Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 14 maart 2001
gepubliceerd op 03 mei 2001

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en de programma's 01 en 06 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2001027247
pub.
03/05/2001
prom.
14/03/2001
ELI
eli/besluit/2001/03/14/2001027247/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 MAART 2001. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en de programma's 01 en 06 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001


De Minister van Vervoer, Mobiliteit en Energie, De Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 12, zoals gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 19 juli 1996;

Gelet op het decreet van 14 december 2000 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001, inzonderheid op artikel 20;

Gelet op de omzendbrief van 18 januari 2001 betreffende het administratief beheer van met Europese fondsen in het Waalse Gewest medegefinancierde programma's;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 12 maart 2001;

Overwegende dat vastleggings- en ordonnanceringskredieten overgedragen moeten worden enerzijds naar basisallocatie 51.06 van programma 01, organisatieafdeling 54 en anderzijds naar basisallocatie 01.03 van programma 06 van dezelfde organisatieafdeling van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 met het oog op de uitvoering van de programma's die door de Waalse Regering tijdens de zitting van 15 december 2000 werden goedgekeurd in het kader van de actie "Opwaardering van het vervoerpotentieel Verbetering van de toegankelijkheid van de groeipolen", namelijk : - studie over de opstelling van een logistiek plan in Henegouwen : 20 miljoen BEF (aandeel Waals Gewest 10 miljoen BEF) EP1A 1 44701 0002 3 (basisallocatie 01.03.06 van organisatieafdeling 54); - het project "Le vélo en tête dans le Hainaut" : 52 miljoen BEF (aandeel Waals Gewest 31,2 miljoen BEF) - E P1A 1 44704 0003 3 (basisallocatie 01.03.06 van organisatieafdeling 54); - de systemen voor tegemoetkomingen in de exploitatie van de TEC (openbaar personenvervoer) : 390 miljoen BEF (aandeel Waals Gewest 195 miljoen BEF, waarvan 105,0 in 2000 werden vastgelegd) E P1A 1 44705 0001 3 (basisallocatie 51.06.01 van organisatieafdeling 54), Besluiten :

Artikel 1.Er worden vastleggingskredieten ten belope van 90,0 miljoen BEF en ordonnanceringskredieten ten belope van 12,5 miljoen BEF overgedragen van programma 03 van organisatieafdeling 30 naar programma 01 van organisatieafdeling 54.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van programma 01 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 wordt gewijzigd als volgt : (miljoen BEF) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 3.Er worden vastleggingskredieten ten belope van 41,2 miljoen BEF en ordonnanceringskredieten ten belope van 6,2 miljoen BEF overgedragen van programma 03 van organisatieafdeling 30 naar programma 06 van organisatieafdeling 54.

Art. 4.De verdeling van de volgende basisallocaties van programma 06 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 wordt gewijzigd als volgt : (miljoen BEF) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 5.Dit besluit wordt doorgezonden naar de Waalse Gewestraad, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, het Secretariaat-generaal van het Ministerie van het Waalse Gewest en de Controleur der Vastleggingen.

Art. 6.De Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 14 maart 2001.

J. DARAS M. DAERDEN

^