Etaamb.openjustice.be
Decreet van 29 mei 2015
gepubliceerd op 23 juni 2015

Decreet houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid

bron
vlaamse overheid
numac
2015035758
pub.
23/06/2015
prom.
29/05/2015
ELI
eli/decreet/2015/05/29/2015035758/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

29 MEI 2015. - Decreet houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 7 juni 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/06/2013 pub. 26/07/2013 numac 2013204197 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid sluiten betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid (1)


Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt: Decreet houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 7 juni 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/06/2013 pub. 26/07/2013 numac 2013204197 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid sluiten betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid

Artikel 1.Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Art. 2.Aan artikel 2, eerste lid, 4°, van het decreet van 7 juni 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/06/2013 pub. 26/07/2013 numac 2013204197 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid sluiten betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid, worden een punt c) en een punt d) toegevoegd, die luiden als volgt: "c) een erkend centrum voor vorming van zelfstandigen en kleine of middelgrote ondernemingen als vermeld in artikel 36 tot en met 38 van het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 19/11/2004 numac 2004036701 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de Huizen van het Nederlands sluiten tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap ``Vlaams Agentschap voor Ondernemingsvorming - Syntra Vlaanderen''; d) een centrum voor beroepsopleiding als vermeld in artikel 64 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/06/2009 pub. 23/09/2009 numac 2009035886 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding sluiten houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding.".

Art. 3.In artikel 17 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het tweede lid wordt in de eerste zin de zinsnede "tot en met 8" vervangen door de zinsnede "tot en met 9";2° aan het tweede lid worden een punt 5°, punt 6° en een punt 7° toegevoegd, die luiden als volgt: "5° adviesverstrekking en begeleiding op maat in functie van een optimale dienstverlening met betrekking tot Nederlands voor anderstaligen die aan de voltijdse leerplicht voldaan hebben en die Nederlands willen leren gericht op sociale, professionele of educatieve redzaamheid;6° uitreiken van bewijzen van het taalniveau Nederlands; 7° de regie opnemen over een behoeftedekkend en behoeftegericht aanbod Nederlands als tweede taal."; 3° in het vijfde lid wordt in de tweede zin het woord "vier" vervangen door het woord "zeven".

Art. 4.In artikel 20, § 1, eerste lid, van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° aan punt 1° worden de woorden "en bij het oriënteren van de anderstaligen naar het meest gepaste aanbod Nederlands als tweede taal" toegevoegd; 2° punt 2° wordt vervangen door wat volgt: "2° het EVA toelaten om het individuele dossier van de inburgeraar, de anderstalige, de minderjarige nieuwkomer en de anderstalige kleuter te registreren en het traject van die personen op te volgen en om het individuele dossier te registreren van de anderstalige die verzoekt om een bewijs van het taalniveau Nederlands als vermeld in artikel 17, tweede lid, 6° ;"; 3° punt 5° wordt vervangen door wat volgt: "5° de gegevensuitwisseling in het kader van de inburgeringstrajecten, taalkennis Nederlands en Nederlands als tweede taal-trajecten tussen het EVA, de centra, vermeld in artikel 2, 4°, de Vlaamse onderwijsadministratie, de VDAB, Actiris en het OCMW elektronisch te laten verlopen;"; 4° punt 6° wordt vervangen door wat volgt: "6° het EVA, het departement van het beleidsdomein of het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid, aangewezen door de Vlaamse Regering, toelaten om de inburgering, vermeld in afdeling 3, het aanbod Nederlands als tweede taal verstrekt door de centra, vermeld in artikel 2, 4°, en de dienstverlening ten aanzien van anderstaligen, vermeld in afdeling 9, op te volgen.".

Art. 5.In artikel 27, § 1, van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° punt 1° wordt vervangen door wat volgt: "1° elke inburgeraar als vermeld in artikel 26, § 1, eerste lid, 1°, die tot een van de volgende categorieën behoort.Hij behoudt zijn hoedanigheid van verplichte inburgeraar zolang hij niet voldaan heeft aan de verplichtingen, vermeld in paragraaf 3: a) de inburgeraar die voor het eerst met een verblijfstitel van meer dan drie maanden ingeschreven wordt in het Rijksregister in een Belgische gemeente; b) de inburgeraar die tijdens de afgelopen vijf jaar voor het eerst, en voor zover ten volle 18 jaar oud, ingeschreven werd in het Rijksregister in een Belgische gemeente, meer bepaald in een gemeente van het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, het Franse taalgebied of het Duitse taalgebied;"; 2° punt 3° wordt vervangen door wat volgt: "3° elke inburgeraar als vermeld in artikel 26, § 1, eerste lid, 2°, die de Belgische nationaliteit heeft en die tot een van de volgende categorieën behoort.Hij behoudt zijn hoedanigheid van verplichte inburgeraar zolang hij niet voldaan heeft aan de verplichtingen, vermeld in paragraaf 3: a) de inburgeraar die voor het eerst ingeschreven wordt in het Rijksregister in een Belgische gemeente; b) de inburgeraar die tijdens de afgelopen vijf jaar voor het eerst, en voor zover ten volle 18 jaar oud, ingeschreven werd in het Rijksregister in een Belgische gemeente, meer bepaald in een gemeente van het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, het Franse taalgebied of het Duitse taalgebied.".

Art. 6.Artikel 29, § 4, van hetzelfde decreet wordt ingetrokken.

Art. 7.In hoofdstuk 6 van hetzelfde decreet wordt een afdeling 9, die bestaat uit artikel 46/1 tot en met artikel 46/3, toegevoegd, die luidt als volgt: "Afdeling 9. Dienstverlening met betrekking tot Nederlands voor anderstaligen1.

Art. 46/1.De adviesverstrekking en begeleiding op maat in functie van een optimale dienstverlening met betrekking tot Nederlands voor anderstaligen, vermeld in artikel 17, tweede lid, 5°, omvat de volgende taken: 1° een gecoördineerde en geobjectiveerde intake, eventueel testing en doorverwijzing van de anderstalige naar het meest gepaste aanbod Nederlands als tweede taal.Deze oriëntering gebeurt op een deskundige en neutrale wijze; 2° informatie verzamelen en verstrekken over het aanbod Nederlands als tweede taal van de centra, vermeld in artikel 2, 4°, en van eventuele andere aanbieders Nederlands als tweede taal.

Art. 46/2.Het uitreiken van bewijzen van taalniveau Nederlands, vermeld in artikel 17, tweede lid, 6°, omvat de volgende taken: 1° testen van de kennis van het Nederlands van anderstaligen op een deskundige, objectieve, neutrale en laagdrempelige wijze;2° uitreiken van bewijzen van taalniveau Nederlands aan de hand van de niveaus van taalkennis, vastgelegd in het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen.Die niveaus van taalkennis kunnen afzonderlijk bepaald worden voor elk van de vier vaardigheden lezen, luisteren, spreken en schrijven.

De Vlaamse Regering bepaalt de nadere modaliteiten. Dit artikel kan pas in werking treden nadat de nadere modaliteiten zijn bepaald.3.

Art. 46/3.De regie over een behoeftedekkend en behoeftegericht aanbod Nederlands als tweede taal, vermeld in artikel 17, tweede lid, 7°, omvat minstens de volgende taken: 1° een zo volledig mogelijk overzicht verwerven van de vraag naar lessen Nederlands als tweede taal, het aanbod, de uitval en de reden tot uitval, de doorstroom en de wachtlijsten en het optimaliseren van de afstemming van het aanbod Nederlands als tweede taal tussen de verschillende centra, vermeld in artikel 2, 4° ;2° opstellen van objectieve en meetbare criteria van een behoeftedekkend en behoeftegericht aanbod Nederlands als tweede taal;3° signaleren van knelpunten in het aanbod en het formuleren van verbetervoorstellen;4° in functie van de taken vermeld in artikel 46/3, 1°, 2° en 3°, organiseert het EVA, op structurele basis, regionaal overleg met de centra vermeld in artikel 2, 4°.Op Vlaams niveau organiseert het EVA hiervoor overleg met de onderwijsverstrekkers, de Federatie voor Basiseducatie, de VDAB en Syntra Vlaanderen. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere modaliteiten.''.

Art. 8.De volgende regelingen worden opgeheven: 1° het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 19/11/2004 numac 2004036701 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de Huizen van het Nederlands sluiten betreffende de Huizen van het Nederlands, gewijzigd bij de decreten van 24 december 2004, 20 mei 2005 en 1 juni 2012;2° het besluit van de Vlaamse Regering van 22 juli 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 22/07/2005 pub. 16/09/2005 numac 2005036108 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de Huizen van het Nederlands sluiten betreffende de Huizen van het Nederlands;3° het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005035877 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende inwerkingtreding van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de Huizen van het Nederlands sluiten houdende de inwerkingtreding van het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 19/11/2004 numac 2004036701 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de Huizen van het Nederlands sluiten betreffende de Huizen van het Nederlands.

Art. 9.De Vlaamse Regering stelt voor elk van de bepalingen van dit decreet de datum van inwerkingtreding vast.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 29 mei 2015.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, L. HOMANS _______ Nota (1) Zitting 2014-2015. Stukken. - Voorstel van decreet, 302 - Nr. 1. - Amendement, 302 - Nr. 2. - Verslag, 302 - Nr.3. - Amendementen na verslag, 302 - Nr. 4. - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering, 302 - Nr. 5.

Handelingen. - Bespreking en aanneming. Vergadering van 13 mei 2015.

^