Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 1 september 2010

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 06/04/2010 pub. 01/09/2010 numac 2010000482 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de procedure betreffende de collectieve schuldenregeling. - Duitse vertaling type wet prom. 17/11/2009 pub. 01/09/2010 numac 2010000483 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek inzake de kostenverdeling onder partijen bij een echtscheidingsprocedure. - Duitse vertaling type wet prom. 21/01/2010 pub. 01/09/2010 numac 2010000484 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst wat de schuldsaldoverzekeringen voor personen met een verhoogd gezondheidsrisico betreft. - Duitse vertaling

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 01/09/2010 numac 2010054865 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Van de Moere, André Jozef Van de Moere, André Jozef, geboren te Watervliet op 29 maart Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de btw, registratie en domeinen, namen(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/09/2010 numac 2010000062 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 19 januari 2010 wordt, de heer Octaaf Pauwels, attaché bij het departement, met ingang van 1 oktober 2010 toegelaten tot het pensioen. Het is betrokkene vergund zijn pensioenaanspraken t type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/09/2010 numac 2010003488 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Eervolle ontslagverleningen Bij koninklijk besluit van 17 juni 2008, nr. 2, wordt eervol ontslag uit hun ambt verleend aan de hierna volgende ambtenaren : Administratie van het kadaster - De heer VERELST, H(...) - De heer HENDRICKX, L.C.M., eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur te Schilde, vanaf 1 (...) type koninklijk besluit prom. 25/08/2010 pub. 01/09/2010 numac 2010009723 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste aanleg te Leuven type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/09/2010 numac 2010009734 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 25 augustus 2010 : - is het verlof wegens opdracht, verleend aan de heer Delvoie, G., kamervoorzitter in het hof van beroep te Brussel, verlengd voor een termijn van één jaar met ingang van 1 s - is het verlof wegens opdracht, verleend aan de heer Moiny, Y., substituut-procureur des Konings b(...) type koninklijk besluit prom. 18/08/2010 pub. 01/09/2010 numac 2010014174 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen type koninklijk besluit prom. 18/08/2010 pub. 01/09/2010 numac 2010018312 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen en van het ministerieel besluit van 30 augustus 1999 betreffende de bestrijding van Ralstonia solanacearum Yabuuchi et al. type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/09/2010 numac 2010022382 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Selectiereglement tot vaststelling van de criteria en de regels voor het vergelijkend examen van de erkende kinesitherapeuten die het recht bekomen om verstrekkingen te verrichten die voorwerp kunnen zijn van een tussenkomst van de verplichte verze Examencontext Gelet op het koninklijk besluit van 20 juni 2005 zal SELOR een vergelijkend examen(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/09/2010 numac 2010024234 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Vrijwillig ontslag Bij koninklijk besluit van 9 juli 2010 wordt de heer Ludo Vanmarsnille, attaché bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, met ingang van 9 mei 2010 's avonds, type koninklijk besluit prom. 09/07/2010 pub. 01/09/2010 numac 2010203466 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot invoering van een sectoraal medisch plan voor de bouwvakarbeiders

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/08/2010 pub. 01/09/2010 numac 2010009735 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 juli 2008 tot vaststelling van de jury van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie type ministerieel besluit prom. 25/08/2010 pub. 01/09/2010 numac 2010011334 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een coöperatieve vennootschap type ministerieel besluit prom. 26/08/2010 pub. 01/09/2010 numac 2010022381 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling voor het jaar 2010 van de datum en organisatiemodaliteiten van het vergelijkend examen voor de selectie van de erkende kinesitherapeuten die het recht bekomen om verstrekkingen te verrichten die voorwerp kunnen zijn van een tussenkomst van de verplichte verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen type ministerieel besluit prom. 30/06/2010 pub. 01/09/2010 numac 2010031352 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit betreffende de validering van een simulatietool voor de berekening van het elektrisch veld van een antenne die elektromagnetische golven uitzendt type ministerieel besluit prom. 16/08/2010 pub. 01/09/2010 numac 2010035636 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot bepaling van de vorm van de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 15/07/2010 pub. 01/09/2010 numac 2010027189 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering van 15 juni 2010 betreffende de beoordeling en het beheer van de luchtkwaliteit

erratum

type erratum prom. 20/07/2010 pub. 01/09/2010 numac 2010035644 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van declaratief attest van woonrecht en van negatief declaratief attest. - Erratum type erratum prom. -- pub. 01/09/2010 numac 2010204580 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige selectieverantwoordelijken (niveau B) voor de SELOR (AFG10034). - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 20 augustus 2010. De toelaatbaarheidsvereisten en de geldig(...) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/09/2010 numac 2010022376 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 18 augustus 2010, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt eerv Bij hetzelfde besluit, wordt de heer DEPASSE, P., benoemd bij voornoemd Beheerscomité, in de hoedan(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/09/2010 numac 2010022377 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie van beroep, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 18 augustus 2010, dat in werking treedt de dag Bij hetzelfde besluit, wordt de heer ROSILLON, J., benoemd in de hoedanigheid van werkend lid bij g(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 01/09/2010 numac 2010031374 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Vacante betrekking. - Oproep tot kandidaatstellingen Op 24 juni 2010 heeft het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad beslist, overeenkomstig artikel 102 van het besluit van het Verenigd College va Bij toepassing van de artikelen 89, tweede lid, en 90, eerste lid, van voornoemd besluit van het Ve(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 01/09/2010 numac 2010018302 bron rekenhof Werving van **** adjunct-auditeurs en adjunct-controleurs Het Rekenhof organiseert in samenwerking met ****, het **** van de federale overheid, een vergelijkend **** voor **** adjunct-auditeurs en ****(...) ****. ****10004 : vergelijkend **** voor adjunct-auditeurs (juridische richting); ****. ****(...)

document

type document prom. -- pub. 01/09/2010 numac 2010022359 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - College van geneesheren voor weergeneesmiddelen - Revolade, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Aanduiding van de leden Bij ministeriële beslissing van 19 juli 2010, type document prom. -- pub. 01/09/2010 numac 2010022360 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - College van geneesheren voor weesgeneesmiddelen - Ventavis, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Aanduiding van de leden Bij ministeriële beslissing van 19 juli 2010,
^