Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 30 juni 2010
gepubliceerd op 15 juli 2010

Ministerieel besluit houdende delegaties van handtekeningen toegestaan aan de ambtenaren en beambten van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met de toepassing van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 31 augustus 2006 houdende uitvoering van de ordonnantie van 13 januari 1994 betreffende de bevordering van de buitenlandse handel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2010031335
pub.
15/07/2010
prom.
30/06/2010
ELI
eli/besluit/2010/06/30/2010031335/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

30 JUNI 2010. - Ministerieel besluit houdende delegaties van handtekeningen toegestaan aan de ambtenaren en beambten van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met de toepassing van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 31 augustus 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/08/2006 pub. 12/10/2006 numac 2006031495 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van de ordonnantie van 13 januari 1994 betreffende de bevordering van de buitenlandse handel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten houdende uitvoering van de ordonnantie van 13 januari 1994 betreffende de bevordering van de buitenlandse handel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest


De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Economie, Tewerkstelling, Wetenschappelijk Onderzoek en Buitenlandse Handel, Gelet op de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980, zoals tot op heden gewijzigd, inzonderheid op artikel 6, § 1, VI, eerste lid, 3°;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, zoals tot op heden gewijzigd;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/07/2000 pub. 04/08/2000 numac 2000031263 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering sluiten tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering, inzonderheid op de artikelen 5, h), n) en 10;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/07/2009 pub. 29/09/2009 numac 2009031471 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de bevoegdheden van de ministers van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/07/2009 pub. 13/08/2009 numac 2009031430 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de bevoegdheden van de Ministers van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering sluiten tot vaststelling van de bevoegdheden van de ministers van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, inzonderheid op artikel 6;

Gelet op de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle, zoals tot op heden gewijzigd;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 juli 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/07/2006 pub. 21/08/2006 numac 2006031395 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de administratieve en begrotingscontrole evenals de begrotingsopmaak sluiten betreffende de administratieve en begrotingscontrole evenals de begrotingsopmaak;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 oktober 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/10/2006 pub. 16/11/2006 numac 2006031569 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de financiële actoren sluiten betreffende de financiële actoren, zoals tot op heden gewijzigd;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 maart 1999Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/03/1999 pub. 06/08/1999 numac 1999031248 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de delegatie van tekenbevoegdheid voor financiële aangelegenheden aan de ambtenaren-generaal van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten betreffende de delegatie van tekenbevoegdheid voor financiële aangelegenheden aan de ambtenaren-generaal van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zoals tot op heden gewijzigd, inzonderheid op de artikelen 2, 6 en 8;

Overwegende de ordonnantie van 13 januari 1994 betreffende de bevordering van de buitenlandse handel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Overwegende het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 31 augustus 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/08/2006 pub. 12/10/2006 numac 2006031495 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van de ordonnantie van 13 januari 1994 betreffende de bevordering van de buitenlandse handel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten houdende uitvoering van de ordonnantie van 13 januari 1994 betreffende de bevordering van de buitenlandse handel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Overwegende dat met het oog op een goed beleid van de administratie, dienen de ambtenaren en beambten van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegdheden uitoefenen inzake de toepassing van de wetgeving betreffende de bevordering van de buitenlandse handel, inzonderheid, dat delegaties van handtekening dienen te worden toegekend aan deze ambtenaren en beambten voor de aangelegenheden en binnen de perken vastgesteld bij onderhevig besluit, Besluit :

Artikel 1.Dit besluit is van toepassing op de Algemene Directie, alsook op de Directie Buitenlandse Handel en de Directie Economische Inspectie van het Bestuur Economie en Werkgelegenheid van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met de uitvoering van de bevoegdheden inzake het afzet- en uitvoerbeleid, als bedoeld in artikel 6, § 1, VI, eerste lid, 3°, van de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980, zoals tot op heden gewijzigd.

Art. 2.Voor de toepassing van dit besluit, wordt verstaan onder : « Minister » : De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Buitenlandse Handel « Directeur generaal » : de Directeur-generaal van het Bestuur Economie en Werkgelegenheid van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; « Besluit van 25 maart 1999 » : het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 maart 1999Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/03/1999 pub. 06/08/1999 numac 1999031248 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de delegatie van tekenbevoegdheid voor financiële aangelegenheden aan de ambtenaren-generaal van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten betreffende de delegatie van tekenbevoegdheid voor financiële aangelegenheden aan de ambtenaren-generaal van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zoals tot op heden gewijzigd; « Ordonnantie van 13 januari 1994 »: de ordonnantie van 13 januari 1994 betreffende de bevordering van de buitenlandse handel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; « Besluit van 31 augustus 2006 »: het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 31 augustus 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/08/2006 pub. 12/10/2006 numac 2006031495 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van de ordonnantie van 13 januari 1994 betreffende de bevordering van de buitenlandse handel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten houdende uitvoering van de ordonnantie van 13 januari 1994 betreffende de bevordering van de buitenlandse handel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; « toelage » : de financiële tegemoetkoming die onder het besluit van 31 augustus 2006 bepaalde voorwaarden wordt toegekend; « Bevestiging van inbreuk »: de beslissing van de ordonnateur waardoor het bestaan van een inbreuk wordt erkend.

Art. 3.Delegatie wordt verleend aan de ambtenaren en beambten van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die belast zijn met de toepassing van de ordonnantie van 13 januari 1994 en met de toepassing van het besluit van 31 augustus 2006.

Art. 4.De door onderhavig besluit verleende delegaties worden ook gegeven aan de ambtenaar die belast is met de vervanging van de titularis in de functie of die hem vervangt in geval van tijdelijke afwezigheid of verhindering. Bij tijdelijke afwezigheid of verhindering plaatst de belanghebbende ambtenaar de formule « Voor de afwezige (graad van de titularis) » boven zijn graad en handtekening en dit, onverminderd de bepalingen van artikel 10.

Art. 5.Voor de beslissing van de toekenning of van de weigering van de toelagen, met de toepassing van de ordonnantie van 13 januari 1994 en met de toepassing van het besluit van 31 augustus 2006, alsook voor de briefwisseling aangaande die verrichtingen, wordt delegatie van handtekening verleend aan de Directeur-generaal en aan de ambtenaren van hogere rang, voor zover de financiële tegemoetkoming een bedrag van 15.000,00 euro niet overschrijdt.

Art. 6.Voor de vastlegging en de vereffening van kredieten die bestemd zijn voor de uitvoering van de ordonnantie van 13 januari 1994 en voor de uitvoering van het besluit van 31 augustus 2006 wordt delegatie van handtekening verleend aan de Directeur-generaal en aan de ambtenaren van hogere rang, zonder beperking van bedrag.

Art. 7.Voor de weigering van aanvragen, gemotiveerd op grond van het verzuim van naleving van de ontvankelijkheidvoorwaarden, bepaald door het besluit van 31 augustus 2006, wordt delegatie van handtekening verleend aan de Directeur-generaal en aan de ambtenaren van hogere rang, zonder beperking van bedrag.

Art. 8.Voor de bevestiging van de inbreuken alsook voor de bepaling van de nadere voorwaarden en van het bedrag van de sancties, op grond van de beschikkingen van de ordonnantie van 13 januari 1994 en van het besluit van 31 augustus 2006, wordt delegatie van handtekening verleend aan de Directeur-generaal en aan de ambtenaren van hogere rang, zonder beperking van bedrag.

Art. 9.Voor de uitvoering van de sancties, als bedoeld in artikel 7, wordt delegatie van handtekening verleend aan de Directeur-generaal en aan de ambtenaren van hogere rang, zonder beperking van bedrag.

Art. 10.Overeenkomstig het besluit van 25 maart 1999, mogen de Directeur-generaal en de ambtenaren van hogere rang de bevoegdheden subdelegeren waarvoor hen delegaties krachtens dit besluit zijn verleend.

Hiervoor houden ze rekening met de beperkingen van bedrag en van graad bepaald in de tabel in bijlage bij het besluit van 25 maart 1999.

De subdelegatie gebeurt door middel van een geschreven akte die voorafgaandelijk ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de adjunct- Secretaris-generaal. De adjunct-Secretaris-generaal maakt onverwijld de geschreven akte over aan de Minister, aan de Minister bevoegd voor Financiën en Begroting en aan de Minister bevoegd voor Ambtenarenzaken.

Art. 12.De Directeur generaal en de ambtenaren van hogere rang delen aan het Rekenhof onverwijld iedere subdelegatie mee die zij in toepassing van het besluit van 25 maart 1999 en van dit artikel verlenen.

Art. 13.De bevoegdheden, die door dit besluit gedelegeerd zijn, worden toegekend onder voorbehoud van het evocatierecht van de Minister.

Art. 14 De Directeur-generaal en de ambtenaren van hogere rang brengen driemaandelijks schriftelijk verslag uit bij de Minister over de uitoefening van de in uitvoering van onderhavig besluit gedelegeerde bevoegdheden.

Art. 15.Dit besluit treedt in werking de dag op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Art. 16.De adjunct-Secretaris-generaal maakt onverwijld dit besluit over aan de Minister bevoegd voor Financiën en Begroting, aan de Minister bevoegd voor Ambtenarenzaken, alsook aan het Rekenhof.

Brussel, 30 juni 2010.

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Economie, Tewerkstelling, Wetenschappelijk Onderzoek en Buitenlandse Handel B. CEREXHE

^