Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 2 april 2021

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 02/04/2021 pub. 07/04/2021 numac 2021020749 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet inzake antigeen- en zelftesting type wet prom. 02/04/2021 pub. 13/04/2021 numac 2021020750 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie type wet prom. 02/04/2021 pub. 21/06/2021 numac 2021031212 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, wat de niet-inachtneming van verkeersbord C23 betreft type wet prom. 02/04/2021 pub. 13/04/2021 numac 2021041096 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde wat de regeling betreft die van toepassing is op afstandsverkopen van goederen en op bepaalde leveringen van goederen en diensten type wet prom. 02/04/2021 pub. 12/04/2021 numac 2021041114 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 12 maart 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot vaccinaties tegen COVID-19 type wet prom. 02/04/2021 pub. 13/04/2021 numac 2021041189 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende de tweede aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021 type wet prom. 02/04/2021 pub. 11/04/2022 numac 2022020552 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde wat de regeling betreft die van toepassing is op afstandsverkopen van goederen en op bepaalde leveringen van goederen en diensten. - Duitse vertaling type wet prom. 02/04/2021 pub. 27/06/2022 numac 2022032415 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie. - Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels type wet prom. 02/04/2021 pub. 16/11/2022 numac 2022033924 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, wat de niet-inachtneming van verkeersbord C23 betreft. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 02/04/2021 pub. 13/04/2021 numac 2021020763 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de aanduiding van een gemachtigde, belast met het toezicht op de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en haar uitvoeringsbesluiten type koninklijk besluit prom. 02/04/2021 pub. 22/04/2021 numac 2021020789 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 11 van het koninklijk besluit van 20 december 2007 houdende toekenning van toelagen aan de militairen die houder zijn van bepaalde kwalificaties type koninklijk besluit prom. 02/04/2021 pub. 20/04/2021 numac 2021020809 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 juli 2019 houdende samenstelling van de wetenschappelijke raad van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België type koninklijk besluit prom. 02/04/2021 pub. 20/04/2021 numac 2021020808 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit betreffende de ontbinding van de Dienst voor wetenschappelijke en technische informatie als Staatsdienst met afzonderlijk beheer en de overdracht van de goederen, rechten en verplichtingen aan de Programmatorische federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid type koninklijk besluit prom. 02/04/2021 pub. 07/04/2021 numac 2021030894 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 10/2 van de wet van 22 december 2020 houdende diverse maatregelen met betrekking tot snelle antigeentesten en de registratie en verwerking van gegevens betreffende vaccinaties in het kader van de strijd tegen de COVID-19-pandemie type koninklijk besluit prom. 02/04/2021 pub. 16/04/2021 numac 2021030895 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit waarbij aan de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij een opdracht wordt toevertrouwd overeenkomstig artikel 2, § 3, van de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij en de gewestelijke investeringsmaatschappijen type koninklijk besluit prom. 02/04/2021 pub. 20/04/2021 numac 2021030954 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de tweede plaatsvervangend voorzitter van de Franstalige Uitvoerende Kamer van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars type koninklijk besluit prom. 02/04/2021 pub. 20/04/2021 numac 2021030952 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter van de Franstalige kamer van de commissie van beroep van het Instituut van de auto-experts type koninklijk besluit prom. 02/04/2021 pub. 14/04/2021 numac 2021030957 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de leden en de ondervoorzitter van de Technische Commissie voor Verpleegkunde type koninklijk besluit prom. 02/04/2021 pub. 16/04/2021 numac 2021030971 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijke besluit van 23 november 2020 houdende toekenning van een facultatieve toelage van maximum 15.000 euro aan de vzw "Brusselse Raad voor het Leefmilieu" type koninklijk besluit prom. 02/04/2021 pub. 16/04/2021 numac 2021030972 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijke besluit van 23 november 2020 houdende toekenning van een facultatieve toelage van maximum 90.000 euro aan de vzw "Inter-Environnement Wallonie" type koninklijk besluit prom. 02/04/2021 pub. 16/04/2021 numac 2021030985 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2021, van het bedrag, de verdeelsleutel en het promille, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 1° en 2°, van het koninklijk besluit van 21 december 1992 tot uitvoering van artikel 50, § 2, eerste lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen type koninklijk besluit prom. 02/04/2021 pub. 16/04/2021 numac 2021030986 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2021, van het promille, bedoeld in artikel 1bis, § 3, van het koninklijk besluit van 21 december 1992 tot uitvoering van artikel 50, § 2, eerste lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen type koninklijk besluit prom. 02/04/2021 pub. 16/04/2021 numac 2021031006 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 februari 1999 betreffende natuurlijk mineraal water en bronwater type koninklijk besluit prom. 02/04/2021 pub. 22/04/2021 numac 2021031112 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 maart 2018 tot regeling van de financiering van de Consumentenombudsdienst type koninklijk besluit prom. 02/04/2021 pub. 30/04/2021 numac 2021031157 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1985 betreffende de raadgevende commissie administratie-nijverheid type koninklijk besluit prom. 02/04/2021 pub. 07/05/2021 numac 2021031274 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een federale dotatie voor het jaar 2021 om bepaalde initiatieven in politiezones te stimuleren type koninklijk besluit prom. 02/04/2021 pub. 12/05/2021 numac 2021040919 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 mei 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende het statuut van de vakbondsafvaardiging type koninklijk besluit prom. 02/04/2021 pub. 12/05/2021 numac 2021040926 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 oktober 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de modaliteiten van een aanvullende werkloosheidsuitkering in geval van schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst omwille van tijdelijke werkloosheid naar aanleiding van het coronavirus voor de kunststofverwerkende nijverheid van de provincie Limburg type koninklijk besluit prom. 02/04/2021 pub. 29/04/2021 numac 2021041302 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende het gebruik door behandelaars, producenten en handelaars van verpakkingshout van het merkteken dat de naleving van de ISPM 15-norm bevestigt type koninklijk besluit prom. 02/04/2021 pub. 12/05/2021 numac 2021201068 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag lange loopbaan type koninklijk besluit prom. 02/04/2021 pub. 14/05/2021 numac 2021201071 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 oktober 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2002 betreffende de eindejaarstoelage voor de sector thuisverpleging type koninklijk besluit prom. 02/04/2021 pub. 14/05/2021 numac 2021201070 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 oktober 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en ‑diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 november 2018 betreffende de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 02/04/2021 pub. 12/05/2021 numac 2021201086 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de invoering van een tijdelijke afwijking van het bedrag van de eindejaarspremie bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst 94389/CO/143 van 8 juni 2009 type koninklijk besluit prom. 02/04/2021 pub. 14/05/2021 numac 2021201060 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant, betreffende de vormingsinspanningen type koninklijk besluit prom. 02/04/2021 pub. 06/05/2021 numac 2021201059 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 oktober 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en ‑diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2019, geregistreerd onder het nummer 157748/CO/330, tot opheffing en vervanging voor haar toepassingsgebied van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2002 , gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2003 (koninklijk besluit van 27 april 2004 - Belgisch Staatsblad van 16 juni 2004) en door de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 februari 2007 (koninklijk besluit van 10 februari 2008. - Belgisch Staatsblad van 27 februari 2008), betreffende de eindejaarspremie voor de geregionaliseerde sectoren te Brussel (1) type koninklijk besluit prom. 02/04/2021 pub. 14/05/2021 numac 2021201062 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant, tot invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 59 jaar met 40 jaar beroepsverleden (1) type koninklijk besluit prom. 02/04/2021 pub. 14/05/2021 numac 2021201074 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 oktober 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2017 tot toekenning van een eindejaarstoelage in de inrichtingen voor tandprothesen type koninklijk besluit prom. 02/04/2021 pub. 19/04/2021 numac 2021201499 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot ontslag en vervanging van leden van de Federale Adviesraad voor de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen type koninklijk besluit prom. 02/04/2021 pub. 13/04/2021 numac 2021201711 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2018 tot verhoging van het jaarlijks kostenplafond, zoals bepaald in artikel 10, eerste lid van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers, voor bepaalde categorieën van vrijwilligers type koninklijk besluit prom. 02/04/2021 pub. 16/04/2021 numac 2021201720 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Raad van Beheer van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 02/04/2021 pub. 16/04/2021 numac 2021201740 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot toekenning van een bijdrage aan de Internationale Vereniging voor Sociale Zekerheid van België in 2021 type koninklijk besluit prom. 02/04/2021 pub. 06/05/2021 numac 2021201088 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 februari 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid, tot oprichting van een "Fonds voor Bestaanszekerheid - Sectoraal Aanvullend Pensioen voor de Textielnijverheid" dat optreedt als multi-sectorale inrichter van de sociale sectorale aanvullende pensioenstelsels voor de arbeiders en de bedienden uit de textielnijverheid en tot vaststelling van de statuten (1) type koninklijk besluit prom. 02/04/2021 pub. 12/05/2021 numac 2021201093 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden, betreffende de digitalisering van het dagelijks prestatieblad van de werknemers behorende tot het rijdend en het niet‑rijdend personeel die in dienst zijn of treden van ondernemingen behorend tot het Paritair Subcomité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 02/04/2021 pub. 12/05/2021 numac 2021201096 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende het behoud van het normaal loon voor afwezigheidsdagen naar aanleiding van bepaalde familiegebeurtenissen, staatsburgerlijke verplichtingen of burgerlijke opdrachten type koninklijk besluit prom. 02/04/2021 pub. 26/09/2022 numac 2022041921 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende het gebruik door behandelaars, producenten en handelaars van verpakkingshout van het merkteken dat de naleving van de ISPM 15-norm bevestigt. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 02/04/2021 pub. 07/04/2021 numac 2021030865 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Ministerieel besluit tot wijziging van de artikelen 8 en 9 van het koninklijk besluit van 22 april 2020 houdende bijzondere maatregelen voor de personeelsleden van het federaal openbaar ambt in het kader van de gezondheidscrisis ten gevolge van het coronavirus COVID-19 type ministerieel besluit prom. 02/04/2021 pub. 14/04/2021 numac 2021030932 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de adviesraad van O.N.E. type ministerieel besluit prom. 02/04/2021 pub. 30/04/2021 numac 2021030958 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ministerieel besluit tot herverdeling van de niet gebruikte uren van de urenquota voor het jaar 2019 van de diensten voor thuishulp type ministerieel besluit prom. 02/04/2021 pub. 30/07/2021 numac 2021203605 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 09 van organisatieafdeling 09 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021

decreet

type decreet prom. 02/04/2021 pub. 09/04/2021 numac 2021030915 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 12 maart 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot vaccinaties tegen COVID-19 type decreet prom. 02/04/2021 pub. 12/04/2021 numac 2021030914 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 24 maart 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de gegevensoverdracht van noodzakelijke gegevens naar de gefedereerde entiteiten, de lokale overheden of politiediensten met als doel het handhaven van de verplichte quarantaine of testing van de reizigers komende van buitenlandse zones bij wie een quarantaine of testing verplicht is bij aankomst in België type decreet prom. 02/04/2021 pub. 09/04/2021 numac 2021030929 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 22 december 2020 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap inzake het gebruik van SURE type decreet prom. 02/04/2021 pub. 21/04/2021 numac 2021031065 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van artikel 3, 5 en 35 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, wat betreft onder andere de invoering van opleidingscentra voor interventiehonden type decreet prom. 02/04/2021 pub. 21/04/2021 numac 2021031100 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat de uitwisseling van gegevens tussen kredietgevers en het VEKA betreft type decreet prom. 02/04/2021 pub. 28/04/2021 numac 2021031143 bron vlaamse overheid 2 APRIL 2021 - Decreet tot wijziging van diverse decreten naar aanleiding van de reorganisatie van ICT binnen het beleidsdomein Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie type decreet prom. 02/04/2021 pub. 15/04/2021 numac 2021041255 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse technische wijzigingen van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 en gerelateerde bepalingen type decreet prom. 02/04/2021 pub. 28/05/2021 numac 2021041519 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009 tot gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2018/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en tot omzetting van richtlijn (EU) 2019/944 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2019 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot wijziging van Richtlijn 2012/27/EU (1)

beschikking

type beschikking prom. 02/04/2021 pub. 09/04/2021 numac 2021020757 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad 2 APRIL 2021 - Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 12 maart 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot vaccinaties tegen COVID-19 type beschikking prom. 02/04/2021 pub. 12/04/2021 numac 2021020758 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad 2 APRIL 2021 - Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 24 maart 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de gegevensoverdracht van noodzakelijke gegevens naar de gefedereerde entiteiten, de lokale overheden of politiediensten met als doel het handhaven van de verplichte quarantaine of testing van de reizigers afkomstig uitkomende van buitenlandse zones bij wie een quarantaine of testing verplicht is bij aankomst in België

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 02/04/2021 pub. 16/04/2021 numac 2021020788 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het Vlaams Beschermingsmechanisme voor ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de aanhoudende coronavirusmaatregelen van 28 oktober 2020, tot invoeging van artikel 9/1 in het besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020 over de corona hinderpremie en tot wijziging van artikel 9 en 11 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 april 2020 over de corona compensatiepremie, van artikel 9 en 11 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juni 2020 over de corona ondersteuningspremie, van artikel 7 en 9 van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 augustus 2020 over het Vlaamse Beschermingsmechanisme, van artikel 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 oktober 2020 over het Vlaamse Beschermingsmechanisme, van artikel 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 over het Vlaamse Beschermingsmechanisme en van artikel 7 en 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2021 over het Vlaamse Beschermingsmechanisme type besluit van de vlaamse regering prom. 02/04/2021 pub. 23/04/2021 numac 2021020870 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 tot bepaling van stedenbouwkundige handelingen waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is, wat betreft een tijdelijke regeling voor terrassen voor de horeca in het kader van het coronavirus type besluit van de vlaamse regering prom. 02/04/2021 pub. 12/05/2021 numac 2021020931 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 18 van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie "mobiele urgentiegroep" moet voldoen om te worden erkend type besluit van de vlaamse regering prom. 02/04/2021 pub. 12/05/2021 numac 2021020930 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 13 van het koninklijk besluit van 27 april 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie "gespecialiseerde spoedgevallenzorg" moet voldoen om erkend te worden type besluit van de vlaamse regering prom. 02/04/2021 pub. 20/05/2021 numac 2021020932 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie aan de sociale huisvestingsmaatschappijen die optreden als kredietbemiddelaar bij de toekenning van bijzondere sociale leningen type besluit van de vlaamse regering prom. 02/04/2021 pub. 13/08/2021 numac 2021021572 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie assistent outdoor animator type besluit van de vlaamse regering prom. 02/04/2021 pub. 13/08/2021 numac 2021021574 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie erfgoedregistrator type besluit van de vlaamse regering prom. 02/04/2021 pub. 13/08/2021 numac 2021021573 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie digitale vormgever web-, app- en mobiele toepassingen type besluit van de vlaamse regering prom. 02/04/2021 pub. 13/08/2021 numac 2021021576 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie operator stansmachine in de papier- en kartonbewerkende industrie type besluit van de vlaamse regering prom. 02/04/2021 pub. 13/08/2021 numac 2021021577 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie operator vouw-plakmachine in de papier- en kartonbewerkende industrie type besluit van de vlaamse regering prom. 02/04/2021 pub. 13/08/2021 numac 2021021578 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie plaatlasser type besluit van de vlaamse regering prom. 02/04/2021 pub. 13/08/2021 numac 2021021575 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie functioneel digitaal ondersteuner type besluit van de vlaamse regering prom. 02/04/2021 pub. 21/04/2021 numac 2021030978 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling vanuit een provisioneel krediet van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 in het kader van het Impulsprogramma Ruimtevaarteconomie type besluit van de vlaamse regering prom. 02/04/2021 pub. 22/04/2021 numac 2021031081 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor de verplichte bijdrage van de reders van Belgische vissersvaartuigen aan het Fonds voor Scheepsjongeren type besluit van de vlaamse regering prom. 02/04/2021 pub. 21/04/2021 numac 2021031120 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 193/1 en artikel 261/1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 6 juli 2018 betreffende de overname van de sectoren psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven van beschut wonen, revalidatieovereenkomsten, revalidatieziekenhuizen en multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve verzorging, wat betreft compenserende maatregelen voor de revalidatievoorzieningen en de revalidatieziekenhuizen type besluit van de vlaamse regering prom. 02/04/2021 pub. 22/04/2021 numac 2021031121 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 3 en artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 januari 2021 tot uitvoering van artikel 34/1, tweede lid, en artikel 47/1 van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juni 2020 tot uitvoering van het decreet van 29 mei 2020 tot organisatie van de meldingsplicht en het contactonderzoek in het kader van COVID-19 type besluit van de vlaamse regering prom. 02/04/2021 pub. 14/05/2021 numac 2021031336 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling van het provisionele krediet ingeschreven onder begrotingsartikel FC0-1FBD2AA-PR basisallocatie 1FB101 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 - herverdeling personeelsleden werkwijzer type besluit van de vlaamse regering prom. 02/04/2021 pub. 19/05/2021 numac 2021031419 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot goedkeuring van de programmatie van niet-duale en duale structuuronderdelen in opleidingsvorm 4 van het buitengewoon secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 02/04/2021 pub. 20/05/2021 numac 2021031418 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende opheffing van de Polder van Kruibeke type besluit van de vlaamse regering prom. 02/04/2021 pub. 29/04/2021 numac 2021041298 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2020 waarbij rukwinden met lokaal karakter tussen 1 juni en 27 juli 2019 als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van die ramp wordt afgebakend type besluit van de vlaamse regering prom. 02/04/2021 pub. 29/04/2021 numac 2021041299 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2020 waarbij de overvloedige regenval tussen 1 juni en 27 juli 2019 als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van die ramp wordt afgebakend type besluit van de vlaamse regering prom. 02/04/2021 pub. 29/04/2021 numac 2021041300 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot invoeging van artikel 2/1 in het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2020 waarbij de hagel tussen 1 juni en 27 juli 2019 als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van die ramp wordt afgebakend

erratum

type erratum prom. 02/04/2021 pub. 17/06/2021 numac 2021021044 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 februari 1999 betreffende natuurlijk mineraal water en bronwater. - Erratum

protocol

type protocol prom. 02/04/2021 pub. 13/10/2021 numac 2021022058 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wijzigingen aan het Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer van 9 mei 1980, zoals gewijzigd door het Protocol van 3 juni 1999, goedgekeurd door de Algemene Vergadering tijdens haar 13de zitting
^