Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 30 juni 2010
gepubliceerd op 08 juli 2010

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 januari 2009 tot vaststelling van de procedure- en **** van de Commissie en het permanent secretariaat, bedoeld in het artikel 130 van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 houdende vaststelling van het regime en de ****, toepasbaar op de plaatsen gelegen op het Belgisch grondgebied, beheerd door de Dienst Vreemdelingen-zaken, waar een vreemdeling wordt opgesloten, ter beschikking gesteld van de regering of vastgehouden, overeenkomstig de bepalingen vermeld in artikel 74/8, &****; 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2010000405
pub.
08/07/2010
prom.
30/06/2010
ELI
eli/besluit/2010/06/30/2010000405/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode
<****> FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN****><****>
30 JUNI 2010. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 januari 2009 tot vaststelling van de procedure- en **** van de Commissie en het permanent secretariaat, bedoeld in het artikel 130 van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 houdende vaststelling van het regime en de ****, toepasbaar op de plaatsen gelegen op het Belgisch grondgebied, beheerd door de **** Vreemdelingen-zaken, waar een vreemdeling wordt opgesloten, ter beschikking gesteld van de regering of vastgehouden, overeenkomstig de bepalingen vermeld in artikel 74/8, § 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen****><****>
ADVIES 48.219/4 VAN 31 MEI 2010 VAN DE AFDELING WETGEVING VAN DE RAAD VAN STATE De **** van State, afdeling ****, vierde kamer, op 4 mei 2010 door de **** voor Migratie - en ****, toegevoegd aan de Minister belast met Migratie - en **** verzocht hem, binnen een termijn van dertig dagen, van advies te dienen over een ontwerp van ministerieel besluit "tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 januari 2009 tot vaststelling van de procedure- en **** van de Commissie en het permanent secretariaat, bedoeld in het artikel 130 van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 houdende vaststelling van het regime en de ****, toepasbaar op de plaatsen gelegen op het Belgisch grondgebied, beheerd door de **** Vreemdelingen-zaken, waar een vreemdeling wordt opgesloten, ter beschikking gesteld van de regering of vastgehouden, overeenkomstig de bepalingen vermeld in artikel 74/8, § 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen", heeft het volgende advies gegeven : Rekening houdend met het tijdstip waarop dit advies gegeven wordt, vestigt de **** van State de aandacht op het feit dat, wegens het ontslag van de regering, de bevoegdheid van de minister beperkt is tot het afhandelen van de lopende zaken. Dit advies wordt evenwel gegeven zonder dat wordt nagegaan of het ontwerp in die beperkte bevoegdheid kan worden ingepast, aangezien de afdeling Wetgeving geen kennis heeft van het geheel van de feitelijke gegevens welke de minister in aanmerking kan nemen als hij te oordelen heeft of het vaststellen of wijzigen van een verordening noodzakelijk is.****><****>Aangezien de adviesaanvraag is ingediend op basis van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de **** van State, zoals het is vervangen bij de wet van 2 april 2003, beperkt de afdeling Wetgeving overeenkomstig artikel 84, § 3, van de voornoemde gecoördineerde wetten, haar onderzoek tot de rechtsgrond van het ontwerp, de bevoegdheid van de steller van de handeling en de te vervullen voorafgaande ****.****><****>Wat deze drie punten betreft, geeft het ontwerp aanleiding tot de volgende opmerkingen.****><****>**** **** 1 ****_list">1. Het ontwerp heeft tot doel gevolg te geven aan arrest ****.201.478 van 3 maart 2010 van de afdeling **** van de **** van State.****><****>Artikel 1 van het ontwerp moet er derhalve voor zorgen dat dit **** volledig uitgevoerd wordt. ****_list">2. **** moet de onderzochte bepaling worden aangevuld met het opschrift van het gewijzigde ministerieel besluit en met de datum van het arrest van de **** van State.****_list">3. **** moet artikel 1 van het ontwerp als volgt worden geredigeerd : « In het ministerieel besluit van 23 januari 2009 tot vaststelling van de procedure- en **** van de Commissie en het permanent secretariaat, bedoeld in het artikel 130 van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 houdende vaststelling van het regime en de ****, toepasbaar op de plaatsen gelegen op het Belgisch grondgebied, beheerd door de **** Vreemdelingenzaken, waar een vreemdeling wordt opgesloten, ter beschikking gesteld van de regering of vastgehouden, overeenkomstig de bepalingen vermeld in artikel 74/8, § 1, van de wet van 15 **** 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wordt, in plaats van artikel 6, 2), vernietigd bij arrest ****.201.478 van 3 maart 2010 van de **** van State, een artikel 6, 2) ingevoegd, **** : «*****»".****><****>Artikel 2 Het onderzochte artikel 2 bepaalt : «*****» De onderzochte bepaling, die een nieuwe ****, zoals die in het ontworpen nieuwe artikel 6, 2), toepasselijk maakt op klachten ingediend vanaf 3 maart 2010, heeft daardoor terugwerkende kracht.****><****>In de regel hebben **** krachtens een algemeen rechtsbeginsel geen terugwerkende kracht. Die kracht kan evenwel gewettigd zijn als ze door de wet wordt toegestaan. Terugwerkende kracht is, indien ze niet door de wet wordt toegestaan, alleen aanvaardbaar bij wijze van uitzondering, inzonderheid wanneer dat nodig is voor de continuïteit van de openbare dienst of voor de **** van een rechtstoestand of een feitelijke toestand en voor zover de vereisten inzake rechtszekerheid vervuld zijn en de individuele rechten geëerbiedigd worden.****><****>Door de **** van artikel 2 van het ontwerp komen de **** van de in dat artikel vervatte regels in een minder gunstige situatie terecht dan die waarin ze verkeerden 2. **** legt de ontworpen bepaling aan klagers de verplichting op om met terugwerking een termijn in acht te nemen die, in bijna alle gevallen, verstreken zal zijn, zodanig dat ze hen in dat geval het recht ontneemt om een klacht in te dienen. **** lijkt dus voor deze bepaling niet in overweging te kunnen worden genomen.****><****>Artikel 2 behoort derhalve te vervallen.****><****>Artikel 3 Artikel 3 bepaalt dat het besluit in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.****><****>Tenzij er een specifieke reden bestaat die een afwijking wettigt van de gebruikelijke termijn van inwerkingtreding, vastgesteld bij artikel 6, eerste lid, van de wet van 31 mei 1961 betreffende het gebruik der talen in ****, het opmaken, bekendmaken en **** van wetten en verordeningen, dient in principe te worden afgezien van de onmiddellijke inwerkingtreding om iedereen een redelijke termijn te bieden voor kennisneming van de nieuwe bepalingen.****><****>De kamer was samengesteld uit : De heren : ****. ****, ****;****><****>****. **** en ****. ****, staatsraden;****><****>Mevr. ****. ****, griffier.****><****>**** verslag werd uitgebracht door Mevr. ****. ****, adjunct-auditeur.****><****>De overeenstemming tussen de **** en de **** tekst werd nagezien onder toezicht van de heer ****. ****.****><****>De griffier, ****. ****.****><****>**** voorzitter, ****. ****.****><****> 30 JUNI 2010. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 januari 2009 tot vaststelling van de procedure- en **** van de Commissie en het permanent secretariaat, bedoeld in het artikel 130 van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 houdende vaststelling van het regime en de ****, toepasbaar op de plaatsen gelegen op het Belgisch grondgebied, beheerd door de **** Vreemdelingen-zaken, waar een vreemdeling wordt opgesloten, ter beschikking gesteld van de regering of vastgehouden, overeenkomstig de bepalingen vermeld in artikel 74/8, § 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen **** Minister van Migratie- en **** en de **** voor Migratie- en ****, **** op de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en verwijdering van vreemdelingen, inzonderheid op artikel 74/8, § 2, ingevoegd bij de wet van 15 juli 1996;****><****>Gelet op het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 houdende vaststelling van het regime en de ****, toepasbaar op de plaatsen gelegen op het Belgisch grondgebied, beheerd door de **** Vreemdelingenzaken, waar een vreemdeling wordt opgesloten, ter beschikking gesteld van de regering of vastgehouden, overeenkomstig de bepalingen vermeld in artikel 74/8, § 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, op artikel 133;****><****>Gelet op het ministerieel besluit van 23 januari 2009 tot vaststelling van de procedure- en **** van de Commissie en het permanent secretariaat, bedoeld in het artikel 130 van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 houdende vaststelling van het regime en de ****, toepasbaar op de plaatsen gelegen op het Belgisch grondgebied, beheerd door de **** Vreemdelingenzaken, waar een vreemdeling wordt opgesloten, ter beschikking gesteld van de regering of vastgehouden, overeenkomstig de bepalingen vermeld in artikel 74/8, § 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen;****><****>Gelet op het advies ****. 48.219/4 van de **** van State, gegeven op 31 mei 2010, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de **** van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit : Enig artikel. In het ministerieel besluit van 23 januari 2009 tot vaststelling van de procedure- en **** van de Commissie en het permanent secretariaat, bedoeld in het artikel 130 van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 houdende vaststelling van het regime en de ****, toepasbaar op de plaatsen gelegen op het Belgisch grondgebied, beheerd door de **** Vreemdelingenzaken, waar een vreemdeling wordt opgesloten, ter beschikking gesteld van de regering of vastgehouden, overeenkomstig de bepalingen vermeld in artikel 74/8, § 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wordt in plaats van artikel 6, 2), vernietigd door besluit ****. 201.478 van 3 maart 2010 van de **** van State, een artikel 6, 2) ingevoegd, **** : «*****».****><****>****, 30 juni 2010.****><****>**** Vice-**** Minister en **** van Migratie- en ****, ****. ****. **** **** **** voor Migratie- en ****, ****. ****
^