Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 20 mei 2019
gepubliceerd op 14 juni 2019

Ministerieel besluit tot goedkeuring van de wijzigingen aan het huishoudelijk reglement van de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen

bron
programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid
numac
2019013154
pub.
14/06/2019
prom.
20/05/2019
ELI
eli/besluit/2019/05/20/2019013154/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 MEI 2019. - Ministerieel besluit tot goedkeuring van de wijzigingen aan het huishoudelijk reglement van de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen


De Minister belast met Wetenschapsbeleid, Gelet op het koninklijk besluit van 25 juni 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/06/2010 pub. 13/07/2010 numac 2010021072 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende de statuten van de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen sluiten houdende de statuten van de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen, op artikelen 5, § 4, 7 en 15 van de bijlage;

Gelet op het ministerieel besluit van 30 juni 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/06/2010 pub. 08/07/2010 numac 2010000405 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 januari 2009 tot vaststelling van de procedure- en werkingsregels van de Commissie en het permanent secretariaat, bedoeld in het artikel 130 van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 houdende vaststelling van het regime en de werkingsmaatregelen, toepasbaar op de plaatsen gelegen op het Belgisch grondgebied, beheerd door de Dienst Vreemdelingen-zaken, waar een vreemdeling wordt opgesloten, ter beschikking gesteld van de regering of vastgehouden, overeenkomstig de bepalingen vermeld in artikel 74/8, § 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type ministerieel besluit prom. 30/06/2010 pub. 20/07/2010 numac 2010000420 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende hernieuwing van het mandaat van sommige leden van de Commissie belast met de behandeling van de individuele klachten van de bewoners van de gesloten centra type ministerieel besluit prom. 30/06/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010022309 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 november 2003 tot vaststelling van het bedrag en de voorwaarden voor de toekenning van de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in de rust- en verzorgingstehuizen en in de rustoorden voor bejaarden type ministerieel besluit prom. 30/06/2010 pub. 18/08/2010 numac 2010204288 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 11 van organisatieafdeling 14 en programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 type ministerieel besluit prom. 30/06/2010 pub. 13/08/2010 numac 2010014172 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 oktober 2007 houdende de benoeming van de leden van het raadgevend comité van de tussenpersonen op het gebied van het goederenvervoer type ministerieel besluit prom. 30/06/2010 pub. 15/07/2010 numac 2010031335 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende delegaties van handtekeningen toegestaan aan de ambtenaren en beambten van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met de toepassing van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 31 augustus 2006 houdende uitvoering van de ordonnantie van 13 januari 1994 betreffende de bevordering van de buitenlandse handel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 30/06/2010 pub. 01/09/2010 numac 2010031352 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit betreffende de validering van een simulatietool voor de berekening van het elektrisch veld van een antenne die elektromagnetische golven uitzendt sluiten tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen;

Gelet op het verzoek van de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen;

Overwegende de goedkeuring door de buitengewone algemene vergadering van de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen, gegeven op 26 mei 2018, Besluit :

Artikel 1.De wijzigingen aangebracht aan het huishoudelijk reglement van de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen, bij dit besluit gevoegd, zijn goedgekeurd.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de dag waarop dit besluit wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Art. 3.De Voorzitter van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 20 mei 2019.

S. WILMES

Bijlage Enig artikel. Aan het huishoudelijk reglement van de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen, goedgekeurd bij ministerieel besluit van 30 juni 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/06/2010 pub. 08/07/2010 numac 2010000405 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 januari 2009 tot vaststelling van de procedure- en werkingsregels van de Commissie en het permanent secretariaat, bedoeld in het artikel 130 van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 houdende vaststelling van het regime en de werkingsmaatregelen, toepasbaar op de plaatsen gelegen op het Belgisch grondgebied, beheerd door de Dienst Vreemdelingen-zaken, waar een vreemdeling wordt opgesloten, ter beschikking gesteld van de regering of vastgehouden, overeenkomstig de bepalingen vermeld in artikel 74/8, § 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type ministerieel besluit prom. 30/06/2010 pub. 20/07/2010 numac 2010000420 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende hernieuwing van het mandaat van sommige leden van de Commissie belast met de behandeling van de individuele klachten van de bewoners van de gesloten centra type ministerieel besluit prom. 30/06/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010022309 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 november 2003 tot vaststelling van het bedrag en de voorwaarden voor de toekenning van de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in de rust- en verzorgingstehuizen en in de rustoorden voor bejaarden type ministerieel besluit prom. 30/06/2010 pub. 18/08/2010 numac 2010204288 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 11 van organisatieafdeling 14 en programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 type ministerieel besluit prom. 30/06/2010 pub. 13/08/2010 numac 2010014172 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 oktober 2007 houdende de benoeming van de leden van het raadgevend comité van de tussenpersonen op het gebied van het goederenvervoer type ministerieel besluit prom. 30/06/2010 pub. 15/07/2010 numac 2010031335 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende delegaties van handtekeningen toegestaan aan de ambtenaren en beambten van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met de toepassing van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 31 augustus 2006 houdende uitvoering van de ordonnantie van 13 januari 1994 betreffende de bevordering van de buitenlandse handel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 30/06/2010 pub. 01/09/2010 numac 2010031352 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit betreffende de validering van een simulatietool voor de berekening van het elektrisch veld van een antenne die elektromagnetische golven uitzendt sluiten, worden volgende wijzigingen aangebracht: 1° In artikel 10 van het huishoudelijk reglement, wordt het woord "oproepingsbrieven" vervangen door het woord "oproepen".2° er wordt een littera B/bis ingelast, luidende: "Werking van de bestuurscommissie";3° in littera B/bis worden de volgende artikelen toegevoegd: "Art.20/bis - De bestuurscommissie vergadert minstens tweemaal per jaar.

De Vast secretaris roept schriftelijk minstens vijf werkdagen vooraf de leden van de commissie samen, en dat ambtshalve of op gemotiveerd verzoek van een derde van de leden van de commissie.

De uitnodiging vermeldt nauwkeurig de agenda die met name elk punt moet bevatten voorgesteld door een lid en dat de Vast secretaris minstens tien werkdagen vóór de vergadering heeft bereikt.

De Vast secretaris stuurt de leden van de bestuurscommissie, minstens drie werkdagen vóór de datum van de vergadering, de documenten met betrekking tot de agendapunten. Wanneer de zaak spoed vereist, kan dat via elektronische weg gebeuren uiterlijk de dag vóór de vergadering.

De leden van de commissie kunnen een ander lid van de commissie volmacht geven om hen te vertegenwoordigen op de vergadering.

Elk lid mag niet meer dan één volmacht dragen.

Art. 20/ter - In spoedeisende gevallen of bij met redenen omklede noodzaak, kunnen de leden van de bestuurscommissie schriftelijk worden geraadpleegd tussen twee gewone vergaderingen.

De regels voor die raadpleging worden vastgelegd door de Vast secretaris.

Die regels moeten minstens de communicatiemedia aangeven waarop een beroep kan worden gedaan om de leden te raadplegen, alsook de inhoud van de schriftelijke raadpleging, de kanalen via welke de leden hun stem kunnen laten horen in verband met het voorgelegde voorstel en de termijn waarin die moet worden uitgebracht.

De beraadslaging van de bestuurscommissie is slechts geldig als de meerderheid van zijn leden haar stem in de vereiste vormen en termijnen heeft laten kennen.

De beslissingen worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen beslist de stem van de Voorzitter.

Elke beslissing genomen conform de procedure als bedoeld in het eerste lid, moet formeel worden bekrachtigd tijdens de eerstvolgende vergadering van de bestuurscommissie.".

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 20 mei 2019 tot goedkeuring van de wijzigingen aan het huishoudelijk reglement van de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen.

De Minister belast met Wetenschapsbeleid, S. WILMES

^