Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 11 augustus 2021

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/08/2021 numac 2021032217 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** van kandidaat-reserveofficieren **** koninklijk besluit ****. 3557 van 30 juni 2021: De tweede meester van het reservekader ****. Steen wordt op 1 september 2020 aangesteld in de graad van vaandrig-ter-zee in het **** **** tweede meester van het reservekader ****. **** wordt op 1 januari 2021 aangesteld in de graad ****(...) type koninklijk besluit prom. 21/07/2021 pub. 11/08/2021 numac 2021042685 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Belgische Rode Kruis voor het jaar 2021 voor de organisatie van een dienst voor dringende psychosociale interventie bij grootschalige noodsituaties en risicodragende manifestaties en tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van deze toelage type koninklijk besluit prom. 21/07/2021 pub. 11/08/2021 numac 2021042684 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Belgische Rode Kruis voor het jaar 2021 voor de ondersteuning van de diensten die deelnemen aan de uitvoering van de dringende geneeskundige hulpverlening bij grootschalige noodsituaties en risicodragende manifestaties type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/08/2021 numac 2021201076 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 november 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten, betreffende de bijdragepercentages aan het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/08/2021 numac 2021201449 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen, betreffende de initiatieven voor 2021-2022 ten gunste van de tewerkstelling en de opleiding van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/08/2021 numac 2021202307 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het bont en kleinvel, betreffende de stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag (1) type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/08/2021 numac 2021202332 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 februari 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het bont en kleinvel, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (1) type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/08/2021 numac 2021202336 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, betreffende de fietsvergoeding type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/08/2021 numac 2021201219 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 november 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten, betreffende de inspanning ten voordele van personen die behoren tot de risicogroepen en de vaststelling van de werkgeversbijdragen aan het "Fonds voor bestaanszekerheid voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten" ter financiering van deze inspanning type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/08/2021 numac 2021202392 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende vorming en tewerkstelling type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/08/2021 numac 2021202481 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 maart 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de wijziging en coördinatie van de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid voor de solidariteitstoezegging van het sociaal sectoraal pensioenstelsel (1) type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/08/2021 numac 2021202483 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 januari 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, tot vaststelling van een financiële vergoeding voor nachtarbeid type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/08/2021 numac 2021202505 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 februari 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid, betreffende de invoering en organisatie van overbruggingsploegen in de textielsector type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/08/2021 numac 2021203756 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Arbeidsrechtbank te Luik. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 18 juli 2021, wordt met ingang van 27 mei 2021, aan de heer MOISE Luc op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van werkend rechter in sociale zaken, als zelfstandige, Hij wordt ertoe gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/08/2021 numac 2021203849 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning . - Taaltesten georganiseerd overeenkomstig de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 13 maart 2007 tot regeling van de examens waarbij het gerechtspersoneel wordt gesteld te bewijzen dat zij in staat is de bepalingen na te komen van de w(...) In uitvoering van het Koninklijk Besluit van 13 maart 2007 worden in de loop van het jaar 2021 drie(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/08/2021 pub. 11/08/2021 numac 2021032312 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 april 2015 tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 12 februari 2015 tot uitvoering van het systeem van de rechtstreekse betalingen ten gunste van de landbouwers

decreet

type decreet prom. 14/07/2021 pub. 11/08/2021 numac 2021031993 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 7 mei 2021 gesloten tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 9 december 2011 gesloten tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende dopingpreventie en -bestrijding in de sport type decreet prom. 16/07/2021 pub. 11/08/2021 numac 2021032159 bron vlaamse overheid Decreet tot aanpassing van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, wat de delegatie van de bevoegdheid voor het ondertekenen van authentieke akten over onroerende verrichtingen betreft type decreet prom. 09/07/2021 pub. 11/08/2021 numac 2021032190 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid type decreet prom. 14/07/2021 pub. 11/08/2021 numac 2021042672 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 10 november 2011 betreffende de steun aan de filmsector en aan de creatie in de audiovisuele sector

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/07/2021 pub. 11/08/2021 numac 2021031995 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 januari 2019 betreffende de gemeenschapsraad inzake preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 02/07/2021 pub. 11/08/2021 numac 2021032047 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van bepalingen over de nuttige ervaring, de concordantie en de bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen in het volwassenenonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 09/07/2021 pub. 11/08/2021 numac 2021032156 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 27 van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 25 april 2014 houdende de werk- en zorgtrajecten, wat betreft de activeringstrajecten en de arbeidsmatige activiteiten type besluit van de vlaamse regering prom. 09/07/2021 pub. 11/08/2021 numac 2021032155 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 2, 5 en 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2019 tot uitvoering van het decreet van 29 maart 2019 betreffende het kwaliteits- en registratiemodel van dienstverleners in het beleidsdomein Werk en Sociale Economie type besluit van de vlaamse regering prom. 09/07/2021 pub. 11/08/2021 numac 2021032154 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse artikelen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2014 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten, wat betreft individuele kennisgevingen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/07/2021 pub. 11/08/2021 numac 2021032202 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van de leden van de Gewestelijke Mobiliteitscommissie

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 05/08/2021 pub. 11/08/2021 numac 2021032331 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van een bijzonder Commissariaat voor heropbouw

lijst

type lijst prom. -- pub. 11/08/2021 numac 2021203657 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Interne auditors (niveau A1) voor Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. - Selectienummer: AFG21152 Solliciteren kan tot 25/08/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinho(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van laure(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 11/08/2021 numac 2021032204 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 13/07/2021 wordt de vergunning voor het exploiteren van Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit: - Statische b(...)

erratum

type erratum prom. 12/12/2019 pub. 11/08/2021 numac 2021032289 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de beheerscommissies van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, opgericht als Staatsdiensten met afzonderlijk beheer. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/08/2021 numac 2021032206 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 24 juli 2021, wordt de heer Ludwig HOSTRAETE benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het franse taalkader, met ingang v Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/08/2021 numac 2021032205 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 24 juli 2021, wordt wordt de mevrouw Christel LEEMANS benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het franse taalkader, met Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/08/2021 numac 2021032207 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 24 juli 2021, wordt de heer Johan COLLIN benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het franse taalkader, met ingang van 1 Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

document

type document prom. -- pub. 11/08/2021 numac 2021203865 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij beslissing van 14 juli 2021 van mevr. B. Heindrichs, directrice-generaal van de Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpmiddelen en Leefmilieu, wordt de "SA PRIMINFO", gevestigd rue du Grand Champ 8, te 5380 No Bij beslissing van 14 juli 2021 van mevr. B. Heindrichs, directrice-generaal van de Waalse Over(...) type document prom. -- pub. 11/08/2021 numac 2021203902 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaten van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de FOD Justitie: Accountmanagers - Assistenten projectbeheer (m/v/x). - BNG20052 Er zijn 2 laureaten Deze selectie werd afgesl(...) De lijst van laureaten is onbeperkt in tijd geldig. (...)
^