Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 29 september 2022
gepubliceerd op 14 oktober 2022

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van sommige bepalingen van Boek III van het tweede deel van het reglementair deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, betreffende de vrijstelling van het inburgeringstraject

bron
waalse overheidsdienst
numac
2022033768
pub.
14/10/2022
prom.
29/09/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 SEPTEMBER 2022. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van sommige bepalingen van Boek III van het tweede deel van het reglementair deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, betreffende de vrijstelling van het inburgeringstraject


De Waalse Regering, Gelet op het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, inzonderheid op artikel 152/7, § 3, tweede lid, laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 8 november 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/11/2018 pub. 05/12/2018 numac 2018206018 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de verzekeringsinstellingen en houdende wijziging van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid type decreet prom. 08/11/2018 pub. 07/12/2018 numac 2018206078 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van boek II van het tweede deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen of personen van buitenlandse herkomst sluiten;

Gelet op het advies van het inter-Franstalig overlegorgaan, gegeven op 23 augustus 2022;

Gelet op advies nr. 14/2013 van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, gegeven op 24 april 2013, en de adviezen van de Gegevensbeschermingsautoriteit nr. 037/2019 en nr. 012/2022, gegeven op 14 augustus 2019 en 3 februari 2022;

Gelet op het rapport van 19 juli 2022, opgesteld overeenkomstig artikel 4, 2°, van het decreet van 3 maart 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/03/2016 pub. 14/03/2016 numac 2016201315 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen, voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet sluiten houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet;

Gelet op het verzoek om adviesverlening binnen een termijn van 30 dagen, gericht aan de Raad van State op 20 juli 2022, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het gebrek aan adviesverlening binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op de inval van het Russische leger in Oekraïne op 24 februari 2022 en de veroordeling van deze inval door de Europese Unie;

Gelet op de rechtstreekse gevolgen van de oorlog voor de Europese Unie, aan haar buitengrenzen, als gevolg van de toenemende migratiedruk van de duizenden mensen die in de lidstaten bescherming zoeken;

Overwegende dat Oekraïne op grond van Verordening (EU) 2018/1806 tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld, vrijgesteld is van de visumplicht voor de binnenkomst van zijn leden in de Europese Unie;

Gelet op Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/382 van de Raad van 4 maart 2022 tot vaststelling van het bestaan van een massale toestroom van ontheemden uit Oekraïne in de zin van artikel 5 van Richtlijn 2001/55/EG, en tot invoering van tijdelijke bescherming naar aanleiding daarvan;

Gelet op de urgentie van deze massale toestroom van ontheemden uit Oekraïne;

Gelet op de tijdelijke bescherming die ontheemden uit Oekraïne genieten en de verplichtingen van België jegens de begunstigden van deze tijdelijke bescherming;

Overwegende dat het aan ontheemden uit Oekraïne verleende verblijf beperkt is tot de duur van de tijdelijke bescherming in de vorm van een verblijfsvergunning van het type "A" die één jaar geldig is en kan worden verlengd;

Overwegende dat het inburgeringstraject bovendien verplicht is voor buitenlandse personen die sinds minder dan drie jaar in België verblijven en die over een verblijfsvergunning van meer dan drie maanden beschikken, met uitzondering van de burgers van een lidstaat van de Europese Unie, van de Europese Economische Ruimte, van Zwitserland, en van hun gezinsleden.

Overwegende dat ontheemden uit Oekraïne die tijdelijke bescherming genieten, onder deze verplichting vallen;

Overwegende dat het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid evenwel in zijn artikel 152/7, § 3, tweede lid, bepaalt dat de Regering kan voorzien in bijkomende categorieën van vrijstellingen naast die welke reeds zijn bedoeld in artikel 152/7, § 3, eerste lid;

Overwegende dat het inburgeringstraject er in wezen op gericht is buitenlandse personen die zich duurzaam in België willen vestigen, zelfstandig en geïntegreerd te maken;

Overwegende dat ontheemden uit Oekraïne naar verwachting niet duurzaam in België zullen verblijven;

Overwegende dat het inburgeringstraject niet aan de behoeften van deze personen beantwoordt en dat het niet passend is hen aan deze verplichting te onderwerpen, aangezien het traject op vrijwillige basis kan worden gevolgd;

Overwegende dat de handhaving van deze verplichting voor deze mensen onzekerheid schept over de opvangcapaciteit van de diensten die belast zijn met het inburgeringstraject;

Overwegende dat het verplichte karakter van het inburgeringstraject voor ontheemden uit Oekraïne die tijdelijke bescherming genieten, vanwege al deze elementen moet worden opgeheven;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Actie;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Dit besluit regelt, overeenkomstig artikel 138 van de Grondwet, aangelegenheden bedoeld in artikel 128, § 1, ervan.

Art. 2.In het reglementair deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, tweede deel, Boek III, Titel II, wordt een artikel 238/3 ingevoegd, luidend als volgt: "

Art. 238/3.Van de in artikel 152/7, §§ 1 en 2, van het decreetgevend Wetboek bedoelde verplichtingen worden vrijgesteld: 1° de personen die de tijdelijke bescherming bedoeld in de artikelen 57/29 tot 57/36 van de wet van 15 december 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen genieten; 2° de gezinsleden van de onder 1° bedoelde personen, wier verblijf of verblijfsrecht beperkt is tot dat van deze personen.".

Art. 3.De Minister van Sociale Actie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking op 4 maart 2022.

Namen, 29 september 2022.

Voor de Regering: De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Werk, Vorming, Gezondheid, Sociale Actie en Sociale Economie, Gelijke Kansen en Vrouwenrechten, Ch. MORREALE

^