Etaamb.openjustice.be
Omzendbrief van 18 januari 2001
gepubliceerd op 16 februari 2001

Omzendbrief nr. 2001/MINFP/002 inzake de compensatie voor wettelijke en reglementaire feestdagen die in 2001 samenvallen met een niet-werkdag

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2001027090
pub.
16/02/2001
prom.
18/01/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST


18 JANUARI 2001. - Omzendbrief nr. 2001/MINFP/002 inzake de compensatie voor wettelijke en reglementaire feestdagen die in 2001 samenvallen met een niet-werkdag


Aan de Diensten van de Waalse Regering en de instellingen van openbaar nut die onder het gezag of de controle van het Gewest vallen Mijnheer de Minister-President, Mevrouw en Mijne Heren Ministers, Mijne Heren Secretarissen-generaal, Dames en Heren leidende ambtenaren in personeelszaken, In de loop van het jaar 2001 vallen 21 juli, 22 juli (namiddag) en 11 november samen met een niet-werkdag.

Bijgevolg worden de personeelsleden van de Diensten van de Waalse Regering en van de instellingen van openbaar nut overeenkomstig artikel 5 van het koninklijk besluit van 1 juni 1964 betreffende sommige verloven toegestaan aan personeelsleden van de rijksbesturen en betreffende de afwezigheden wegens persoonlijke aangelegenheid en overeenkomstig de beslissing van de Waalse Regering van 1 april 1999 twee en een halve dag compensatieverlof verleend. Deze regeling geldt niet voor de "Société régionale d'investissement de Wallonie" (Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Wallonië), de "Société régionale wallonne du transport" (Gewestelijke Waalse Vervoermaatschappij) en de psychiatrische ziekenhuizen, die zelf de voorwaarden voor het verlenen van compensatieverlof moeten treffen.

Het compensatieverlof wordt onder dezelfde voorwaarden opgenomen als de dagen jaarlijks vakantieverlof, namelijk al naar gelang het de personeelsleden schikt en rekening houdend met de noden van de dienst.

Daarnaast wordt een dienstvrijstelling verleend op 27 september, feestdag van de Franse Gemeenschap.

Namen, 18 januari 2001.

De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, Ch. Michel.

^