Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 15 oktober 2021

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/10/2021 pub. 28/10/2021 numac 2021033512 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de minister inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type ministerieel besluit prom. 15/10/2021 pub. 16/11/2021 numac 2021022362 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 november 2007 betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector type ministerieel besluit prom. 15/10/2021 pub. 07/12/2021 numac 2021034027 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage van 75 000,00 euro aan de vzw "Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest" als tussenkomst in de kosten voor de realisatie, de publicatie en de distributie van de tijdschriften "Trait d'Union-Bruxelles" en "Nieuwsbrief-Brussel" type ministerieel besluit prom. 15/10/2021 pub. 07/12/2021 numac 2021034030 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage van 150 000,00 euro aan de vzw "Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest" voor drie vaste opdrachten met betrekking tot subsidies en de lokale democratie voor het dienstjaar 2021 type ministerieel besluit prom. 15/10/2021 pub. 02/06/2022 numac 2022202451 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 10 en programma 12 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 type ministerieel besluit prom. 15/10/2021 pub. 17/03/2023 numac 2023040879 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de minister inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - **** vertaling

decreet

type decreet prom. 15/10/2021 pub. 29/10/2021 numac 2021022316 bron vlaamse overheid Decreet tot instemming met het samenwerkingsakkoord van 24 juni 2021 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest over de afstemming van het arbeidsmarktbeleid, opleiding, vorming en de bevordering van de mobiliteit van werkzoekenden type decreet prom. 15/10/2021 pub. 03/11/2021 numac 2021022315 bron vlaamse overheid DECREET tot wijziging van het decreet van 10 juni 2016 houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector, wat betreft de G-sport type decreet prom. 15/10/2021 pub. 12/11/2021 numac 2021033701 bron vlaamse overheid Decreet over de uitoefening van zelfstandige **** door buitenlandse onderdanen

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 15/10/2021 pub. 15/10/2021 numac 2021022263 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot uitvoering van de ordonnantie van 14 oktober 2021 betreffende de uitbreiding van het COVID Safe Ticket in geval van noodzakelijkheid voortvloeiend uit een specifieke epidemiologische situatie

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 15/10/2021 pub. 27/10/2021 numac 2021022329 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de verlenging van de civiele noodsituatie en van de termijn van de afwijkingsregeling, zoals vastgesteld bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juni 2021 houdende vaststelling van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, zoals vermeld in het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, naar aanleiding van de uitrol van de vaccinatiestrategie in het kader van het COVID-19 virus type besluit van de vlaamse regering prom. 15/10/2021 pub. 29/10/2021 numac 2021033705 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor de toekenning van opleidingssteun aan maatwerkbedrijven ingevolge COVID-19 type besluit van de vlaamse regering prom. 15/10/2021 pub. 04/11/2021 numac 2021033660 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling vanuit een provisioneel krediet van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 type besluit van de vlaamse regering prom. 15/10/2021 pub. 04/11/2021 numac 2021033661 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling vanuit een provisioneel krediet van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 type besluit van de vlaamse regering prom. 15/10/2021 pub. 05/11/2021 numac 2021033700 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2014 tot vaststelling van de voorschriften voor de rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 15/10/2021 pub. 16/11/2021 numac 2021043006 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van bijlage 1 en 2 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 april 2021 tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in het academiejaar 2021-2022 type besluit van de vlaamse regering prom. 15/10/2021 pub. 26/11/2021 numac 2021033860 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling vanuit een provisioneel krediet van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021

overeenkomst

type overeenkomst prom. 15/10/2021 pub. 03/11/2021 numac 2021033524 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Technisch reglement houdende de aanpassing van diverse technische reglementen wat betreft de vestiging van het Federaal Agentschap voor nucleaire controle

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 15/10/2021 pub. 15/10/2021 numac 2021022249 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Uitvoerend samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot het digitaal EU-COVID-certificaat, het COVID Safe Ticket, het PLF en de verwerking van persoonsgegevens van in het buitenland wonende of verblijvende werknemers en zelfstandigen die activiteiten uitvoeren in België
^