Etaamb.openjustice.be
Decreet van 08 juli 2011
gepubliceerd op 20 juli 2011

Decreet houdende diverse fiscale en financiële bepalingen

bron
vlaamse overheid
numac
2011035608
pub.
20/07/2011
prom.
08/07/2011
ELI
eli/decreet/2011/07/08/2011035608/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

8 JULI 2011. - Decreet houdende diverse fiscale en financiële bepalingen


Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : decreet houdende diverse fiscale en financiële bepalingen HOOFDSTUK 1. - Algemeen

Artikel 1.Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid. HOOFDSTUK 2. - Dienst Vastgoedakten

Art. 2.Aan artikel 94 van het decreet van 18 december 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/12/2009 pub. 30/12/2009 numac 2009036189 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2010 sluiten houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2010 wordt de volgende zin toegevoegd : « De Vlaamse instrumenterende ambtenaren zijn eveneens bevoegd om, in naam en voor rekening van de entiteiten die zij vertegenwoordigen, in de authentieke akten geldig kwijting te verlenen en de hypotheekbewaarder te ontslaan van het nemen van een ambtelijke inschrijving bij de overschrijving van de akte. » HOOFDSTUK 3. - Wegwerken rechtsonzekerheid op het vlak van de start van de termijnberekening Afdeling 1. - Onroerende voorheffing

Art. 3.In artikel 316 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, zoals van toepassing in het Vlaamse Gewest, worden de woorden « na de datum van de verzending van de aanvraag » vervangen door de woorden « te rekenen van de derde werkdag volgend op de verzending van de aanvraag ».

Art. 4.In artikel 346, derde lid, van hetzelfde wetboek, gewijzigd bij de wetten van 5 juli 1994 en 30 juni 2000 en bij het decreet van 30 juni 2000Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/06/2000 pub. 17/08/2000 numac 2000035776 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2000 sluiten, zoals van toepassing in het Vlaamse Gewest, worden de woorden « na de verzending van dat bericht » vervangen door de woorden « te rekenen van de derde werkdag volgend op de verzending van dat bericht ».

Art. 5.In artikel 351, derde lid, van hetzelfde wetboek, gewijzigd bij de wet van 6 juli 1994 en bij het decreet van 30 juni 2000Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/06/2000 pub. 17/08/2000 numac 2000035776 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2000 sluiten, zoals van toepassing in het Vlaamse Gewest, worden de woorden « vanaf de verzending van die kennisgeving » vervangen door de woorden « te rekenen van de derde werkdag volgend op de verzending van die kennisgeving ».

Art. 6.In artikel 371, van hetzelfde wetboek, vervangen bij de wet van 15 maart 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 bron ministerie van financien Wet betreffende de beslechting van fiscale geschillen sluiten en gewijzigd bij het decreet 21 december 2007, zoals van toepassing in het Vlaamse Gewest, worden de woorden « vanaf de datum van verzending van het aanslagbiljet waarop de bewaartermijn vermeld staat of van de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de inning van de belastingen op een andere wijze dan per kohier » vervangen door de woorden « te rekenen van de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet waarop de bezwaartermijn vermeld staat, en die voorkomt op voormeld aanslagbiljet, dan wel de datum van de kennisgeving van de aanslag of van de inning van de belastingen op een andere wijze dat per kohier ».

Art. 7.In artikel 373 van hetzelfde wetboek, vervangen bij de wet van 15 maart 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 bron ministerie van financien Wet betreffende de beslechting van fiscale geschillen sluiten, zoals van toepassing in het Vlaamse Gewest, worden de woorden « met ingang van de verzendingsdatum van het aanslagbiljet dat de aanvullende aanslag omvat » vervangen door de woorden « te rekenen van de derde werkdag volgend op de verzending van het aanslagbiljet dat de aanvullende aanslag omvat ». Afdeling 2. - Heffing ter bestrijding van verkrotting van gebouwen

en/of woningen

Art. 8.In artikel 39, § 2, eerste lid, van het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996, vervangen bij het decreet van 30 juni 2000Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/06/2000 pub. 17/08/2000 numac 2000035776 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2000 sluiten en gewijzigd bij de decreten van 7 mei 2004 en 24 december 2004, worden de woorden « na de datum van de verzending van de aanslag » vervangen door de woorden « te rekenen van de derde werkdag volgend op de verzending van de aanslag ». Afdeling 3. - Heffing ter bestrijding en voorkoming van leegstand en

verwaarlozing van bedrijfsruimten

Art. 9.In artikel 26, § 3, tweede lid, van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten, vervangen bij het decreet van 23 juni 2006 en gewijzigd bij het decreet van 18 december 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/12/2009 pub. 30/12/2009 numac 2009036189 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2010 sluiten, worden de woorden « vanaf de datum van verzending van het aanslagbiljet » vervangen door de woorden « te rekenen van de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet ». Afdeling 4. - Planbatenheffing

Art. 10.In artikel 2.6.16, § 1, tweede lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, worden de woorden « vanaf de betekening van het aanslagbiljet » vervangen door de woorden « vanaf de derde werkdag volgend op de betekening van het aanslagbiljet ». HOOFDSTUK 4. - Onroerende voorheffing

Art. 11.In artikel 354 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 wordt het woord « drie » telkens vervangen door het woord « vijf ». HOOFDSTUK 5. - Successierechten Afdeling 1. - Prijscourant

Art. 12.In artikel 21 van het Wetboek der Successierechten wordt punt III vervangen door wat volgt : « III. 1° Voor financiële instrumenten toegelaten tot verhandeling op Belgische gereglementeerde markten als bedoeld in artikel 2, eerste lid, 5°, van de wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en Belgische multilaterale handelsfaciliteiten als bedoeld in artikel 2, eerste lid, 4°, van dezelfde wet, volgens de prijscourant die op last van de regering wordt uitgegeven, voor zoveel de noteringen van de prijscourant beantwoorden aan een gemiddelde (slot)koers genoteerd gedurende de maand waarvoor deze opgemaakt wordt.

De te bezigen prijscourant is deze welke werd bekendgemaakt binnen de maand die volgt op de maand van het overlijden. Evenwel, kunnen de belanghebbenden zich beroepen op een van de drie daaropvolgende prijscouranten, op voorwaarde hun keuze in hun aangifte aan te duiden.

Slechts één prijscourant mag gekozen worden. Deze is toepasselijk op al de nagelaten waarden. 2° voor financiële instrumenten toegelaten tot verhandeling op buitenlandse gereglementeerde markten als bedoeld in artikel 2, eerste lid, 6°, van dezelfde wet, buitenlandse multilaterale handelsfaciliteiten als bedoeld in artikel 2, eerste lid, 4°, van dezelfde wet, en voor financiële instrumenten toegelaten tot verhandeling op Belgische gereglementeerde markten als bedoeld in artikel 2, eerste lid, 5°, van dezelfde wet en Belgische multilaterale handelsfaciliteiten als bedoeld in artikel 2, eerste lid, 4°, van dezelfde wet welke niet zijn opgenomen in de prijscourant, volgens de gemiddelde (slot)koers gedurende de maand van het overlijden, zoals bepaald op basis van koersinformatie beschikbaar in de gespecialiseerde geschreven pers en/of middels gespecialiseerde elektronisch raadpleegbare bronnen.De belastingplichtige kan worden gevraagd deze koersinformatie middels een tweede onafhankelijke bron te staven.

Evenwel, kunnen de belanghebbenden zich beroepen op de gemiddelde (slot)koers van de betrokken effecten van een van de drie daaropvolgende maanden, op voorwaarde hun keuze in hun aangifte aan te duiden.

De belanghebbenden mogen slechts één van de voormelde maandperioden kiezen. Deze is toepasselijk op al de nagelaten waarde. » Afdeling 2. - Serviceflats

Art. 13.In artikel 55bis van het Wetboek der Successierechten, zoals van toepassing in het Vlaamse Gewest, ingevoegd bij het decreet van 21 december 1994 en gewijzigd door de decreten van 22 december 1995 en 20 december 1996, wordt paragraaf 3 vervangen door wat volgt : « § 3. Om erkend te zijn door de Vlaamse Regering moet de in paragraaf 2 bedoelde vennootschap minstens voldoen aan de volgende voorwaarden : 1° haar maatschappelijke zetel gevestigd hebben in de Europese Economische Ruimte;2° zijn opgericht na de inwerkingtreding van dit decreet;3° uitsluitend tot doel hebben het financieren en realiseren van projecten inzake het tot stand brengen van serviceflatgebouwen;4° de ingezamelde gelden besteden aan projecten binnen de Europese Economische Ruimte. De Vlaamse Regering stelt de eventuele bijkomende modaliteiten en voorwaarden vast. » HOOFDSTUK 6. - Speciaal onderstandsfonds

Art. 14.§ 1. In artikel 8 van het decreet van 20 december 1996Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/1996 pub. 12/09/1997 numac 1997035791 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1997 sluiten houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1997 worden paragraaf 2 en paragraaf 3 opgeheven. § 2. Hierbij wordt definitief afgezien van alle lopende en toekomstige vorderingen tot terugvordering of vorderingen tot verhaal op basis van artikel 11 en 12 van de wet van 27 juni 1956 betreffende het speciaal onderstandsfonds of op basis van artikel 8, paragraaf 2 en 3, van het decreet van 20 december 1996Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/1996 pub. 12/09/1997 numac 1997035791 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1997 sluiten houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1997.

Hierbij wordt handlichting gegeven betreffende alle hypothecaire inschrijvingen die genomen werden op basis van artikel 12, paragraaf 2, van de wet van 27 juni 1956 betreffende het speciaal onderstandsfonds of op basis van artikel 8, paragraaf 2 en 3, van het decreet van 20 december 1996Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/1996 pub. 12/09/1997 numac 1997035791 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1997 sluiten houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1997. § 3. De bepalingen van paragraaf 1 en paragraaf 2 hebben geen invloed op de hangende en toekomstige gerechtelijke procedures die gevoerd worden tegen de Vlaamse Gemeenschap betreffende de rechten en verplichtingen die voortkomen uit de wet van 27 juni 1956 betreffende het speciaal onderstandsfonds. HOOFDSTUK 7. - Investeringsmaatschappijen van de Vlaamse overheid

Art. 15.In het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 16/07/2004 numac 2004036102 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen inzake kas-, schuld- en waarborgbeheer van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest type decreet prom. 07/05/2004 pub. 08/06/2004 numac 2004035858 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de investeringsmaatschappijen van de Vlaamse overheid type decreet prom. 07/05/2004 pub. 11/06/2004 numac 2004035914 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij type decreet prom. 07/05/2004 pub. 11/06/2004 numac 2004035927 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, tot aanvulling ervan met een titel Agentschappen en tot wijziging van diverse andere wetten en decreten sluiten betreffende de investeringsmaatschappijen van de Vlaamse overheid wordt een artikel 4bis ingevoegd, dat luidt als volgt : «

Art. 4bis.§ 1. De Vlaamse instrumenterende ambtenaren van de dienst Vastgoedakten, vermeld in artikel 94 van het decreet van 18 december 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/12/2009 pub. 30/12/2009 numac 2009036189 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2010 sluiten houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2010, zijn bevoegd om de akten te verlijden betreffende de organisatie en het intern bestuur van LRM, voor zover het Vlaamse Gewest rechtstreeks of onrechtstreeks enige aandeelhouder is van LRM. § 2. De Vlaamse instrumenterende ambtenaren van de dienst Vastgoedakten zijn tevens bevoegd om de akten te verlijden betreffende de organisatie en het intern bestuur van de dochterondernemingen van LRM, waarin : 1° hetzij LRM enige aandeelhouder is;2° hetzij het Vlaamse Gewest en LRM de enige aandeelhouders zijn;3° hetzij LRM en één/of meer van haar dochtervennootschappen, bedoeld onder § 2, 1° en 2°, de enige aandeelhouders zijn.»

Art. 16.In het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 16/07/2004 numac 2004036102 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen inzake kas-, schuld- en waarborgbeheer van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest type decreet prom. 07/05/2004 pub. 08/06/2004 numac 2004035858 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de investeringsmaatschappijen van de Vlaamse overheid type decreet prom. 07/05/2004 pub. 11/06/2004 numac 2004035914 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij type decreet prom. 07/05/2004 pub. 11/06/2004 numac 2004035927 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, tot aanvulling ervan met een titel Agentschappen en tot wijziging van diverse andere wetten en decreten sluiten betreffende de investeringsmaatschappijen van de Vlaamse overheid wordt een artikel 5bis ingevoegd, dat luidt als volgt : «

Art. 5bis.§ 1. De Vlaamse instrumenterende ambtenaren van de dienst Vastgoedakten zijn bevoegd om de akten te verlijden betreffende de organisatie en het intern bestuur van PMV, voor zover het Vlaamse Gewest rechtstreeks of onrechtstreeks enige aandeelhouder is van PMV. § 2. De Vlaamse instrumenterende ambtenaren van de dienst Vastgoedakten zijn tevens bevoegd om de akten te verlijden betreffende de organisatie en het intern bestuur van de dochterondernemingen van PMV, waarin : 1° hetzij PMV enige aandeelhouder is;2° hetzij het Vlaamse Gewest en PMV de enige aandeelhouders zijn;3° hetzij PMV en één/of meer van haar dochtervennootschappen, bedoeld onder § 2, 1° en 2°, de enige aandeelhouders zijn.»

Art. 17.In het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 16/07/2004 numac 2004036102 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen inzake kas-, schuld- en waarborgbeheer van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest type decreet prom. 07/05/2004 pub. 08/06/2004 numac 2004035858 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de investeringsmaatschappijen van de Vlaamse overheid type decreet prom. 07/05/2004 pub. 11/06/2004 numac 2004035914 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij type decreet prom. 07/05/2004 pub. 11/06/2004 numac 2004035927 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, tot aanvulling ervan met een titel Agentschappen en tot wijziging van diverse andere wetten en decreten sluiten betreffende de investeringsmaatschappijen van de Vlaamse overheid wordt een artikel 6bis ingevoegd, dat luidt als volgt : «

Art. 6bis.§ 1. De Vlaamse instrumenterende ambtenaren van de dienst Vastgoedakten zijn bevoegd om de akten te verlijden betreffende de organisatie en het intern bestuur van VPM, voor zover het Vlaamse Gewest rechtstreeks of onrechtstreeks enige aandeelhouder is van VPM. § 2. De Vlaamse instrumenterende ambtenaren van de dienst Vastgoedakten zijn tevens bevoegd om de akten te verlijden betreffende de organisatie en het intern bestuur van de dochterondernemingen van VPM, waarin : 1° hetzij VPM enige aandeelhouder is;2° hetzij het Vlaamse Gewest en VPM de enige aandeelhouders zijn;3° hetzij VPM en één/of meer van haar dochtervennootschappen, bedoeld onder § 2, 1° en 2°, de enige aandeelhouders zijn.» HOOFDSTUK 8. - BIV op zelfbouwvliegtuigen

Art. 18.In artikel 98, § 2, van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen wordt de laatste zin « Voor de luchtvaartuigen en boten van 10 jaar en meer wordt de belasting eenvormig vastgesteld op 61,50 EUR. » vervangen door de zin « Voor de luchtvaartuigen en boten van 10 jaar en meer, en voor zelfbouwvliegtuigen van natuurlijke personen wordt de belasting eenvormig vastgesteld op 61,50 EUR. ».

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 8 juli 2011.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, Ph. MUYTERS _______ Nota Zitting 2010-2011.

Stukken. - Ontwerp van decreet, 1045 - Nr. 1. - Amendementen, 1045 - Nrs. 2 t.e.m. 4. - Verslag, 1045 - Nr. 5. - Amendement voorgesteld na indiening van het verslag, 1045 - Nr. 6. - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering, 1045 - Nr. 7.

Handelingen. - Bespreking en aanneming. Vergadering van 29 juni 2011.

^