Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 16 februari 2001

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 24/06/2000 pub. 16/02/2001 numac 2000012468 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende de bevordering van de werkgelegenheid, de preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen, de opleiding en de vormingsinitiatieven ten behoeve van risicogroepen type koninklijk besluit prom. 02/02/2001 pub. 16/02/2001 numac 2001003083 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/02/2001 numac 2001007006 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Medische dienst. - Aanstellingen in de graad van onderluitenant kandidaat-beroepsofficier Bij koninklijk besluit nr. 3204 van 29 november 2000, worden de kandidaat-beroepsofficieren Namur, G. en Bellens, J., op 26 september 2000 aanges (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/02/2001 numac 2001007016 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervolle onderscheidingen Nationale Orden. - Wijzigingen Bij koninklijk besluit nr. 3251 van 7 december 2000 : - Wordt in het koninklijk besluit nr. 2763 van 30 maart 2000, de tekst na de woorden « Worden tot Ridder in « Mevrn. : Martina Baumans, adjunct-adviseur; Rosalie Cauwenbergh, bestuurschef; Odette(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/02/2001 numac 2001007020 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Overgang van het kader van de beroeps- en **** naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit ****. 3271 van 14 december 2000, wordt het ontslag uit het ambt dat hij bij het kader der beroepsofficier **** **** op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar het kader der reserve ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/02/2001 numac 2001007018 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Toelatingen tot het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit ****. 3263 van 14 december 2000 : Luchtmacht Korps van het varend personeel Wordt **** vlieger ****. **** **** ingevolge het **** van zijn Voor verdere bevordering neemt hij **** als **** vlieger op 1 juni 19(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/02/2001 numac 2001007025 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Opnemingen van hulpofficieren in het kader van de beroeps- en aanvullingsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 3304 van 21 december 2000 : Worden de hulpofficieren van wie de namen volgen, op 10 november 2000 met hun g Voor verdere bevordering nemen zij anciënniteitsrang op de onder hun naam vermelde datum en worden (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/02/2001 numac 2001007034 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Verandering van korps Bij koninklijk besluit nr. 3338 van 10 januari 2001, wordt luitenant O. Castiaux, van het korps van het licht vliegwezen op zijn aanvraag, met zijn graad en zijn anciënniteit, overgeplaatst naar het korp Voor verdere bevordering wordt hij na luitenant M. Constandt gerangschikt. type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/02/2001 numac 2001007032 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Overgang van het kader van de beroeps- naar het kader van de reserveofficieren Luchtmacht Bij koninklijk besluit ****. 3317 van 10 januari 2001, wordt het ontslag uit het ambt dat hij bij het kader der beroepsofficieren bekleedt, **** **** op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar het kader der ****(...) type koninklijk besluit prom. 18/01/2001 pub. 16/02/2001 numac 2001007036 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot toekenning van een vergoeding aan militairen voor de verzorging van een erkende hond type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/02/2001 numac 2001016028 bron ministerie van middenstand en landbouw Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 10 januari 2001 worden bevorderd : - Mevr. De Boeck, Nicole L. A., adjunct-adviseur , bij het Ministerie van Middenstand en Landbouw, met ingang van 1 oktober 2000, in het Ned(...) - de heer Dochy, Jean-Marie J. Gh., dierenarts (rang 10) bij het Ministerie van Middenstand en Land(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/12/2000 pub. 16/02/2001 numac 2001003092 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 juni 1995 tot vaststelling van de bezoldiging en van de vergoeding wegens reis- en verblijfkosten van de leden van de Commissie voor evaluatie van de activa van het Rijk type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/02/2001 numac 2001007045 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Aanwijzing Bij ministerieel besluit ****. 81784 van 25 januari 2001 wordt generaal-majoor van het vliegwezen ****. De Winter, Vleugeladjudant van de Koning, aangewezen voor het ambt van Adjunct Commandant van het **** (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/02/2001 numac 2001014012 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Bestuur van het Vervoer te Land Ongeregeld vervoer . - Machtigingen Bij ministerieel besluit van 15 januari 2001 wordt aan de in de hierna vermelde tabel aangeduide vervoerondernemers, tegen de voor iedere onderneming vastges(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/02/2001 numac 2001014013 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Hernieuwing van een machtiging Bij ministerieel besluit van 15 januari 2001 wordt aan de in de hierna vermelde tabel aangeduide vervoerondernemer, tegen de voor zijn onderneming vastgestelde bepalingen en voorwaarden, machtiging verleend ongereg Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/02/2001 numac 2001014014 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Intrekkingen van machtigingen Bij ministerieel besluit van 15 januari 2001 wordt de machtiging, tot het exploiteren van ongeregeld vervoer, verleend aan de hiernavolgende onderneming, ingetrokken. Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Bi(...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 16/02/2001 numac 2001021068 bron arbitragehof Arrest nr. 5/2001 van 25 januari 2001 Rolnummers 1796, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802 en 1805. In zake : de beroepen tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen, inges Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters G. De Baets en M. Melchior, en de rechters L. (...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/10/2000 pub. 16/02/2001 numac 2000029458 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende erkenning van opleiders voor de training van jonge wielrenners van 12 tot 15 jaar type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/10/2000 pub. 16/02/2001 numac 2001029019 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 juli 2000 tot toekenning van een toelage voor het schooljaar 2000-2001 aan het confessioneel gesubsidieerd vrij onderwijsnet, bij toepassing van artikel 8 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/10/2000 pub. 16/02/2001 numac 2001029025 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 maart 1997 houdende benoeming van de leden van de Raad van Bestuur van de « Haute Ecole Albert Jacquard » te Namen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/10/2000 pub. 16/02/2001 numac 2001029040 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot oprichting van de bevorderingscommissie voor het ambt van inspecteur algemene vakken in het secundair onderwijs van de hogere graad en in het hoger niet universitair onderwijs van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/10/2000 pub. 16/02/2001 numac 2001029041 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot oprichting van de examencommissie voor de bevordering tot het ambt van inspecteur voor oude talen in het secundair onderwijs van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/07/2000 pub. 16/02/2001 numac 2001029042 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de samenstelling van de Franstalige examencommissie belast met het afnemen van de taalexamens type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/10/2000 pub. 16/02/2001 numac 2001029054 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 22 april 1997 van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Algemene Raad voor de Hogescholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 16/02/2001 numac 2001029055 bron ministerie van de franse gemeenschap Het Belgische Rode Kruis. - Giften Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 oktober 2000, wordt het Belgische Rode Kruis, Franse Gemeenschap, Vleurgatsesteenweg 98, te 1050 Brussel, ertoe gemachtigd het legaat van de heer Ge Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 oktober 2000, wordt het Belgische (...)

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 21/09/2000 pub. 16/02/2001 numac 2001029043 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de Franstalige mededelingen van de Regering van de Franse Gemeenschap, de Regering van het Waalse Gewest, de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Colleges van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en van de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 16/02/2001 numac 2001029056 bron ministerie van de franse gemeenschap Gezondheidscentrum. - Erkenning Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 oktober 2000, wordt het provinciaal gezondheidscentrum nr. 8502 van Athus ertoe gemachtigd de titel van erkend gezondheidscentrum te voeren voor de peri De voornoemde erkenning is geldig voor de subsidieerbare prestaties die hierna vermeld zijn : tu(...)

omzendbrief

type omzendbrief prom. 22/01/2001 pub. 16/02/2001 numac 2001000093 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief OOP 33 betreffende de na te leven verplichtingen in geval van organisatie van een vriendschappelijke voetbalwedstrijd type omzendbrief prom. 18/01/2001 pub. 16/02/2001 numac 2001027089 bron ministerie van het waalse gewest Omzendbrief nr. 2001/MINFP/001 inzake de gewaarborgde jaarlijkse bezoldiging type omzendbrief prom. 18/01/2001 pub. 16/02/2001 numac 2001027090 bron ministerie van het waalse gewest Omzendbrief nr. 2001/MINFP/002 inzake de compensatie voor wettelijke en reglementaire feestdagen die in 2001 samenvallen met een niet-werkdag type omzendbrief prom. 15/12/2000 pub. 16/02/2001 numac 2001027091 bron ministerie van het waalse gewest Omzendbrief nr. 2000/MINFP/009 inzake de opvang van personen die tot dienstverlening werden veroordeeld en minderjarigen

erratum

type erratum prom. -- pub. 16/02/2001 numac 2001007044 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Erratum In het Belgisch **** ****. 24 van 26 januari 2001, ****. 2257, in de **** tekst, tweede alinea, gelieve te lezen : «*****», in plaats van : « **** (...) type erratum prom. -- pub. 16/02/2001 numac 2001007052 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Benoemingen tot een hogere graad in het kader van de beroepsofficieren. - Erratum In het Belgisch **** ****. 36 van 9 februari 2001, ****. 3629, dient men in het koninklijk besluit ****. 3212 van 29 november 2000, na de naam &**** "****, ****. (****); ****, ****. (****); **** ****, ****., ****, ****. (****).". type erratum prom. 28/04/2000 pub. 16/02/2001 numac 2001029060 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de **** **** houdende regeling voor de benoeming in elk van de graden en vaststelling van de ****'s die vereist zijn voor de werving in sommige graden bij de «*****». - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/02/2001 numac 2001007019 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit nr. 3297 van 19 december 2000, wordt Mevr. Corinne - E. Deray, in vast verband tot adjunct-adviseur benoemd. Dit besluit treedt in werking op 26 september 2000. De graadanciënniteit va Bij koninklijk besluit nr. 3310 van 7 januari 2001 , wordt Mevr. Katleen - H. De Meulenaere, in(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/02/2001 numac 2001007033 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Benoemingen in de graad van onderluitenant en vaandrig-ter-zee tweede klasse in het kader van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit ****. 3337 van 10 januari 2001 : Landmacht Worden de aangestelde onderluitenants-leerlingen gesproten uit de 150 **** polytechnische ****(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/02/2001 numac 2001007035 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht Benoemingen van lagere officieren in het kader van de beroepsofficieren Bij koninkllijk besluit nr. 3339 van 10 januari 2001, hebben de volgende benoemingen plaats in de categorie van de beroepsofficieren op 26 september 2 Tot kapitein vlieger in het korps van het varend personeel, luitenant vlieger V. Wilmet. Tot lui(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/02/2001 numac 2001016030 bron ministerie van middenstand en landbouw Personeel. - Benoeming in vast verband Bij koninklijk besluit van 18 december 2000 wordt Mevr. Suzy Van Gansbeke, stagedoend ingenieur, met ingang van 1 december 2000 in vast verband benoemd tot ingenieur bij de buitendiensten van het Ministeri (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 16/02/2001 numac 2001007049 bron ministerie van landsverdediging Aanwerving van militaire muzikanten 1. De Ministerie van **** zal in 2001 onderofficieren militaire muzikanten aanwerven. 2. Vacatures : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Indien er **** 3. **** : ****) **** zijn ****) De leeftijd van 18 jaar bereikt hebben op 31 ****(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 16/02/2001 numac 2001015019 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Oproep tot de kandidaten voor een betrekking als assistent-deskundige Elk jaar stelt het Directoraat Generaal internationale Samenwerking jonge specialisten, universitairen of houders van een diploma hoger onderwijs, ter beschikking van v(...) Van de kandidaten wordt een nuttige beroepservaring van minstens twee jaar verwacht. De leeftijd(...)
^