Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 13 februari 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 17/07/2001 pub. 13/02/2002 numac 2001001073 bron ministerie van binnenlandse zaken **** aangaande de rol van het gemeentebestuur in het kader van de toepassing van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, alsmede aangaande de taken van bepaalde bureaus van de Dienst Vreemdelingenzaken. - **** vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/10/2001 pub. 13/02/2002 numac 2001001047 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 13 juli 2001 tot wijziging van de wet van 4 februari 2000 houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 15/10/2001 pub. 13/02/2002 numac 2001001048 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 19 juli 2001 tot bekrachtiging en wijziging van het koninklijk besluit van 22 februari 2001 houdende organisatie van de controles die worden verricht door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot wijziging van diverse wettelijke bepalingen en tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 22 februari 2001 betreffende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 15/10/2001 pub. 13/02/2002 numac 2001001051 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 18 juli 2001 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 februari 1995 tot vaststelling van de in het wachtregister vermelde informatiegegevens en tot aanwijzing van de overheden die bevoegd zijn om die gegevens in het wachtregister in te voeren type koninklijk besluit prom. 26/11/2001 pub. 13/02/2002 numac 2001001189 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 15 mei 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Kanselarij en Algemene Diensten type koninklijk besluit prom. 26/11/2001 pub. 13/02/2002 numac 2001001193 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van reglementaire bepalingen tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 juni 1970 betreffende de schadevergoeding ten gunste van de personeelsleden der instellingen van openbaar nut voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk type koninklijk besluit prom. 26/11/2001 pub. 13/02/2002 numac 2001001192 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 4 april 2001 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de veiligheid en de gezondheid van de consumenten type koninklijk besluit prom. 04/02/2002 pub. 13/02/2002 numac 2001003582 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/02/2002 numac 2001007303 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit ****. 3792 van 22 november 2001, wordt majoor ****. **** ****, op 15 september 2001 aangewezen voor het ambt van **** bij de **** **** te ****. type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/02/2002 numac 2001007307 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Overgang van het kader van de beroeps- naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 3803 van 22 november 2001, wordt het ontslag uit het ambt dat hij bij het kader der beroepsofficieren van de landmacht b Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar het kader der reserveofficie(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/02/2002 numac 2001007304 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervolle onderscheidingen Nationale Orden Bij koninklijk besluit nr. 3793 van 22 november 2001, worden tot Ridder in de Kroonorde benoemd : Mevrn. : Jeannine Teck, bestuurschef; Isabelle Van Averbeke, paramedicus. e klasse; Noël Gerombous, bestuurschef; type koninklijk besluit prom. 21/11/2001 pub. 13/02/2002 numac 2001013214 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot financiering van het samenwerkingsakkoord van 25 oktober 2000 tussen de Staat en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de startbaanovereenkomst type koninklijk besluit prom. 21/11/2001 pub. 13/02/2002 numac 2001013219 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende financiering van de startbaanovereenkomsten toegekend door de Staat aan het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu type koninklijk besluit prom. 26/11/2001 pub. 13/02/2002 numac 2001014262 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit dat de afschaffing van overweg nr. 36 op de spoorlijn 43 : Angleur-Marloie te Durbuy machtigt mits het bouwen van een onderdoorgang waartoe, onverminderd de wetten op de ruimtelijke ordening, toestemming wordt verleend type koninklijk besluit prom. 30/11/2001 pub. 13/02/2002 numac 2002000068 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende vaststelling van het aantal verbindingsambtenaren van de politiediensten bij de provinciegouverneurs en de voorwaarden en modaliteiten van hun aanstelling type koninklijk besluit prom. 28/01/2002 pub. 13/02/2002 numac 2002002033 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 februari 1993 tot bepaling van de bijkomende of specifieke opdrachten in de besturen en andere diensten van de ministeries en in sommige instellingen van openbaar nut type koninklijk besluit prom. 28/01/2002 pub. 13/02/2002 numac 2002002034 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende diverse maatregelen tot omzetting van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte en van de richtlijn 97/81/EG van de Raad van 15 december 1997 betreffende de door de UNICE, het CEEP en de EVV gesloten Raamovereenkomst inzake deeltijdarbeid type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/02/2002 numac 2002007007 bron ministerie van landsverdediging Marine. - Aanstellingen in de graad van vaandrig-ter-zee tweede klasse in het kader van de aanvullingsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 3815 van 6 december 2001, worden de aangestelde eerste meesters-chef kandidaat-aanvullingsofficieren : D type koninklijk besluit prom. 13/12/2001 pub. 13/02/2002 numac 2002007015 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 1 juli 1997 tot vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren van het Nationaal Geografisch Instituut type koninklijk besluit prom. 07/02/2002 pub. 13/02/2002 numac 2002009044 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot verlenging van de werkzaamheden van de aanvullende kamers van de hoven van beroep type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/02/2002 numac 2002009134 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 3 februari 2002, dat in werking treedt op datum van 18 januari 2002, is het aan de heer Faket, C., vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Gent eer Bij koninklijke besluiten van 3 februari 2002 : - is aan de heer De Saedeleer, J.-P., op zi(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/02/2002 numac 2002012074 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 9 januari 2002 is aan de heer Raison, François, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank van Brussel type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/02/2002 numac 2002012073 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 9 januari 2002, is aan de heer Beaussart, Pierre, die de leeftijdsgrens heeft bereikt op 26 oktober 2001, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend raadsheer in sociale zaken, als wer type koninklijk besluit prom. 03/02/2002 pub. 13/02/2002 numac 2002012292 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 114, 122 en 125 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot invoering van een correctie ter compensatie van het verlies ingevolge de omzetting naar euro type koninklijk besluit prom. 17/12/2001 pub. 13/02/2002 numac 2002014001 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende machtiging tot de afschaffing van de overwegen nrs. 1, 2 en 3 op de spoorlijn 37, Luik-Aachen te Trooz mits het bouwen van drie overbruggingen waartoe, onverminderd de wetten op de ruimtelijke ordening, toestemming wordt verleend type koninklijk besluit prom. 13/12/2001 pub. 13/02/2002 numac 2002014005 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 januari 1996 houdende benoeming van de voorzitter, bepaalde leden en de secretarissen van de Commissie voor Erkenning der Aannemers type koninklijk besluit prom. 17/12/2001 pub. 13/02/2002 numac 2002014004 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van de percelen, gelegen op het grondgebied van de stad Eeklo van algemeen nut wordt verklaard type koninklijk besluit prom. 22/01/2002 pub. 13/02/2002 numac 2002022036 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/02/2002 numac 2001014228 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Personeel. - Bevorderingen Bij ministerieel besluit van 13 februari 2001 wordt Mevr. Claudine Balesse, adjunct-adviseur, bevorderd tot de weddenschaal 10C, met ingang van 1 december 2000. Bij ministerieel besluit van 13 februari 2001 word Bij ministerieel besluit van 26 maart 2001 wordt Mevr. Christiane Aerts, adjunct-adviseur, bevo(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/02/2002 numac 2001014251 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Personeel. - Bevordering Bij ministerieel besluit van 27 november 2001 wordt de heer Marc Haerynck, industrieel ingenieur-directeur, bevorderd tot de weddenschaal 13B, met ingang van 1 november 2001. Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op type ministerieel besluit prom. 22/01/2002 pub. 13/02/2002 numac 2002003028 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 21/01/2002 pub. 13/02/2002 numac 2002003027 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/02/2002 numac 2002009135 bron ministerie van justitie Notariaat Bij ministerieel besluit van 6 februari 2002 is het verzoek tot associatie van de heer Van Hoestenberghe, P., notaris ter standplaats Jabbeke, en van de heer Dewagtere, K., kandidaat-notaris, om de associatie Van Hoestenberghe-Dewagter Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeli(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/02/2002 numac 2002009137 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie Personeel. - Justitiehuizen. - Mobiliteit Bij ministerieel besluit van 6 februari 2002 wordt de heer Devroey, André, bestuurschef bij de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen, in dezelfde hoedanig Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/02/2002 numac 2002009138 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie Personeel. - Justitiehuizen. - Mobiliteit Bij ministerieel besluit van 4 februari 2002 wordt Mevr. Van Cauter, Gerda, bestuurschef bij de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, in dezel Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/02/2002 numac 2002027139 bron ministerie van het waalse gewest Sociale Actie Bij ministerieel besluit van 15 mei 2001 wordt de stad Moeskroen vanaf 1 juli 2001 voor zes jaar als schuldbemiddelaar erkend, overeenkomstig het decreet van 7 juli 1994 betreffende de erkenning van instellingen voor schuldbemiddel Bij ministerieel besluit van 15 mei 2001 wordt de erkenning van de « a.s.b.l. Femmes prévoyante(...) type ministerieel besluit prom. 07/12/2001 pub. 13/02/2002 numac 2002027150 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 18 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 type ministerieel besluit prom. 14/12/2001 pub. 13/02/2002 numac 2002027153 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 02 en programma 02 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 type ministerieel besluit prom. 11/12/2001 pub. 13/02/2002 numac 2002027154 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 06 van organisatieafdelingen 11 en 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 type ministerieel besluit prom. 05/12/2001 pub. 13/02/2002 numac 2002027152 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 06 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 type ministerieel besluit prom. 07/12/2001 pub. 13/02/2002 numac 2002027151 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 12 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 type ministerieel besluit prom. 19/12/2001 pub. 13/02/2002 numac 2002027158 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 11 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 type ministerieel besluit prom. 12/12/2001 pub. 13/02/2002 numac 2002027157 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 17 en programma 08 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 type ministerieel besluit prom. 12/12/2001 pub. 13/02/2002 numac 2002027156 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 10 en programma 02 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 type ministerieel besluit prom. 19/12/2001 pub. 13/02/2002 numac 2002027155 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 16 en programma's 01, 03, 04 en 06 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 type ministerieel besluit prom. 15/01/2002 pub. 13/02/2002 numac 2002031028 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 oktober 2001 houdende delegatie aan bepaalde ambtenaren van het Bestuur der Plaatselijke Besturen

arrest

type arrest prom. -- pub. 13/02/2002 numac 2001031016 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad en de gemeenten ANDERLECHT. - Bij besluit van 6 december 2001 wordt goedgekeurd de beslissing van 25 oktober 2001, waarbij de gemeenteraad van Anderlecht de voorwaarden en de gunningswijze van de opdracht van diens ANDERLECHT. - Bij besluit van 19 december 2001 wordt de beslissing van het college van burgemee(...)

decreet

type decreet prom. 18/01/2002 pub. 13/02/2002 numac 2002035183 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 16/11/2001 pub. 13/02/2002 numac 2001001258 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 juli 1970 betreffende de schadevergoeding ten gunste van sommige personeelsleden van provincies, gemeenten, agglomeraties en federaties van gemeenten, verenigingen van gemeenten, openbare centra voor maatschappelijk welzijn, diensten, instellingen en verenigingen voor maatschappelijk welzijn, diensten van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie en openbare kassen van lening, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/12/2001 pub. 13/02/2002 numac 2001029036 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een subsidie aan de v.z.w. « Profora » - Namen - Jaar 2001 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/07/2001 pub. 13/02/2002 numac 2001029389 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de Rector van de « Université de Liège » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/07/2001 pub. 13/02/2002 numac 2001029459 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende verdeling, voor het jaar 2000, over sommige persorganen, van een gedeelte van de inkomsten uit de commerciële reclame uitgezonden door de RTBF en RTL-TVI type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/08/2001 pub. 13/02/2002 numac 2001029466 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 14 september 1989 houdende vaststelling van de wijze waarop de examens worden afgenomen, van de organisatie en de werking van de examencommissie van de Franse Gemeenschap voor het secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 13/02/2002 numac 2001029605 bron ministerie van de franse gemeenschap Gezondheidscentrum. - Erkenning Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 november 2001, wordt het provinciaal gezondheidscentrum nr. 9206 « rue Château des Balances » te Namen ertoe gemachtigd de titel van erkend gezondheidsc Deze erkenning is geldig voor de hierna vermelde subsidieerbare prestaties : - tuberculineproev(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 31/01/2002 pub. 13/02/2002 numac 2002027142 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van een personeelslid dat moet toezien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de « Société de Transport en Commun du Brabant wallon » type besluit van de waalse regering prom. 31/01/2002 pub. 13/02/2002 numac 2002027143 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de personeelsleden die moeten toezien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de « Société de Transport en Commun de Charleroi »

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/11/2001 pub. 13/02/2002 numac 2002029003 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot oprichting van een « Centre des Technologies agronomiques » van het onderwijs van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/10/2001 pub. 13/02/2002 numac 2002029005 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de raad van beheer van de « Université de Liège » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/11/2001 pub. 13/02/2002 numac 2002029022 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 juni 1999 tot goedkeuring van de lijst van de studies zoals bedoeld in artikel 11, § 4, van het decreet van 5 september 1994 houdende regeling van de universitaire studies en de academische graden type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 13/02/2002 numac 2002029025 bron ministerie van de franse gemeenschap « Université de Liège ». - Benoeming{eHtit} Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 oktober 2001, wordt de heer François-Xavier Litt, gewoon hoogleraar bij de « Facultés des sciences appliquées de l'Université de Liège », to type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/11/2001 pub. 13/02/2002 numac 2002029035 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de secretaris van de Academieraad van de « Université de Liège » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/12/2001 pub. 13/02/2002 numac 2002029037 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een subsidie aan het « Institut des Carrières commerciales de Bruxelles » - Jaar 2001 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 13/02/2002 numac 2002029051 bron ministerie van de franse gemeenschap Het Belgische Rode Kruis. - Legaat Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 oktober 2001, wordt het Belgische Rode Kruis, Franse Gemeenschap, Vleurgatsesteenweg 98, te 1050 Brussel, ertoe gemachtigd het legaat gedaan door de type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 13/02/2002 numac 2002029052 bron ministerie van de franse gemeenschap Het Belgische Rode Kruis. - Legaat Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 oktober 2001, wordt het Belgische Rode Kruis, Franse Gemeenschap, Vleurgatsesteenweg 98, te 1050 Brussel, ertoe gemachtigd het legaat gedaan door Mev type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 13/02/2002 numac 2002029050 bron ministerie van de franse gemeenschap Het Belgische Rode Kruis. - Legaat Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 oktober 2001, wordt het Belgische Rode Kruis, Franse Gemeenschap, Vleurgatsesteenweg 98, te 1050 Brussel, ertoe gemachtigd het legaat gedaan door Mej type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/11/2001 pub. 13/02/2002 numac 2002029054 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het indexcijfer « televisiekosten » voor het jaar 2000 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 13/02/2002 numac 2002029053 bron ministerie van de franse gemeenschap Het Belgische Rode Kruis. - Legaat Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 oktober 2001, wordt het Belgische Rode Kruis, Franse Gemeenschap, Vleurgatsesteenweg 98, te 1050 Brussel, ertoe gemachtigd het legaat gedaan door de type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/12/2001 pub. 13/02/2002 numac 2002029070 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende uitvoering van het decreet van 8 februari 1999 betreffende de euro in de reglementering met betrekking tot de « Office de la Naissance et de l'Enfance »

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/12/2001 pub. 13/02/2002 numac 2002031010 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van de ordonnantie van 19 juli 2001 houdende wijziging van de ordonnantie van 11 maart 1999 betreffende de euro in de regelgevende teksten die het Bestuur van Plaatselijke Besturen betreffen

besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 28/09/2001 pub. 13/02/2002 numac 2002035075 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 27 december 1990 tussen de Franse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad betreffende de oprichting, samenstelling en werking van de Intergemeenschapscommissie voor de Filmkeuring

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 23/11/2001 pub. 13/02/2002 numac 2002035177 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de **** regering betreffende sommige **** van personeelsleden die een **** in bijbetrekking uitoefenen in centra voor volwassenenonderwijs

omzendbrief

type omzendbrief prom. 11/07/2001 pub. 13/02/2002 numac 2001001024 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de documenten die moeten worden overgelegd om een visum te verkrijgen met het oog op het sluiten van een huwelijk in het Rijk of om een visum gezinshereniging te bekomen op grond van een huwelijk voltrokken in het buitenland. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 20/07/2001 pub. 13/02/2002 numac 2001001036 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de juridische draagwijdte van bijlage 35 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Afvoering van de registers. - Inschrijving. - **** vertaling type omzendbrief prom. 01/08/2001 pub. 13/02/2002 numac 2001001191 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende het ambt van veiligheidsschepen. - Duitse vertaling

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 13/02/2002 numac 2001013092 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Erkenning van een deskundige van klasse I, inzake ioniserende stralingen, in toepassing van artikel 73 van het koninklijk besluit van 28 februari 1963 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking en van de werknemers tegen het gev Bij ministerieel besluit van 30 augustus 2001, wordt de erkenning als deskundige van klasse I van d(...) type erkenning prom. -- pub. 13/02/2002 numac 2001013192 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Erkenning van deskundigen van klasse I, inzake ioniserende stralingen, in toepassing van artikel 73 van het koninklijk besluit van 28 februari 1963 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking en van de werknemers tegen het gevaar Bij ministerieel besluit van 12 november 2001, wordt de erkenning als deskundige van klasse I van d(...)

document

type document prom. -- pub. 13/02/2002 numac 2002012319 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Administratie van de collectieve arbeidsbetrekkingen van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid. Er kunnen evenwel voor eensluidend verklaarde afschriften van deze overeenkomsten worden verkregen (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/02/2002 numac 2001007305 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 3797 van 22 november 2001, wordt de heer Michel A. Mairesse, in vast verband tot ingenieur benoemd. Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2001. De graadanciënniteit van de betrok Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/02/2002 numac 2002007299 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoemingen Bij koninklijk besluit ****. 3787 van 16 november 2001 : Wordt in de luchtmacht in het korps van het niet-varend personeel de hierna genoemde dienstplichtige adjunct van het vliegwezen in de graad van **** **** in de luchtmacht in het korps van het niet-varend personeel de hierna genoemde dienstplichtig(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 13/02/2002 numac 2002009136 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Dinant : 2. De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend schrijven aan de heer Minister v Voor elke kandidatuurstelling dient een afzonderlijk schrijven te worden gericht.

document

type document prom. 09/07/2001 pub. 13/02/2002 numac 2001000830 bron ministerie van binnenlandse zaken Overbrenging van illegalen Preciseringen. - Duitse vertaling type document prom. 29/08/2001 pub. 13/02/2002 numac 2001001102 bron ministerie van binnenlandse zaken Registratie van de laatste wilsbeschikking inzake de wijze van lijkbezorging. - Wijziging. - Duitse vertaling type document prom. -- pub. 13/02/2002 numac 2002000083 bron ministerie van binnenlandse zaken De verantwoordelijkheid van de bestuurlijke overheden met betrekking de veiligheid in de stations Aan de Dames en Heren Provinciegouveuneurs Ter informatie : - de Dames en Heren Burgemeesters - de Arrondissementscommissarissen Mevrou 1. Inleiding De veiligheid in de stations en op de spoorwegen is een materie die vanuit een bred(...)
^