac 2021021101 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van diverse besluiten naar aanleiding van de interne reorganisatie van de Vlaamse Milieumaatschappij type besluit van de vlaamse regering prom. 21/05/2021 pub. 23/06/2021 numac 2021031594 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vergoeding van sociale verhuurders voor het uitvoeren van onderzoek naar buitenlands onroerend bezit van sociale huurders type besluit van de vlaamse regering prom. 21/05/2021 pub. 04/06/2021 numac 2021031611 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juni 2007 betreffende het opleidingsfonds dienstencheques, wat betreft de opleidingskosten type besluit van de vlaamse regering prom. 21/05/2021 pub. 08/06/2021 numac 2021031615 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juni 2018 betreffende het welzijn van in gevangenschap gehouden roofvogels type besluit van de vlaamse regering prom. 21/05/2021 pub. 21/06/2021 numac 2021031692 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling vanuit een provisioneel krediet van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 in het kader van de subsidie voor EnergyVille type besluit van de vlaamse regering prom. 21/05/2021 pub. 27/05/2021 numac 2021041661 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over de elektronische aanbieding van bepaalde fiscale documenten en de aangifte voor fiscale rangschikking van automatische ontspanningstoestellen en tot aanwijzing van de dienst, vermeld in artikel 29bis, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering type besluit van de vlaamse regering prom. 21/05/2021 pub. 21/06/2021 numac 2021031650 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de voorwaarden voor de overname van de personeelsleden van Eigen Vermogen Flanders Hydraulics door het Departement Mobiliteit en Openbare Werken en tot regeling van de objectieve selectieproef, vermeld in artikel 5bis van het decreet van 31 januari 2003 betreffende de oprichting van een Eigen Vermogen "Flanders Hydraulics" type besluit van de vlaamse regering prom. 21/05/2021 pub. 31/05/2021 numac 2021041849 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over de machtiging tot het overschrijden van de kredieten ingeschreven in de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 type besluit van de vlaamse regering prom. 21/05/2021 pub. 16/06/2021 numac 2021042001 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering 25 mei 2018 tot aanpassing van de regelgeving betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang wat betreft de voorwaarden waaronder het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren is toegestaan type besluit van de vlaamse regering prom. 21/05/2021 pub. 07/06/2021 numac 2021041998 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het Vlaams Beschermingsmechanisme voor ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de aanhoudende coronavirusmaatregelen van 28 oktober 2020 type besluit van de vlaamse regering prom. 21/05/2021 pub. 21/06/2021 numac 2021042090 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juni 2019 betreffende de premiesubsidie voor een brede weersverzekering in de landbouwsector type besluit van de vlaamse regering prom. 21/05/2021 pub. 14/06/2021 numac 2021042118 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling vanuit een provisioneel krediet van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 type besluit van de vlaamse regering prom. 21/05/2021 pub. 14/06/2021 numac 2021042117 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling vanuit een provisioneel krediet van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 type besluit van de vlaamse regering prom. 21/05/2021 pub. 22/06/2021 numac 2021042168 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de vervanging van analoge bestuursdocumenten door elektronische kopieën type besluit van de vlaamse regering prom. 21/05/2021 pub. 30/06/2021 numac 2021042357 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Mestdecreet van 22 december 2006, het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, het VLAREL en de VLAREME van 22 oktober 2016 type besluit van de vlaamse regering prom. 21/05/2021 pub. 01/07/2021 numac 2021042398 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 1994 tot uitvoering van het decreet van 14 juli 1993 tot oprichting van het Grindfonds en tot regeling van de grindwinning, wat betreft de hervorming van het grindcomité en de opheffing van de grindheffing

overeenkomst

type overeenkomst prom. 21/05/2021 pub. 03/06/2021 numac 2021041358 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Technisch reglement tot vaststelling van de criteria en de modaliteiten voor de erkenning van de dosimetrische diensten voor het uitvoeren van de externe dosimetrie

erratum

type erratum prom. 21/05/2021 pub. 03/06/2021 numac 2021031577 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Technisch reglement tot vaststelling van de criteria en de modaliteiten voor de erkenning van de dosimetrische diensten voor het uitvoeren van radiotoxicologische analyses. - Erratum
^