Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 30 juni 2010
gepubliceerd op 01 september 2010

Ministerieel besluit betreffende de validering van een simulatietool voor de berekening van het elektrisch veld van een antenne die elektromagnetische golven uitzendt

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2010031352
pub.
01/09/2010
prom.
30/06/2010
ELI
eli/besluit/2010/06/30/2010031352/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 JUNI 2010. - Ministerieel besluit betreffende de validering van een simulatietool voor de berekening van het elektrisch veld van een antenne die elektromagnetische golven uitzendt


De Minister belast met Leefmilieu, Gelet op de ordonnantie van 1 maart 2007 betreffende de bescherming van het leefmilieu tegen de eventuele schadelijke effecten en hinder van niet-ioniserende stralingen;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 30 oktober 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 30/10/2009 pub. 18/11/2009 numac 2009031544 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende bepaalde antennes die elektromagnetische golven uitzenden sluiten betreffende bepaalde zendmasten die elektromagnetische golven uitzenden, inzonderheid artikel 4, § 3;

Overwegende dat er, overeenkomstig artikel 4, § 3 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 30 oktober 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 30/10/2009 pub. 18/11/2009 numac 2009031544 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende bepaalde antennes die elektromagnetische golven uitzenden sluiten betreffende bepaalde zendmasten die elektromagnetische golven uitzenden, een validering nodig is van een simulatietool voor de berekening van het elektrisch veld van een antenne met het oog op de voorlegging van het technisch dossier beschreven in artikel 4, § 2 van hetzelfde besluit;

Overwegende dat dit besluit geen verordenende kracht heeft in de zin van artikel 3, § 1 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, aangezien het genomen is in uitvoering van het voornoemde besluit van de Regering en zijn bijlage, creëert het geen nieuwe rechten of plichten voor de antenne-exploitanten in de zin van hetzelfde besluit van de Regering;

Overwegende dat de keuze van de simulatietool voortvloeit uit een reguliere procedure van openbare aanbesteding (bijzonder bestek nr. 09/02GSM toegekend op 26/02/2010);

Overwegende het proces-verbaal van voorlopige oplevering dat Leefmilieu Brussel op 22 juni 2009 heeft opgesteld met betrekking tot het softwareprogramma MITHRA-REM, overeenkomstig de voormelde openbare aanbesteding, Besluit : HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Dit besluit strekt tot de validering van een simulatietool voor de berekening van het elektrisch veld van een antenne, overeenkomstig artikel 4, § 3 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 30 oktober 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 30/10/2009 pub. 18/11/2009 numac 2009031544 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende bepaalde antennes die elektromagnetische golven uitzenden sluiten betreffende bepaalde antennes die elektromagnetische golven uitzenden. HOOFDSTUK II. - Aanwijzing van de simulatietool

Art. 2.De simulatietool voor de berekening van het elektrisch veld van een antenne die golven uitzendt in het kader van de toepassing van het voornoemde besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 30 oktober 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 30/10/2009 pub. 18/11/2009 numac 2009031544 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende bepaalde antennes die elektromagnetische golven uitzenden sluiten, is het softwareprogramma MITHRA- REM, met inbegrip van de eventuele nieuwe versies van dit programma. HOOFDSTUK III. - Inwerkingtreding

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking.

Brussel, 30 juni 2010.

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Leefmilieu, Mevr. E. HUYTEBROECK

^