Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 14 maart 2001

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/03/2001 pub. 20/04/2001 numac 2001011140 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging, wat het aanvullend toezicht op Belgische verzekeringsondernemingen in een verzekeringsgroep betreft, van het koninklijk besluit van 22 februari 1991 houdende algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen type koninklijk besluit prom. 14/03/2001 pub. 19/04/2001 numac 2001011139 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging, wat het aanvullend toezicht op Belgische verzekeringsondernemingen in een verzekeringsgroep betreft, van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen type koninklijk besluit prom. 14/03/2001 pub. 10/04/2001 numac 2001012056 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van het minimumbedrag van het loon dat men moet genieten om als een betaalde sportbeoefenaar te worden beschouwd type koninklijk besluit prom. 14/03/2001 pub. 10/04/2001 numac 2001021156 bron diensten van de eerste minister, ministerie van ambtenarenzaken en ministerie van financien Koninklijk besluit tot aanvulling van het koninklijk besluit van 14 oktober 1991 tot regeling van de eigendomsoverdracht door de Staat aan het Waalse Gewest van onroerende goederen bestemd voor de huisvesting van sommige buitendiensten van het vroegere Ministerie van Openbare Werken type koninklijk besluit prom. 14/03/2001 pub. 30/03/2001 numac 2001021161 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot goedkeuring van de personeelsformatie van het Arbitragehof type koninklijk besluit prom. 14/03/2001 pub. 30/03/2001 numac 2001021160 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot goedkeuring van de taalkaders voor het personeel van het Arbitragehof

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/03/2001 pub. 18/04/2001 numac 2001007082 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 juni 1994 tot vaststelling van opdrachten en operaties die in aanmerking komen voor de toekenning van de herinneringsmedaille voor buitenlandse opdrachten of operaties type ministerieel besluit prom. 14/03/2001 pub. 10/04/2001 numac 2001021200 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit houdende regeling van overplaatsing van Mevr. Marie-Madeleine Spehl-Robeyns bij de Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden type ministerieel besluit prom. 14/03/2001 pub. 23/03/2001 numac 2001022179 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 1 van het koninklijk besluit van 15 maart 1999 tot uitvoering van artikel 2 van het koninklijk besluit van 27 april 1997 tot instelling van een Ombudsdienst Pensioenen met toepassing van artikel 15, 5°, van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels type ministerieel besluit prom. 14/03/2001 pub. 18/04/2001 numac 2001022186 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 14/03/2001 pub. 18/04/2001 numac 2001022185 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 14/03/2001 pub. 18/04/2001 numac 2001022187 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen type ministerieel besluit prom. 14/03/2001 pub. 18/04/2001 numac 2001022188 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen type ministerieel besluit prom. 14/03/2001 pub. 03/05/2001 numac 2001027247 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en de programma's 01 en 06 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 type ministerieel besluit prom. 14/03/2001 pub. 10/04/2001 numac 2001027209 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 april 1999 houdende uitvoering van artikel 3 van het besluit van de Waalse Regering van 25 februari 1999 waarbij de voorwaarden worden bepaald voor de toekenning door het Gewest van een waarborg van honorering voor de terugbetaling van hypotheekleningen bedoeld in artikel 23 van de Waalse Huisvestingscode type ministerieel besluit prom. 14/03/2001 pub. 30/03/2001 numac 2001035332 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende vaststelling van de data en de locatie van het toelatingsexamen arts en tandarts in 2001

omzendbrief

type omzendbrief prom. 14/03/2001 pub. 20/03/2001 numac 2001002017 bron ministerie van ambtenarenzaken Omzendbrief nr. 504 betreffende de invoering van een verlof voorafgaand aan de pensionering ten gunste van ambtenaren van het federaal administratief Openbaar Ambt die titularis zijn van de graden die gerangschikt zijn in niveau 3 en 4

erratum

type erratum prom. 14/03/2001 pub. 13/04/2001 numac 2001021224 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot goedkeuring van de personeelsformatie van het Arbitragehof. - Erratum
^