Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 20 juli 2010

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 20/07/2010 numac 2010041307 bron federale overheidsdienst financien Rentenfonds Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel 9, § 1, van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet. - Bericht De lijst der referte-indexen van de maand juli 2010 is samen Index A (schatkistcertificaten 12 maanden) : 0,678 Index B (lineaire obligaties 2 jaren) : 1(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 05/07/2010 pub. 20/07/2010 numac 2010000422 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van verschillende koninklijke besluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 21/12/2009 pub. 20/07/2010 numac 2010003417 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de raad van bestuur van het Zilverfonds type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/07/2010 numac 2010009649 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 6 juli 2010 wordt op datum van 26 april 2010 's avonds aan Mevr. Joke Rutten, ontslag verleend uit haar functie van attaché bij Centrale Diensten van de Federale Overheidsdienst Justitie. type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/07/2010 numac 2010009650 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 5 juli 2010 : - is Mevr. Frankinet, L., toegevoegd substituut-procureur des Konings voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik, benoemd tot toegevoegd vrederechter voor de kantons beh - is de heer Royen, E., advocaat, benoemd tot vrederechter van het eerste kanton Doornik. Het b(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/07/2010 numac 2010009651 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijk besluit van 6 juli 2010 is aan de heer Royer, J., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen. Het is hem vergu Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/07/2010 numac 2010014160 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit van 21 december 2009, dat in werking treedt op 1 juli 2010, wordt aan de heer Léon Gillain, eervol ontslag verleend uit zijn functies in de klasse A4, met de titel van adviseur-generaal. type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/07/2010 numac 2010014162 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 25 juni 2010 wordt aan de heer Jean-Paul Delneufcourt ontslag verleend uit haar ambt in de klasse A3 met de titel van adviseur bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, met uitwerking type koninklijk besluit prom. 28/04/2010 pub. 20/07/2010 numac 2010202074 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen, betreffende de invoering van een regeling van brugpensioen type koninklijk besluit prom. 28/04/2010 pub. 20/07/2010 numac 2010202080 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen, betreffende de invoering van een recht op outplacement voor de werknemers type koninklijk besluit prom. 28/04/2010 pub. 20/07/2010 numac 2010202106 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen, betreffende het anciënniteitsverlof type koninklijk besluit prom. 28/04/2010 pub. 20/07/2010 numac 2010202177 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen, betreffende de invoering van een regeling van meervoudig ontslag type koninklijk besluit prom. 28/04/2010 pub. 20/07/2010 numac 2010202189 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomsten van 10 mei 1978, van 14 oktober 2003 en van 1 oktober 2007 betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/06/2010 pub. 20/07/2010 numac 2010000420 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende hernieuwing van het mandaat van sommige leden van de Commissie belast met de behandeling van de individuele klachten van de bewoners van de gesloten centra type ministerieel besluit prom. 12/07/2010 pub. 20/07/2010 numac 2010011291 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een coöperatieve vennootschap type ministerieel besluit prom. 12/07/2010 pub. 20/07/2010 numac 2010011292 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende intrekking en verbod van het op de markt brengen van de door Homesaver Fire geproduceerde brandwerende deken, model K75 met als afmetingen 1,20 m x 1,20 m type ministerieel besluit prom. 16/07/2010 pub. 20/07/2010 numac 2010022330 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 14/07/2010 pub. 20/07/2010 numac 2010022335 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot instelling van een Stagecommissie bij de Pensioendienst voor de Overheidssector voor de ambtenaren van de niveaus B, C en D type ministerieel besluit prom. 21/06/2010 pub. 20/07/2010 numac 2010027155 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bepaling van de referentiewaarden van de metingen van potentieel uitspoelbare stikstof voor het jaar 2009 type ministerieel besluit prom. 08/07/2010 pub. 20/07/2010 numac 2010035487 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de coëfficiënt voor het berekenen van de geactualiseerde kostprijs van sociale huurwoningen

decreet

type decreet prom. 11/06/2010 pub. 20/07/2010 numac 2010035481 bron vlaamse overheid Decreet tot opheffing van het decreet van 10 november 1993 houdende maatregelen tot kwaliteitsverbetering van de dienstverlening door huwelijks- en relatiebemiddelaars type decreet prom. 24/06/2010 pub. 20/07/2010 numac 2010203832 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 13 april 2000 betreffende de hotelvergunning en de classificatie van de hotelinrichtingen, van het besluit van de Regering van 10 juni 2004 betreffende de kampeervergunning en de classificatie van de kampeerterreinen, van het besluit van de Regering van 26 mei 2005 betreffende de vakantiewoningen, van het besluit van de Regering van 18 januari 2007 betreffende de kinderopvang en van het besluit van de Regering van 10 juli 2008 houdende uitvoering, in het kader van de dopingbestrijding, van het decreet van 30 januari 2006 ter voorkoming van de gezondheidsschaden bij sportbeoefening

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/05/2010 pub. 20/07/2010 numac 2010031336 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een toelage van 1.273.449,60 euro aan de Brusselse gemeenten voor het jaar 2010 ter ondersteuning van de toepassing van de wet op de administratieve sancties in de gemeenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/07/2010 pub. 20/07/2010 numac 2010031350 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de type-inhoud van het risicobeheersvoorstel, van het saneringsvoorstel en van het beperkt saneringsvoorstel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/07/2010 pub. 20/07/2010 numac 2010031349 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de type-inhoud van het verkennend bodemonderzoek en het gedetailleerd bodemonderzoek en van hun algemene uitvoeringsmodaliteiten

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 21/05/2010 pub. 20/07/2010 numac 2010035469 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de vergunning, erkenning en subsidiëring van een pilootproject diensten Inclusieve Ondersteuning door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 04/06/2010 pub. 20/07/2010 numac 2010203799 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 19 van het decreet van 7 mei 2004 inzake de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen type besluit van de vlaamse regering prom. 02/04/2010 pub. 20/07/2010 numac 2010203803 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende subsidiëring van initiatieven voor buitenschoolse opvang en van buitenschoolse opvang in aparte lokalen in het kader van het generatiepact

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 20/07/2010 numac 2010000210 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunningen Bij koninklijk besluit van 4 mei 2010 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Koninklijke Automobiel Club van België » te Brussel om Bij koninklijk besluit van 13 juni 2010 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de lo(...)

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 20/07/2010 numac 2010003432 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Mededeling van een overdracht van risico's onderschreven in vrije dienstverrichting in België tussen verzekeringsondernemingen gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie vo Deze overdracht werd in Ierland op 10 december 2007 door de « High Court » goedgekeurd. Deze ove(...) type mededeling prom. -- pub. 20/07/2010 numac 2010003433 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Mededeling van een overdracht van risico's onderschreven in vrije dienstverrichting in België tussen verzekeringsondernemingen gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie vo Deze overdracht werd in Ierland op 12 januari 2009 door de « High Court » goedgekeurd. Deze over(...)

document

type document prom. -- pub. 20/07/2010 numac 2010011293 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. CONC-C/C-10/0015 : TOTAL BELGIUM SA /SA CRS INVEST - SA DEPOT DU CONDROZ Op 14 juli 2010, ontving het Auditoraat van de Raad voor Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de sector van de groothandel en de detail(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 20/07/2010 numac 2010014166 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Oppensioenstelling. - Erratum In de Nederlandse publicatie van het Belgisch Staatsblad van 6 juli 2010 betreffende de eervol ontslag van de heer Pierre Forton uit zijn functies in de klasse A5, met de titel van directeur-generaal type erratum prom. 13/06/2010 pub. 20/07/2010 numac 2010024230 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het getuigschrift van vakbekwaamheid voor het vervoer van landbouwhuisdieren. - Erratum type erratum prom. 29/04/2010 pub. 20/07/2010 numac 2010031338 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende onteigening. - Erratum

document - kadaster

type document - kadaster prom. -- pub. 20/07/2010 numac 2010042007 bron federale overheidsdienst financien PRIJSCOURANT opgemaakt door de Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen, overeenkomstig de koninklijke besluiten van 16 december 1926 en 31 maart 1936, om de waarde vast te stellen der openbare effecten, aandelen en schuldbr De prijscourant wordt maandelijks gepubliceerd; hij wordt opgemaakt volgens de koersen die werden t(...)

document

type document prom. -- pub. 20/07/2010 numac 2010203867 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige industrieel ingenieur. - Uitslag De vergelijkende selectie van Nederlandstalige industrieel ingenieur (niveau A) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (ANG10809) werd afgesloten op 13 juli 2010.(...) Er zijn 7 geslaagden. (...) type document prom. -- pub. 20/07/2010 numac 2010203868 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van **** bibliotheekassistenten. - Uitslag De vergelijkende selectie van **** bibliotheekassistenten (niveau ****) voor de Koninklijke Bibliotheek van **** (****10808) werd afgesloten op 29(...) Er zijn 9 geslaagden. type document prom. -- pub. 20/07/2010 numac 2010203870 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige specialisten invordering. - Uitslag De vergelijkende selectie van Franstalige specialisten invordering (niveau A) voor de FOD Financiën (AFG10817) werd afgesloten op 12 juli 2010. Er zijn 37g(...) Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. Hierbij is er 1 ge(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/07/2010 numac 2010003420 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 21 augustus 2009, nr. 2, worden de hierna- volgende ambtenaren, op datum van 1 juli 2009, benoemd tot de graad van eerste attaché van financiën : Vakrichting « (...) - Mevr. Beetz, Catherine. Vakrichting « juridische normen en geschillen » : - De heer Fische(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/07/2010 numac 2010014164 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 2 juli 2010 wordt Mevr. Julie Buy vast benoemd in de klasse A1, met de titel van attaché, bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, in het Franse taalkader, met ranginneming op 1 ju Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/07/2010 numac 2010014167 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personnel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 17 juni 2010 wordt Mevr. Grazia Puma vast benoemd in de klasse A2, met de titel van attaché, bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, in het Franse taalkader, met ranginneming op 1 Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/07/2010 numac 2010015138 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 17 juni 2010 wordt Mevr. Delphine Van Landschoot met ingang van 1 mei 2010 tot rijksambtenaar benoemd, in een betrekking van het Nederlandse taalkader, in de klasse A1 met de titel va Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 20/07/2010 numac 2010018271 bron wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers Examen met het oog op de aanwerving en de samenstelling van **** van tweetalige klerken-telefonisten De Kamer van volksvertegenwoordigers organiseert een examen met het oog op de aanwerving en de samenstelling van **** ****. **** **** kandidaten moeten : 1° burger zijn van de **** ****; 2(...)
^