Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 30 juni 2010
gepubliceerd op 20 juli 2010

Ministerieel besluit houdende hernieuwing van het mandaat van sommige leden van de Commissie belast met de behandeling van de individuele klachten van de bewoners van de gesloten centra

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2010000420
pub.
20/07/2010
prom.
30/06/2010
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 JUNI 2010. - Ministerieel besluit houdende hernieuwing van het mandaat van sommige leden van de Commissie belast met de behandeling van de individuele klachten van de bewoners van de gesloten centra


De Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid, Gelet op het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 houdende vaststelling van het regime en de werkingsmaatregelen, toepasbaar op de plaatsen gelegen op het Belgisch grondgebied, beheerd door de Dienst Vreemdelingenzaken, waar een vreemdeling wordt opgesloten, ter beschikking gesteld van de regering of vastgehouden, overeenkomstig de bepalingen vermeld in artikel 74/8, § 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, artikel 130;

Gelet op het ministerieel besluit van 23 januari 2009 tot vaststelling van de procedure- en werkingsregels van de Commissie en het permanent secretariaat, bedoeld in het artikel 130 van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 houdende vaststelling van het regime en de werkingsmaatregelen, toepasbaar op plaatsen gelegen op het Belgisch grondgebied, beheerd door de Dienst Vreemdelingenzaken, waar een vreemdeling wordt opgesloten, ter beschikking gesteld van de regering of vastgehouden, overeenkomstig de bepalingen vermeld in artikel 74/8, § 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, artikel 16;

Gelet op het ministerieel besluit van 8 april 2005 tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 december 2003 houdende benoeming van de leden van de Commissie belast met de behandeling van de individuele klachten van de bewoners van de gesloten centra;

Gelet op het ministerieel besluit van 14 oktober 2008 houdende benoeming van de leden van de Commissie belast met de behandeling van de individuele klachten van de bewoners van de gesloten centra;

Overwegende dat de mandaten van de heren O. Vankesbeeck, T. Vander Beken en S. Salman, benoemd bij ministerieel besluit van 8 april 2005, aflopen; dat deze leden in de voorbije periode steeds bereid waren hun rol in de commissie op te nemen, en te kennen gegen hebben dat zij deze taak voor een volgende periode wensen verder te zetten;

Dat het aangewezen is, om de optimale werking van de Commissie te verzekeren, het mandaat van deze leden te hernieuwen, Besluit :

Artikel 1.Worden herbenoemd, voor een periode van 5 jaar, tot lid van de Commissie belast met de behandeling van de individuele klachten van de bewoners van de gesloten centra : Nederlandstalige leden : de heren Oscar Vankesbeeck, advocaat en de heer Tom Vander Beken, houder van een leeropdracht rechtswetenschappen aan de Universiteit Gent.

Franstalig lid : de heer Savas Salman, advocaat.

Art. 2.Het ministerieel besluit van 8 april 2005 tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 december 2003 houdende benoeming van de leden van de Commissie belast met de behandeling van de individuele klachten van de bewoners van de gesloten centra wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Brussel, 30 juni 2010.

M. WATHELET

^