Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 3 mei 2001

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/05/2001 numac 2001000339 bron ministerie van binnenlandse zaken Burgemeester. - Eretitel Bij koninklijk besluit van 2 april 2001 wordt aan de heer José Lemaire de eretitel van zijn ambt van burgemeester van de gemeente Heuvelland, provincie West-Vlaanderen, arrondissement Ieper, verleend. type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/05/2001 numac 2001000338 bron ministerie van binnenlandse zaken Burgemeester. - Eretitel Bij koninklijk besluit van 2 april 2001 wordt aan de heer Marcel Schroos de eretitel van zijn ambt van burgemeester van de gemeente Keerbergen, provincie Vlaams-Brabant, arrondissement Leuven, verleend. type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/05/2001 numac 2001000341 bron ministerie van binnenlandse zaken Burgemeester. - Eretitel Bij koninklijk besluit van 2 april 2001 wordt aan de heer Leopold Vandille de eretitel van zijn ambt van burgemeester van de stad Damme, provincie West-Vlaanderen, arrondissement Brugge, verleend. type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/05/2001 numac 2001000340 bron ministerie van binnenlandse zaken Burgemeester. - Eretitel Bij koninklijk besluit van 2 april 2001 wordt aan de heer François Cauwenberghs de eretitel van zijn ambt van burgemeester van de gemeente Hemiksem, provincie Antwerpen, arrondissement Antwerpen, verleend. type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/05/2001 numac 2001000345 bron ministerie van binnenlandse zaken Burgemeester. - Eretitel Bij koninklijk besluit van 5 april 2001, wordt aan de heer Willy Dehaen de eretitel van zijn ambt van burgemeester van de stad Mortsel, provincie Antwerpen, arrondissement Antwerpen, verleend. type koninklijk besluit prom. 19/04/2001 pub. 03/05/2001 numac 2001002032 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2000 waarbij administraties en andere diensten van de ministeries en instellingen van openbaar nut gemachtigd worden contractuelen in dienst te nemen om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften type koninklijk besluit prom. 19/04/2001 pub. 03/05/2001 numac 2001003203 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid, ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van financien Koninklijk besluit tot benoeming van leden van sommige provinciale registratiecommissies vermeld in de artikelen 401 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en 30bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type koninklijk besluit prom. 29/04/2001 pub. 03/05/2001 numac 2001003209 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 24 van het koninklijk besluit van 19 maart 1996 tot vaststelling van de vergeldingen en de nadere regels voor de afgifte van kadastrale uittreksels en inlichtingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/05/2001 numac 2001009363 bron ministerie van justitie Centraal Bestuur. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 4 april 2001 wordt aan de heer Peter Jaeken, op datum van 1 maart 2001, ontslag verleend uit zijn functie van adjunct-adviseur bij het Centraal Bestuur van het Ministerie van Justitie. type koninklijk besluit prom. 05/03/2001 pub. 03/05/2001 numac 2001012156 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende A.R.A.B.-vergoeding voor het rijdend personeel tewerkgesteld in de ondernemingen van het goederenbehandeling voor rekening van derden en het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 15/03/2001 pub. 03/05/2001 numac 2001012185 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de toepassing van nieuwe arbeidsregelingen voor het rijdend personeel tewerkgesteld in de ondernemingen van de sub-sector van het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en van de sub-sector van de goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 15/03/2001 pub. 03/05/2001 numac 2001012186 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de lonen voor het niet-rijdend personeel in de sub-sectoren voor goederenbehandeling voor rekening van derden en voor het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 15/03/2001 pub. 03/05/2001 numac 2001012187 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de lonen voor het rijdend personeel tewerkgesteld in de ondernemingen van het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en van goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 02/04/2001 pub. 03/05/2001 numac 2001012226 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 1998, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, betreffende het sociaal akkoord 1997-1998 voor de fruitsorteerders type koninklijk besluit prom. 02/04/2001 pub. 03/05/2001 numac 2001012284 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de orthopedische schoeisels, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 mei 1982 betreffende de bestaanszekerheid van de werklieden en werksters type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/05/2001 numac 2001015045 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 14 maart 2001, wordt, op zijn aanvraag, eervol ontslag verleend op 30 juni 2001 aan de heer Guy Delahaut adviseur-generaal bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Internati(...) (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/05/2001 numac 2001015044 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 14 maart 2001, wordt aan de heer Pol Pecheny op 1 maart 2001 eervol ontslag verleend uit zijn functie van ingenieur bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Internationale S(...) (...) type koninklijk besluit prom. 04/03/2001 pub. 03/05/2001 numac 2001016086 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu, ministerie van landbouw en middenstand, ministerie van financien en ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 10 april 1996 houdende algemene reglementering van de maalderijen en de handel in meel type koninklijk besluit prom. 23/01/2001 pub. 03/05/2001 numac 2001022115 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juli 1997 betreffende zuiverheidseisen voor additieven die in voedingsmiddelen mogen worden gebruikt

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/04/2001 pub. 03/05/2001 numac 2001009323 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot bepaling van de wijze van uitoefening van controle op de aanwending van de subsidie bedoeld in artikel 17 van het koninklijk besluit van 20 december 1999 tot bepaling van de nadere regels inzake erkenning van de organisaties voor juridische bijstand, alsook betreffende de samenstelling en de werking van de commissie voor juridische bijstand en tot vaststelling van de objectieve criteria van subsidiëring van de commissies voor juridische bijstand, overeenkomstig de artikelen 508/2, § 3, tweede lid, en 508/4, van het Gerechtelijk Wetboek type ministerieel besluit prom. 28/03/2001 pub. 03/05/2001 numac 2001016125 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit betreffende de toekenning van toelagen aan de bedrijfsleidingsdiensten type ministerieel besluit prom. 28/04/2001 pub. 03/05/2001 numac 2001016154 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van mond- en klauwzeer type ministerieel besluit prom. 16/03/2001 pub. 03/05/2001 numac 2001027248 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 09 van organisatieafdeling 30 en programma 13 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 type ministerieel besluit prom. 14/03/2001 pub. 03/05/2001 numac 2001027247 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en de programma's 01 en 06 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001

arrest

type arrest prom. -- pub. 03/05/2001 numac 2001021244 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 21/2001 van 1 maart 2001 Rolnummer 1781 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 57, § 2, derde en vierde lid, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters G. De Baets en M. Melchior, en de rechters H. (...)

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 03/05/2001 numac 2001031129 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Toelatingen tot de stage. - Benoemingen. - Opdrachten Eervolle ontslagen Bij besluit van de **** **** Regering van 15 december 1999 wordt de ***** vanaf 1 november 1999 toegelaten tot de stage in de **** **** besluit van de **** **** Regering van 15 december 1999 wordt de heer ****, (...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 03/05/2001 numac 2001003211 bron ministerie van financien Amortisatiekas. - Vernietiging van afgeloste effecten Overeenkomstig het bericht bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 9 november 2000, werd op 28 november 2000 en volgende dagen overgegaan tot de vernietiging van effecten voor de aflossi De vernietigde effecten vertegenwoordigen een totaal nominaal kapitaal van BEF 44 469 440 950. type bericht prom. -- pub. 03/05/2001 numac 2001095015 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de Verzekeringen Bericht van overdracht van een portefeuille van hypothecaire schuldvorderingen In toepassing van artikel 53 van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet wordt bekendgemaakt de overdracht Deze overdracht, die uitwerking heeft vanaf 1 januari 2001, is tegenstelbaar aan alle derden door d(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 03/05/2001 numac 2001003200 bron rentenfonds Lijst van de leden van de gereglementeerde buitenbeursmarkt van de lineaire obligaties, de gesplitste effecten en de schatkistcertificaten Toestand op 31 december 2000 Gelet op artikel 2ter, § 3, van het koninklijk besluit van 22 dec(...) 1. Leden van rechtswege 1.1. Beleggingsondernemingen naar Belgisch recht 1.1.1. Beursvennoots(...)

erratum

type erratum prom. 30/03/2001 pub. 03/05/2001 numac 2001000422 bron ministerie van binnenlandse zaken Wijziging aan de Grondwet. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 03/05/2001 numac 2001012410 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Administratie van de collectieve arbeidsbetrekkingen van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid. De retributie kan in euro per overschrijving betaald worden door het bedrag in BEF te delen door de(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/05/2001 numac 2001012411 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 19 april 2001 is de heer De Bruyn, Joseph, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de arbeidsrechtbank van Antwerpen, ter vervanging van de heer De Mondt, (...)

document

type document prom. -- pub. 03/05/2001 numac 2001000423 bron ministerie van binnenlandse zaken Federale politie. - Aanwijzingen voor de bediening van commandant van een territoriale brigade van de federale politie Adjudant-chef bij de rijkswacht Thielemans, D., werd op datum van 19 februari 2001, aangewezen voor het ambt van commandant va Adjudant bij de rijkswacht Van Den Eynde, L., werd op datum van 26 februari 2001, aangewezen voor h(...) type document prom. -- pub. 03/05/2001 numac 2001095016 bron ministerie van economische zaken Overdracht van een verzekeringsportefeuille onderschreven tussen ondernemingen gevestigd in een andere Lid-staat van de Europese Economische Ruimte dan België De portefeuille van de levensverzekeringscontracten van de onderneming naar Brits rec Deze overdracht werd in Groot-Brittannië op 21 december 2000 door « Financial Services Authority » (...)
^