Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 12 november 2021
gepubliceerd op 24 januari 2022

Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van lestijden, lesuren en uren op basis van het ondersteuningsmodel voor de ondersteuners voor het schooljaar 2021-2022 en van extra werkingsbudget voor de vervanging van ondersteuners tijdens hun professionalisering voor het schooljaar 2021-2022 en het eerste trimester van het schooljaar 2022-2023

bron
vlaamse overheid
numac
2021034440
pub.
24/01/2022
prom.
12/11/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 NOVEMBER 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van lestijden, lesuren en uren op basis van het ondersteuningsmodel voor de ondersteuners voor het schooljaar 2021-2022 en van extra werkingsbudget voor de vervanging van ondersteuners tijdens hun professionalisering voor het schooljaar 2021-2022 en het eerste trimester van het schooljaar 2022-2023


Rechtsgronden Dit besluit is gebaseerd op: - het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, artikel 87ter, ingevoegd bij het decreet van 9 juli 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 09/07/2021 pub. 26/08/2021 numac 2021032309 bron vlaamse overheid Decreet over het onderwijs XXXI type decreet prom. 09/07/2021 pub. 11/08/2021 numac 2021032190 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid sluiten, en artikel 172quinquies, ingevoegd bij het decreet van 16 juni 2017 en het laatst gewijzigd bij het decreet van 18 december 2020; - de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, bekrachtigd bij het decreet van 27 mei 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/05/2011 pub. 17/06/2011 numac 2011202856 bron vlaamse overheid Decreet aangaande de bekrachtiging van de bepalingen betreffende het secundair onderwijs, gecodificeerd op 17 december 2010 sluiten, artikel 314/8, ingevoegd bij het decreet van 16 juni 2017 en het laatst gewijzigd bij het decreet van 18 december 2020, en artikel 330/4, ingevoegd bij het decreet van 9 juli 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 09/07/2021 pub. 26/08/2021 numac 2021032309 bron vlaamse overheid Decreet over het onderwijs XXXI type decreet prom. 09/07/2021 pub. 11/08/2021 numac 2021032190 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid sluiten.

Vormvereisten De volgende vormvereisten zijn vervuld: - De paritaire commissies hebben een protocol afgesloten voor de verdeling van de lestijden, lesuren en uren aan scholen voor buitengewoon onderwijs. Het protocol voor het vrij gesubsidieerd onderwijs werd opgemaakt op 3 mei 2021 en het protocol voor het openbaar onderwijs werd opgemaakt op 18 mei 2021. - De Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, heeft zijn akkoord gegeven op 14 juli 2021. - De gemeenschappelijke vergadering van Sectorcomité X, van onderafdeling Vlaamse Gemeenschap van afdeling 2 van het Comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van het overkoepelend onderhandelingscomité, vermeld in het decreet van 5 april 1995 tot oprichting van onderhandelingscomités in het vrij gesubsidieerd onderwijs, heeft protocol nr. 186 gesloten op 10 september 2021. - De Raad van State heeft advies 70.241/1 gegeven op 27 oktober 2021, met toepassing van artikel 84, § 3, eerste lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

Motivering Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven: - Het is belangrijk dat ondersteuners beschikken over voldoende expertise, zowel handicap-specifieke en onderwijskundige expertise als expertise op het vlak van inclusie en coaching. Met het oog op hun professionalisering tijdens het schooljaar 2021-2022 ontvangen scholen voor buitengewoon onderwijs die actief zijn in het ondersteuningsmodel en ondersteuners in dienst hebben, extra werkingsbudget in het begrotingsjaar 2021 en 2022. Ondersteuners kunnen zo tijdens hun professionaliseringstraject vervangen worden door tijdelijke personeelsleden, die worden aangesteld ten laste van het extra werkingsbudget. De verdeling van dat extra werkingsbudget over de scholen voor buitengewoon onderwijs gebeurt naar rato van de toegekende lestijden/lesuren, uren en begeleidingseenheden aan de scholen voor buitengewoon onderwijs voor de ondersteuning van scholen voor gewoon onderwijs in het kader van het ondersteuningsmodel in het schooljaar 2021-2022. Om de effectiviteit van de middelen te verhogen, zijn scholen voor buitengewoon onderwijs verplicht de budgetten voor de vervanging van ondersteuners die actief zijn in de ondersteuning voor type basisaanbod, type 3 of type 9 minstens op het niveau van het ondersteuningsnetwerk samen te leggen. Voor de vervanging van ondersteuners die actief zijn in de ondersteuning voor type 2, 4, 6 of 7 kunnen budgetten samengelegd worden tussen scholen voor buitengewoon onderwijs op het niveau van een ondersteuningsnetwerk of tussen scholen die willen samenwerken.

Initiatiefnemer Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand.

Na beraadslaging, DE VLAAMSE REGERING BESLUIT: HOOFDSTUK 1. - De toekenning van extra lestijden/lesuren en uren voor ondersteuning

Artikel 1.Op voorstel van de commissies voor het vrij gesubsidieerd onderwijs en het openbaar onderwijs, vermeld in artikel 172quinquies, § 5, van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, worden voor de ondersteuning voor type basisaanbod, type 3 en type 9 in het schooljaar 2021-2022 aan de volgende scholen voor buitengewoon basisonderwijs extra lestijden en extra uren toegekend: 1° voor het GO!-onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap: de scholen, vermeld in bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd;2° voor het officieel gesubsidieerd onderwijs: de scholen, vermeld in bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd;3° voor het vrij gesubsidieerd onderwijs: de scholen, vermeld in bijlage 3, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 2.Op voorstel van de commissies voor het vrij gesubsidieerd onderwijs en het openbaar onderwijs, vermeld in artikel 314/8, § 5, van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, worden voor de ondersteuning voor type basisaanbod, type 3 en type 9 in het schooljaar 2021-2022 aan de volgende scholen voor buitengewoon secundair onderwijs extra lesuren en extra uren toegekend: 1° voor het GO!-onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap: de scholen, vermeld in bijlage 4, die bij dit besluit is gevoegd;2° voor het officieel gesubsidieerd onderwijs: de scholen, vermeld in bijlage 5, die bij dit besluit is gevoegd;3° voor het vrij gesubsidieerd onderwijs: de scholen, vermeld in bijlage 6, die bij dit besluit is gevoegd. HOOFDSTUK 2. - De toekenning van extra werkingsbudget voor de professionalisering van ondersteuners

Art. 3.Met toepassing van artikel 87ter van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 wordt het extra werkingsbudget ten belope van 957.284 euro voor het begrotingsjaar 2021 en 1.915.237 euro voor het begrotingsjaar 2022 verdeeld over de scholen voor buitengewoon basisonderwijs naar rato van de som van de lestijden, uren en begeleidingseenheden die een school voor buitengewoon basisonderwijs ontvangt voor de ondersteuning van scholen voor gewoon onderwijs in het kader van het ondersteuningsmodel in het schooljaar 2021-2022. Voor de ondersteuning voor type 2, 4, 6 en 7 betreft het de omkadering die wordt berekend op basis van de eerste schooldag van februari 2021.

Art. 4.Met toepassing van artikel 330/4 van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010 wordt het extra werkingsbudget ten belope van 475.716 euro voor het begrotingsjaar 2021 en 951.763 euro voor het begrotingsjaar 2022 verdeeld over de scholen voor buitengewoon secundair onderwijs naar rato van de som van de lesuren, uren en begeleidingseenheden die een school voor buitengewoon secundair onderwijs ontvangt voor de ondersteuning van scholen voor gewoon onderwijs in het kader van het ondersteuningsmodel in het schooljaar 2021-2022. Voor de ondersteuning voor type 2, 4, 6 en 7 betreft het de omkadering die wordt berekend op basis van de eerste schooldag van februari 2021.

Art. 5.De middelen, vermeld in het artikel 3 en 4, worden ingezet voor de aanstelling van personeelsleden in het schooljaar 2021-2022 en in het eerste trimester van het schooljaar 2022-2023 die ondersteuners vervangen tijdens een periode van professionalisering. Over de professionaliseringsperiodes en de inzet van de vervangers moet lokaal sociaal overleg worden gepleegd.

De budgetten voor de aanstelling van tijdelijke personeelsleden voor de vervanging van ondersteuners die actief zijn in de ondersteuning voor type basisaanbod, 3 of 9, worden door de scholen voor buitengewoon onderwijs, minstens op het niveau van het ondersteuningsnetwerk, samengelegd en worden door de samenwerkende scholen overgedragen aan de scholen waar de tijdelijke personeelsleden worden aangesteld. De budgetten voor de aanstelling van tijdelijke personeelsleden voor de vervanging van ondersteuners die actief zijn in de ondersteuning voor type 2, 4, 6 of 7, kunnen samengelegd en overgedragen worden tussen scholen voor buitengewoon onderwijs, op het niveau van een ondersteuningsnetwerk of tussen scholen die willen samenwerken. HOOFDSTUK 3. - Slotbepalingen

Art. 6.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2021.

Art. 7.De Vlaamse minister, bevoegd voor onderwijs en vorming, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 12 november 2021.

De minister-president van de Vlaamse Regering, J. JAMBON De Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, B. WEYTS

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^