Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 20 mei 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 20/05/2019 pub. 11/06/2019 numac 2019012838 bron ministerie van landsverdediging Wet tot wijziging van de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen en kandidaat-militairen van het actief kader van de Krijgsmacht, wat de externe mobiliteit van de militairen betreft type wet prom. 20/05/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019013041 bron ministerie van landsverdediging Wet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het statuut van de militairen type wet prom. 20/05/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019041184 bron ministerie van landsverdediging Wet tot wijziging van de wet van 16 mei 2001 houdende statuut van de militairen van het reservekader van de Krijgsmacht type wet prom. 20/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019041182 bron ministerie van landsverdediging Wet tot wijziging van artikel 73 van de wet van 16 mei 2001 houdende statuut van de militairen van het reservekader van de Krijgsmacht type wet prom. 20/05/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019041183 bron ministerie van landsverdediging Wet tot wijziging van de wet van 30 augustus 2013 tot instelling van de militaire loopbaan van beperkte duur

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/05/2019 pub. 23/05/2019 numac 2019012696 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bijeenroeping van de kiescolleges voor de verkiezing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en bijeenroeping van de nieuwe Kamers

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/05/2019 pub. 29/05/2019 numac 2019012754 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende aanwijzing van een bijzitter personeelslid van de politiediensten bij de paritaire commissie type ministerieel besluit prom. 20/05/2019 pub. 03/06/2019 numac 2019012810 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit houdende diverse bepalingen betreffende consulaire bijstand type ministerieel besluit prom. 20/05/2019 pub. 03/06/2019 numac 2019012812 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit houdende financiële bepalingen betreffende consulaire bijstand type ministerieel besluit prom. 20/05/2019 pub. 05/06/2019 numac 2019012867 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegdheid en ondertekening inzake personeelszaken aan de Voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning type ministerieel besluit prom. 20/05/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019013154 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot goedkeuring van de wijzigingen aan het huishoudelijk reglement van de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen type ministerieel besluit prom. 20/05/2019 pub. 09/09/2019 numac 2019014202 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende wijziging van artikel 2 van het ministerieel besluit van 4 juli 2016 houdende de voorwaarden voor ondersteuning van het sportmedische geschiktheidsonderzoek voor getalenteerde sporters type ministerieel besluit prom. 20/05/2019 pub. 20/06/2019 numac 2019041157 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 november 2017 tot bepaling van de toepassingsmodaliteiten van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 januari 2017 tot vaststelling van de voorwaarden voor het verspreiden van elektronisch versterkt geluid in publiek toegankelijke inrichtingen type ministerieel besluit prom. 20/05/2019 pub. 26/06/2019 numac 2019202869 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van een revisor bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid type ministerieel besluit prom. 20/05/2019 pub. 13/11/2020 numac 2020015851 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit houdende diverse bepalingen betreffende consulaire bijstand. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 20/05/2019 pub. 13/11/2020 numac 2020015872 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit houdende financiële bepalingen betreffende consulaire bijstand. - Duitse vertaling
^