Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 18 augustus 2010

Snelle toegang:

programmawet

type programmawet prom. 27/12/2006 pub. 18/08/2010 numac 2010000461 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Programmawet Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/08/2010 numac 2010009703 bron federale overheidsdienst justitie Juridische tweedelijnsbijstand en rechtsbijstand Aanpassing van de bedragen Overeenkomstig artikel 3 van het koninklijk besluit van 18 december 2003 tot vaststelling van de voorwaarden van de volledige of gedeeltelijke kosteloosheid van de j 1. 822 x 112,86 /105,70 = 877,68 euro; 2. 1.056 x 112,86/105,70 = 1.127,53 euro; 3. 1.289 x 1(...) type koninklijk besluit prom. 22/06/2010 pub. 18/08/2010 numac 2010012177 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende het statuut van de vakbondsafvaardiging type koninklijk besluit prom. 22/06/2010 pub. 18/08/2010 numac 2010012193 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de zoutziederijen, mostaardfabrieken, azijnfabrieken en de ondernemingen van bereide kruiden en in azijn ingelegde levensmiddelen type koninklijk besluit prom. 22/06/2010 pub. 18/08/2010 numac 2010012194 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 oktober 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, betreffende het statuut van de syndicale afvaardiging type koninklijk besluit prom. 22/06/2010 pub. 18/08/2010 numac 2010012196 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende de arbeidsduur en de humanisering van de arbeid type koninklijk besluit prom. 22/06/2010 pub. 18/08/2010 numac 2010012201 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de ondernemingen van dieetvoedingsmiddelen, producten voor tussen- en nagerechten, essences en extracten, voedingsspecialiteiten en oplosbare koffies type koninklijk besluit prom. 22/06/2010 pub. 18/08/2010 numac 2010012199 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de havens van Oostende en Nieuwpoort, tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid voor de havens van Oostende en Nieuwpoort" type koninklijk besluit prom. 22/06/2010 pub. 18/08/2010 numac 2010012202 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de ondernemingen waar bouillonblokjes, soepen en allerhande bereidingen worden vervaardigd type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/08/2010 numac 2010018300 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Erkende certificeringsinstellingen Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is het Centrum voor KwaliteitsControle VZW - CKC, Ieperseweg 8 G-012 « Sectorgids autocontrole voor de primaire plantaardige productie ». G-033 « Sectorgids au(...) type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 18/08/2010 numac 2010022357 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlagen I en II bij het koninklijk besluit van 12 oktober 2004 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de magistrale bereidingen en daarmee gelijkgestelde producten type koninklijk besluit prom. 22/06/2010 pub. 18/08/2010 numac 2010012200 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, tot vaststelling van de voorwaarden inzake arbeid, loon en loonindexering voor het personeel van de diensten voor gezins- en bejaardenhulp gesubsidieerd door de Franse en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissies van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type koninklijk besluit prom. 22/06/2010 pub. 18/08/2010 numac 2010203243 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende de invulling van het interprofessioneel akkoord 2009-2010 in de ondernemingen die sigaren en cigarillo's vervaardigen type koninklijk besluit prom. 22/06/2010 pub. 18/08/2010 numac 2010203247 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de risicogroepen in de subsector voor goederenvervoer en goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 22/06/2010 pub. 18/08/2010 numac 2010203248 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende de lonen, premies, vergoedingen en indexering type koninklijk besluit prom. 22/06/2010 pub. 18/08/2010 numac 2010203257 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende de invulling van het interprofessioneel akkoord 2009-2010 in de ondernemingen die hoofdzakelijk rook, pruim- en snuiftabak vervaardigen type koninklijk besluit prom. 22/06/2010 pub. 18/08/2010 numac 2010203311 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2009 betreffende de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 22/06/2010 pub. 18/08/2010 numac 2010203310 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 september 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, tot wijziging van artikel 6 de statuten van het "Sociaal Fonds voor ondernemingen van handel in brandstoffen" betreffende de syndicale premie type koninklijk besluit prom. 22/06/2010 pub. 18/08/2010 numac 2010203333 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de toekenning van ecocheques aan het garagepersoneel

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/06/2010 pub. 18/08/2010 numac 2010204287 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 type ministerieel besluit prom. 18/06/2010 pub. 18/08/2010 numac 2010204286 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 13, programma 02 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 type ministerieel besluit prom. 30/06/2010 pub. 18/08/2010 numac 2010204288 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 11 van organisatieafdeling 14 en programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 18/08/2010 numac 2010204344 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest nr. 204.707 van 3 juni 2010 in zake Marcel Staelen tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 17 juni 2010, he « Schendt artikel 71 van de wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut (...) type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 18/08/2010 numac 2010204343 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 10 juni 2010 in zake het openbaar ministerie en de cvba « I.C.D.I. » tegen R.L., waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 14 juni « 1. Schendt artikel 479 van het Wetboek van strafvordering de artikelen 10 en 11 van de Grondwet d(...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/05/2010 pub. 18/08/2010 numac 2010029432 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegaties aan de administrateur-generaal en de ambtenaren-generaal van « Wallonie-Bruxelles International » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/07/2010 pub. 18/08/2010 numac 2010029437 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van diverse besluiten houdende het statuut van de ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap en van de publiekrechtelijke personen die ervan afhangen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 11/06/2010 pub. 18/08/2010 numac 2010035527 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2008 betreffende de modulaire structuur van de studiegebieden van het hoger beroepsonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 16/07/2010 pub. 18/08/2010 numac 2010204273 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de investeringssubsidie en de bouwtechnische en bouwfysische normen voor de verzorgingsvoorzieningen

bericht

type bericht prom. -- pub. 18/08/2010 numac 2010204207 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 a. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 31 mei 2010 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 1 juni 2010, is beroep tot verniet b. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 3 juni 2010 ter post aangetekende brief(...) type bericht prom. -- pub. 18/08/2010 numac 2010204342 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 2 juni 2010 in zake Y.J. tegen de procureur des Konings, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 10 juni 2010, heeft de Correctio « Schenden de artikelen 152 en 185 van het Wetboek van strafvordering, die toestaan een verstekvonn(...) type bericht prom. -- pub. 18/08/2010 numac 2010204345 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 19 mei 2010 in zake M.N. tegen X.D. en anderen, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 18 juni 2010, heeft de Rechtbank van Koop « 1. Indien wordt aangenomen dat de wet van 18 juli 2008, in zoverre zij artikel 82, tweede lid, va(...) type bericht prom. -- pub. 18/08/2010 numac 2010204346 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 26 juni 2010 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 28 juni 2010, heeft de nv « Groep Br Die zaak is ingeschreven onder nummer 4977 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. D(...) type bericht prom. -- pub. 18/08/2010 numac 2010204355 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 26 mei 2010 in zake A.P. H. tegen R.F. D.G. en anderen, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 10 juni 2010, heeft de Rechtbank « Schendt artikel 330, § 1, vierde lid, B.W. de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, gelezen in(...)

gewestplan

type gewestplan prom. -- pub. 18/08/2010 numac 2010204341 bron waalse overheidsdienst Ruimtelijke ordening. - Gewestplan Bij besluit van de Waalse Regering van 8 juli 2010 : * wordt beslist het gewestplan Bastenaken aan herziening te onderwerpen en wordt het voorontwerp van herziening van het gewestplan - een industriële bedrijfsruimte; - een gemengde bedrijfsruimte; - een woongebied met een lan(...)

document

type document prom. -- pub. 18/08/2010 numac 2010204382 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige industrieel ingenieurs elektriciteit/elektronica (niveau A) voor de Regie der Gebouwen (Antwerpen) (ANG10032) Na de selectie wordt een lijst met maximum 6 geslaagden aangelegd, die twee jaar gel(...) Er wordt ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. De (...) type document prom. -- pub. 18/08/2010 numac 2010204402 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige verantwoordelijke van het team SelectSupport. - Uitslag De vergelijkende selectie van Franstalige verantwoordelijke van het team SelectSupport (niveau B) voor SELOR (AFG10032) werd afgesloten op 1(...) Er is 1 geslaagde.
^