Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 14 juni 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 09/05/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019012818 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen en tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, teneinde het toezicht van de CREG uit te breiden tot de tussenpersonen inzake energie type wet prom. -- pub. 14/06/2019 numac 2019013051 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987. - betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 23 mei 2019 is machtiging verleend aan de de heer ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, juffrouw **** ****, ****, ge juffrouw **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er allen wonende, om, behoudens tijd(...) type wet prom. 05/05/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019030472 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten tot aanpassing van de procedure voor de strafuitvoeringsrechter voor de vrijheidsstraffen van drie jaar of minder type wet prom. 19/03/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019030490 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Amendement op artikel 124 van het Statuut van Rome van het Internationaal Strafhof, aangenomen te Den Haag op 26 november 2015 op de elfde plenaire vergadering van de Vergadering van staten die partij zijn bij het Statuut van Rome (2) type wet prom. 02/05/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019041189 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 25 december 2016 betreffende de verwerking van passagiersgegevens. - Addendum

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/05/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019012767 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de modaliteiten voor de toekenning van de jaarlijkse subsidies aan de koepels van niet-gouvernementele milieuorganisaties voor wat betreft de materies die behoren tot de bevoegdheid van de federale overheid type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019012932 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019012981 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 maart 2017 houdende benoeming van de griffier en de plaatsvervangende griffier in de Nationale Raad van de Orde der artsen type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/06/2019 numac 2019012985 bron brussels hoofdstedelijk gewest Milieuovereenkomst betreffende de afgedankte voertuigen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Gelet op Richtlijn 2000/53/EG van 18 september 2000 betreffende afgedankte voertuigen zoals gewijzigd; Gelet op de beslissing van de Commissie van Gelet op het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eise(...) type koninklijk besluit prom. 26/05/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019012990 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van een referentierooster met betrekking tot het recht om vergeten te worden in het kader van bepaalde persoonsverzekeringen bedoeld in artikel 61/3 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen type koninklijk besluit prom. 26/05/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019012995 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter en de plaatsvervangende voorzitter van de Franstalige kamer van de geneeskundige commissie van beroep type koninklijk besluit prom. 26/05/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019013059 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake rechtspersonenbelasting voor het aanslagjaar 2019 type koninklijk besluit prom. 26/05/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019013058 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2019 type koninklijk besluit prom. 26/05/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019013060 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners voor het aanslagjaar 2019 type koninklijk besluit prom. 06/06/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019013128 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot invoering van een optiestelsel voor verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid type koninklijk besluit prom. 23/05/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019013155 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 juni 2010 houdende de statuten van de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen en houdende andere administratieve bepalingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/06/2019 numac 2019013182 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 23 mei 2019, - dat uitwerking heeft op 28 februari 2019 's avonds, is aan de heer Michels, Ch., eervol ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kan - dat uitwerking heeft op 31 maart 2019 's avonds, is aan de heer Vandenbogaerde, Ch., ontslag verl(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/06/2019 numac 2019013183 bron federale overheidsdienst justitie Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 23 mei 2019, - is de heer Niewold, W., vrederechter van het eerste kanton Hasselt, bevorderd tot Commandeur in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. - is de heer Colla, L. type koninklijk besluit prom. 26/05/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019030524 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten van 3 september 2004 tot verhoging van de bedragen van het leefloon type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/06/2019 numac 2019041185 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Mobiliteit Bij koninklijk besluit van 22 mei 2019 en met ingang van 1 juni 2019 wordt de heer Stephen BAEYENS overgeplaatst in het kader van de federale mobiliteit van de Federale Overheidsdienst Financiën naar de Federa Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/06/2019 numac 2019091306 bron federale overheidsdienst financien Federaal Agentschap van de Schuld Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Koninklijk besluit van 14 september 2016 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van krediet De lijst der referte-indexen van de maand juni 2019 is samengesteld als volgt : Index A (schatki(...) type koninklijk besluit prom. 28/05/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019202269 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 22/05/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019202637 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juli 1974 waarbij bijslagen worden verleend aan sommige gerechtigden van de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970 type koninklijk besluit prom. 22/05/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019202638 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1987 betreffende de bijslagen verleend in het kader van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 type koninklijk besluit prom. 22/05/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019202641 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 september 2015 tot regeling van de wijze van inning en verdeling van de socialezekerheidsbijdragen verschuldigd door de door beroepsziekten getroffenen die gerechtigd zijn op de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd op 3 juni 1970 type koninklijk besluit prom. 22/05/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019202639 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 128 van het koninklijk besluit van 5 juli 1963 betreffende de sociale reclassering van de mindervaliden en tot uitvoering van artikel 24, tweede lid van de wet van 16 april 1963 betreffende de sociale reclassering van de mindervaliden type koninklijk besluit prom. 22/05/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019202640 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1971 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/04/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019012891 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vastlegging van het model en de inhoud van de brieven in het kader van de procedure om de toevoer van elektriciteit of aardgas af te sluiten voor regularisatie in geval van energiefraude type ministerieel besluit prom. 15/04/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019012890 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 9 en 10 van het ministerieel besluit van 25 februari 2009 betreffende de controle op de bepaling van de samenstelling van melk en de betaling door de kopers van de melk aan de producenten type ministerieel besluit prom. 23/04/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019012930 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "F. Heelkunde op de thorax en cardiologie" van de lijst en van de nominatieve lijsten, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen. - Erratum type ministerieel besluit prom. 23/05/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019013038 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de representatieve organisaties van de sector van de sociale economie type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/06/2019 numac 2019013120 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie Aanwijzing Bij ministerieel besluit van 1 juni 2019 wordt de heer Nick GYSELINCK aangewezen bij de Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie met ing type ministerieel besluit prom. 04/06/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019013126 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het Ministerieel besluit van 30 augustus 2017 houdende de aanwijzing van controleurs voor de opsporing en de vaststelling van de stedenbouwkundige misdrijven op het grondgebied van de gemeente Koekelberg type ministerieel besluit prom. 20/05/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019013154 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot goedkeuring van de wijzigingen aan het huishoudelijk reglement van de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/06/2019 numac 2019013207 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 3 juni 2019, is het verzoek tot associatie van de heer Lilien, R., en de heer Weling, Ch., geassocieerde notarissen ter standplaats Eupen, en van Mevr. Lilien, E., kandidaat-notaris, om de associati Mevr. Lilien, E,. is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Eupen. Dit besluit tree(...) type ministerieel besluit prom. 07/06/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019041217 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel Besluit houdende instructie om over te gaan tot de uitwerking van het Richtplan van Aanleg voor de zone « ex-NAVO/Defensie » type ministerieel besluit prom. 07/06/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019041219 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende instructie om over te gaan tot de uitwerking van een ontwerp van richtplan van aanleg voor het gebied "Maximiliaan-Vergote" type ministerieel besluit prom. 07/06/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019041218 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende instructie om over te gaan tot de uitwerking van het Richtplan van Aanleg voor de zone "Heizel" type ministerieel besluit prom. 04/06/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019202321 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit houdende benoeming van de ambtenaar aangesteld door de Minister van Werk in de Commissie Sociale Maribel type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/06/2019 numac 2019202851 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van ondernemingen en werkgevers die sloop- of verwijderingswerkzaamheden uitvoeren waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen. - Afbreken en verwijderen van asbest. - Boek VI, Bij ministerieel besluit van 11 juni 2019 is de NV Marine and Industrial Cleaning Services (MIC), I(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/06/2019 numac 2019202849 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van externe diensten voor technische controles op de werkplaats. - Boek II, titel 5. - De externe diensten voor technische controles op de werkplaats, artikelen 19 tot 22 van de codex over h Bij ministerieel besluit van 11 mei 2019 wordt de Vereniging zonder winstoogmerk AppControl, gevest(...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 14/06/2019 numac 2019202759 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 9 april 2019, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 17 april 2019, heeft het Hof van Beroep te Brussel de volgende prejudiciële « Schendt artikel 99bis juncto artikel 65, tweede lid, Strafwetboek de artikelen 10 en 11 van de Gr(...)

decreet

type decreet prom. 14/03/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019013097 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met de Partnerschapsovereenkomst op het gebied van betrekkingen en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Nieuw-Zeeland, anderzijds, gedaan te Brussel op 5 oktober 2016 type decreet prom. 14/03/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019013096 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot goedkeuring van de statuten van de Aziatische Infrastructuurinvesteringsbank

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 14/06/2019 numac 2019012987 bron brussels hoofdstedelijk gewest Milieuovereenkomst betreffende versleten banden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Gelet op de Ordonnantie van 14 juni 2012 betreffende afvalstoffen; Gelet op de Ordonnantie van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad van 29 april 2004 betreffen Gelet op het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 december 2016 betreffende het (...)

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 14/06/2019 numac 2019202424 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel Bij beschikking van 6 mei 2019 werd de heer WILMOTTE Philippe, rechter in sociale zaken als werknemer-bediende bij de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel door Mevrouw de Voorzit

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/04/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019013044 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het model van verslag over de wijze van dienen van de personeelsleden bedoeld bij artikel 29bis van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 betreffende het administratief statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, gespecialiseerd, middelbaar, technisch onderwijs, onderwijs voor sociale promotie en kunstonderwijs van de Staat, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/03/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019013100 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een wachtdiensttoelage aan adviseurs, adjunct-adviseurs bij de hulpverlening aan de jeugd en aan directeurs, adjunct-directeurs bij de jeugdbescherming die een wachtdienst organiseert

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 14/06/2019 numac 2019013181 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verlof wegens opdracht Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 31 januari 2019 wordt aan de heer NOLTINCX Didier een verlof wegens opdracht voor twee jaar toegekend vanaf 15 februari 2019 in de hoedanigheid van attaché. Bero Deze termijn wordt met dertig dagen verlengd ten behoeve van de personen die hun woonplaats hebben (...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 24/05/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019013189 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juni 2008 betreffende de verzekering gewaarborgd wonen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 04/04/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019202775 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende aanwijzing van een bestuurder ter vertegenwoordiging van het Waalse Gewest in de Raad van Bestuur van het Bureau voor Normalisatie type besluit van de waalse regering prom. 16/05/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019202774 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen of uit warmtekrachtkoppeling type besluit van de waalse regering prom. 16/05/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019202773 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van artikel 7, § 3, van het Waalse Erfgoedwetboek

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 14/06/2019 numac 2019012988 bron brussels hoofdstedelijk gewest Milieuovereenkomst betreffende afgedankte batterijen en accu's in het Brrussels Hoofdstedelijk Gewest Gelet op Richtlijn 2006/66/EG van het Europees Parlement en de Raad van 06 september 2006 inzake batterijen en accu's, alsook afgedankte batter Gelet op de Verordening (EG) 493/2012 van 11 juni 2012 houdende nadere bepalingen voor de berekenin(...)

bericht

type bericht prom. 29/05/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019013187 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Bericht over de indexering van de bedragen vermeld in de artikelen 3 en 4 van het koninklijk besluit van 5 december 2004 tot vaststelling van de door de aardappelproducenten verschuldigde tijdelijke crisisbijdragen voor het vergoeden van verliezen ingevolge maatregelen tegen schadelijke organismen

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 14/06/2019 numac 2019012850 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als inzamelaar, handelaar en makelaar van gevaarlijke afvalstoffen Bij ministerieel besluit van, werd de erkenning als inzamelaar, handelaar en makelaar van gevaarlijke afvalstoffen aan DSSV N.V. toegeke(...) De erkenning draagt het nummer: AGR/CNC-DD/001635809. Bij ministerieel besluit van, werd (...) type erkenning prom. -- pub. 14/06/2019 numac 2019202850 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Boek II, titel 6, codex over het welzijn op het werk ERKENNING VAN LABORATORIA Bij ministerieel besluit van 11 juni 2019 is het laboratorium ABESCO, Tiensesteenweg 79 te 3380 Glabbeek, erkend geworden voor de volgende scope tot 31 mei 2020. Gebaseerd op : NBN T96-102 Verrichting en princip

lijst

type lijst prom. -- pub. 14/06/2019 numac 2019012571 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksdienst voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Commissie tegemoetkoming implantaten en medische hulpmiddelen van 28 september 2017, e Interpretatieregel betreffende de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve(...) type lijst prom. -- pub. 14/06/2019 numac 2019012572 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Commissie tegemoetkoming implantaten en medische hulpmiddelen van 7 februari 2019, Interpretatieregel betreffende de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve(...) type lijst prom. -- pub. 14/06/2019 numac 2019202820 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Artsen erkenning personen met een handicap (niveau A3), voor de FOD Sociale Zekerheid. - Selectienummer : AFG18281 Deze selectie werd afgesloten op 23/05/2019. De lijst van gesla(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 14/06/2019 numac 2019012836 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 6 juni 2019 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is de vzw Equité te Hoeilaart om van 1 juni 2019 tot en met 31 mei 2020 in het gehele land een tombolaoperatie te organi type vergunning prom. -- pub. 14/06/2019 numac 2019012941 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 17 mei 2019 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 18(...) type vergunning prom. -- pub. 14/06/2019 numac 2019012986 bron brussels hoofdstedelijk gewest Milieuovereenkomst inzake tractiebatterijen voor hybride en elektrische voertuigen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Gelet op de Richtlijn van de Raad 2000/53/EG van 18 september 2000 betreffende autowrakken zoals gewijzigd; Gelet op de b Gelet op de Verordening (EU) Nr. 461/2010 van 27 mei 2010 betreffende de toepassing van artikel 101(...) type vergunning prom. -- pub. 14/06/2019 numac 2019013055 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 22 mei 2019 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleend aa type vergunning prom. -- pub. 14/06/2019 numac 2019013062 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 22 mei 2019 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleend aa

publicatie(s) ter kritiek

type publicatie(s) ter kritiek prom. -- pub. 14/06/2019 numac 2019013105 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor Normalisatie Publicatie ter kritiek Het Bureau voor normalisatie (NBN) publiceert ter kritiek het hierna volgende Belgische normontwerp. Dit ontwerp is verkrijgbaar tegen betaling bij het Bureau voor normalisatie, Jozef I(...) Opmerkingen en suggesties mogen overgemaakt worden aan het NBN (pe.nbn.be) tot op de sluitingsdatum(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 14/06/2019 numac 2019013185 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Erratum Bij koninklijk besluit van 26 april 2019 werd het koninklijk besluit van 17 februari 2019, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 1 maart 2019 op p. 21327, aangepast, en is de heer De Wolf, P., voorzitter de Fra Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van voorzitter van d(...)

document

type document prom. -- pub. 14/06/2019 numac 2019202538 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Monumentenzorg Eupen. - Bij besluit van de Regering van 11 april 2019 worden de voorgevel en de beide zijgevels van de vroegere meisjesschool gelegen in de Schulstraße 18 te Eupen, afdeling 1, sectie E, nr. 308d2, voorlopig als monument ge Het vrije uitzicht op de voorgevel van het gebouw moet gegarandeerd blijven. Het beschermingsgeb(...) type document prom. -- pub. 14/06/2019 numac 2019202848 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van de Directeur-generaal van het departement Logistiek & Financiën voor de Federale Pensioendienst. - Selectienummer : ANG19713 Solliciteren kan tot en met 03/07/2019 via www.selor.be De functiebeschrijving (jobinhoud, d(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden.

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 14/06/2019 numac 2019202844 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Attachés Communicatie (niveau A1) voor FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer : ANG19181 Solliciteren kan tot 01/07/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, (...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/06/2019 numac 2019012996 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 17 mei 2019 wordt Mevr. Marie LEJEUNE, stagedoend attaché in de klasse A1, met ingang van 1 april 2019 met ranginneming op 1 april 2018, in het Franse taalkader van de Fe Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/06/2019 numac 2019202861 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Personeel. - Benoeming van een technisch deskundige Bij koninklijk besluit van 6 juni 2019, wordt Mevr. VANDE(...) Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 14/06/2019 numac 2019013200 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaatsen worden vacant verklaard voor benoeming via bevordering, er wordt een bijkomende proef georganiseerd. Griffier-hoofd van dienst in de klasse A2 bij het arbeidshof Luik: 1; Griffier Griffier-hoofd van dienst in de klasse A2 bij de rechtbank van eerste aanleg Namen: 1; Griffier-(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 14/06/2019 numac 2019013199 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - **** betrekkingen 1. Volgende plaatsen van assistent worden vacant verklaard voor benoeming via werving, er wordt een bijkomende proef georganiseerd. Assistent dossierbeheer bij de griffie van het hof van beroep **** **** dossierbeheer bij de griffie van het hof van beroep ****: 3; Assistent dossierbeheer ****(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 14/06/2019 numac 2019202626 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Paleis voor Schone Kunsten. - Vacante betrekking van financieel directeur/directrice . - Oproep tot kandidaten De Minister belast met de Federale Culturele Instellingen deelt mede dat de betrekking van financieel directeur/directrice bij (...) Het Paleis voor Schone Kunsten is een naamloze vennootschap van publiek recht met sociaal oogmerk, (...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 14/06/2019 numac 2019013065 bron vast comite van toezicht op de politiediensten Organisatie van een vergelijkend examen met het oog op de statutaire aanwerving van een secretaris/secretaresse - niveau **** en de samenstelling van een **** 1. Context Het Vast Comité van Toezicht op de ****, opgericht **** **** Vast Comité **** wil aldus bijdragen tot de goede werking van een democratische, integere en ****(...)

document

type document prom. -- pub. 14/06/2019 numac 2019012989 bron brussels hoofdstedelijk gewest Milieubeleidsovereenkomst betreffende de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor afgedankte fotovoltaïsche zonnepanelen DE VOLGENDE PARTIJEN: 1° het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, vertegenwoordigd door de heer Rudi Vervoort, Minist hierna 'het Gewest' genoemd; 2° de volgende organisaties: o FEDELEC vzw, gevestigd te J. Cha(...) type document prom. -- pub. 14/06/2019 numac 2019013184 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van Cassatie Het Hof, verenigd in algemene vergadering op 26 april 2019, heeft de heer de Codt, J., afdelingsvoorzitter in het Hof van Cassatie, aangewezen tot voorzitter van dit hof, voor een termijn van drie jaar met Hof van beroep te Gent Het hof, verenigd in algemene vergadering op 27 mei 2019, heeft de he(...) type document prom. 23/05/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019041145 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Colleges van artsen voor de weesgeneesmiddelen en de farmaceutische specialiteiten die in het kader van een zeldzame ziekte vergoedbaar zijn, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Vervanging van de leden in de Colleges ALDURAZYME, CARBAGLU, NAGLAZYME en ORFADIN type document prom. -- pub. 14/06/2019 numac 2019202819 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Technisch deskundige - Verificatie, herstelling en kalibratie van elektronische systemen gebruikt in de luchtvaart (niveau B), voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer : AFG1(...) Deze selectie werd afgesloten op 5/06/2019. Er is geen laureaat. type document prom. -- pub. 14/06/2019 numac 2019202833 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Technische medewerkers (niveau C), voor BIPT. - Selectienummer : AFE19002 Deze selectie werd afgesloten op 6/06/2019. Er is geen laureaat. (...) type document prom. -- pub. 14/06/2019 numac 2019202835 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen - Attaché Boekhouding - Teamchef (m/v/x) (BNG19039) - Attaché Comptabilité - Chefs d'équipes (m/v/x) (BFG19046) (...) Solliciteren kan tot 26/06/2019. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich ri(...) type document prom. -- pub. 14/06/2019 numac 2019202837 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Businessanalisten (niveau A1), voor de FOD Financiën. - Selectienummer : ANG19122 Solliciteren kan tot 1/07/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelneming(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)
^