Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 24 januari 2022

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 23/12/2021 pub. 24/01/2022 numac 2021022825 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, teneinde de bijzondere overrijdbare beddingen open te stellen voor het schoolvervoer van personen met een handicap

programmawet

type programmawet prom. 27/12/2021 pub. 24/01/2022 numac 2022200302 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet. - Rechtzetting

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 09/07/2007 pub. 24/01/2022 numac 2021022672 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de organisatie van de vakrichtingen, expertisedomeinen en competentiepools. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/01/2022 numac 2021034408 bron ministerie van landsverdediging Burgerlijk onderwijzend personeel. - Eervol ontslag uit het ambt Bij koninklijk besluit nr. 3761 van 3 december 2021, wordt aan mijnheer Marc Pirlot, op 1 januari 2022 eervol ontslag uit zijn ambt van gewoon hoogleraar aan de Koninklijke Milita Hij wordt gemachtigd de titel van "ere-gewoon hoogleraar" te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/01/2022 numac 2021034432 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Onderwijzend militair personeel. - **** Bij koninklijk besluit ****. 3760 van 3 december 2021: Worden aangewezen voor het ambt van militair **** aan de Koninklijke Militaire School: Op 21 juni 2021: **** **** **** ****. Op 28 juni 2021: Kapitein Van de **** ****. Luitenant van het ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/01/2022 numac 2021034318 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 5 december 2021, wordt de heer Eric MEURISSE, rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in de klasse A5 met de titel van adviseur-generaal, eer Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/01/2022 numac 2021043333 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal wetgeving, fundamentele rechten en vrijheden. - Evangelische protestantse eredienst. - Gent-Noord. - Overdracht van een plaats van predikant Bij koninklijk besluit van 12 september 2021, wordt een wedde ten laste van de Scha Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 februari 2021. type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/01/2022 numac 2021043334 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal wetgeving, fundamentele rechten en vrijheden. - Katholieke eredienst. - Lobbes-Bonniers. - Omvorming van een plaats van kerkbedienaar in een plaats van kapelaan Bij koninklijk besluit van 17 oktober 2021, wordt de plaats van Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 17 augustus 2021. type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/01/2022 numac 2021043383 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 30 juli 2021, wordt de mevrouw Julie SEBA, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van Attaché bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid v Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 19/12/2021 pub. 24/01/2022 numac 2021043621 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/01/2022 numac 2021043422 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 26 november 2021, wordt de heer Bram VERCKENS, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A4, met de titel van adviseur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 21/12/2021 pub. 24/01/2022 numac 2021205669 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 juli 2004 tot erkenning van een vakorganisatie van werkgevers als representatief in de bedrijfstak van de thuisverpleging type koninklijk besluit prom. 17/12/2021 pub. 24/01/2022 numac 2022020021 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende bepaling van productnormen voor transportbrandstoffen uit hernieuwbare bronnen en voor transportbrandstoffen op basis van hergebruikte koolstof type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/01/2022 numac 2022020033 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 15 december 2021, is machtiging verleend aan meneer Salpéteur, Thierry, geboren te Dinant op 23 augustus 1985, wonende te Modave, zijn naam in die van « Samay » te veranderen. Bi Bij koninklijk besluit van 15 december 2021, is machtiging verleend aan mevrouw Sanli, Lütfiye,(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/01/2022 numac 2022030134 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bericht. - Koninklijk besluit van 18 december 1998 houdende vaststelling van de regels en barema's tot bepaling van het ereloon, de emolumenten en de kosten van de schuldbemiddelaar Bij toepassing van het indexcijfer der consumptieprijzen worden Artikel Article Bedragen tot Montants ju(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/01/2022 numac 2022030163 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 19 december 2021, wordt mevrouw Isabel LELIAERT, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attachée bij Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, in ee Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 13/12/2021 pub. 24/01/2022 numac 2022030183 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot verlenging van de taalkaders van het Nationaal Geografisch Instituut type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/01/2022 numac 2022030327 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 27 december 2021, zijn benoemd tot rechter in de arbeidsrechtbank te: - Antwerpen: mevr. Liesens M., licentiaat in de rechten, advocaat en plaatsvervangend rechter in de arbeidsrechtbank te Antw - Gent: mevr. Peeters L., master in de rechten, advocaat. - Luik: mevr. Vanstechelman V., licent(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/01/2022 numac 2022040023 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 9 december, wordt de heer Frank VANVUCHELEN, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van adviseur bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenst Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/12/2021 pub. 24/01/2022 numac 2021022831 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 137 houdende intrekking van erkenning van ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. 14/01/2022 pub. 24/01/2022 numac 2022020068 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot inwerkingtreding van artikel 5 en 12 van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juni 2021 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 oktober 2015 betreffende steun aan niet-productieve investeringen en aan de ontwikkeling van kleine landbouwbedrijven en artikel 6 en 8 van het ministerieel besluit van 11 juni 2021 tot uitvoering van artikel 4 en 9 van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 oktober 2015 betreffende steun aan niet-productieve investeringen en aan de ontwikkeling van kleine landbouwbedrijven type ministerieel besluit prom. 30/12/2021 pub. 24/01/2022 numac 2022030170 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot uitvoering van het artikel 13 van het besluit van de **** **** Regering van 17 december 2020 tot invoering van een **** voor de aanwerving van een werkzoekende type ministerieel besluit prom. 24/12/2021 pub. 24/01/2022 numac 2022030182 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 mei 1997 houdende oprichting van een Basisoverlegcomité voor de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie van het Ministerie van Landsverdediging type ministerieel besluit prom. 18/01/2022 pub. 24/01/2022 numac 2022040045 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de vertegenwoordigers van de directeur van de Stafdienst Personeel en Organisatie en van de directeur-generaal van het Directoraat generaal Penitentiaire Inrichtingen van de Federale Overheidsdienst Justitie in het selectiecomité voor de assessoren in de strafuitvoeringsrechtbank type ministerieel besluit prom. 18/01/2022 pub. 24/01/2022 numac 2022040044 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende delegatie aan de voorzitter van het **** in het kader van de werving van assessoren in de ****

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 24/01/2022 numac 2021034491 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Schorsing Bij arrest van de Raad van State nr 252.564 van 28 december 2021, afdeling bestuursrechtspraak, XV de kamer, wordt de schorsing van de tenuitvoerlegging van artikel 7, § 1, eerste lid, van het koninklijk besluit Ditzelfde arrest beveelt de bekendmaking bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad op dezelfde wijz(...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 24/01/2022 numac 2021205309 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 92/2021 van 17 juni 2021 Rolnummer 7419 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 4.8.11, § 1, eerste lid, 3°, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, vóór de wijziging ervan met ingang van 21 febru Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters L. Lavrysen en F. Daoût, en de rechters (...)

beschikking

type beschikking prom. 13/12/2021 pub. 24/01/2022 numac 2021034363 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2021

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 24/01/2022 numac 2022030329 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Brussel Bij beschikking van 4 januari 2022 werd de heer Marique E., emeritus raadsheer in het hof van beroep te Brussel, door de eerste voorzitter van het hof van beroep te Brussel, aangewezen om, vanaf 1 Bij beschikking van 27 december 2021, werd de heer Janssens de Bisthoven E., ereraadsheer in he(...)

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/11/2021 pub. 24/01/2022 numac 2021022601 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25/11/2021 tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000 tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de regering

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 19/11/2021 pub. 24/01/2022 numac 2021022854 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2000 houdende vaststelling van de voorwaarden van toekenning van een persoonlijke-assistentiebudget aan personen met een handicap en het besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2013 houdende de organisatie van pleegzorg type besluit van de vlaamse regering prom. 12/11/2021 pub. 24/01/2022 numac 2021034440 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van lestijden, lesuren en uren op basis van het ondersteuningsmodel voor de ondersteuners voor het schooljaar 2021-2022 en van extra werkingsbudget voor de vervanging van ondersteuners tijdens hun professionalisering voor het schooljaar 2021-2022 en het eerste trimester van het schooljaar 2022-2023 type besluit van de vlaamse regering prom. 12/11/2021 pub. 24/01/2022 numac 2021043372 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling vanuit een provisioneel krediet van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/12/2021 pub. 24/01/2022 numac 2021043491 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de samenstelling van de Commissie voor de gezondheidspromotie op school alsook het presentiegeld en de reiskosten van haar leden

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 16/12/2021 pub. 24/01/2022 numac 2021043533 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2021-3076 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de vervanging van een plaatsvervangend lid dat de Dienst Opleiding KMO vertegenwoordigt binnen de raad van bestuur van de "Office francophone de la Formation en Alternance"

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. -- pub. 24/01/2022 numac 2022030139 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad IRISCARE. - Betrekking van directeur van de dienst Dienstverlening Zorginstellingen bij het Departement Beleid Zorginstellingen van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag van de Gemeenschappelijke Gemeensc Overeenkomstig het besluit van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 21 maart 2018 houden(...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/12/2021 pub. 24/01/2022 numac 2022040025 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Kamer van Beroep van het niet-confessioneel vrij secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/12/2021 pub. 24/01/2022 numac 2022040026 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de kamer van beroep van het officieel gesubsidieerd onderwijs van het hoger niveau type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/12/2021 pub. 24/01/2022 numac 2022040029 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 25 juli 2018 tot benoeming van de leden van de kamer van beroep voor de gesubsidieerde vrije confessionele psycho-medisch-sociale centra

lijst

type lijst prom. -- pub. 24/01/2022 numac 2022020051 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van AVG-correspondenten (niveau A2) Nederlandstalig voor FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: ANG22036 Solliciteren kan tot 07/02/2022 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, dee(...) De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten b(...) type lijst prom. -- pub. 24/01/2022 numac 2022200313 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Analisten met kennis van IT (niveau A1) voor de FOD Beleid en Ondersteuning. - Selectienummer: AFG21303 Solliciteren kan tot en met 07/02/2022 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijv(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxim(...) type lijst prom. -- pub. 24/01/2022 numac 2022200318 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Tandartsen-sociaal inspecteurs (niveau A2) voor het RIZIV. - Selectienummer: AFG22016 Solliciteren kan tot 10/02/2022 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemin(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...)

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 24/01/2022 numac 2021043492 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Académie royale de Médecine de Belgique. - Samenstelling van het Bestuur voor 2022 Voorzitter : CONSTANTINESCU, Stefan, gewoon hoogleraar van de Université catholique de Louvain, Tervurenlaan 199/8, 1150 Brussel Vast Secretaris : C Emile Van Becelaerelaan 60, 1070 Brussel Eerste ondervoorzitter : SCHEEN, André, emeritus ho(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 24/01/2022 numac 2022200333 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Selectie van de Adjunct-administrateur-generaal voor het Federaal agentschap voor Beroepsrisico's - FEDRIS. - Selectienummer : ANG21746. - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 21/12/2021. De uiter(...) Solliciteren kan tot en met 07/02/2022 via www.selor.be De functiebeschrijving (jobinhoud, deeln(...) type erratum prom. -- pub. 24/01/2022 numac 2022200345 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Analisten veiligheidsmachtiging (niveau A1) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer : ANG22016. - Erratum Solliciteren kan tot en met 31/01/2022 via www.selor.be De gedetailleerd(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/01/2022 numac 2021022874 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 9 december 2021, wordt mevrouw Divya MUYLDERMANS benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Nede Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/01/2022 numac 2021034298 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 3 oktober 2021, wordt mevrouw Dorien KOX benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Nederlands taalkader, met ingang Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/01/2022 numac 2021034300 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 30 juli 2021, wordt mevrouw Margo MEEUS benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Nederlands taalkader, met ingang va Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/01/2022 numac 2021034301 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 7 oktober 2021, wordt de heer Jens LAMPAERT benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Nederlands taalkader, met inga Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/01/2022 numac 2022030157 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 19 december 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2022, wordt de heer Anthony DEVOET, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing van type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/01/2022 numac 2022030158 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 20 december 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2022, wordt mevrouw Valentine THEYS, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/01/2022 numac 2022030159 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 20 december 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2022, wordt de heer Paul H.A. RADERMECKER, adviseur bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A4 - adviseur-generaal. Bi type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/01/2022 numac 2022030161 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 19 september 2021, wordt mevrouw Sophie PEUSKENS benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Fran Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/01/2022 numac 2022030162 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 23 december 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2022, wordt mevrouw Sul H.S.A. DIEU, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van Bij koninklijk besluit van 23 december 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2022, wo(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/01/2022 numac 2022030160 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 23 december 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2022, wordt de heer Servaas K.J. DE SMET, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing Bij koninklijk besluit van 23 december 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2022, wo(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/01/2022 numac 2022030164 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 6 januari 2022, wordt mevrouw Evelien ELIAS benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ing Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/01/2022 numac 2022200299 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Raadgevende afdeling van het Observatorium voor de chronische ziekten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit v Bij hetzelfde besluit, wordt mevr. VOS Bénédicte, benoemd in de hoedanigheid van werkend lid bij ge(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/01/2022 numac 2022200287 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Paritair comité voor cardiologie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 14 januari 2022, dat in werking tree Bij hetzelfde besluit, wordt de heer BEAULOYE Christophe, benoemd in de hoedanigheid van werkend li(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/01/2022 numac 2022200303 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Paritair comité voor orthopedie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 14 januari 2022, wordt de heer BOULARES Sofian

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 24/01/2022 numac 2022030323 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaatsen van griffiers worden vacant verklaard voor benoeming via werving. Er is geen bijkomende proef : **** **** hoofdzakelijk ingeschakeld in de primaire processen bij de **** **** **** hoofdzakelijk ingeschakeld in de primaire processen bij de ****(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 24/01/2022 numac 2022030325 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaatsen van assistent worden vacant verklaard voor benoeming via werving. Er is geen bijkomende proef : Assistent dossierbeheer bij de rechtbank van eerste aanleg **** : 2; Assistent dos Assistent dossierbeheer bij de **** **** : 1. Toelichting: Attesten Voor de (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 24/01/2022 numac 2022030326 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaatsen van assistent worden vacant verklaard voor benoeming via werving. Er wordt een bijkomende proef georganiseerd : Assistent dossierbeheer bij het parket en het **** **** Toelichting: Attesten Voor de plaatsen die vacant worden verklaard via werving, kan men zich (...)

document

type document prom. -- pub. 24/01/2022 numac 2022200099 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige onthaalmedewerkers (niveau C) voor talent.brussels. - Selectie-nummer : ANB21028 Deze selectie werd afgesloten op 04/01/2022. Er zijn 7 laureaten. De lijst is 2 jaar ge(...) type document prom. -- pub. 24/01/2022 numac 2022200136 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de Rechterlijke Orde: Secretaris - Management Assistants (m/v/x). - Selectienummer : BNG22001 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaar(...) Solliciteren kan tot 7 februari 2022. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zi(...) type document prom. -- pub. 24/01/2022 numac 2022200154 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Beheerders technisch-administratieve dossiers (niveau C) voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel - Brussel Mobiliteit. - Selectie-nummer : ANB21036 Solliciteren kan tot 03/02/2022 via www(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) ka(...) type document prom. -- pub. 24/01/2022 numac 2022200133 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning 4Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Administratieve Ondersteuning Labo (niveau C) voor Brucefo. - Selectienummer : ANB21025 Deze selectie werd afgesloten op 07/01/2022. Er zijn 2 laureaten. De lijst is 2(...) type document prom. -- pub. 24/01/2022 numac 2022200108 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Teamcoördinatoren Chemische Analyses (niveau A1) voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer : ANB21038 Solliciteren kan tot 27/01/2022 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijv(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 24/01/2022 numac 2022200323 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige System Engineers (niveau A1) voor FOD Financien. - Selectie-nummer : AFG21234 Deze selectie werd afgesloten op 17/01/2022. Er zijn 3 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. (...) type document prom. -- pub. 24/01/2022 numac 2022200317 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Fleet Manager Marche-en-Famenne (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG21309 Deze selectie werd afgesloten op 13/01/2022. Er zijn 2 laureaten. De(...) type document prom. -- pub. 24/01/2022 numac 2022200329 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Teamverantwoordelijken Laboratorium Vilvoorde (niveau A2) voor de FOD Financiën. - Selectienummer : ANG21290 Deze selectie werd afgesloten op 17/12/2021. Er zijn geen laure(...) type document prom. -- pub. 24/01/2022 numac 2022200334 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Verantwoordelijken rijgeschiktheid (niveau A1) voor Gewestelijke Overheidsdienst Brussel - Brussel Mobiliteit. - Selectienummer : ANB21030 Deze selectie werd afgesloten op 18/(...) Er zijn 0 laureaten.
^