Etaamb.openjustice.be
Decreet van 03 juli 2015
gepubliceerd op 20 juli 2015

Decreet houdende de wijziging van diverse bepalingen van het Jachtdecreet van 24 juli 1991

bron
vlaamse overheid
numac
2015035920
pub.
20/07/2015
prom.
03/07/2015
ELI
eli/decreet/2015/07/03/2015035920/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

3 JULI 2015. - Decreet houdende de wijziging van diverse bepalingen van het Jachtdecreet van 24 juli 1991 (1)


Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt: Decreet houdende de wijziging van diverse bepalingen van het Jachtdecreet van 24 juli 1991

Artikel 1.Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

Art. 2.In artikel 4 van het Jachtdecreet van 24 juli 1991, gewijzigd bij de decreten van 30 april 2004 en 28 februari 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "minstens vijfjaarlijks" worden opgeheven;2° er wordt een tweede lid tot en met vijfde lid toegevoegd, die luiden als volgt: "De Vlaamse Regering kan bepalen dat ten aanzien van bepaalde wildsoorten bijzondere jacht kan worden uitgeoefend in de gevallen waarbij dat noodzakelijk is één of meerdere van de volgende gevallen: 1° ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, visserij of wateren;2° ter voorkoming van belangrijke schade aan andere goederen in eigendom of gebruik;3° ter bescherming van de wilde fauna of flora, of ter instandhouding van de natuurlijke habitats;4° voor de veiligheid van het luchtverkeer. Ten aanzien van de vogelsoorten vermeld in artikel 3 bestaat de mogelijkheid voor het uitoefenen van bijzondere jacht niet voor het geval vermeld in punt 2° van het tweede lid.

Bijzondere jacht als vermeld in het tweede lid kan worden uitgeoefend als de volgende voorwaarden zijn vervuld: 1° er mag geen andere bevredigende oplossing bestaan;2° er mag geen afbreuk worden gedaan aan het streefdoel om de populaties van de soort in kwestie in een gunstige staat van instandhouding te laten voortbestaan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor het uitoefenen van bijzondere jacht als vermeld in het tweede lid.".

Art. 3.In artikel 6 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° aan het tweede lid wordt een zin toegevoegd, die luidt als volgt: "De Vlaamse Regering kan het uitoefenen van bijzondere jacht in het kader van een door of namens haar goedgekeurd afschotplan toestaan vanaf de officiële zonsondergang tot de officiële zonsopgang of gedurende een deel van die periode."; 2° in het derde lid wordt het woord "eendesoorten" vervangen door het woord "waterwildsoorten".

Art. 4.In artikel 7 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009035500 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en tot wijziging aan diverse bepalingen inzake de milieuhandhaving sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "schriftelijk akkoord van de eigenaar" vervangen door de woorden "schriftelijk bewijs van het jachtrecht"; 2° aan het vierde lid wordt de volgende zin toegevoegd: "De Vlaamse Regering kan in bepaalde omstandigheden eisen dat een schriftelijk bewijs van het jachtrecht wordt voorgelegd bij het neerleggen of het aanpassen van het plan.".

Art. 5.In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 28 februari 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/02/2014 pub. 25/03/2014 numac 2014035336 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en natuur sluiten, wordt een artikel 7/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 7/1.De Vlaamse Regering kan aan elke houder van het jachtrecht die op welke wijze ook van zijn recht gebruik maakt, opleggen dat hij aan bepaalde administratieve voorwaarden moet voldoen. Die voorwaarden zijn gericht op een beter wildbeheer, op het natuurbehoud en op een verbeterd toezicht.".

Art. 6.In artikel 8 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009035500 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en tot wijziging aan diverse bepalingen inzake de milieuhandhaving sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het woord "terrein" wordt telkens vervangen door het woord "jachtterrein";2° het woord "terreinen" wordt telkens vervangen door het woord "jachtterreinen";3° in paragraaf 1, derde lid, punt 1°, wordt het woord "autoweg" vervangen door het woord "autosnelweg".

Art. 7.In artikel 11, tweede lid, van hetzelfde decreet wordt tussen de zinsnede "een hoger bod te doen." en de woorden "Het jachtrecht moet worden toegekend" de volgende zin ingevoegd: "Voor een wildbeheereenheid geldt de voorwaarde dat het domein in kwestie binnen het werkingsgebied van die wildbeheereenheid gelegen moet zijn of aan het werkingsgebied ervan moet grenzen.".

Art. 8.Aan artikel 14 van hetzelfde decreet wordt een paragraaf 3 toegevoegd, die luidt als volgt: " § 3. De Vlaamse Regering legt aan de hoofden van de parketten een informatieplicht op ten aanzien van de ambtenaar, vermeld in paragraaf 1. Het doel van die informatieplicht is om de ambtenaar op de hoogte te brengen van veroordelingen wegens een jachtmisdrijf of wegens een misdrijf waarbij daden van geweld of weerspannigheid zijn gepleegd door personen die een jachtverlof hebben aangevraagd.".

Art. 9.Artikel 19 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009035500 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en tot wijziging aan diverse bepalingen inzake de milieuhandhaving sluiten, wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 19.De Vlaamse Regering treft een regeling voor de middelen die kunnen worden gebruikt bij de uitoefening van de jacht in het volledige grondgebied van het Vlaamse Gewest of in een gedeelte ervan en dit met het oog op het verstandig gebruik van wildsoorten en hun leefgebieden.

Het is verboden om niet door de Vlaamse Regering toegestane middelen voor het doden of vangen van wild te gebruiken.

Het is verboden om niet door de Vlaamse Regering toegestane middelen voor het doden of vangen van wild onder zich te hebben, te vervoeren, te verhandelen, te ruilen of te koop of in ruil aan te bieden.".

Art. 10.Artikel 20 van hetzelfde decreet wordt opgeheven.

Art. 11.Artikel 21 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 30 april 2004 en 30 april 2009, wordt opgeheven.

Art. 12.In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 28 februari 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/02/2014 pub. 25/03/2014 numac 2014035336 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en natuur sluiten, wordt een artikel 25/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 25/1.De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor een algemene aanpak van bepaalde wildsoorten die in aanzienlijke delen van het Vlaamse Gewest een bepaalde vorm van schade veroorzaken.".

Art. 13.In artikel 33 van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 23 december 2010Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/12/2010 pub. 18/02/2011 numac 2011035177 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en natuur type decreet prom. 23/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010036008 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2011 sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° aan het eerste lid wordt een punt 7° toegevoegd, dat luidt als volgt: "7° ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, visserij of wateren of aan andere goederen in eigendom of gebruik."; 2° het tweede lid wordt vervangen door wat volgt: "Ten aanzien van de vogelsoorten, vermeld in artikel 3, zijn de volgende mogelijkheden tot afwijking niet van toepassing: 1° de mogelijkheid, vermeld in het eerste lid, 2° ; 2° de mogelijkheid, vermeld in het eerste lid, 7°, voor wat betreft de voorkoming van belangrijke schade aan andere goederen dan gewassen, vee, bossen, visserij of wateren.".

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal wordenbekendgemaakt.

Brussel, 3 juli 2015.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, J. SCHAUVLIEGE _______ Nota (1) Zitting 2014-2015. Stukken. - Ontwerp van decreet, 344 - Nr. 1. - Amendementen, 344 - Nr. 2 t.e.m. 4. - Verslag van de hoorzitting, 344 - Nr. 5. - Verslag, 344 - Nr. 6. - Amendementen na verslag, 344 - Nr. 7 en 8. - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering, 344 - Nr. 9.

Handelingen. - Bespreking en aanneming. Middagvergadering van 30 juni 2015.

^