Etaamb.openjustice.be
Omzendbrief van 18 januari 2001
gepubliceerd op 16 februari 2001

Omzendbrief nr. 2001/MINFP/001 inzake de gewaarborgde jaarlijkse bezoldiging

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2001027089
pub.
16/02/2001
prom.
18/01/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST


18 JANUARI 2001. - Omzendbrief nr. 2001/MINFP/001 inzake de gewaarborgde jaarlijkse bezoldiging


Aan de diensten van de Waalse Regering en de instellingen van openbaar nut waarvan het personeel onderworpen is aan het statuut van de ambtenaren van het Waalse Gewest.

Mijnheer de Minister-President, Mevrouw en Mijne Heren Ministers, Mijne Heren Secretarissen-generaal, Dames en Heren leidende ambtenaren bevoegd voor personeelszaken, Krachtens artikel 29, 1°, van het koninklijk besluit van 22 december 2000 tot bepaling van de algemene principes heeft elk personeelslid minstens recht op een jaarlijkse bezoldiging overeenkomstig het koninklijk besluit van 29 juni 1973 houdende toekenning van een gewaarborgde bezoldiging aan sommige personeelsleden van de ministeries of overeenkomstig iedere andere wijzigingsbepaling.

Op grond van artikel 107 van de wet van 12 augustus 2000 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen genieten contractuele personeelsleden sinds 1 juli 2000 een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid die gelijkstaat met de vermindering geldende voor loontrekkenden uit de privé-sector met een laag inkomen.

Bijgevolg ligt de gewaarborgde jaarlijkse nettobezoldiging hoger voor contractuele personeelsleden dan voor statutaire personeelsleden.

Om dat verschil ongedaan te maken, heeft de federale Regering aan het gemeenschappelijk Comité van alle openbare diensten (Comité A) een ontwerp van koninklijk besluit voorgelegd tot wijziging van voornoemd besluit van 29 juni 1973 en tot verhoging van de jaarlijkse brutobezoldiging van de statutaire personeelsleden van 489 138 BF naar 528 580 BF (tegen het indexcijfer 100).

Het koninklijk besluit van 15 oktober 2000 tot wijziging zoals hoger vermeld van het voornoemd koninklijk besluit van 29 juni 1973 werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 11 november 2000 en heeft uitwerking vanaf 1 juli 2000.

In uitvoering van artikel 29, 1°, van het koninklijk besluit van 22 december 2000 tot bepaling van de algemene principes en aangezien er geen enkele terzake doende regelgevende bepaling bestaat in de bezoldigingsregeling van de personeelsleden van het Gewest, is bedoeld besluit van 15 oktober 2000 onmiddellijk van toepassing op de personeelsleden van de diensten van de Waalse Regering en op de personeelsleden van de instellingen van openbaar nut die onderworpen zijn aan het statuut van de gewestelijke ambtenaren.

Overeenkomstig de beslissing van de Waalse Regering van 18 januari 2001 wordt u verzocht om de verhoging van het gewaarborgde jaarlijkse bruto-inkomen vanaf 1 juli 2000 toe te passen ten gunste van de betrokken statutaire personeelsleden.

Namen, 18 januari 2001.

De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, Ch. Michel.

^