Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 20 juli 2015

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 02/04/2002 pub. 20/07/2015 numac 2015000372 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit nr. 31 met betrekking tot de toepassingsmodaliteiten van de belasting over de toegevoegde waarde ten aanzien van de handelingen verricht door niet in België gevestigde belastingplichtigen. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/07/2015 numac 2015011293 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 2 juli 2015 wordt aan de heer Joan AIGRET, attaché bij de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid, met ingang van 1 december 2015 eervol ontslag uit zijn functies verleend en De heer AIGRET wordt ertoe gemachtigd de titel van attaché eershalve te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/07/2015 numac 2015015101 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse carrière. - Aanstellingen Bij koninklijk besluit van 10 mei 2015 wordt Mevr. Michèle DENEFFE aangesteld tot Consul-Generaal van België te Hong Kong, met als ressort de regio's Hongkong en Macao van de Volksrepubliek China. Bi Hij wordt aangesteld tot Consul-Generaal van België te Sao Paulo in de Federale Republiek Brazilië,(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/07/2015 numac 2015015100 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse carrière. - Overplaatsingen Bij koninklijk besluit van 10 mei 2015 wordt de heer Evert MARECHAL ontheven uit zijn functie van Consul-Generaal van België te Hong Kong, met als ressort de regio's Hong Kong en Macao van de Volksrepubli Hij wordt als Ministerraad toegevoegd aan de Ambassade van België te Parijs. Bij koninklijk (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/07/2015 numac 2015203464 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van ondernemingen en werkgevers waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen. - Afbreken en verwijderen van asbest. - Koninklijk besluit van 28 maart 2007 Bij ministerieel bes type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/07/2015 numac 2015203463 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van ondernemingen en werkgevers waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen. - Afbreken en verwijderen van asbest. - Koninklijk besluit van 28 maart 2007 Bij ministerieel bes

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/07/2015 numac 2015015099 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse carrière. - Dienstvrijstelling Bij ministerieel besluit van 21 april 2015 wordt aan de heer Filip VANDEN BULCKE een tweede dienstvrijstelling toegekend voor een periode van twee jaar vanaf 1 september 2015 teneinde hem toe te laten type ministerieel besluit prom. 15/06/2015 pub. 20/07/2015 numac 2015035908 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2014 tot vaststelling van de voorschriften voor de rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, wat betreft de regels voor de premie voor het produceren van vleeskalveren type ministerieel besluit prom. 15/06/2015 pub. 20/07/2015 numac 2015035940 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2014 tot vaststelling van de voorschriften voor de rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, wat betreft de regels voor de premie voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij

decreet

type decreet prom. 03/07/2015 pub. 20/07/2015 numac 2015035920 bron vlaamse overheid Decreet houdende de wijziging van diverse bepalingen van het Jachtdecreet van 24 juli 1991

beschikking

type beschikking prom. 09/07/2015 pub. 20/07/2015 numac 2015031447 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende de inning van de opbrengst van de boetes voor stedenbouwkundige overtredingen type beschikking prom. 09/07/2015 pub. 20/07/2015 numac 2015031448 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 19 juli 1990 houdende oprichting van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 08/05/2015 pub. 20/07/2015 numac 2015035710 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 1 en 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2009 betreffende de uitgifte van Vlaamse schuldbewijzen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 09/07/2015 pub. 20/07/2015 numac 2015203428 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de subsidies die verleend worden voor bepaalde investeringen inzake sportinfrastructuur en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 10 juni 1999 houdende toekenning van subsidies voor bepaalde investeringen inzake sportinfrastructuur type besluit van de waalse regering prom. 09/07/2015 pub. 20/07/2015 numac 2015203430 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot toekenning van een vergoeding aan de secretarissen van de territoriale commissies inzake schoolverplaatsingen

bericht

type bericht prom. -- pub. 20/07/2015 numac 2015042007 bron federale overheidsdienst financien OFFICIELE BERICHTEN PRIJSCOURANT OPGEMAAKT DOOR DE ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE, OVEREENKOMSTIG DE KONINKLIJKE BESLUITEN VAN 16 DECEMBER 1926 EN 31 MAART 1936, OM DE WAARDE VAST TE STELLEN DER OPENBARE EFFECTEN, AANDE DE PRIJSCOURANT WORDT MAANDELIJKS GEPUBLICEERD; HIJ WORDT OPGEMAAKT VOLGENS DE KOERSEN DIE WERDEN T(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/07/2015 numac 2015015102 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse carrière. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 10 mei 2015 worden de hierna vermelde stagiairs, alfabetisch gerangschikt, op datum van 1 april 2015, vast benoemd in de klasse A2 van de buitenlandse carrière: Joris BECKERS, Frédé

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 20/07/2015 numac 2015018237 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Benoeming als vertrouwenspersoon integriteit Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, wordt aangesteld als vertrouwenspersoon integriteit: Bij besluit van 23 juni 2015 : Met ingang van de dag waarop - Mevr. VERSTREKEN, Benedikte, voor de Nederlandse taalrol, voor een periode van zes jaar; Een b(...)

document

type document prom. -- pub. 20/07/2015 numac 2015011294 bron federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers Projectoproep Nationale projectfinanciering 2016 voor opvang en vrijwillige terugkeer INLEIDING Het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers is een instelling van openbaar nut. Fedasil staat onder de voogdij van de Staats(...) Fedasil heeft als opdracht materiële hulp te verlenen aan asielzoekers en aan andere categorieën va(...)
^