Etaamb.openjustice.be
Wet van 26 mei 2005
gepubliceerd op 10 juni 2005

Wet tot wijziging van de wet van 23 mei 1990 inzake de overbrenging tussen Staten van de gevonniste personen en van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2005009465
pub.
10/06/2005
prom.
26/05/2005
ELI
eli/wet/2005/05/26/2005009465/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode
<****>****_title">26 MEI 2005. - Wet tot wijziging van de wet van 23 mei 1990 inzake de overbrenging tussen **** van de gevonniste personen en van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (1)****><****>
**** ****, **** der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.****><****>De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : ****_chapitre">HOOFDSTUK ****. - Voorafgaande bepaling <****>****_article">Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. ****_chapitre">HOOFDSTUK ****. - **** van de wet van 23 mei 1990 inzake de overbrenging tussen **** van gevonniste personen <****>****_article">Art. 2.Het opschrift van de wet van 23 mei 1990 inzake de overbrenging tussen **** van de gevonniste personen wordt vervangen als volgt : «*****» <****>****_article">Art. 3.In hoofdstuk **** van dezelfde wet wordt een artikel 5bis ingevoegd, **** : « <****>****_article">Artikel 5bis.Indien een internationaal instrument dat België bindt daarin voorziet, is, in afwijking van artikel 1, eerste lid, 3°, de instemming van de veroordeelde persoon niet vereist indien hij het voorwerp uitmaakt van een maatregel van uitzetting, **** naar de grens, of van elke andere maatregel krachtens welke deze persoon, als hij eenmaal in vrijheid gesteld is, niet meer tot het grondgebied van de **** **** zal worden toegelaten om er te verblijven. Voor het nemen van haar beslissing neemt de regering evenwel de mening van de veroordeelde persoon in aanmerking. » <****>****_article">Art. 4.In artikel 8, tweede lid, van dezelfde wet worden de woorden « of, in afwijking van artikel 1, eerste lid, 3°, de mening », tussen de woorden «*****» en de woorden «*****» ingevoegd, en de woorden «*****» ingevoegd tussen de woorden «*****» en de woorden «*****». <****>****_article">Art. 5.Dezelfde wet wordt aangevuld met een hoofdstuk ****, dat de artikelen 15 tot 17 omvat, met als opschrift : «*****» <****>****_article">Art. 6.In hoofdstuk **** van dezelfde wet wordt een artikel 15 ingevoegd, **** : «*****» <****>****_article">Art. 7.In hoofdstuk **** van dezelfde wet wordt een artikel 16 ingevoegd, **** : «*****». <****>****_article">Art. 8.In hoofdstuk **** van dezelfde wet wordt een artikel 17 ingevoegd, **** : «*****». <****>****_article">Art. 9.Dezelfde wet wordt aangevuld met een hoofdstuk ****, dat de artikelen 18 tot 25 omvat, met als opschrift : «*****» <****>****_article">Art. 10.In hoofdstuk **** van dezelfde wet wordt een artikel 18 ingevoegd, **** : « <****>****_article">Artikel 18.§ 1. Een buitenlandse Staat kan, krachtens een **** overeenkomst of een internationaal verdrag, de **** **** verzoeken : ****_list">1° naast de uitoefening van het toezicht op de voorwaardelijk veroordeelde of voorwaardelijk in vrijheid gestelde persoon, tevens de eventuele herroeping van de beslissing van voorwaardelijke opschorting of voorwaardelijk uitstel van de **** straf of maatregel, of de herroeping van de voorwaardelijke invrijheidstelling op zich te nemen.De herroeping is alleen mogelijk indien de onder toezicht geplaatste persoon de **** schendt. **** voorkomend geval **** de **** **** tevens over tot de overname van de tenuitvoerlegging van de **** straf of maatregel; ****_list">2° tot overname van de tenuitvoerlegging van een **** straf of maatregel over te gaan, indien de veroordeelde de **** nationaliteit heeft of overeenkomstig artikel 3 als een Belgisch onderdaan kan worden beschouwd en zich aan de tenuitvoerlegging van de veroordeling in de **** van veroordeling tracht te onttrekken door te vluchten naar het **** grondgebied, voordat hij de veroordeling geheel heeft ondergaan. § 2. De rechterlijke beslissing die genomen is met toepassing van artikel 6, 4°, van de wet van 19 december 2003 betreffende het **** ****, brengt de overname van de tenuitvoerlegging mee van de **** straf of maatregel waarop die rechterlijke beslissing betrekking heeft. **** **** straf of maatregel wordt overeenkomstig de bepalingen van deze wet ten uitvoer gelegd. § 3. In de in de §§ 1 en 2 bedoelde gevallen en overeenkomstig de bepalingen van artikel 22, is de in het buitenland tegen een persoon die zich op het grondgebied van het Koninkrijk bevindt uitgesproken **** straf of maatregel, in België rechtstreeks en onmiddellijk uitvoerbaar. ». <****>****_article">Art. 11.In hoofdstuk **** van dezelfde wet wordt een artikel 19 ingevoegd, **** : «*****» <****>****_article">Art. 12.In hoofdstuk **** van dezelfde wet wordt een artikel 20 ingevoegd, **** : « <****>****_article">Artikel 20.§ 1. **** veroordeelde persoon verschijnt binnen vierentwintig uur na zijn aankomst in de **** voor de procureur des **** van de rechtbank van eerste aanleg van die plaats. **** procureur des **** **** over tot het verhoor van de veroordeelde persoon en maakt daarover proces-verbaal op, na inzage van de stukken die overgezonden zijn door de bevoegde overheden van de **** ****. **** instemming van de veroordeelde met de tenuitvoerlegging van de buitenlandse ****- **** straf of maatregel in **** is niet vereist. **** veroordeelde persoon wordt bijgestaan door een raadsman, hetzij wanneer hij erom verzoekt, hetzij wanneer de procureur des **** zulks nodig acht gelet op de mentale toestand of de leeftijd van de veroordeelde. § 2. **** voorkomend geval beveelt de procureur des **** de onmiddellijke opsluiting van de veroordeelde of zijn plaatsing in de psychiatrische afdeling van de ****, indien de in het buitenland uitgesproken **** maatregel gelijkaardig is aan die welke bedoeld wordt in hoofdstuk **** van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen de **** en de gewoontemisdadigers. » <****>****_article">Art. 13.In hoofdstuk **** van dezelfde wet wordt een artikel 21 ingevoegd, **** : «*****» <****>****_article">Art. 14.In hoofdstuk **** van dezelfde wet wordt een artikel 22 ingevoegd, **** : « <****>****_article">Artikel 22.§ 1. Indien de in het buitenland uitgesproken **** straf of maatregel naar aard of duur niet overeenstemt met die welke voor dezelfde feiten in de **** wet is bepaald, maakt de procureur des **** de zaak onverwijld aanhangig bij de rechtbank van eerste aanleg en vordert hij de aanpassing van de **** straf of maatregel aan die welke in de **** wet is vastgesteld voor een misdrijf van dezelfde aard. De aangepaste **** straf of maatregel dient naar aard zoveel mogelijk overeen te stemmen met de **** straf of maatregel die bij de in het buitenland uitgesproken veroordeling is opgelegd, en deze laatste mag geenszins worden verzwaard. § 2. De rechtbank doet uitspraak binnen een maand met inachtneming van de procedure in strafzaken. Tegen deze beslissing kunnen rechtsmiddelen worden aangewend. **** is ze onmiddellijk uitvoerbaar. » <****>****_article">Art. 15.In hoofdstuk **** van dezelfde wet wordt een artikel 23 ingevoegd, **** : «*****» <****>****_article">Art. 16.In hoofdstuk **** van dezelfde wet wordt een artikel 24 ingevoegd, **** : «*****» <****>****_article">Art. 17.In hoofdstuk **** van dezelfde wet wordt een artikel 25 ingevoegd, **** : « <****>****_article">Artikel 25.De bepalingen van hoofdstuk **** en **** zijn niet van toepassing op bij verstek gewezen strafrechtelijke veroordelingen, behalve in de in artikel 18, § 2, bedoelde gevallen, wanneer het **** om een bij verstek gewezen veroordeling die in kracht van gewijsde is gegaan. » <****>****_article">Art. 18.Dezelfde wet wordt aangevuld met een hoofdstuk ****, dat de artikelen 26 en 27 omvat, met als opschrift : «*****». <****>****_article">Art. 19.In hoofdstuk ****. van dezelfde wet wordt een artikel 26 ingevoegd, **** : « <****>****_article">Artikel 26.**** **** **** kan, met toepassing van een **** overeenkomst of een internationaal verdrag, een buitenlandse **** verzoeken : ****_list">1° naast de overname van het toezicht tevens tot de eventuele herroeping van de voorwaardelijke opschorting, het voorwaardelijk uitstel of de voorwaardelijke invrijheidstelling over te gaan en, in voorkomend geval, de in België opgelegde **** straf of maatregel ten uitvoer te leggen.Er wordt zo nodig tot herroeping overgegaan indien de onder toezicht geplaatste persoon de **** schendt; ****_list">2° een in België opgelegde **** straf of maatregel ten uitvoer te leggen, indien de veroordeelde persoon zich aan de tenuitvoerlegging of de verdere tenuitvoerlegging van de **** straf of maatregel tracht te onttrekken door te vluchten naar het grondgebied van een Staat die partij is bij de **** overeenkomst of het internationaal verdrag waarbij de overname en de overdracht van de tenuitvoerlegging wordt toegelaten.» <****>****_article">Art. 20.In hoofdstuk **** van dezelfde wet wordt een artikel 27 ingevoegd, **** : «*****» ****_chapitre">HOOFDSTUK ****. - **** van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen <****>****_article">Art. 21.In artikel 20 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, worden de volgende wijzigingen aangebracht : ****_list">1° in de eerste zin van het eerste lid, gewijzigd bij de wet van 15 juli 1996, worden de woorden «*****» ingevoegd tussen de woorden «*****» en de woorden «*****»;****_list">2° de eerste zin van het tweede lid wordt vervangen als volgt : « Onverminderd artikel 21, §§ 1 en 2, kan de in het Rijk gevestigde vreemdeling, wanneer hij de openbare orde of de veiligheid van het land ernstig heeft geschaad, door de Koning uitgezet worden na advies van de **** van advies voor vreemdelingen.» <****>****_article">Art. 22.Artikel 21 van dezelfde wet, wordt vervangen als volgt : « § 1. Mag nooit worden teruggewezen, noch uitgezet uit het Rijk : ****_list">1° de vreemdeling die geboren werd in het Rijk of aangekomen is voor hij de leeftijd van twaalf jaar bereikte en die er sindsdien voornamelijk en op regelmatige wijze verblijft;****_list">2° de erkende vluchteling. § 2. **** in geval van ernstige aanslag op de veiligheid van het land, mag niet worden teruggewezen, noch uitgezet uit het Rijk : ****_list">1° de vreemdeling die er op regelmatige wijze verblijft sedert minstens twintig jaar;****_list">2° de vreemdeling die niet is veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar of meer en die het ouderlijk gezag als ouder of voogd uitoefent of die voldoet aan de onderhoudsverplichting die opgelegd is door artikel 203 van het Burgerlijk Wetboek ten aanzien van minstens één kind dat op een regelmatige manier in **** verblijft. § 3. **** in geval van ernstige aanslag op de openbare orde of de veiligheid van het land, mag niet worden teruggewezen uit het Rijk : ****_list">1° de vreemdeling die er op regelmatige en ononderbroken wijze verblijft sedert minstens tien jaar;****_list">2° de vreemdeling die voldoet aan de wettelijke voorwaarden om de **** nationaliteit te verwerven door optie of door een **** of om deze nationaliteit te herkrijgen;****_list">3° de vreemdeling, niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot van een ****;****_list">4° de vreemde werknemer, getroffen door een blijvende arbeidsongeschiktheid in de zin van artikel 24 van de wet van 10 april 1971 of van artikel 35 van de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970, wanneer het arbeidsongeval verband houdt met of de beroepsziekte werd opgedaan bij de uitvoering van arbeidsprestaties van een vreemdeling die regelmatig in **** verblijft.» <****>****_article">Art. 23.Artikel 56 van dezelfde wet wordt opgeheven. ****_chapitre">HOOFDSTUK ****. - Inwerkingtreding <****>****_article">Art. 24.Deze wet treedt in werking de dag waarop ze in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.****><****>Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.****><****>Gegeven te ****, 26 mei 2005.****><****>**** **** **** : De **** van ****, **** ****. **** **** **** van Binnenlandse ****, ****. **** **** 's Lands zegel gezegeld : De **** van Justitie, Mevr. ****. **** _______ Nota's ****_list">(1) Gewone zitting 2004-2005. **** van volksvertegenwoordigers : Parlementaire stukken. ****, ****. 51-1555/1. - ****, ****. 51-1555/2-5. - ****, ****. 51-1555/6. - Tekst aangenomen door de commissie, ****. 51-1555/7. - ****, ****. 51-1555/8. - Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de ****, ****. 51-1555/9.****><****>Parlementaire Handelingen. - Bespreking en aanneming. **** van 24 maart 2005.****><****>Senaat : Parlementaire stukken. - Ontwerp overgezonden door de **** van volksvertegenwoordigers, ****. 3-1113/1. Ontwerp niet **** door de Senaat.
^