Etaamb.openjustice.be
Decreet van 08 november 2018
gepubliceerd op 05 december 2018

Decreet betreffende de verzekeringsinstellingen en houdende wijziging van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid

bron
waalse overheidsdienst
numac
2018206018
pub.
05/12/2018
prom.
08/11/2018
ELI
eli/decreet/2018/11/08/2018206018/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

8 NOVEMBER 2018. - Decreet betreffende de verzekeringsinstellingen en houdende wijziging van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid (1)


Het Waals Parlement heeft aangenomen en Wij, Waalse Regering, bekrachtigen hetgeen volgt: HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Dit decreet regelt overeenkomstig artikel 138 van de Grondwet aangelegenheden bedoeld in de artikel 128, § 1 van de Grondwet.

Art. 2.In de artikelen 1, 5°, en 28/2 van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid wordt het woord "verzekeringsinstellingen" vervangen door de woorden "Waalse verzekeringsinstellingen".

Art. 3.In artikel 31 van hetzelfde Wetboek wordt het eerste lid aangevuld met de woorden ", met uitzondering van de aangelegenheden bedoeld in Boek IIIter van dit Wetboek.".

In artikel 32 van hetzelfde Wetboek wordt het tweede lid aangevuld met de woorden: ", met uitzondering van de aangelegenheden bedoeld in Boek IIIter van dit Wetboek.". HOOFDSTUK II. - Invoeging van een Boek IIIter in Deel 1 van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid

Art. 4.Er wordt in hetzelfde Wetboek, na artikel 43/1, een Boek IIIter ingevoegd, met als opschrift " Opdrachten van de Waalse verzekeringsinstellingen".

Art. 5.In Boek IIIter, ingevoegd bij artikel 4, wordt een artikel 43/2 ingevoegd, luidend als volgt: "

Art. 43/2.In de zin van dit Boek en van zijn uitvoeringsbesluiten wordt verstaan onder: 1° wet van 6 augustus 1990: de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen;2° wet van 14 juli 1994: de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994;3° wet van 8 december 1992 : de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens;4° bepalingen inzake Europees vrij verkeer: Richtlijn 2011/24/EU van het Europees Parlement en van de Raad van 9 maart 2011 betreffende de toepassing van de rechten van patiënten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg, Verordening (EG) Nr.883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels en Verordening (EG) n r. 987/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels; 5° verzekeringsinstelling: een landsbond van ziekenfondsen, zoals bepaald in artikel 6 van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering en de Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail;6° Waalse verzekeringsinstellingen: de maatschappijen van onderlinge bijstand, zoals bepaald in artikel 43bis van de wet van 6 augustus 1990, met uitzondering van § 5 ervan, die door de Regering erkend worden om tussenbeide te komen in de Waalse verzekering sociale bescherming, de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering en de Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail, zoals gemachtigd om overeenkomstig artikel 43/3 opdrachten voor het Gewest uit te oefenen;7° Waalse verzekering sociale bescherming: de dekking in de kosten van de prestaties en tussenkomsten bedoeld in artikel 43/7 voor de aangelegenheden inzake gezondheid en personenzorg zoals, met name, bedoeld in artikel 3, 6° en 7°, van het bijzonder decreet van het Waalse Gewest van 11 april 2014 betreffende de bevoegdheden van de Franse Gemeenschap waarvan de uitoefening aan het Waalse Gewest en aan de Franse Gemeenschapscommissie overgedragen wordt;8° Waalse verzekerden: de personen bedoeld in artikel 32 van de wet van 14 juli 1994 en woonachtig, in voorkomend geval via een referentieadres in de zin van artikel 20, § 3, van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister, op het grondgebied van het Franse taalgebied, en dit, onverminderd de toepasselijke bepalingen inzake Europees vrij verkeer en de bilaterale overeenkomsten inzake sociale zekerheid;9° Waalse rechthebbende: elke persoon die in aanmerking komt voor de tussenkomsten en zorgprestaties verstrekt in het kader van de Waalse verzekering sociale bescherming, en dit, onverminderd de bepalingen inzake Europees vrij verkeer en de bilaterale overeenkomsten inzake sociale zekerheid die van toepassing zijn;10° overeenkomst: een akkoord waarin de financiële en administratieve verhoudingen tussen de zorg-en hulpverleners en de Waalse rechthebbenden van de Waalse verzekering sociale bescherming alsook de verhoudingen tussen die inrichtingen, diensten, instellingen of dienstverleners, het Agentschap en de Waalse verzekeringsinstellingen worden bepaald;11° revalidatieovereenkomst: een akkoord gesloten met een inrichting voor functionele revalidatie of met een gecoördineerd multidisciplinair verzorgingscentrum;12° zorgattest: het, in voorkomend geval gedematerialiseerd, reglementair document dat de verrichte prestaties en de bedragen die door de Waalse rechthebbend betaald worden aan de zorg- en hulpverlener, bevat;13° remgeld: het bedrag van de kosten van de in artikel 43/7 bedoelde prestaties en tussenkomsten die ten laste blijven van de Waalse rechthebbende na de tussenkomst van de Waalse verzekering sociale bescherming;14° derdebetalersregeling: de betalingswijze waarmee de zorg- en hulpverlener de betaling van de in het kader van de Waalse verzekering sociale bescherming verschuldigde tussenkomst rechtstreeks ontvangt van de Waalse verzekeringsinstelling waarbij de Waalse rechthebbende, die in aanmerking is gekomen voor de verzorging, aangesloten of ingeschreven is;15° beheerskosten: de personeel- en werkingskosten bestemd voor de uitbetaling van de in de artikelen 43/7 en 43/8 bedoelde prestaties en tussenkomsten en alle kosten gebonden aan de uitvoering van de opdrachten toevertrouwd aan de Waalse verzekeringsinstellingen;16° zorg- en hulpverlener: inrichtingen, instellingen en dienstverleners die prestaties en tussenkomsten verstrekken in het kader van de Waalse verzekering sociale bescherming. Bij gebrek aan specifieke begripsomschrijving voorzien in dit Boek of in de uitvoeringsbesluiten ervan wordt verwezen naar de begripsomschrijvingen zoals in aanmerking genomen door de federale regelgeving.

Onverminderd de bepalingen van dit Boek en van de uitvoeringsbesluiten ervan dienen, in de zin van dit Boek en van de uitvoeringsbesluiten ervan, in de aangelegenheden bedoeld in artikel 5, § 1, I en II van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, zoals beperkt bij artikel 3, 6° en 7°, van het bijzonder decreet van 11 april 2014 betreffende de bevoegdheden van de Franse Gemeenschap, de wettelijke en reglementaire bepalingen respectievelijk te worden gelezen als volgt: 1° de Waalse verzekering sociale bescherming voor de gezondheidszorgverzekering;2° het Waals Gewest voor de Staat;3° de Waalse Regering voor de Koning en voor de federale Minister tot wiens bevoegdheid de volksgezondheid behoort;4° het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles" (Waals agentschap voor gezondheid, sociale bescherming, handicap en gezinnen) voor het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering;5° het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles" voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu;6° het branchecomité bedoeld in artikel 10, eerste lid, 17, eerste lid, of 20, eerste lid, van dit Wetboek, zoals bepaald bij besluit van de Regering, voor het Comité van de gezondheidszorgverzekering van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering;7° de Commissie bedoeld in de artikelen 10, eerste lid, 1°, 2°, 3°, 4°, 23 en 24, van dit Wetboek, zoals vastgesteld bij besluit van de Waalse Regering, voor de Overeenkomstencommissie;8° de Algemene Raad van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles" voor de Algemene Raad van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering;9° het Comité voor budgettair en financieel toezicht van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles" voor de Commissie van begrotingscontrole van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering;10° de bevoegde Dienst of het bevoegde orgaan aangewezen door de Regering binnen het "Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles" voor de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle, de Dienst voor administratieve controle, de Dienst voor geneeskundige verzorging, het Algemeen Beheerscomité, het Nationaal college van adviserend geneesheren en de lokale colleges ingesteld binnen het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering; 11° de technische Commissie bedoeld in artikel 23, § 4, van dit Wetboek voor de Technische raad voor rolstoelen.".

Art. 6.In Boek IIIter, ingevoegd bij artikel 4, wordt een artikel 43/3 ingevoegd, luidend als volgt: "

Art. 43/3.§ 1. Overeenkomstig de zesde Staatshervorming worden de volgende instellingen als Waalse verzekeringsinstellingen aangewezen: 1° de Waalse gewestelijke maatschappijen van onderlinge bijstand, mits erkenning met inachtneming van de in § 2 bedoelde voorwaarden;2° de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, mits de instemming bedoeld in § 3;3° de Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail, mits de instemming bedoeld in § 3. § 2. De Waalse gewestelijke maatschappijen van onderlinge bijstand vervullen de volgende cumulatieve voorwaarden: 1° de vorm hebben van een maatschappij van onderlinge bijstand, zoals bedoeld in artikel 43bis van de wet van 6 augustus 1990, met uitzondering van § 5 ervan;2° over het personeel beschikken dat aangesteld is om de opdrachten bedoeld in de artikelen 43/7 en 43/8 te vervullen;3° in haar statuten vermelden dat de maatschappij van onderlinge bijstand opgericht is om de opdrachten bedoeld in de artikelen 43/7 en 43/8 te vervullen, met uitzondering van elke gelijksoortige activiteit voor een andere gemeenschap;4° een afzonderlijke boekhouding betreffende de uitoefening van de in de artikelen 43/7 en 43/8 bedoelde opdrachten invoeren;5° onverminderd de door de Regering voorziene bepalingen, voldoen aan de boekhoudkundige en financiële eisen bedoeld in de artikelen 29 tot en met 37 van de wet van 6 augustus 1990;6° toezicht houden op de conformiteit van de prestaties en tussenkomsten bedoeld in de artikelen 43/7 en 43/8, met name via de door de Regering aangewezen artsen;7° verslag uitbrengen over de evolutie van de uitgaven betreffende de opdrachten bedoeld in de artikelen 43/7 en 43/8;8° de veiligheid van de gegevens waarborgen. De Regering kan de voorwaarden waarvan sprake in het eerste lid nader bepalen en uitbreiden. Ze kan de voorwaarden bepalen waarin van punt 3° kan worden afgeweken. De Regering erkent de Waalse gewestelijke maatschappijen van onderlinge bijstand als Waalse verzekeringsinstellingen voor een onbepaalde duur. De Regering kan hun erkenning beëindigen volgens de door haar bepaalde modaliteiten en voorwaarden.

De Regering bepaalt de procedure die gevolgd moet worden met het oog op de erkenning en de beëindiging van de erkenning van de Waalse gewestelijke maatschappijen van onderlinge bijstand. § 3. De Regering sluit een overeenkomst met de federale overheid, waarbij de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering en de Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail opdrachten voor het Gewest kunnen uitoefenen. Die overeenkomst leeft minstens de volgende eisen na: a) de eisen bepaald in artikel 43/3, § 2, met uitzondering van de punten 1°, 3° en 5°, en van de uitvoeringsbesluiten ervan; b) de eisen betreffende de bestemming van het overschot van de beheerskosten en van de overmaking van het document tot vaststelling van de werkingskosten aan het Agentschap.".

Art. 7.In Boek IIIter, ingevoegd bij artikel 4, wordt een artikel 43/4 ingevoegd, luidend als volgt: "

Art. 43/4.Onverminderd de controle uitgeoefend door de in artikel 43/5 bedoelde Controledienst voor de ziekenfondsen oefent het Agentschap controle uit op de Waalse verzekeringsinstellingen wat betreft het geheel van hun verplichtingen bedoeld in dit Boek en de uitvoeringsbesluiten ervan, met inbegrip van de erkenningsvoorwaarden zoals bedoeld in artikel 43/3, § 2, en in de uitvoeringsbesluiten ervan.

De Regering bepaalt de modaliteiten van de in het eerste lid bedoelde controle die door het Agentschap wordt uitgeoefend.

Art. 8.In Boek IIIter, ingevoegd bij artikel 4, wordt een artikel 43/5 ingevoegd, luidend als volgt: "

Art. 43/5.§ 1. De Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen bedoeld in artikel 49, § 1, eerste lid, van de wet van 6 augustus 1990, oefent controle uit op de Waalse gewestelijke maatschappijen van onderlinge bijstand overeenkomstig de wet van 6 augustus 1990 en de uitvoeringsbesluiten ervan. § 2. De Regering sluit een overeenkomst met de federale overheid om te zorgen voor de controle op de Waalse gewestelijke maatschappijen van onderlinge bijstand door de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. Deze overeenkomst regelt met name de modaliteiten van de controle van bovenvermelde Dienst op de Waalse verzekeringsinstellingen en de financiering van die controle.".

Art. 9.In Boek IIIter, ingevoegd bij artikel 4, wordt een artikel 43/6 ingevoegd, luidend als volgt: "

Art. 43/6.In het kader van de Waalse verzekering Waalse bescherming zijn de Waalse verzekerden van rechtswege: - aangesloten bij de Waalse gewestelijke maatschappij van onderlinge bijstand die lid is van dezelfde landsbond van ziekenfondsen dan de landsbond die, wat hen betreft, tussenbeide komt in het kader van de verplichte verzekering zoals bedoelde in de wet van 14 juli 1994, waarop ze zijn aangesloten; - ingeschreven bij de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering wanneer ze erbij ingeschreven zijn om in aanmerking te komen voor de prestaties beoogd bij de in de wet van 14 juli 1994 bedoelde verplichte verzekering; - ingeschreven bij de Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail wanneer ze erbij ingeschreven zijn om in aanmerking te komen voor de prestaties beoogd bij de in de wet van 14 juli 1994 bedoelde verplichte verzekering.

Na overleg met de Waalse verzekeringsinstellingen kan de Regering voorzien in de specifieke gevallen waarvoor de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering geheel of gedeeltelijk de plaats inneemt van sommige Waalse verzekeringsinstellingen voor alle of sommige prestaties en tussenkomsten.".

Art. 10.In Boek IIIter, ingevoegd bij artikel 4, wordt een artikel 43/7 ingevoegd, luidend als volgt: "

Art. 43/7.In het kader van de paritaire opdrachten, zoals bedoeld in artikel 28/2, § 2, tweede lid, komen de Waalse verzekeringsinstellingen tussenbeide in de kosten van de volgende prestaties en tussenkomsten: 1° de mobiliteitstegemoetkomingen zoals bedoeld in artikel 28, § 8, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;2° de verblijfkosten bedoeld in artikel 3 van het decreet van 9 maart 2017 betreffende de verblijfkosten en de financiering van sommige apparaten van de zware medisch-technische diensten in ziekenhuizen;3° de verzorging vereist door de "long term care-revalidatie", die bedoeld is in de in artikel 43/11, eerste lid, 11°, vermelde revalidatie-overeenkomsten gesloten met een revalidatie-inrichting;4° de prestaties verstrekt door rust- en verzorgingstehuizen, dagverzorgingscentra, rusthuizen voor bejaarden of diensten voor kortstondig verblijf, erkend krachtens Boek V;5° de prestaties verricht door geïntegreerde diensten voor thuisverzorging alsook de financiering voorzien in artikel 36terdecies van de wet van 14 juli 1994, zoals bepaald bij het koninklijk besluit van 15 december 2009 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een financiering toekent aan de geïntegreerde diensten voor thuisverzorging;6° het verblijf in initiatief inzake beschermd wonen en de huisvesting in psychiatrische verzorgingstehuizen erkend krachtens Boek VI;7° het overleg rond de psychiatrische patiënt aan huis, zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 27 maart 2012 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité met toepassing van artikel 56, § 2, eerste lid, 3°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, overeenkomsten kan sluiten voor de financiering van de deelneming aan een overleg rond de psychiatrische patiënt, de organisatie en de coördinatie van dit overleg en de functie van de referentiepersoon;8° de palliatieve zorgen verstrekt door een multidisciplinaire begeleidingsploeg, zoals bedoeld bij de in artikel 43/2, eerste lid, 11°, bedoelde revalidatie-overeenkomsten gesloten met een gecoördineerd multidisciplinair verzorgingscentrum; 9° de tussenkomst in de hulp bij tabaksontwenning bedoeld in het koninklijk besluit van 31 augustus 2009 inzake de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen voor de hulp bij tabaksontwenning.".

Art. 11.In Boek IIIter, ingevoegd bij artikel 4 van dit decreet, wordt een artikel 43/8 ingevoegd, luidend als volgt: "

Art. 43/8.De door de Waalse gewestelijke maatschappijen van onderlinge bijstand georganiseerde aanvullende opdrachten op artikel 43/7 die in een geest van vooruitziendheid, wederzijdse bijstand en solidariteit als doel hebben het fysiek, psychologisch en sociaal welzijn van de Waalse verzekerden te bevorderen, kunnen door de Regering erkend worden.".

Art. 12.In Boek IIIter, ingevoegd bij artikel 4, wordt een artikel 43/9 ingevoegd, luidend als volgt: "

Art. 43/9.De Waalse verzekering sociale bescherming komt niet tussenbeide in de prestaties verricht: 1° voor esthetische doeleinden, behalve onder de door de Regering bepaalde voorwaarden; 2° in het kader van het wetenschappelijk onderzoek, met uitzondering van de prestaties die voldoen aan de klinische aanbevelingen die in het algemeen toegelaten worden, of aan de wetenschappelijke consensus.".

Art. 13.In Boek IIIter, ingevoegd bij artikel 4, wordt een artikel 43/10 ingevoegd, luidend als volgt: "

Art. 43/10.In de gevallen en volgens de door de Regering bepaalde voorwaarden kunnen de Waalse verzekeringsinstellingen bijdragen innen ten laste van de Waalse verzekerden die de bijdragen moeten betalen ten einde de in de artikelen 43/7 en 43/8 bedoelde opdrachten uit te oefenen.".

Art. 14.In Boek IIIter, ingevoegd bij artikel 4, wordt een artikel 43/11 ingevoegd, luidend als volgt: "

Art. 43/11.§ 1. De Regering bepaalt de modaliteiten van de financiering van de in artikel 43/7 bedoelde prestaties en tussenkomsten, met inbegrip van de vaststelling van hun nomenclatuur. § 2. Het Agentschap betaalt de Waalse verzekeringsinstellingen de financiële middelen uit die bestemd zijn voor de uitoefening van de in artikel 28/2, § 2, tweede lid, bedoelde paritaire opdrachten, die bestaan in de financiering: 1° van de in artikel 43/7 bedoelde prestaties en tussenkomsten;2° van hun beheerskosten. § 3. Om de in artikel 43/7 bedoelde opdrachten te vervullen, stort het Agentschap op de eerste werkdag van elk kwartaal een voorschot aan de Waalse verzekeringsinstellingen, dat gelijk is aan één vierde van de jaarlijkse uitgaven vermeld in de begroting vastgesteld door het Agentschap om de in hetzelfde artikel bedoelde prestaties en tussenkomsten te dekken.

De Regering bepaalt de berekening van de voorschotten, de verdeling ervan tussen de Waalse verzekeringsinstellingen alsook de vaststelling van de voorlopige en eindrekeningen die eventueel recht geven op de regularisatie.

Indien een Waalse verzekeringsinstelling niet over voldoende liquiditeit beschikt om haar opdrachten zoals bedoeld in artikel 43/7 uit te voeren, kan ze een aanvullend voorschot op het in het eerste lid bedoelde voorschot aan het Agentschap vragen. Binnen een termijn van vijf werkdagen kan het Agentschap dit voorschot toekennen mits de instemming van de Minister van Begroting en van de in artikel 6 bedoelde financiële en budgettaire Monitoringsraad. § 4. Het Agentschap stort de beheerskosten aan de Waalse verzekeringsinstellingen.

De Regering bepaalt de modaliteiten van berekening van deze beheerskosten, hun verdeling en de uitbetalingsmodaliteiten rekening houdende, in voorkomend geval, met het in artikel 43/13, 1°, bedoelde responsabiliseringssysteem. § 5. De in § 1 bedoelde nomenclatuur heeft betrekking op het geheel van de prestaties van de Waalse verzekering sociale bescherming.

Deze nomenclatuur somt de in artikel 43/7 bedoelde prestaties en tussenkomsten op, stelt er de waarde van en bepaalt, met name, de toepassingsregels ervan alsook de zorg- en hulpverleners die gemachtigd zijn om ze te factureren. In voorkomend geval kunnen verschillende tarieven toegepast worden voor eenzelfde prestatie of tussenkomst naargelang de zorg- en hulpverlener al dan niet voldoet aan bijkomende voorwaarden zoals voorzien in de nomenclatuur of in de berekening van vaststelling van de prijs.

De tarieven van de nomenclatuur vormen voor alle zorg- en hulpverleners de maximale bedragen die geëist kunnen worden voor de dekking van de verstrekte prestaties en tussenkomsten.

De Regering kan voorzien in regels betreffende de facturering van supplementen en hetgeen ze dekken, met dien verstande dat de supplementen betrekking hebben op andere dan de in artikel 43/7 bedoelde prestaties en tussenkomsten.

De Regering kan die nomenclatuur wijzigen: 1° op basis van het voorstel geopperd op eigen initiatief, wat hen betreft, door de technische Commissie bedoeld in artikel 23, § 4, of de Commissies bedoeld in de artikelen 2, 13, 14, 15, 23 en 24, van dit Wetboek, onderworpen, in voorkomend geval, aan het bevoegde branchecomité bedoeld in de artikelen 11, 18 en 21; 2° op basis van een voorstel van de Minister bevoegd voor Gezondheid, onderworpen aan de Commissie en/of aan het bevoegde branchecomité.".

Art. 15.In Boek IIIter, ingevoegd bij artikel 4, wordt een artikel 43/12 ingevoegd, luidend als volgt: "

Art. 43/12.Er wordt binnen het Agentschap een "Fonds de financement des organismes assureurs wallons" (Fonds voor de financiering van de Waalse verzekeringsinstellingen) opgericht dat een begrotingsfonds vormt overeenkomstig artikel 4 van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de rapportage van de Waalse overheidsbestuurseenheden.

Onverminderd artikel 43/13, 2°, worden de ontvangsten voortvloeiend uit de terugbetaling van overschotten van stortingen aan de Waalse verzekeringsinstellingen voor het in het eerste lid bedoelde Fonds bestemd.

Op de kredieten betreffende het in het eerste lid bedoelde Fonds worden enkel de uitgaven betreffende de opdrachten bedoeld in artikel 43/7 geboekt.".

Art. 16.In Boek IIIter, ingevoegd bij artikel 4, wordt een artikel 43/13 ingevoegd, luidend als volgt: "

Art. 43/13.De Regering: 1° bepaalt de modaliteiten van het responsabiliseringssysteem van de Waalse verzekeringsinstellingen wat betreft de in artikel 43/11, § 2, bedoelde kosten;2° stelt de voorwaarden en modaliteiten vast volgens welke de Waalse verzekeringsinstellingen één of meer reserves volgens de bedoelde aangelegenheden vormen;3° bepaalt de modaliteiten betreffende de indiening van een remgeld;4° bepaalt en wijzigt de derdebetalersregeling; 5° kan contracten sluiten met administraties en openbare instellingen die in de Waalse verzekering sociale bescherming tussenkomen.".

Art. 17.In Boek IIIter, ingevoegd bij artikel 4, wordt een artikel 43/14 ingevoegd, luidend als volgt: "

Art. 43/14.De Regering activeert, in voorkomend geval, geheel en gedeeltelijk en mits de vereiste aanpassingen, het systeem van het te factureren maximaal bedrag bedoeld in Hoofdstuk IIIbis van Titel III van de wet van 14 juli 1994. Ze bepaalt er de modaliteiten van.".

Art. 18.In Boek IIIter,ingevoegd bij artikel 4,wordt een artikel 43/15 ingevoegd, luidend als volgt: "

Art. 43/15.§ 1. De zorg- en hulpverleners wier prestaties en tussenkomsten bedoeld in artikel 43/7 aanleiding geven tot een tegemoetkoming van de Waalse verzekering sociale bescherming bezorgen de Waalse rechthebbende of, in het kader van de derdebetalersregeling, de Waalse verzekeringsinstellingen een hulpùen zorgattest.

De Waalse verzekeringsinstellingen kennen geen terugbetaling toe indien het hulp- en zorgattest hen niet wordt overgemaakt. Ze stellen een papieren afschrift of een gedematerialiseerd afschrift van deze attesten ter beschikking van het Agentschap. § 2. Binnen de perken bepaald in de overeenkomsten zoals bedoeld in artikel 43/2, eerste lid, 11° en 12°, kunnen de zorg- en hulpverleners voorschotten innen voor de te verrichten of te verstrekken prestaties.

In alle gevallen geven de overeenkomstig het eerste lid geïnde voorschotten aanleiding tot de aflevering van een ontvangstbewijs aan de Waalse rechthebbende. § 3. De zorg- en hulpverleners alsook de personen die prestaties verrichten die - minstens voor één onder hen - aanleiding geven tot de tegemoetkoming van de Waalse verzekering sociale bescherming, zijn gehouden een bewijsstuk van de prestaties over te maken aan de rechthebbende wanneer : 1° andere bedragen dan die gebonden aan de tegemoetkoming van de Waalse verzekering sociale bescherming aangerekend worden;2° het zorgattest op gedematerialiseerde wijze overgemaakt wordt aan de Waalse verzekeringsinstelling van de Waalse rechthebbende. § 4. De Waalse verzekeringsinstellingen richten jaarlijks een overzicht van de in artikel 43/7 bedoelde prestaties en tussenkomsten aan de Waalse rechthebbenden; dit overzicht heeft minstens betrekking op de in het kader van de derdebetalingsregeling toegekende prestaties en tussenkomsten. § 5. De Regering bepaalt de modaliteiten van toepassing van dit artikel.".

Art. 19.In Boek IIIter, ingevoegd bij artikel 4, wordt een artikel 43/16 ingevoegd, luidend als volgt: "

Art. 43/16.§ 1. De voorwaarden voor de facturering van de in artikel 43/7 bedoelde prestaties en tussenkomsten worden ondergeschikt gemaakt aan het sluiten van een overeenkomst, zoals bedoeld in artikel 43/2, eerste lid, 11° en 12°, die door de Regering goedgekeurd wordt.

Het eerste lid betreft de door de Regering opgesomde prestaties en tussenkomsten niet. § 2. Voor elke prestatie en tussenkomst bedoeld in artikel 43/7 bepaalt de Regering, in voorkomend geval, de bevoegde Commissie die bedoeld is: 1° in artikel 10 van dit Wetboek voor de branche "Welzijn en Gezondheid";2° in de artikelen 23 en 24 van dit Wetboek voor de gemeentelijke overeenkomsten met meerdere branches. § 3. De Regering bepaalt de periodiciteit van de facturering.".

Art. 20.In Boek IIIter, ingevoegd bij artikel 4, wordt een artikel 43/17 ingevoegd, luidend als volgt: "

Art. 43/17.§ 1. De verwerking van persoonsgegevens in het kader van de Waalse verzekering sociale bescherming stemt op elk ogenblik overeen met de reglementering inzake privé-leven en bescherming van gegevens, met inbegrip van: 1° Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens;2° de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. § 2. De Waalse verzekeringsinstellingen verzamelen en verwerken de persoonsgegevens en wisselen ze onder elkaar uit met het oog op de bescherming van het privéleven van de Waalse rechthebbenden, en dit, overeenkomstig: 1° artikel 5, eerste lid, van de wet van 8 december 1992;2° artikel 7, § 2, c) van de wet van 8 december 1992 indien het om gegevens betreffende de gezondheid betreft. De Waalse verzekeringsinstellingen beperken de verzameling en de verwerking van deze gegevens tot wat nodig is in het kader van de Waalse verzekering sociale bescherming. § 3. Overeenkomstig artikel 36bis van de wet van 8 december 1992 vragen het Agentschap en de Waalse verzekeringsinstellingen de nodige vergunningen voor de toegang tot de persoonlijke gegevens en de verwerking ervan uit bronnen van externe gegevens. § 4. De Regering bepaalt de maximale bewaringsduur van de in § 1 bedoelde gegevens. § 5. De gegevens betreffende de Waalse verzekering sociale bescherming worden op gedematerialiseerde wijze op de datum en volgens de modaliteiten bepaald door de Regering uitgewisseld.

De wederzijdse en onvoorwaardelijke verplichting tot uitwisseling van de integraliteit van de beschikbare gegevens via het plateform eHealth wordt geregeld bij een samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid en de bevoegde deelgemeenschappen. § 6. De in artikel 43/3, § 1, 1°, bedoelde Waalse gewestelijke maatschappijen van onderlinge bijstand sluiten zich aan bij het Kruispuntbank van de sociale zekerheid als instellingen van sociale zekerheid in de zin van artikel 2, eerste ld, 2°, b), van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid. § 7. De mededelingen van gegevens tussen de Waalse verzekeringsinstellingen en de zorg- en hulpverleners worden van een omkadering voorzien door een geschikte dienstenintegrator en de technische en administratieve bescherming van deze gegevensstromen wordt gecontroleerd door een onafhankelijk toezichtcomité.

De Regering wijst de geschikte dienstenintegrator en het toezichtcomité.".

Art. 21.In Boek IIIter, ingevoegd bij artikel 4, wordt een artikel 43/18 ingevoegd, luidend als volgt: "

Art. 43/18.De artikelen 7, 8 en 163bis van de wet van 14 juli 1994 zijn van toepassing op het Agentschap alsook op de Waalse verzekeringsinstellingen.".

Art. 22.In Boek IIIter, ingevoegd bij artikel 4, wordt een artikel 43/19 ingevoegd, luidend als volgt: "

Art. 43/19.In alle gevallen waarin dit Boek alsook de uitvoeringsbesluiten ervan en verordeningen voorzien dat papieren documenten worden gezonden of betalingen worden verricht aan het hoofdverblijf, wordt gebruik gemaakt van de informatie betreffende het hoofdverblijf bedoeld in artikel 3, eerste lid, 5°, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen.

Van de verplichting bedoeld in het eerste lid kan nochtans afgeweken worden op schriftelijk verzoek van de betrokkene.".

Art. 23.In Boek IIIter, ingevoegd bij artikel 4, wordt een artikel 43/20 ingevoegd, luidend als volgt: "

Art. 43/20.§ 1. Degene die ten gevolge van een vergissing of fraude ten onrechte uitkeringen van de Waalse sociale zekerheid heeft ontvangen, is verplicht de waarde ervan terug te betalen aan de Waalse verzekeringsinstelling die ze heeft betaald.

De in het eerste lid bedoelde toepassingsmodaliteiten worden door de Regering bepaald. § 2. Alle terugvorderingen van betaling verricht overeenkomstig § 1 komen in aanmerking voor het voorrecht bedoeld in artikel 19, eerste lid, van de hypotheekwet van 16 december 1851".

Art. 24.In Boek IIIter, ingevoegd bij artikel 4, wordt een artikel 43/21 ingevoegd, luidend als volgt: "

Art. 43/21.§ 1. Wanneer de Raad van de Controledienst voor de ziekenfondsen of de Algemene Raad van het Agentschap vaststelt dat een Waalse maatschappij van onderlinge bijstand haar verplichtingen uit hoofde van respectievelijk de wet van 6 augustus 1990 of boek IIIter van het decreetgevend Wetboek niet nakomt, kan hij, bij met redenen omklede beslissing, naar gelang van de aard en de ernst van de overtreding, beslissen om één of meerdere van de volgende maatregelen te nemen: 1° het beëindigen van de vastgestelde laakbare gedragingen en de regularisatie van de toestand binnen een door haar vastgestelde termijn eisen;2° een administratieve boete bedoeld respectievelijk in § 2 of 3 uitspreken;3° overeenkomstig de modaliteiten bedoeld in artikel 61 van de wet van 6 augustus 1990 een bijzonder commissaris benoemen, wiens bezoldiging vastgesteld wordt door de Controledienst voor de ziekenfondsen of het Agentschap en ten laste is van de Waalse maatschappij van onderlinge bijstand. De Algemene Raad van het Agentschap kan beslissen om dezelfde maatregelen ten opzichte van de andere Waalse verzekeringsinstellingen te nemen wanneer ze de verplichtingen die ze hebben overeenkomstig en in uitvoering van Boek IIIter van het decreetgevend Wetboek en het met de Regering gesloten contract niet naleven. § 2. De Raad van de Controledienst voor de ziekenfondsen spreekt de administratieve sancties bedoeld in de artikelen 60, eerste lid, 1°, 60bis, leden 5, 3°, 4°, 6° et 7°, en 6, 3° en 60ter, tweede lid, van de wet van 6 augustus 1990 uit ten opzichte van de Waalse maatschappijen van onderlinge bijstand. § 3. De Algemene Raad van het Agentschap spreekt ten opzichte van de Waalse verzekeringsinstellingen de volgende administratieve sancties uit: 1° de administratieve sanctie bedoeld in artikel 60ter, 2, tweede lid, van de wet van 6 augustus 1990;2° een boete van 625 tot 1250 euro wanneer de Waalse verzekeringsinstelling de in artikel 43/4 van dit Wetboek bedoelde controle belemmert;3° een boete van 125 tot 250 euro wanneer de gegevens met de authentieke bron niet overeenstemmen of de informatie niet bevatten die nodig is voor de volledige identificatie van de prestaties en van de zorg- en hulpverleners die ze hebben verricht, en, dit telkens als het Agentschap daarom verzoekt;4° een boete van 625 tot 1250 euro wanneer de Waalse verzekeringsinstelling de boekhouddocumenten bedoeld in de artikelen 10/5, § 2, 10/9 van het reglementair deel van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid niet binnen de voorgeschreven termijnen overmaakt;5° een boete van 625 tot 1250 euro wanneer de Waalse verzekeringsinstelling ondanks een schriftelijke waarschuwing de vastgestelde tekortkomingen betreffende het beheer van de dossiers binnen een termijn van twaalf maanden niet oplost;6° een boete van 31,75 tot 62,50 euro of van 62,50 tot 125 euro wanneer de Waalse verzekeringsinstelling de verjaring niet geschorst heeft voor de terugvordering van de onverschuldigde betalingen van respectievelijk 151 euro of meer dan 1250 euro;7° een boete van 15 tot 250 euro per geval van niet-inschrijving wanneer de Waalse verzekeringsinstelling binnen een termijn van twee maanden niet bewezen heeft dat het bedrag van het onverschuldigde bedrag of van de boete niet ten laste is gelegd van de bestuurkosten;8° een boete van 62,50 tot 125 euro per bedrag wanneer de Waalse verzekeringsinstelling bedragen op de lijst van de daadwerkelijk teruggevorderde bedragen opgenomen heeft, die daar niet op moeten staan;9° een boete van 125 euro per Waalse rechthebbende of per zorgverlener wanneer de Waalse verzekeringsinstelling door schuld, vergissing of nalatigheid aan een Waalse verzekerde zorg- en hulpverlener onverschuldigde of te hoge uitkeringen heeft betaald of voldoende bijdragen heeft ontvangen;10° een boete van 62,50 tot 125 euro per verzekerde of geval van onjuiste toekenning of handhaving wanneer de Waalse verzekeringsinstelling binnen een termijn van zes maanden niet bewezen heeft dat het lidmaatschap of de inschrijving van een verzekerde in een onjuiste hoedanigheid geregulariseerd is; 11° een boete van 62.50 tot 125 euro per verzekerde of zorgverlener wanneer de Waalse verzekeringsinstelling door schuld, vergissing of nalatigheid heeft nagelaten een uitkering van de Waalse verzekering sociale bescherming te betalen of een kleiner bedrag dan het onverschuldigd bedrag heeft betaald; 12° een boete van 625 tot 1250 euro wanneer de Waalse verzekerde de in het Kruispuntbank van de sociale zekerheid op te nemen gegevens niet overgemaakt heeft, en dit, telkens als het Agentschap daarom verzoekt. De Algemene Raad kan beslissen: 1° om een boete van een bedrag kleiner dan minstens 50 % van het voorziene bedrag op te leggen indien er verzachtende omstandigheden bestaan;2° de uitvoering van de betaling van de boete uit te stellen indien geen boete van dezelfde aard niet uitgesproken is tegen de Waalse verzekeringsinstelling binnen de twee voorafgaande jaar. Het proces-verbaal tot vaststelling van de overtredingen wordt bij aangeketend schrijven binnen dertig dagen na de vaststelling van de overtreding aan de betrokkene meegedeeld; in dit proces-verbaal wordt de betrokkene erom verzocht zijn verweermiddelen mede te delen binnen twee maanden na ontvangst van het schrijven via een verzending die vaste datum verleent.

De beslissing wordt aan de betrokken Waalse verzekeringsinstelling meegedeeld bij aangetekend schrijven dat als ontvangen wordt beschouwd op de derde werkdag na de verzending.

Het bedrag van de boete moet binnen drie maanden uitbetaald worden.

Wanneer de Waalse verzekeringsinstelling verzuimt de boete te betalen, wordt de beslissing aan de Regering overgemaakt wanneer deze sanctie niet betwist is of in kracht van gewijsde is getreden teneinde het bedrag van de boete terug te vorderen.".

Art. 25.In Boek IIIter, ingevoegd bij artikel 4, wordt een artikel 43/22 ingevoegd, luidend als volgt: "

Art. 43/22.De volgende administratieve sancties worden uitgesproken tegen de zorg- en hulpverleners: 1° een boete die gelijk is aan driemaal het bedrag van de overschrijding met een minimum van 125 euro voor de zorg- en hulpverleners die de overeenkomsten hebben gesloten die de vastgestelde prijzen en vergoedingen niet nakomen;2° een boete van 62,50 tot 125 euro voor de zorg- en hulpverleners die de Waalse verzekeringsinstellingen niet op de hoogte brengen van hun instemming met of weigering van instemming met de overeenkomsten die ze betreffen;3° een boete van 500 tot 125 euro per onjuist vastgesteld zorgattest; 4° een boete van 125 tot 250 euro voor de zorg- en hulpverleners die op enigerlei wijze de controle op de naleving van de wetgeving en reglementering van de Waalse verzekering sociale bescherming belemmeren.".

Art. 26.In Boek IIIter, ingevoegd bij artikel 4, wordt een artikel 43/23 ingevoegd, luidend als volgt: "

Art. 43/23.§ 1. Een administratieve boete van minimum 50 euro en maximum 500 euro wordt uitgesproken tegen de Waalse verzekerde die op basis van een valse verklaring of een vals document, ten onrechte prestaties of tussenkomsten het kader van de Waalse sociale bescherming heeft ontvangen. § 2. Het Agentschap kan beslissen om de uitvoering van deze administratieve geldboete geheel of gedeeltelijk op te schorten tijdens een periode van twee jaar na de datum van de uitspraak, indien geen administratieve boete in de loop van het voorgaande jaar op het moment van de uitspraak van aan de Waalse rechthebbende is opgelegd.

Indien de Waalse verzekerde tijdens deze termijn van twee jaar een nieuwe overtreding pleegt, worden de sanctie die het voorwerp heeft uitgemaakt van de schorsing en de sanctie die uit deze nieuwe overtreding voortvloeit gecumuleerd.

Bij samenloop van verschillende overtredingen worden de sancties gecumuleerd. § 3. Het proces-verbaal tot vaststelling van de overtredingen wordt bij aangeketend schrijven binnen veertien dagen na de vaststelling van de overtreding aan de betrokkene meegedeeld; in dit proces-verbaal wordt de betrokkene erom verzocht zijn verweermiddelen mede te delen binnen veertien dagen na ontvangst van het schrijven via een verzending die vaste datum verleent.

De beslissing wordt aan de betrokkene meegedeeld bij aangetekend schrijven dat als ontvangen wordt beschouwd op de eerste werkdag na de verzending.

Het bedrag van de boete moet binnen drie maanden uitbetaald worden.

Wanneer de Waalse verzekeringsinstelling verzuimt de boete te betalen, wordt de beslissing aan de Regering overgemaakt wanneer deze sanctie niet betwist is of in kracht van gewijsde is getreden teneinde het bedrag van de boete terug te vorderen.".

Art. 27.In Boek IIIter, ingevoegd bij artikel 4, wordt een artikel 43/24 ingevoegd, luidend als volgt: "

Art. 43/24.De in dit Deel bedoelde administratieve sancties kunnen alleen uitgesproken worden indien het openbaar Ministerie acht dat geen strafrechtelijke vervolging ingesteld moet worden of dat de artikelen 216bis en 216ter van het Wetboek van Strafvordering niet moeten worden toegepast.

De in dit Deel bedoelde overtredingen worden opgespoord, vastgesteld en bestraft overeenkomstig het sociaal strafwetboek.

In het kader van zijn opdrachten beschikt de Algemene Raad van het Agentschap over de bevoegdheden bedoeld in de artikelen 23 tot 39 van het sociaal strafwetboek.

De opbrengst van de in dit Deel bedoelde administratieve sancties wordt aan het Agentschap gestort.".

Art. 28.In Boek IIIter, ingevoegd bij artikel 4, wordt een artikel 43/25 ingevoegd, luidend als volgt: "

Art. 43/25.§ 1. De vordering tot betaling: 1° van de in dit Boek bedoelde prestaties en tussenkomsten verjaart twee jaar na het einde van de maand waarin de zorg of bijstand is verstrekt, ongeacht of deze prestaties al dan niet in het kader van de derdebetalersregeling zijn betaald;2° van sommen welke de betaling voor de prestaties en tussenkomsten, die verleend is, tot een hoger bedrag zouden opvoeren, verjaart twee jaar na het einde van de maand waarin die betaling is gedaan; De vordering tot terugvordering van de waarde van de ten onrechte verleende prestaties en tussenkomsten verjaart twee jaar na het einde van de maand waarin die prestaties zijn vergoed.

De tekortkomingen gepleegd: 1° door de Waalse verzekeringsinstellingen die aanleiding geven tot een administratieve sanctie, verjaren twee jaar na het einde van de maand waarin ze zijn gepleegd;2° door de Waalse rechthebbenden die aanleiding geven tot een administratieve sanctie, verjaren vijf jaar na het einde van de maand waarin de tekortkoming is gepleegd. De vordering tot terugbetaling van de ten onrechte betaalde persoonlijke bijdragen die bedoeld zijn in artikel 43/9, verjaart twee jaar na het einde van de maand waarop ze betrekking hebben.

De in het tweede lid bedoelde verjaringstermijn bedraagt vijf jaar als het ten onrechte verlenen van prestaties en tussenkomsten het gevolg zou zijn van bedrieglijke handelingen waarvoor hij wie ze tot baat strekten, verantwoordelijk is. § 2. Van de in het eerste lid bedoelde verjaringen mag niet worden afgezien. § 3. De in dit artikel bedoelde verjaringen worden gestuit bij een aangetekend schrijven, een elektronisch schrijven of bij elke verzending die vaste datum verleent, waarin de bedoelde geneeskundige verstrekkingen worden vermeld.

De stuiting van de verjaring kan worden verlengd. § 4. De in § 1 bedoelde verjaringen worden wegens overmacht geschorst.

Art. 29.In Boek IIIter, ingevoegd bij artikel 4, wordt een artikel 43/26 ingevoegd, luidend als volgt: "

Art. 43/26.§ 1. Onverminderd de bepalingen inzake Europees vrij verkeer alsook de bepalingen voortvloeiend uit de bilaterale overeenkomsten inzake sociale zekerheid komen de Waalse verzekeringsinstellingen alleen in de paritaire opdrachten bedoeld in de artikelen 43/7 en 43/8 tegemoet voor de aan de Waalse verzekerde toegekende uitkeringen en tegemoetkomingen. § 2. In afwijking van § 1 komen de Waalse verzekeringsinstellingen tegemoet in de kosten van de in de artikelen 43/7, eerste lid, 2°, bedoelde prestaties die ten gunste van de Waalse rechthebbenden zijn verricht. § 3. Het Gewest sluit een overeenkomst met de deelentiteiten bevoegd voor de in artikel 43/7 bedoelde geneeskundige verstrekkingen teneinde: 1° te zorgen voor de tegemoetkoming van de Waalse verzekering sociale bescherming voor het geheel van de aan de Waalse verzekerde toegekende prestaties en tussenkomsten en, dit, ongeacht het grondgebied waarop de prestatie of de tussenkomst op het Belgische grondgebied is verstrekt; 2° de bedragen gestort voor de Waalse rechthebbenden die geen Waalse verzekerden zijn, terug te vorderen.".

Art. 30.In Boek IIIter, ingevoegd bij artikel 4, wordt een artikel 43/27 ingevoegd, luidend als volgt: "

Art. 43/27.De Regering of de door haar aangewezen afgevaardigde werkt de verordeningen uit betreffende met name de voorwaarden m.b.t. de opening tot het recht op de uitkeringen van de Waalse verzekering sociale bescherming en bepaalt de voorwaarden waaraan de terugbetaling van de in artikel 43/7 bedoelde prestaties en tussenkomsten ondergeschikt wordt gemaakt.

De Regering of de door haar aangewezen afgevaardigde bepaalt de procedure tot aanneming of wijziging van deze verordening.".

Art. 31.In Boek IIIter, ingevoegd bij artikel 4, wordt een artikel 43/28 ingevoegd, luidend als volgt: "

Art. 43/28.§ 1. Volgens de modaliteiten die door de Regering overeenkomstig artikel 43/11 zijn voorzien, vorderen de Waalse verzekeringsinstellingen de in artikel 43/7 bedoelde prestaties en tussenkomsten die door hen zijn betaald, bij het Agentschap terug ten gunste van hun leden of van de ingeschreven personen. § 2. Voor de personen die niet worden gedekt door een Waalse verzekeringsinstelling bepaalt de Regering specifieke factureringsmodaliteiten, met inbegrip van de waarde van de bedragen aangerekend voor de in artikel 43/7 bedoelde prestaties en tussenkomsten.

De waarde van de in het kader van het eerste lid aangerekende bedragen zijn niet hoger dan de waarde van de prestaties en tussenkomsten die ten laste zijn gelegd van de Waalse verzekerden.".

Art. 32.In Boek IIIter, ingevoegd bij artikel 4, wordt een artikel 43/29 ingevoegd, luidend als volgt: "

Art. 43/29.§ 1. Wat betreft de prestaties verstrekt aan een Waalse rechthebbende die zich niet werkelijk op het Belgische grondgebied bevindt, of verstrekt buiten het Belgische grondgebied, is artikel 136, § 1, van de wet van 14 juli 1994 van toepassing op de Waalse verzekering sociale bescherming. § 2. De in artikel 43/7 bedoelde prestaties en tussenkomsten worden geweigerd wanneer de schade daadwerkelijk wordt vergoed krachtens een andere Belgische wetgeving, een buitenlandse wetgeving of het gemeen recht. Wanneer de krachtens bedoelde wetgeving of krachtens het gemeen recht toegekende sommen nochtans kleiner zijn dan de bedoelde uitkeringen, heeft de Waalse verzekerde recht op het verschil ten laste van het Agentschap.

Onverminderd de volgende leden worden de uitkeringen toegekend in afwachting dat de schade daadwerkelijk wordt vergoed krachtens een andere Belgische wetgeving, een buitenlandse wetgeving of het gemeen recht. In voorkomend geval bepaalt de Regering de compensatiemodaliteiten ten opzichte van het Agentschap.

De Waalse verzekeringsinstelling treedt rechtens in de plaats van de Waalse rechthebbende; deze indeplaatsstelling geldt, tot beloop van het bedrag van de verleende prestaties, voor het geheel van de sommen die krachtens een Belgische wetgeving, een buitenlandse wetgeving of het gemeen recht verschuldigd zijn en die de in lid 1 bedoelde schade geheel of gedeeltelijk vergoeden.

De overeenkomst die tot stand gekomen is tussen degene die schadeloosstelling verschuldigd is en de Waalse rechthebbende, kan niet tegen de Waalse verzekeringsinstelling worden aangevoerd zonder haar instemming.

Degene die schadeloosstelling verschuldigd is, verwittigt de Waalse verzekeringsinstelling van zijn voornemen om de Waalse rechthebbende schadeloos te stellen; hij maakt aan de Waalse verzekeringsinstelling, indien deze geen partij is, een kopij over van de tot stand gekomen akkoorden of gerechtelijke beslissingen. De verzekeringsmaatschappijen-burgerlijke aansprakelijkheid worden gelijkgesteld met degene die schadeloosstelling is verschuldigd.

Indien degene die schadeloosstelling verschuldigd is, nalaat de Waalse verzekeringsinstelling in te lichten overeenkomstig het vijfde lid, kan hij tegen laatstgenoemde de betalingen die hij verrichtte ten gunste van de Waalse rechthebbende niet aanvoeren.

De Waalse verzekeringsinstelling heeft een eigen recht van terugvordering van de verleende prestaties tegenover het Gemeenschappelijk waarborgfonds bedoeld in artikel 49 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, in de gevallen bedoeld bij artikel 50 van diezelfde wet.

De schade, in de zin van deze bepaling, wordt niet geacht volledig vergoed te zijn als de uitkeringen voortvloeiend uit ziekte, letsels of functionele stoornissen het bedrag van de toegekende schadeloosstelling overtreffen.

De in dit decreet bedoelde uitkeringen zijn in dit geval terugvorderbaar van diegene die de schadevergoeding oorspronkelijk verschuldigd is of zijn verzekeraar, ongeacht of er dading is geweest of niet. § 3. De door de Waalse verzekering sociale bescherming gedekte prestaties en tussenkomsten mogen niet het voorwerp uitmaken van een tweede terugbetaling.

De Regering bepaalt wat verstaan moet worden onder "dubbele terugbetaling" en bepaalt de modaliteiten voor de terugvordering van het bedrag van de prestaties en tussenkomsten dat in overtreding van het eerste lid is geïnd.

Artikel 43/20, § 2, is van toepassing op de krachtens deze paragraaf uitgevoerde terugvorderingen.".

Art. 33.In Boek IIIter, ingevoegd bij artikel 4, wordt een artikel 43/30 ingevoegd, luidend als volgt: "

Art. 43/0.Het Agentschap en de Waalse verzekeringsinstellingen treden in de rechten en plichten van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, enerzijds, en anderzijds van de landsbonden van ziekenfondsen, de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering en de Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail, indien het gaat om de Waalse verzekering sociale bescherming.". HOOFDSTUK III. - Wijziging van het Gerechtelijk Wetboek

Art. 34.§ 1. In artikel 580 van het Gerechtelijk Wetboek wordt, voor de Franse taalgebied, een punt 4° bis, een punt 6°bis en een punt 6°ter ingevoegd, luidend als volgt: "4°bis: van geschillen tussen het Agentschap en de Waalse verzekeringsinstellingen die in de Waalse verzekering sociale bescherming tussenbeide komen, betreffende de rechten en verplichtingen die daaruit voor hen voortvloeien; 6°bis van geschillen betreffende de rechten en verplichtingen van de Waalse rechthebbenden; 6°ter van geschillen tussen de gezondheidsinstellingen of de zorg- en hulpverleners en de Waalse rechthebbenden of de verzekeringsinstellingen, betreffende de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomsten zoals bedoeld in artikel 43/2, eerste lid, 8° en 9°, van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid of de wettelijke en reglementaire bepalingen tot regeling van hun betrekkingen.". § 2. In Boek IIIter, ingevoegd bij artikel 2, wordt een artikel 43/31 ingevoegd, luidend als volgt: "

Art. 43/31.De in het kader van de Waalse verzekering sociale bescherming aangenomen administratieve rechtshandelingen moeten, op straffe van verval, binnen drie maanden na ontvangst ervan aan de bevoegde arbeidsrechtbank voorgelegd worden.

Wat de andere betwistingen betreffende de Waalse verzekering sociale bescherming betreft, moeten ze binnen twee jaar naar het betwiste feit of na de betwiste beslissing ingediend worden.". HOOFDSTUK IV. - Overgangs- en slotbepalingen

Art. 35.§ 1. Indien de statuten van de in artikel 43/3 bedoelde gewestelijke maatschappijen van onderlinge bijstand, ingevoegd bij artikel 6 van dit decreet, op 1 januari 2019 goedgekeurd zijn door de Controledienst voor de ziekenfondsen, worden deze gewestelijke maatschappijen van onderlinge bijstand geacht door de Regering als Waalse verzekeringsinstellingen erkend te zijn totdat een definitieve beslissing wordt genomen. § 2. Indien de statuten van de in artikel 43/3 bedoelde gewestelijke maatschappijen van onderlinge bijstand, ingevoegd bij artikel 6 van dit decreet, op 1 januari 2019 niet goedgekeurd zijn door de Controledienst voor de ziekenfondsen, zijn de volgende modaliteiten, in voorkomend geval, van toepassing op de Waalse verzekering sociale bescherming voor het jaar 2019: 1° voor de dekking van de prestaties en tussenkomsten bedoeld in de artikelen 10 en 11 blijven de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, respectievelijk bedoeld in de artikelen 2, § 1, en 6, § 1, van de wet van 6 augustus 1990, de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering en de Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail de middelen uit te betalen en hun verplichtingen na te komen voor het geheel van de rechten voortvloeiend uit de bepalingen overgedragen door artikel 6 van de bijzondere wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming, overeenkomstig de wet van 14 juli 1994 en van de uitvoeringsbesluiten ervan;2° om de kosten van de in de artikelen 10 en 11 bedoelde prestaties en tussenkomsten te dekken, wordt de Regering gemachtigd om de bedragen overeenstemmend met de betaling van de in § 1 bedoelde prestaties en tussenkomsten uit te betalen aan de landsbonden van ziekenfondsen, de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering en de Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail, volgens modaliteiten gelijk aan die bedoeld in artikel 14 en in de uitvoeringsbesluiten ervan;3° de verplichtingen van artikel 6 worden vervangen door de verplichting voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, respectievelijk bedoeld in de artikelen 2, § 1, en 6, § 1, van de wet van 6 augustus 1990, de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering en de Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail om een verslag van hun acties en een detail van de uitgaven per soort prestatie over te maken, volgens het rapportagemode van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering tijdens de voorlopige periode;

Art. 36.§ 1. In afwijking van de §§ 3 en 4 van artikel 43/11, ingevoegd bij artikel 14, kan de Regering een voorschot toekennen voor de eerste negen maanden na de inwerkingtreding van dit decreet. § 2. In afwijking van artikel 43/3, § 3, en indien het akkoord wegens de niet-deelneming van de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering of van de Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail niet gesloten is, sluiten de personen ingeschreven bij de betrokken dienst zich aan bij de gewestelijke maatschappij van onderlinge bijstand van hun keuze om te voldoen aan de rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de Waalse verzekering sociale bescherming.

De Regering bepaalt de in § 1 bedoelde aansluitingsprocedure en -modaliteiten. § 3. In afwijking van artikel 43/29 komen de Waalse verzekeringinstellingen tijdens een overgangsperiode van 3 jaar die begint op 1 januari 2019, onverminderd de bepalingen inzake Europees vrij verkeer alsook de bepalingen voortvloeiend uit de bilaterale overeenkomsten inzake sociale zekerheid, tussenbeide in de in artikel 43/7 bedoelde paritaire opdrachten op de volgende manier: 1° voor de Waalse rechthebbenden, wat betreft de palliatieve zorgen verstrekt door een multidisciplinaire begeleidingsploeg, de prestaties verstrekt door op het grondgebied van het Franse taalgebied erkende instellingen of inrichtingen, met uitzondering van de universitaire ziekenhuizen alsook de instellingen of inrichtingen waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is op een ander grondgebied maar die over een bedrijfszetel op het grondgebied van het Franse taalgebied beschikken, en die door het Waalse Gewest erkend zijn of een overeenkomst met hem gesloten hebben;2° voor de Waalse verzekerden, wat betreft de mobiliteitstegemoetkomingen en de tegemoetkoming in de hulp bij tabaksontwenning.

Art. 37.De wet van 11 april 1995 tot invoering van het "handvest" van de sociaal verzekerde is van toepassing op alle Waalse rechthebbenden in het kader van de Waalse verzekering sociale bescherming.

Art. 38.Dit decreet treedt in werking op 1 januari 2019.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 8 november 2018.

De Minister-President, W. BORSUS De Minister van Sociale Actie, Gezondheid, Gelijke Kansen, Ambtenarenzaken en Administratieve vereenvoudiging, A. GREOLI De Minister van Economie, Industrie, Onderzoek, Innovatie, Digitale Technologieën, Tewerkstelling en Vorming, P.-Y. JEHOLET De Minister van Leefmilieu, Ecologische Overgang, Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken, Mobiliteit, Vervoer, Dierenwelzijn en Industriezones, C. DI ANTONIO De Minister van Begroting, Financiën, Energie, Klimaat en Luchthavens, J.-L. CRUCKE De Minister van Landbouw, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme, Erfgoed en afgevaardigd bij de Grote Regio, R. COLLIN De Minister van de Plaatselijke Besturen, Huisvesting en Sportinfrastucturen, V. DE BUE _______ Nota (1) Zitting 2018-2019. Stukken van het Waals Parlement, 1188 (2018-2019) Nrs. 1 tot 4.

Volledig verslag, plenaire vergadering van 7 november 2018.

Bespreking.

Stemming.

^