Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 19 december 2001

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 19/12/2001 pub. 11/01/2002 numac 2001003590 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking en ministerie van financien 19 DECEMBER 2001 - Wet betreffende de bijdrage van België aan de zevende wedersamenstelling van de werkmiddelen van het Aziatisch Ontwikkelingsfonds

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/12/2001 pub. 28/12/2001 numac 2001001327 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot invoering van een zomertijd vanaf het jaar 2002 type koninklijk besluit prom. 19/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001003660 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 22 mei 2001 betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal en in de winst van de vennootschappen type koninklijk besluit prom. 19/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001003656 bron ministerie van financien Koninklijk besluit ter uitvoering van de artikelen 8, 12 en 13, van de wet van 27 december 1994 tot goedkeuring van het Verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, ondertekend te Brussel op 9 februari 1994 door de Regeringen van het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, en tot invoering van een eurovignet, overeenkomstig Richtlijn 93/89/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 oktober 1993 type koninklijk besluit prom. 19/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001003675 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. 19/12/2001 pub. 12/01/2002 numac 2001013227 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot bevordering van de tewerkstelling van langdurig werkzoekenden type koninklijk besluit prom. 19/12/2001 pub. 23/01/2002 numac 2001013240 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging, wat de aanvullende vorming van de coördinatoren inzake veiligheid en gezondheid betreft, van het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen type koninklijk besluit prom. 19/12/2001 pub. 06/02/2002 numac 2001013264 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de referteperiode en de wijze van berekening van het aantal taken met betrekking tot de intrekking van de erkenning als havenarbeider in het Antwerpse havengebied type koninklijk besluit prom. 19/12/2001 pub. 23/01/2002 numac 2001013263 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de intrekkings- en schorsingsprocedure van de erkenning als havenarbeider alsmede de modaliteiten van zijn verdediging voor de administratieve commissie opgericht in de schoot van het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen type koninklijk besluit prom. 19/12/2001 pub. 11/01/2002 numac 2001021638 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot oprichting van een paritair comité bij de naamloze vennootschap van publiek recht met sociale doeleinden « Paleis voor Schone Kunsten » type koninklijk besluit prom. 19/12/2001 pub. 11/01/2002 numac 2001021641 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedure tot oprichting van de naamloze vennootschap van publiek recht met sociale doeleinden « Paleis voor Schone Kunsten » type koninklijk besluit prom. 19/12/2001 pub. 11/01/2002 numac 2001021640 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Raad van Bestuur van het Paleis voor Schone Kunsten type koninklijk besluit prom. 19/12/2001 pub. 11/01/2002 numac 2001021642 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende vaststelling van de statuten van de naamloze vennootschap van publiek recht met sociale doeleinden « Paleis voor Schone Kunsten » type koninklijk besluit prom. 19/12/2001 pub. 19/02/2002 numac 2001022920 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 november 1994 betreffende de keuring van en de handel in vlees van vrij wild type koninklijk besluit prom. 19/12/2001 pub. 28/02/2002 numac 2002016009 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 mei 2001 houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van groenvoedergewassen type koninklijk besluit prom. 19/12/2001 pub. 28/02/2002 numac 2002016008 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 mei 2001 houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaigranen type koninklijk besluit prom. 19/12/2001 pub. 05/03/2002 numac 2002016010 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juli 1997 tot vaststelling van de Wetenschappelijke Raad van de Nationale Plantentuin van België type koninklijk besluit prom. 19/12/2001 pub. 19/02/2002 numac 2002016011 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 januari 1996 tot erkenning van de geïntegreerde productiemethode voor pitfruit en van de producenten die volgens deze methode telen type koninklijk besluit prom. 19/12/2001 pub. 06/02/2002 numac 2002016023 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot instelling van een steunregeling voor producenten van bepaalde akkerbouwgewassen type koninklijk besluit prom. 19/12/2001 pub. 25/01/2002 numac 2002022024 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende aanstelling van de administrateur-generaal van het Instituut voor veterinaire keuring type koninklijk besluit prom. 19/12/2001 pub. 27/02/2002 numac 2002022053 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot goedkeuring van de opheffing van de monografie « Vaccinum hepatitidis contagiosae caninae vivum cryodesiccatum », van de vierde uitgave van de Europese Farmacopee type koninklijk besluit prom. 19/12/2001 pub. 31/01/2002 numac 2002022078 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden apothekers voorgedragen door de geneeskundige faculteiten in de Nationale Raad van de Orde der Apothekers

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/12/2001 pub. 05/01/2002 numac 2001001339 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van de tarieven voor uitzonderlijke opdrachten van bestuurlijke politie in het kader van het beveiligd waardevervoer type ministerieel besluit prom. 19/12/2001 pub. 13/02/2002 numac 2002027158 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 11 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 type ministerieel besluit prom. 19/12/2001 pub. 13/02/2002 numac 2002027155 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 16 en programma's 01, 03, 04 en 06 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/12/2001 pub. 30/07/2002 numac 2002029058 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van een datum, zoals bepaald in artikel 47 van het decreet over de audiovisuele sector type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/12/2001 pub. 09/05/2002 numac 2002029181 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een subsidie aan de vereniging « Forefa ». - Luik. - Jaar 2000

besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 19/12/2001 pub. 08/08/2002 numac 2002033027 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap houdende oprichting van een Raad voor de ontwikkelingssamenwerking in de Duitstalige Gemeenschap

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/2001 pub. 30/01/2002 numac 2002035039 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 3 mei 1991 tot vaststelling van het begrotings- en rekeningstelsel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, wat betreft de invoering van de euro type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/2001 pub. 08/02/2002 numac 2002035096 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 16 maart 1994 betreffende het toekennen van vergunningen, het vaststellen en innen van retributies voor het privatieve gebruik van het domein van de waterwegen en hun aanhorigheden, de zeewering en de dijken, wat betreft de invoering van de euro type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/2001 pub. 26/11/2004 numac 2004036711 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende aanpassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 2001 houdende de regeling van de procedure en de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de steunpunten voor beleidsrelevant onderzoek

erratum

type erratum prom. 19/12/2001 pub. 01/02/2002 numac 2002000095 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot invoering van een zomertijd vanaf het jaar 2002. - Errata type erratum prom. 19/12/2001 pub. 23/02/2002 numac 2002012280 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging, wat de aanvullende vorming van de coördinatoren inzake veiligheid en gezondheid betreft, van het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen. - Erratum type erratum prom. 19/12/2001 pub. 12/02/2002 numac 2002022123 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden apothekers voorgedragen door de geneeskundige faculteiten in de Nationale Raad van de Orde der Apothekers. - Errata

document

type document prom. 19/12/2001 pub. 20/02/2002 numac 2002000086 bron ministerie van binnenlandse zaken Onderrichtingen betreffende de vermeldingen van burgerlijke staat op de **** en -titels afgegeven aan de vreemdelingen type document prom. 19/12/2001 pub. 25/07/2002 numac 2002000477 bron ministerie van binnenlandse zaken Onderrichtingen betreffende de vermeldingen van burgerlijke staat op de **** en -titels afgegeven aan de vreemdelingen. - **** vertaling
^