Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 19 december 2001
gepubliceerd op 13 februari 2002

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 11 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2002027158
pub.
13/02/2002
prom.
19/12/2001
ELI
eli/besluit/2001/12/19/2002027158/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 DECEMBER 2001. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 11 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001


De Minister van Economie, K.M.O.'s, Onderzoek en Nieuwe Technologieën, De Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 12, zoals gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 19 juli 1996;

Gelet op het decreet van 14 december 2000 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001, inzonderheid op artikel 20;

Gelet op de omzendbrief van 18 januari 2001 betreffende het administratief beheer van met Europese fondsen in het Waalse Gewest medegefinancierde programma's, inzonderheid op punt III, 2, vierde lid;

Gelet op het decreet van 18 juli 2001 houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 17 december 2001;

Overwegende dat er in een nieuwe basisallocatie 31.05 moet worden voorzien op programma 01, organisatieafdeling 11, van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001, met als titel « Door EFRO medegefinancierde toelagen om de ontwikkeling van de economische netwerking te bevorderen (Phasing out) »;

Overwegende dat vastleggingskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 31.05, programma 01 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 om gevolg te geven aan de tijdens de zitting van 6 december 2001 door de Waalse Regering genomen beslissing in het kader van « Phasing out » van Doelstelling 1-Henegouwen, namelijk het volgende dossier (titel en codificatie van het medegefinancierde project) : Maatregel 1.4 : Ontwikkeling van een dienstplatform en stimulering van economische netwerken;

Algemene economische activiteiten en ontwikkeling van het inwendig potentieel;

Basisallocatie 31.05.01;

Vastleggingskredieten : 497,9 miljoen BEF E P1B 1 10400 0001 2, Besluiten :

Artikel 1.Er worden vastleggingskredieten ten belope van 497,9 miljoen BEF overgedragen van programma 02 van organisatieafdeling 30 naar programma 01 van organisatieafdeling 11.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van programma 01 van organisatieafdeling 11 en van programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 wordt gewijzigd als volgt : (miljoen BEF) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar de Waalse Gewestraad, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, het Secretariaat-generaal van het Ministerie van het Waalse Gewest en de Controleur der Vastleggingen.

Art. 4.De Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 19 december 2001.

S. KUBLA M. DAERDEN

^