Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 15 juli 2010

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 05/07/2010 pub. 15/07/2010 numac 2010022325 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 februari 2003 tot bepaling van de voorwaarden en de modaliteiten overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een financiële tegemoetkoming verleent aan de artsen voor het gebruik van telematica en het elektronisch beheer van medische dossiers type koninklijk besluit prom. 24/11/2009 pub. 15/07/2010 numac 2010203727 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende benoeming van de financieel beheerder van de Koninklijke Muntschouwburg

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/12/2007 pub. 15/07/2010 numac 2010035467 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van richtsnoeren voor het opstellen en wijzigen van het « monitoringplan » voor de handelsperiode 2008-2012 type ministerieel besluit prom. 30/06/2010 pub. 15/07/2010 numac 2010031335 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende delegaties van handtekeningen toegestaan aan de ambtenaren en beambten van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met de toepassing van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 31 augustus 2006 houdende uitvoering van de ordonnantie van 13 januari 1994 betreffende de bevordering van de buitenlandse handel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 21/06/2010 pub. 15/07/2010 numac 2010031346 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 3 van het ministerieel besluit van 17 juli 2009 tot vaststelling van de bevoegdheden van de Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/05/2010 pub. 15/07/2010 numac 2010031337 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een algemene subsidie van 16.162.265,76 euro aan de Brusselse gemeenten, in het kader van het Brusselse preventie- en buurtbeleid, voor het jaar 2010 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/05/2010 pub. 15/07/2010 numac 2010031347 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering van de ordonnantie van 28 januari 2010 houdende organisatie van de stedelijke herwaardering

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 25/06/2010 pub. 15/07/2010 numac 2010203728 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 oktober 1999 houdende de voorwaarden, procedure en duur van de erkenning van levensbeschouwelijke en sociaal-economische verenigingen voor het verzorgen van radio- en/of televisieprogramma's op de Vlaamse Radio- en Televisieomroep type besluit van de vlaamse regering prom. 11/06/2010 pub. 15/07/2010 numac 2010203762 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van overhevelingen, programmatie van structuuronderdelen en programmatie van scholen van het voltijds secundair onderwijs

bericht

type bericht prom. -- pub. 15/07/2010 numac 2010018270 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Francine Philips, de NV Laureys en de NV Berla, allen woo Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 28 april 2010. Deze zaken zijn ing(...)

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. -- pub. 15/07/2010 numac 2010018257 bron wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen Bijlagen bij het huishoudelijk reglement _______ Nota (1) Deze bijlagen werden op 4 mei 2010 door de Controlecommissie goedgekeurd ter (...) MODEL I FINANCIEEL VERSLAG MET BETREKKING TOT DE POLITIEKE PARTIJ... EN HAAR COMPONENTEN O(...)

agenda van de plenaire vergaderingen

type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 15/07/2010 numac 2010020036 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Plenaire vergadering Agenda Vrijdag 16 juli 2010 (Zaal van de plenaire vergaderingen, Lombardstraat 69) 1. Dringende vragen (*). _______ Nota (*) Om 14 u. 30 m.(...) type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 15/07/2010 numac 2010020035 bron brussels hoofdstedelijk parlement Plenaire vergaderingen Agenda Vrijdag 16 juli 2010, om 9 u. 30 m. en om 14. u. 30 m. 1. Installatie van vier leden van het Parlement. 2. Installatie van een nieuw lid van het Par(...) 3. Inoverwegingneming. - Voorstel van ordonnantie (van de heer Eric Tomas) tot wijziging van art(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/07/2010 numac 2010003415 bron federale overheidsdienst financien Administratie der directe belastingen Centrale Diensten. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 10 februari 2009, nr. 7, worden de hierna- volgende ambtenaren, met ingang van 1 maart 2009, benoemd tot de graad van eerste attaché van financi Vakrichting « fiscaliteit » : - De heer FRANÇOIS, Jacques; - De heer GEERTS, Luc; - Mevr. (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/07/2010 numac 2010003416 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de btw, registratie en domeinen Sector btw. - Centrale Diensten. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 10 februari 2009, nr. 7, worden de hierna- volgende ambtenaren, met ingang van 1 maart 2009, benoemd tot de graad van Vakrichting « fiscaliteit » : - De heer REMY, Stéphan; - Mevr. DUPREZ, Birgit; - Mevr. MA(...)
^