Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 30 juni 2010
gepubliceerd op 18 augustus 2010

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 11 van organisatieafdeling 14 en programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010

bron
waalse overheidsdienst
numac
2010204288
pub.
18/08/2010
prom.
30/06/2010
ELI
eli/besluit/2010/06/30/2010204288/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 JUNI 2010. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 11 van organisatieafdeling 14 en programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010


De Minister-President, De Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 12, zoals gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 19 juli 1996;

Gelet op het decreet van 10 december 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/12/2009 pub. 22/12/2009 numac 2009027223 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 type decreet prom. 10/12/2009 pub. 22/12/2009 numac 2009027224 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2009 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010, inzonderheid op artikel 39;

Gelet op de omzendbrief van 18 januari 2001Relevante gevonden documenten type omzendbrief prom. 18/01/2001 pub. 20/01/2001 numac 2001014006 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Omzendbrief betreffende de structuur van het kandidatuurdossier met het oog op het verkrijgen van een vergunning bedoeld in het koninklijk besluit van 18 januari 2001 tot vaststelling van het bestek en van de procedure tot toekenning van vergunningen voor de mobiele telecommunicatiesystemen van de derde generatie type omzendbrief prom. 18/01/2001 pub. 16/02/2001 numac 2001027090 bron ministerie van het waalse gewest Omzendbrief nr. 2001/MINFP/002 inzake de compensatie voor wettelijke en reglementaire feestdagen die in 2001 samenvallen met een niet-werkdag type omzendbrief prom. 18/01/2001 pub. 16/02/2001 numac 2001027089 bron ministerie van het waalse gewest Omzendbrief nr. 2001/MINFP/001 inzake de gewaarborgde jaarlijkse bezoldiging sluiten betreffende het administratief beheer van met Europese fondsen in het Waalse Gewest medegefinancierde programma's, inzonderheid op punt III, 2, vierde lid;

Overwegende dat ordonnanceringskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 73.06, programma 11 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 om gevolg te geven aan de tijdens de zitting van 24 juli 2008 door de Waalse Regering genomen beslissing in het kader van het Programma Gewestelijke concurrentiekracht en Werkgelegenheid, namelijk het volgende dossier (titel en codificatie van het medegefinancierde project) : Gewestelijke concurrentiekracht en Werkgelegenheid;

Hoofdlijn 3 : Evenwichtige en duurzame ruimtelijke ontwikkeling;

Maatregel 3.2 : Structurerende onthaalinfrastructuren en toegankelijkheid van de ontwikkelingspolen;

Titel : Multimodaal platform van Luik Trilogiport;

Project : Weg- en spoorverbinding tussen Luik "Trilogiport" en de site van Chertal;

Operator : SPW;

Basisallocatie : 73.06.11;

Ordonnanceringskredieten : 43.530,23 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 302000 1159 C, Besluiten :

Artikel 1.Er worden ordonnanceringskredieten ten belope van 44 duizend EUR overgedragen van programma 01 van organisatieafdeling 32 naar programma 11 van organisatieafdeling 14.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van programma 11 van organisatieafdeling 14 en van programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 wordt gewijzigd als volgt : (in duizend euro)

Basisallocatie

Initieel krediet en overdrachtsbesluiten G.K. Overdracht

Aangepast krediet

VK

OK

VK

OK

VK

OK

OA 14 73.06.11

0

0

-

+ 44

0

44

OA 32 01.01.01

60.253

29.676

-

- 44

60.253

29.632


Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, de Kanselarij van de Waalse Overheidsdienst en het Overkoepelend Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologie.

Namen, 30 juni 2010.

R. DEMOTTE B. LUTGEN

^