Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 8 juli 2010

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. - Officieuze coördinatie in het Duits

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/07/2010 numac 2010018247 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Erkende certificeringsinstellingen Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is de certificeringsinstelling Silliker NV, Hoogkamerstraat 42

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/06/2010 pub. 08/07/2010 numac 2010000405 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 januari 2009 tot vaststelling van de procedure- en **** van de Commissie en het permanent secretariaat, bedoeld in het artikel 130 van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 houdende vaststelling van het regime en de ****, toepasbaar op de plaatsen gelegen op het Belgisch grondgebied, beheerd door de Dienst Vreemdelingen-zaken, waar een vreemdeling wordt opgesloten, ter beschikking gesteld van de regering of vastgehouden, overeenkomstig de bepalingen vermeld in artikel 74/8, &****; 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 08/07/2010 numac 2010000410 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Vernietiging Door middel van het arrest nr. 201.478 van 3 maart 2010 heeft de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, artikel 6, 2), van het ministerieel besluit van 23 januari 2009 tot vaststelling van de procedure- en w

arrest

type arrest prom. 01/04/2010 pub. 08/07/2010 numac 2010031308 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2009/758 betreffende de subsidiëring van erkende centra voor permanente vorming ten behoeve van de middenstand en de kleine en middelgrote ondernemingen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 28/05/2010 pub. 08/07/2010 numac 2010035454 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 1992 betreffende de verdeling van de betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en de toekenning van een wachtgeld of wachtgeldtoelage type besluit van de vlaamse regering prom. 21/05/2010 pub. 08/07/2010 numac 2010203624 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitbreiding van de onderwijsbevoegdheid van centra voor volwassenenonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 04/06/2010 pub. 08/07/2010 numac 2010203625 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de master-na-masteropleiding "Master of Technology for Integrated Water Management" als nieuwe opleiding van de Universiteit Antwerpen en de Universiteit Gent

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 18/06/2010 pub. 08/07/2010 numac 2010203649 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van twee ambtenaren die de overtredingen van de reglementering op het personenvervoer moeten vaststellen type besluit van de waalse regering prom. 18/06/2010 pub. 08/07/2010 numac 2010203650 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van een personeelslid dat moet toezien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de "Société de Transport en commun du Brabant wallon" type besluit van de waalse regering prom. 18/06/2010 pub. 08/07/2010 numac 2010203651 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van personeelsleden die moeten toezien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de "Société de Transport en commun de Charleroi" type besluit van de waalse regering prom. 18/06/2010 pub. 08/07/2010 numac 2010203652 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van personeelsleden die moeten toezien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de "Société de Transport en commun du Hainaut" type besluit van de waalse regering prom. 18/06/2010 pub. 08/07/2010 numac 2010203653 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de personeelsleden die moeten toezien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de "Société de Transport en commun de Liège-Verviers" type besluit van de waalse regering prom. 18/06/2010 pub. 08/07/2010 numac 2010203654 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de personeelsleden die moeten toezien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de "Société de Transport en commun de Namur-Luxembourg"

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/07/2010 numac 2010003392 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de btw, registratie en domeinen Sector registratie en domeinen. - Centrale Diensten Benoemingen Bij koninklijk besluit van 10 februari 2009, nr. 5, worden de hierna- volgende ambtenaren, met ingang van 1 maart 2009, benoe Vakrichting « fiscaliteit » : - de heer DUMONCEAU, Jean-François; - de heer ALLARD, Louis;

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 08/07/2010 numac 2010009639 bron federale overheidsdienst justitie **** voor gerechtelijke opleiding **** van een management **** **** **** voor gerechtelijke opleiding zal overgaan tot de aanwerving van een management assistent (****/**** - **** ****) van de **** ****(...) De geselecteerde kandidaat zal aangeworven worden ofwel op basis van een terbeschikkingstelling in (...) type aanwerving prom. -- pub. 08/07/2010 numac 2010009638 bron federale overheidsdienst justitie **** voor gerechtelijke opleiding **** van een attaché voor de dienst opleiding Het **** voor gerechtelijke opleiding zal overgaan tot de aanwerving van een attaché voor de dienst opleiding (****/**** - **** ****) va(...) De geselecteerde kandidaat zal aangeworven worden ofwel op basis van een terbeschikkingstelling in (...)
^