Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 08 juli 2016
gepubliceerd op 08 september 2016

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 december 2004 houdende maatregelen ter bevordering en ondersteuning van het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid in de Vlaamse administratie

bron
vlaamse overheid
numac
2016036281
pub.
08/09/2016
prom.
08/07/2016
ELI
eli/besluit/2016/07/08/2016036281/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

8 JULI 2016. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 december 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/12/2004 pub. 13/04/2005 numac 2005035356 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende maatregelen ter bevordering en ondersteuning van het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid in de Vlaamse administratie sluiten houdende maatregelen ter bevordering en ondersteuning van het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid in de Vlaamse administratie


De Vlaamse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20 en 87, § 1, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op het decreet van 8 mei 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/05/2002 pub. 19/06/2002 numac 2002035763 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van artikel 6 van het decreet van 27 juni 1990 houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap type decreet prom. 08/05/2002 pub. 26/07/2002 numac 2002035892 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt sluiten houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt, artikel 2, 1°, artikel 3, artikel 5, § 4bis, ingevoegd bij het decreet van 9 maart 2007, artikel 6 en 7, gewijzigd bij het decreet van 9 maart 2007, en artikel 9, vervangen bij het decreet van 30 april 2009;

Gelet op het decreet van 7 juni 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/06/2013 pub. 26/07/2013 numac 2013204197 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid sluiten betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid, gewijzigd bij de decreten van 29 mei 2015 en 3 juli 2015;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 december 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/12/2004 pub. 13/04/2005 numac 2005035356 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende maatregelen ter bevordering en ondersteuning van het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid in de Vlaamse administratie sluiten houdende maatregelen ter bevordering en ondersteuning van het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid in de Vlaamse administratie;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 14 april 2016;

Gelet op het advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, gegeven op 18 april 2016;

Gelet op advies 59.475/3 van de Raad van State, gegeven op 24 juni 2016, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 december 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/12/2004 pub. 13/04/2005 numac 2005035356 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende maatregelen ter bevordering en ondersteuning van het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid in de Vlaamse administratie sluiten houdende maatregelen ter bevordering en ondersteuning van het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid in de Vlaamse administratie worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de inleidende zin wordt het woord "diensten" vervangen door het woord "entiteiten"; 2° er wordt een punt 9° toegevoegd, dat luidt als volgt : "9° het Agentschap Integratie en Inburgering.".

Art. 2.In artikel 2, § 1, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 03/12/2014 numac 2014035907 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° punt 3° tot en met 5° worden vervangen door wat volgt : "3° persoon van buitenlandse herkomst : een persoon van buitenlandse herkomst als vermeld in artikel 6, derde lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 januari 2016 houdende de uitvoering van het decreet van 7 juni 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/06/2013 pub. 26/07/2013 numac 2013204197 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid sluiten betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid;4° persoon met een handicap of chronische ziekte : een persoon met een langdurige fysieke, mentale, verstandelijke of zintuigelijke beperking die deze persoon in wisselwerking met diverse drempels kan beletten volledig, daadwerkelijk en op voet van gelijkheid met anderen te participeren in de arbeidsmarkt.Het gaat om personen uit minstens een van de volgende categorieën : a) personen met een handicap, erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap;b) personen die gewezen leerling zijn van het buitengewoon onderwijs en die hoogstens een getuigschrift of diploma behaald hebben in het buitengewoon onderwijs;c) personen die door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding erkend zijn als personen met een arbeidshandicap en die recht hebben op een of meer bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen;d) personen die op basis van hun handicap in aanmerking komen voor een inkomensvervangende tegemoetkoming of integratietegemoetkoming verstrekt aan personen met een handicap op basis van de wet van 27 februari 1987Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten Duitse vertaling sluiten betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap;e) personen die in het bezit zijn van een afschrift van een definitief geworden gerechtelijke beslissing of van een attest van een bevoegde federale instelling waaruit een arbeidsongeschiktheid van minstens 66% blijkt;f) personen die een invaliditeitsuitkering ontvangen op basis van het koninklijk besluit van 3 juli 1996Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/07/1996 pub. 10/12/2007 numac 2007000977 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen van het eerste semester van het jaar 2007 type koninklijk besluit prom. 03/07/1996 pub. 19/12/2008 numac 2008001031 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994;g) personen met een attest van een door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding aangewezen dienst of arts, waaronder de preventieadviseur-arbeidsarts, en die re-integreren met een integratieprotocol waaruit blijkt dat er blijvende aandacht moet zijn voor de effecten van de handicap of chronische ziekte op de taken, arbeidsomstandigheden of het rendement;h) personen die zes maanden aaneensluitend ziek geweest zijn en bij terugkomst re-integreren met een integratieprotocol, opgemaakt door een re-integratieadviseur, waaruit blijkt dat er blijvende aandacht moet zijn voor de effecten van de handicap of chronische ziekte op de taken, arbeidsomstandigheden of het rendement en die een van de attesten uit een categorie als vermeld in punt a) tot en met g), kunnen voorleggen; 5° laaggeschoold persoon : een persoon die geen diploma van secundair onderwijs of een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs, of een gelijkwaardig diploma of getuigschrift heeft;"; 2° er wordt een punt 5° /1 ingevoegd, dat luidt als volgt : "5° /1 ongekwalificeerde uitgestroomde jongere : een jongere die geen diploma van secundair onderwijs of een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs, of een gelijkwaardig diploma of getuigschrift heeft;"; 3° in punt 6° wordt het getal "45" vervangen door het getal "55";4° in punt 8° wordt het woord "jongeren" vervangen door het woord "personen"; 5° punt 10° wordt vervangen door wat volgt : "10° stagiair : persoon met een vorm van leerovereenkomst met een entiteit of een opleidingsplan in het kader van een schoolse opleiding, een traject naar werk, een beroepsopleiding of een inburgeringstraject;"; 6° er worden een punt 11° tot en met 13° toegevoegd, die luiden als volgt : "11° Vlaamse administratie : de entiteiten, vermeld in artikel 1;12° integratiebeleid : het integratiebeleid, vermeld in artikel 2, 14°, van het decreet van 7 juni 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/06/2013 pub. 26/07/2013 numac 2013204197 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid sluiten betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid; 13° jongere : een persoon tot en met 24 jaar."

Art. 3.In artikel 3 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 03/12/2014 numac 2014035907 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden "personen met een migratieachtergrond" worden vervangen door de woorden "personen van buitenlandse herkomst";2° de woorden "personen met een arbeidshandicap" worden vervangen door de woorden "personen met een handicap of chronische ziekte";3° het woord "kortgeschoolden" wordt vervangen door de zinsnede "laaggeschoolden, ongekwalificeerde uitgestroomde jongeren" .

Art. 4.In artikel 4 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 03/12/2014 numac 2014035907 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1 wordt de zin "Die streefcijfers worden bepaald door de functioneel bevoegde minister voor zijn/haar beleidsdomein en vastgelegd in de aansturingsinstrumenten." vervangen door de zin "Die streefcijfers worden overeenkomstig artikel 5, § 4bis van het decreet, vastgesteld door de Vlaamse Regering na advies van de SERV."; 2° in paragraaf 1 wordt de zin "Vervolgens worden ze door de Vlaamse Regering bekrachtigd." opgeheven; 3° in paragraaf 2, eerste lid, wordt de zin "Elk beleidsdomein gebruikt een operationeel systeem dat vrijwillige registratie van personen met een arbeidshandicap zoals vermeld in artikel 2, § 1, 4° van dit besluit mogelijk maakt." vervangen door de zin "Elke entiteit gebruikt een operationeel systeem dat vrijwillige registratie van personeelsleden, stagiairs en sollicitanten met een handicap of chronische ziekte mogelijk maakt."; 4° in paragraaf 2, tweede lid, worden tussen het woord "wordt" en het woord "afgeschaft" de woorden "aangepast of" ingevoegd;5° in paragraaf 2, tweede lid, worden de woorden "dienst Emancipatiezaken" vervangen door de woorden "dienst Diversiteitsbeleid";6° in paragraaf 3, eerste lid, wordt de zinsnede "personeelsleden met migratieachtergrond zoals vermeld in artikel 2, § 1, 3° van dit besluit, door de dienst Emancipatiezaken" vervangen door de zinsnede "personeelsleden, stagiairs en sollicitanten van buitenlandse herkomst door de dienst Diversiteitsbeleid"; 7° in paragraaf 3 wordt het tweede lid vervangen door wat volgt : "De entiteiten waarop dit besluit van toepassing is, bezorgen daarvoor minstens eenmaal per jaar het rijksregisternummer, de leeftijd, het geslacht, het statuut, het niveau, de rang en personeelsbewegingen van de personeelsleden die ze tewerkstellen, en van de stagiairs, sollicitanten en de personeelsleden die uitgestroomd zijn, aan de Vlaamse dienstenintegrator.". 8° in paragraaf 3 wordt tussen het tweede en het derde lid, een lid ingevoegd, dat luidt als volgt : "Voor de rapportering over de resultaten van die monitoring, op het niveau van de Vlaamse overheid, per beleidsdomein en per entiteit, wordt gewerkt met categorieën van herkomst.De Vlaamse Regering stelt de categorieën van herkomst vast. De categorieën zijn minstens de volgende categorieën van herkomst : 1° het percentage van personen van buitenlandse herkomst zonder onderscheid qua eigen nationaliteit of herkomst;2° het percentage van personen van buitenlandse herkomst die zelf een nationaliteit hebben of van wie een van beide ouders een nationaliteit heeft van een EU-lidstaat buiten de vijftien lidstaten van de Europese Unie op 1 januari 1995;3° het percentage van personen van buitenlandse herkomst die zelf een nationaliteit hebben of van wie een van beide ouders een nationaliteit heeft van een land buiten de Europese Unie; 4° het percentage van personen van wie de buitenlandse herkomst niet bekend is omdat de nationaliteit van een van beide ouders of van beide ouders niet bekend is."; 9° in paragraaf 3 wordt het bestaande derde lid vervangen door wat volgt : "Die rapportering volgens de categorieën, vermeld in het derde lid, start op basis van de gegevens, die bekend zijn op het einde van het jaar 2015, en zal vervolgens minstens eenmaal per jaar plaatsvinden".

Art. 5.In artikel 6, eerste lid, van hetzelfde besluit wordt het woord "jongeren" vervangen door het woord "personen".

Art. 6.In artikel 7 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 januari 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° paragraaf 1 wordt vervangen door wat volgt : " § 1.Met toepassing van artikel 7, § 1, eerste lid, 1° en 2°, van het decreet maakt elke entiteit een voortgangsrapport en actieplan en bezorgt dat uiterlijk op 1 maart aan de Vlaamse Diversiteitsambtenaar.

De Vlaamse Diversiteitsambtenaar maakt één voortgangsrapport voor de Vlaamse administratie op en legt dat uiterlijk op 1 mei voor aan de Vlaamse minister, bevoegd voor het algemeen beleid inzake personeel en organisatieontwikkeling in de Vlaamse administratie. Het voortgangsrapport voor de Vlaamse administratie wordt meegedeeld aan de Vlaamse Regering vóór 15 juli en daarna ter informatie bezorgd aan het Vlaams Parlement en aan de Commissie Diversiteit van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen."; 2° in paragraaf 2 wordt de inleidende zin vervangen door wat volgt : "Het voortgangsrapport voor de Vlaamse administratie bevat minstens :";3° in paragraaf 2, 1°, worden de woorden "het beleidsdomein" vervangen door de woorden "de entiteiten";4° in paragraaf 2 wordt punt 4° opgeheven;5° er worden een paragraaf 3, 4 en 5 toegevoegd, die luiden als volgt : " § 3.Entiteiten die een ondernemingsplan hebben en hierover rapporteren, worden geacht voldaan te hebben aan de verplichting gesteld in artikel 7, § 1 van dit besluit. § 4. Het jaarlijkse actieplan, vermeld in § 5, maakt deel uit van een strategisch vijfjarenplan, opgesteld door de Vlaamse diversiteitsambtenaar.

De Vlaamse diversiteitsambtenaar legt het vijfjarenplan voor aan de Vlaamse minister, bevoegd voor het algemeen beleid inzake personeel en organisatieontwikkeling in de Vlaamse administratie. De Vlaamse Regering bezorgt dat vijfjarenplan binnen twaalf maanden na haar aantreden aan de Commissie Diversiteit van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, die binnen een maand advies uitbrengt. De Vlaamse Regering beslist binnen zes weken na het advies van de Commissie Diversiteit van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen over het strategische vijfjarenplan en bezorgt het daarna ter informatie aan het Vlaams Parlement. § 5. Binnen zes maanden nadat de Vlaamse Regering het strategische vijfjarenplan heeft goedgekeurd, beslist ze over het eerste jaarlijks actieplan, dat deel uitmaakt van voormeld strategisch vijfjarenplan.

Met toepassing van artikel 7, § 1, eerste lid, 1°, van het decreet maakt de Vlaamse Diversiteitsambtenaar een actieplan voor de Vlaamse administratie en een jaarverslag voor de Vlaamse administratie op en legt dat voor aan de Vlaamse minister, bevoegd voor het algemeen beleid inzake personeel en organisatieontwikkeling in de Vlaamse administratie. Die bezorgt deze documenten binnen veertien dagen aan de Commissie Diversiteit van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, die binnen een maand advies uitbrengt. De Vlaamse Regering beslist binnen zes weken over het actieplan en het jaarverslag en bezorgt die documenten daarna ter informatie aan het Vlaams Parlement.

De voorlegging van de actieplannen en jaarverslagen aan de Vlaamse minister, bevoegd voor het algemeen beleid inzake personeel en organisatieontwikkeling in de Vlaamse administratie, vermeld in het tweede lid, gebeurt, met uitzondering van elk eerste jaarlijks actieplan, uiterlijk op 15 november.

Het actieplan bevat de acties die de dienst Diversiteitsbeleid het volgende jaar wil ondernemen ter bevordering van evenredige participatie, gelijke kansen en diversiteit.

Het jaarverslag bevat de financiële verantwoording van het vorige actieplan.".

Art. 7.In artikel 8 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 10 januari 2014 en 13 maart 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, 1°, wordt de inleidende zin vervangen door wat volgt : "de opmaak van een jaarlijks voortgangsrapport en actieplan met inbegrip van :";2° in paragraaf 1, 1°, a), wordt het woord "beleidsdomeinen" vervangen door het woord "entiteiten";3° in paragraaf 1, 2° en 5°, wordt het woord "diensten" telkens vervangen door het woord "entiteiten";4° aan paragraaf 1 worden een punt 11° tot en met 14° toegevoegd, die luiden als volgt : "11° het ontwikkelen, begeleiden, ondersteunen van de entiteiten voor : a) het antidiscriminatiebeleid;b) een beleid in het kader van een correcte en niet-stereotyperende beeldvorming van de entiteiten;c) het taalbeleid;d) het diversiteitsmanagement;12° de rapportering over de voortgang van integrale toegankelijkheid van de entiteiten;13° het ondersteunen en uitvoeren van het beleid voor thema's en kansengroepen waarvoor geen streefcijfers zijn opgesteld, zoals gender, laaggeschoolden, jongeren, ongekwalificeerde uitgestroomde jongeren, seksuele geaardheid, ervaren werknemers; 14° het ontwikkelen, begeleiden en ondersteunen van de entiteiten voor stagebeleid, beleid over mentoring en beleid over jobstudenten uit de kansengroepen."; 5° aan paragraaf 1 wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt : "De kansengroepen of thema's, vermeld in het eerste lid, 13°, kunnen door de dienst Diversiteitsbeleid worden aangevuld met acties die nuttig of nodig zijn om maatwerk op het vlak van diversiteitsbeleid binnen de entiteiten mogelijk te maken."; 6° in paragraaf 3, tweede lid, wordt het woord "bewijzend" vervangen door het woord "bewijzen"; 7° in paragraaf 4 wordt de zin "De beleidsraad stelt onder de personeelsleden minstens één verantwoordelijke aan ter ondersteuning van de raad in zijn beleid met betrekking tot evenredige participatie, gelijke kansen en diversiteit." vervangen door de zin "Elke entiteit stelt onder de personeelsleden minstens één verantwoordelijke aan ter ondersteuning van de entiteit in haar beleid met betrekking tot evenredige participatie, gelijke kansen en diversiteit."; 8° in paragraaf 4, 1°, worden de woorden "de voortgangsrapporten en actieplannen van de verschillende entiteiten binnen het beleidsdomein" vervangen door de woorden "het voortgangsrapport en het actieplan van de entiteit";9° in paragraaf 4, 2°, worden de woorden "de houders van een managementfunctie van N-niveau" vervangen door de woorden "het management";10° in paragraaf 4, 5°, worden de woorden "de houders van een managementfunctie van N-niveau" vervangen door de woorden "het management".

Art. 8.In hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 10 januari 2014, 16 mei 2014 en 13 maart 2015, wordt een artikel 8/1 ingevoegd, dat luidt als volgt : "

Art. 8/1.Elke entiteit kan de volgende acties of maatregelen in het kader van het gevoerde diversiteitsbeleid ondernemen : 1° het selectie- en wervingsbeleid doorlichten en optimaliseren;2° nieuwe rekruteringskanalen opzetten, gekoppeld aan actieve wervingsinspanningen die gericht zijn op de kansengroepen;3° het onthaalbeleid doorlichten en optimaliseren;4° coaching en interne begeleiding organiseren voor nieuwe medewerkers, met specifieke aandacht voor kansengroepen;5° taalopleidingen, taalstages of cursussen Nederlands op de werkvloer organiseren of laten organiseren;6° trainingen of opleidingen rond interculturele communicatie, neutraliteit, het managen van verschillen of het tegengaan van alledaags racisme op de werkvloer organiseren of laten organiseren;7° acties ondernemen die gericht zijn op de horizontale of verticale mobiliteit of op de retentie van leden van de kansengroepen binnen de organisatie;8° acties ondernemen rond competentiemanagement en werkplekleren, met specifieke aandacht voor kansengroepen;9° acties ondernemen rond levenslang leren, loopbaandienstverlening en -ontwikkeling, met specifieke aandacht voor kansengroepen;10° acties ondernemen voor leeftijdsbewust personeelsbeleid;11° acties ondernemen om technische opleidingen aan te passen aan de specifieke behoeften van kansengroepen;12° de basiscompetenties op het gebied van geletterdheid, met inbegrip van multimediale en digitale geletterdheid, verhogen;13° in redelijke aanpassingen voor de kansengroepen voorzien;14° in begeleide additionele stage- of werkervaringsplaatsen voor de kansengroepen en acties in verband met stages, mentorschip, jobstudenten of andere leer- en werkmogelijkheden voorzien;15° acties ondernemen in het kader van antidiscriminatie ten aanzien van zichtbare en niet-zichtbare kansengroepen;16° acties ondernemen voor loopbaanbegeleiding en -ontwikkeling, met inbegrip van het werken met persoonlijke ontwikkelingsplannen, met specifieke aandacht voor kansengroepen;17° acties ondernemen om de werkbaarheid van jobs te verhogen of om het werkvermogen en de werklust van medewerkers te vergroten, met specifieke aandacht voor kansengroepen;18° acties ondernemen met het oog op de innovatie van de werk- en productieprocessen in de organisatie, met specifieke aandacht voor kansengroepen;19° werken aan een toegankelijke dienstverlening voor de kansengroepen;20° werken aan correcte en niet-stereotyperende beeldvorming;21° acties ondernemen ter bevordering van basistoegankelijkheid. De maatregelen of acties, vermeld in het eerste lid, kunnen door de Vlaamse Diversiteitsambtenaar worden aangevuld met acties die nuttig zijn of nodig zijn om maatwerk mogelijk te maken in entiteiten, na overleg met de entiteit.

In dit artikel wordt verstaan onder redelijke aanpassing : de passende maatregelen die in een concrete situatie en naargelang de behoefte worden getroffen om een persoon met een handicap in staat te stellen toegang te hebben tot, deel te nemen aan en vooruit te komen in de aangelegenheden waarop de wet van 10 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Wet ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie sluiten ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie van toepassing is, tenzij de maatregelen een onevenredige belasting vormen voor de persoon die deze maatregelen moet treffen.".

Art. 9.Artikel 9 en 10 van hetzelfde besluit worden opgeheven.

Art. 10.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2016, met uitzondering van artikel 6, 1°, dat in werking treedt op 1 januari 2017.

Art. 11.De Vlaamse minister, bevoegd voor het algemeen beleid inzake personeel en organisatieontwikkeling in de Vlaamse administratie, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 8 juli 2016.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, L. HOMANS

^