Etaamb.openjustice.be
Decreet van 14 februari 2019
gepubliceerd op 01 april 2019

Decreet betreffende de hulpverlening aan bejaarde personen en tot wijziging van Boek V van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid

bron
waalse overheidsdienst
numac
2019201479
pub.
01/04/2019
prom.
14/02/2019
ELI
eli/decreet/2019/02/14/2019201479/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

14 FEBRUARI 2019. - Decreet betreffende de hulpverlening aan bejaarde personen en tot wijziging van Boek V van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid (1)


Het Waalse Parlement heeft aangenomen en Wij, Waalse Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Dit decreet regelt overeenkomstig artikel 138 van de Grondwet aangelegenheden bedoeld in artikel 128 van de Grondwet.

Art. 2.In artikel 43, § 3, van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, worden de woorden « of diens afgevaardigde » ingevoegd tussen de woorden « de burgemeester » en de woorden « als verzoenende partij ».

Art. 3.Artikel 43/7 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij artikel 10 van het decreet van 8 november 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/11/2018 pub. 05/12/2018 numac 2018206018 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de verzekeringsinstellingen en houdende wijziging van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid sluiten betreffende de verzekeringsinstellingen en houdende wijziging van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, wordt aangevuld met een 11°, luidend als volgt : « 11° de huurprijs van de kamer voor de bewoners bedoeld in artikel 410/2. ».

Art. 4.In elke bepaling van Boek V van het tweede deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid waarin ze voorkomen, worden de woorden « bed » en « bedden » telkens respectievelijk vervangen door de woorden « plaats » en « plaatsen ». HOOFDSTUK II. - Bepalingen betreffende de regeling met betrekking tot de opvangaccomodatie voor bejaarde personen Art 5. In artikel 334 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij het decreet van 20 februari 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/02/2014 pub. 25/03/2014 numac 2014201868 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid met het oog op de harmonisering en de vereenvoudiging van de procedure voor de controle en de toekenning van de subsidies en de activiteitenverslagen type decreet prom. 20/02/2014 pub. 13/03/2014 numac 2014201600 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van diverse decreten inzake tewerkstelling type decreet prom. 20/02/2014 pub. 13/03/2014 numac 2014201601 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het talenplan en tot wijziging van verschillende decreten inzake beroepsvorming type decreet prom. 20/02/2014 pub. 19/03/2014 numac 2014201755 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van artikel 80, tweede lid, 3°, van het Waalse Wetboek van Huisvesting en Duurzaam Wonen sluiten tot wijziging van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) punt 1° wordt vervangen als volgt : « 1° bewoner : de bejaarde persoon van minstens zeventig jaar die in een inrichting voor bejaarde personen verblijft of opgevangen wordt, met uitzondering van de service-flats, alsmede elke andere persoon van minder dan zeventig jaar die er, bij wijze van uitzondering, verblijft of wordt opgevangen volgens de modaliteiten bepaald door de Regering; »; b) in 2°, c), wordt het eerste lid vervangen als volgt : « service-flat : één of meer gebouwen die een functioneel geheel vormen, specifiek aangepast voor de zorgverlening aan bewoners zoals bedoeld in 334, 1°, om hun behoud in een leefomgeving te bevorderen die verschillend is van een gemeenschappelijke huisvestingsstructuur voor bejaarde personen, onder welke benaming ook : i) hetzij beheerd door een natuurlijke of rechtspersoon die onder bezwarende titel woningen aan zijn bewoners aanbiedt waarin ze zelfstandig kunnen leven, alsook diensten waarop ze zelf een beroep kunnen doen; ii) hetzij die diensten levert, met uitzondering van huisvesting, in een gebouw of groep van gebouwen onderworpen aan het stelsel van mede-eigendom in artikelen 577-2 en volgende van het Burgerlijk Wetboek. ».

Art. 6.In artikel 336, § 1, lid 2, 1°, van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij het decreet van 21 februari 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/02/2013 pub. 05/03/2013 numac 2013201218 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van Boek V van het tweede deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid - decretaal luik sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° punt a) wordt aangevuld met de woorden « of met ernstige cognitieve stoornissen of als dement gediagnosticeerd »;2° punt e) wordt vervangen als volgt : « e) het levensproject van de inrichting;».

Art. 7.Artikel 338 van hetzelfde Wetboek wordt vervangen als volgt : «

Art. 338.De inrichtingen voor bejaarde personen verbeteren voortdurend en waarborgen de kwaliteit van de geleverde diensten dankzij hun focus op de behoeften, verwachtingen en respect van de bewoners.

De Regering neemt de nodige maatregelen om de constante verbetering en kwaliteit te bevorderen en om de bereidheid te ontwikkelen om te streven naar uitmuntendheid op dit gebied. ».

Art. 8.In artikel 339 van hetzelfde Wetboek wordt het eerste lid vervangen als volgt : « Het huishoudelijk reglement waarin de rechten en plichten van de bewoners en de beheerder zijn vastgesteld en waarbij de voorwaarden van artikel 359, 8°, in acht worden genomen, en het levensproject van de inrichting bedoeld in artikel 359, 10°, worden vóór de handtekening van de huisvestings- of opvangovereenkomst aan de bewoners of aan hun vertegenwoordigers overhandigd. ».

Art. 9.In het Tweede Deel, Boek V, Titel I, Hoofdstuk V, van hetzelfde Wetboek wordt een artikel 341/1 ingevoegd, luidend als volgt : «

Art. 341/1.In de Commissie « Opvang en huisvesting van bejaarde personen » bedoeld in artikel 15, onderhandelen de leden over één enkele overeenkomst, voor alle opvang- en huisvestingsinrichtingen voor bejaarde personen, waarbij de maximumprijzen voor de bewoners vastgesteld worden. De maximumprijzen betreffen de basisprijzen en de toeslagen die aan de bewoners gefactureerd kunnen worden.

De in lid 1 bedoelde onderhandelde prijzen worden ten minste aangepast aan de omvang, de locatie of de specifieke infrastructuur van de inrichtingen voor bejaarde personen.

De in lid 1 bedoelde overeenkomst wordt aan alle inrichtingen voor bejaarde personen voorgesteld.

De inrichtingen voor bejaarde personen nemen zelf de beslissing om al dan niet met de in lid 1 bedoelde overeenkomst in te stemmen.

Enkel de inrichtingen voor bejaarde personen die met de overeenkomst instemmen genieten van de prijsverhoging bedoeld in artikel 410/2, onverminderd de artikelen 342 en volgende. ».

Art. 10.Artikel 342 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij het decreet van 20 februari 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/02/2014 pub. 25/03/2014 numac 2014201868 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid met het oog op de harmonisering en de vereenvoudiging van de procedure voor de controle en de toekenning van de subsidies en de activiteitenverslagen type decreet prom. 20/02/2014 pub. 13/03/2014 numac 2014201600 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van diverse decreten inzake tewerkstelling type decreet prom. 20/02/2014 pub. 13/03/2014 numac 2014201601 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het talenplan en tot wijziging van verschillende decreten inzake beroepsvorming type decreet prom. 20/02/2014 pub. 19/03/2014 numac 2014201755 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van artikel 80, tweede lid, 3°, van het Waalse Wetboek van Huisvesting en Duurzaam Wonen sluiten, wordt vervangen als volgt : «

Art. 342.In geval van nieuw bouwwerk, van verbouwingswerken van de inrichting voor bejaarde personen op dezelfde locatie, of van nieuw bouwwerk of renovatie op een andere locatie waarbij de plaatsen van de bestaande inrichting overgedragen worden, behouden de bewoners of de personen die voor de aanvang van de werken aanwezig waren een recht op de handhaving van de huisvestings- of opvangprijs die voor de aanvang van de werken gehanteerd was, zoals die vóór de verhuizing gefactureerd was, onverminderd een prijsverhoging toegelaten overeenkomstig artikel 359, 2°.

De huisvestings- of opvangovereenkomst gesloten na de aanvang van de werken zal duidelijk vermelden dat een nieuwe prijs na afloop van de werken gehanteerd kan worden.

Behoudens afwijking bepaald door de Regering, heeft een bewoner van kamer, indien hij moet verhuizen na een beslissing van de inrichting met betrekking tot zijn gezondheidstoestand, recht op de handhaving van de huisvestingsprijs. ".

Art. 11.Artikel 346 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij het decreet van 20 februari 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/02/2014 pub. 25/03/2014 numac 2014201868 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid met het oog op de harmonisering en de vereenvoudiging van de procedure voor de controle en de toekenning van de subsidies en de activiteitenverslagen type decreet prom. 20/02/2014 pub. 13/03/2014 numac 2014201600 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van diverse decreten inzake tewerkstelling type decreet prom. 20/02/2014 pub. 13/03/2014 numac 2014201601 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het talenplan en tot wijziging van verschillende decreten inzake beroepsvorming type decreet prom. 20/02/2014 pub. 19/03/2014 numac 2014201755 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van artikel 80, tweede lid, 3°, van het Waalse Wetboek van Huisvesting en Duurzaam Wonen sluiten, wordt aangevuld met paragraaf 4, luidend als volgt : « § 4. Ten opzichte van de modaliteiten voor de bepaling van de quota bedoeld in paragraaf 1, lid 4, in paragraaf 2, lid 3, en in paragraaf 3, lid 3, kan de beheerder van een bepaalde sector, in de zin van artikel 345, 3°, zich verenigen met een beheerder van een andere sector in het kader van de oprichting van een nieuwe inrichting voor bejaarde personen, en hem het beheer toevertrouwen van plaatsen die in aanmerking komen voor een principeakkoord maar niet voor een werkingsvergunning door het sluiten van een partnerschapsovereenkomst.

Die mogelijkheid tot vereniging wordt georganiseerd onverminderd hoofdstuk XII van de organieke wet van 8 juli 1976Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - Officieuze coördinatie in het Duits van de versie toepasselijk op de inwoners van het Duitse taalgebied sluiten betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en met inachtneming van hoofdstuk IV van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie betreffende de gemeentelijke vzw's.

Het sluiten van een partnerschapsovereenkomst veroorzaakt geen overdracht van plaatsen tussen quota van verschillende sectoren : de plaatsen worden binnen de verdeling van de quota behouden, afhankelijk van de sector waarvoor het principeakkoord toegekend is.

De Regering bepaalt de voorwaarden en de modaliteiten voor de toepassing van dit paragraaf, met name de minimale inhoud van de overeenkomst bedoeld in lid 3. ».

Art. 12.Artikel 348, § 1, van hetzelfde Wetboek, wordt aangevuld met een lid, luidend als volgt : « Met betrekking tot punt 3° bepaalt de Regering de situaties en de voorwaarden waarin de overbrenging naar een andere locatie aangrenzende arrondissementen betreft, door bij te dragen aan de naleving van de programmering tussen de verschillende arrondissementen. ".

Art. 13.In artikel 349 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de decreten van 21 februari 2013 en van 20 februari 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° lid 2 wordt aangevuld met wat volgt : « Betreffende punt 4° voorziet de Regering in specifieke modaliteiten voor de grensarrondissementen om rekening te houden met bewoners van aangrenzende landen.» ; 2° het wordt aangevuld met een lid 3, luidend als volgt : « De Regering bepaalt de voorrangscriteria in verband met de wachtlijst.Deze criteria hebben betrekking op : 1° de te licht uitgevoerde programmering binnen het arrondissement waarin de inrichting zich bevindt;2° de datum van de aanvraag;3° de sector van de inrichting.».

Art. 14.Artikel 351 van hetzelfde Wetboek wordt vervangen als volgt : «

Art. 351.Het door de Regering gegeven principeakkoord is niet meer van kracht als de werkingsvergunning niet binnen vijf jaar verleend is.

De Regering bepaalt de voorwaarden en de modaliteiten waarin er van lid 1 afgeweken wordt. ».

Art. 15.Artikel 359, 10°, van hetzelfde Wetboek wordt vervangen door wat volgt : « f) de bepalingen met het oog op het respect voor het relationele, affectieve en seksuele leven van de bewoners, ongeacht hun seksuele geaardheid of hun geslachtsidentiteit. ».

Art. 16.Het artikel 360 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij het decreet van 21 februari 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/02/2013 pub. 05/03/2013 numac 2013201218 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van Boek V van het tweede deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid - decretaal luik sluiten, wordt aangevuld met de woorden « of met ernstige cognitieve stoornissen of als dement gediagnosticeerd ».

Art. 17.In artikel 365 van hetzelfde Wetboek wordt het eerste lid vervangen door wat volgt : « Om de drie jaar stelt de beheerder van een inrichting voor bejaarde personen een verslag op, omtrent de kwaliteit van de dienstverlening, zorgverlening, omkadering en infrastructuur, hygiënemaatregelen, het levensproject, de begeleiding van de bewoners en de poging om de praktijken voortdurend te verbeteren. ». HOOFDSTUK III. - Bepaling met betrekking tot de regeling voor de bestrijding van de mishandeling van bejaarde personen

Art. 18.In artikel 380, 2°, van hetzelfde Wetboek wordt het eerste streepje opgeheven.

Art. 19.In artikel 383 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij het decreet van 20 februari 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/02/2014 pub. 25/03/2014 numac 2014201868 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid met het oog op de harmonisering en de vereenvoudiging van de procedure voor de controle en de toekenning van de subsidies en de activiteitenverslagen type decreet prom. 20/02/2014 pub. 13/03/2014 numac 2014201600 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van diverse decreten inzake tewerkstelling type decreet prom. 20/02/2014 pub. 13/03/2014 numac 2014201601 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het talenplan en tot wijziging van verschillende decreten inzake beroepsvorming type decreet prom. 20/02/2014 pub. 19/03/2014 numac 2014201755 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van artikel 80, tweede lid, 3°, van het Waalse Wetboek van Huisvesting en Duurzaam Wonen sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden « aan het advies van de « Commission wallonne des aînés » bedoeld in boek I van deel I van dit Wetboek onderworpen.Het wordt vervolgens » opgeheven; 2° in het tweede lid, 4°, worden de woorden « in samenwerking met de « Commission wallonne des aînés » bedoeld in boek I van deel I van dit Wetboek » opgeheven. HOOFDSTUK IV. - Bepaling met betrekking tot de centra voor gemeenschappelijke diensten

Art. 20.In artikel 400, 2°, van hetzelfde Wetboek, wordt het woord "393" vervangen door het woord "394". HOOFDSTUK V. - Bepalingen met betrekking tot de huurprijs van de kamer van toepassing bij de opvang- en huisvestingsinrichtingen voor bejaarde personen

Art. 21.In Boek V van het tweede deel van hetzelfde Wetboek wordt een Titel VI ingevoegd : « Huurprijs van de kamer van toepassing bij de opvang- en huisvestingsinrichtingen voor bejaarde personen ».

Art. 22.In Titel VI, toegevoegd bij artikel 20, wordt een artikel 410/1 ingevoegd, luidend als volgt : «

Art. 410/1.In de zin van deze Titel wordt verstaan onder : 1° het rusthuis : de inrichting bedoeld in artikel 334, 2°, a);2° het rust- en verzorgingshuis : de inrichting bedoeld in artikel 334, 2°, b);3° het dagopvangcentrum : de inrichting bedoeld in artikel 334, 2°, d);4° het centrum voor dagverzorging : de inrichting bedoeld in artikel 334, 2°, f);5° het kortstondig verblijf : het verblijf bedoeld in artikel 334, 2°, g);6° de opvang- en huisvestingsinrichting voor bejaarde personen : een rusthuis, een rust- en verzorgingshuis, ook voor het kortstondig verblijf, een dagopvangcentrum of een centrum voor dagverzorging;7° de bouw : de bouw van een opvang- en huisvestingsinrichting voor bejaarde personen met altijd een ruwbouw;8° de uitbreiding : de nieuwe bouw aangrenzend aan een bestaande opvang- en huisvestingsinrichting voor bejaarde personen waarmee ze een functioneel geheel vormt die een enig beheer garandeert;9° de verbouwing : elke materiële tussenkomst, behalve de uitbreiding en de wegens slijtage nodige vervangingswerken, tot verbetering of renovatie van een bestaand gebouw of een gebouw dat een functionele bestemming zou kunnen krijgen als inrichting voor de huisvesting en de opvang van bejaarde personen ;10° de herconditionering : de aanpassing van de infrastructuur van een bestaande opvang- en huisvestingsinrichting voor bejaarde personen, zodat deze voldoet aan de normen bepaald voor de bestemming ervan;11° de reconversie : de aanpassing van de infrastructuur van een bestaande inrichting, zodat deze voldoet aan de normen die van kracht zijn inzake de opvang en huisvesting van bejaarde personen;12° de juiste prijs : de theoretische nieuwwaarde van de wederopbouw van de infrastructuur van de opvang- en huisvestingsinrichting, gegrond op het profiel van elke inrichting, en geraamd exclusief BTW, algemene kosten, vooruitbatings- en financieringskosten;13° de huurprijs van de kamer : de factureringscapaciteit die zestig procent van de tegemoetkoming van de bewoner in de opbouw-, wederopbouw-, uitbreidings-, verbouwings-, herconditionerings- en reconversiekosten, van het materiaal en de uitrustingen, en de desbetreffende financieringskosten theoretisch dekt, voor de rusthuizen, rust- en verzorgingshuizen en dagverzorgingscentra die deel uitmaken van de bouwplannen bedoeld in artikel 410/12.».

Art. 23.In dezelfde Titel VI wordt een artikel 410/2 ingevoegd, luidend als volgt : «

Art. 410/2.Onverminderd de toepassing van artikel 43/7, lid 1, 4°, mogen de opvang- en huisvestingsinrichtingen een huurprijs voor de kamer factureren aan de bewoners.

Deze huurprijs is ten laste van de Waalse verzekeringsinstellingen, overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten bepaald door en krachtens deze Titel. ».

Art. 24.In dezelfde Titel VI wordt een artikel 410/3 ingevoegd, luidend als volgt : «

Art. 410/3.De opvang- en huisvestingsinrichting die toestemming vraagt om de in artikel 410/2 bedoelde kamerhuurprijs te factureren, voldoet aan de volgende voorwaarden zolang het deze huurprijs factureert : 1° instemmen met de overeenkomst opgesteld krachtens artikel 341/1, en ondertekend binnen de Commissie « Opvang en huisvesting van bejaarde personen » bedoeld in artikel 15;2° een volume en een kwaliteit van de werkgelegenheid, alsook een omkaderingscijfer waarvan de drempel door de Regering bepaald wordt, behalen en behouden;3° de sociale mix bevorderen binnen de opvang- en huisvestingsinrichting;4° een diversiteit van minstens drie regelingen aanbieden onder de volgende : het rusthuis, het rust- en verzorgingshuis, de eenheid aangepast aan gedesoriënteerde personen, het kortstondig verblijf, het dagopvangcentrum, het centrum voor dagverzorging, de serviceflat of elke aanvullende regeling bepaald door de Regering. De Regering bepaalt de criteria bedoeld in dit artikel en de toepassingsmodaliteiten ervan. ».

Art. 25.In dezelfde Titel VI wordt een artikel 410/4 ingevoegd, luidend als volgt : «

Art. 410/4.De huurprijs van de kamer bedoeld in artikel 410/3 bestaat uit drie delen die forfaitair berekend worden : 1° de bouwkostprijs die de theoretische financiering van de lasten gebonden aan de opbouw-, wederopbouwwerken, uitbreidingen, verbouwingen, herconditioneringen en reconversies beoogt;2° de prijs van het materiaal en de uitrustingen die de theorethische financiering van de lasten gebonden aan de aankoop van uitrustingen beoogt;3° de prijs van de kosten gebonden aan de vooruitbating en de financiële lasten gebonden aan de verschillende delen van de prijs die voorgefinancierd moeten worden volgens verschillende levenscycli naar gelang van de gedeelten bedoeld in 1° en 2°.».

Art. 26.In dezelfde Titel VI wordt een artikel 410/5 ingevoegd, luidend als volgt : «

Art. 410/5.De huurprijs van de kamer wordt jaarlijks door de Regering berekend en vastgelegd op grond van de juiste prijs van elke opvang- en huisvestingsinrichting, bepaald overeenkomstig artikel 410/6.

De volgende beginselen zijn van toepassing op de berekening van de huurprijs : 1° de berekeningsregels en de toepassing van die regels zijn gelijk voor het geheel van de opvang- en huisvestingsinrichtingen;2° het resultaat van de berekening wordt geïndividualiseerd voor elke opvang- en huisvestingsinrichting om rekening te houden met zijn profiel dat vanuit de juiste prijs bepaald wordt.».

Art. 27.In dezelfde Titel VI wordt een artikel 410/6 ingevoegd, luidend als volgt : «

Art. 410/6.§ 1. De Regering bepaalt de juiste prijs die overeenstemt met een maximum aantal vierkante meters en met maximale kosten per vierkante meter die gefactureerd kunnen worden.

De Regering bepaalt de wijze van berekening en aanpassing van de juiste prijs met inachtneming van de volgende elementen waarop het profiel van de opvang- en huisvestingsinrichting berust : 1° het aantal plaatsen in rusthuis en in rust- en verzorgingshuis;2° het aantal plaatsen in opvangcentra en dagverzorgingscentra;3° het aantal plaatsen in eenheden aangepast aan gedesoriënteerde personen;4° het aantal plaatsen in korstondig verblijf. § 2. De Regering bepaalt een prijs per vierkante meter en een aantal vierkante meters die gefactureerd kunnen worden. Ze bepaalt ook de modaliteiten voor de indexering van de juiste prijs. ».

Art. 28.In dezelfde Titel VI wordt een artikel 410/7 ingevoegd, luidend als volgt : «

Art. 410/7.Voor elke opvang- en huisvestingsinrichting stemt het gedeelte betreffende de bouwkostprijs, zoals bedoeld in artikel 410/4, eerste lid, 1°, overeen met 2 % van de maximale kosten per vierkante meter voor elke gedeelte, bepaald overeenkomstig de in artikel 410/6 bedoelde juiste prijs, vermenigvuldigd door het aantal vierkante meters gekozen voor de opvang- en huisvestingsinrichting in het kader van de opeenvolgende opbouwplannen bepaald door de Regering krachtens artikel 410/12.

De aldus bepaalde prijs wordt verhoogd met de bedragen overeenstemmend met het vigerende BTW-percentage voor de opbouwwerken en de algemene kosten die forfaitair op 10 % vastgelegd worden. ».

Art. 29.In dezelfde Titel VI wordt een artikel 410/8 ingevoegd, luidend als volgt : «

Art. 410/8.Voor elke opvang- en huisvestingsinrichting stemt het gedeelte betreffende de prijs van het materiaal en van de uitrustingen, zoals bedoeld in artikel 410/4, eerste lid, 2°, overeen met 0,9 % van de maximale kosten per vierkante meter, bepaald overeenkomstig de juiste prijs, voor het gedeelte betreffende de in artikel 410/6 bedoelde opbouw van de gebouwen, vermenigvuldigd door het aantal vierkante meters gekozen voor de opvang- en huisvestingsinrichting in het kader van de opeenvolgende opbouwplannen bepaald door de Regering krachtens artikel 410/12.

Die prijs wordt verhoogd met de bedragen overeenstemmend met het vigerende BTW-percentage en de algemene kosten die forfaitair op 5 % worden vastgelegd. ».

Art. 30.In dezelfde Titel VI wordt een artikel 410/9 ingevoegd, luidend als volgt : «

Art. 410/9.Het gedeelte betreffende de prijs van de kosten gebonden aan de vooruitbating en de financiële lasten bedoeld in artikel 410/4, eerste lid, 3°, wordt op forfaitaire basis berekend en schommelt naar gelang van elk gedeelte bedoeld in artikel 410/4, eerste lid, 1° en 2°. ».

Art. 31.In dezelfde Titel VI wordt een artikel 410/10 ingevoegd, luidend als volgt : «

Art. 410/10.De Regering bepaalt de berekeningsmethode van de verschillende delen van de huurprijs van de kamer in opvang- en huisvestingsinrichtingen bedoeld in artikelen 410/4 tot 410/9."

Art. 32.In dezelfde Titel VI wordt een artikel 410/11 ingevoegd, luidend als volgt : «

Art. 410/11.De huurprijs zoals berekend overeenkomstig artikelen 410/7 tot 410/10 wordt gedeeld om een factureerbare prijs voor een dag opvang of huisvesting van bejaarde personen in de opvang- en huisvestingsinrichtingen, zoals bepaald in artikel 410/2, te bereiken.

De Regering bepaalt de berekeningsmodaliteiten van de in het vorige lid bedoelde deler rekening houdende met de volgende elementen : 1° het aantal dagen doorgebracht in huisvesting ten opzichte van het aantal plaatsen, in functie van de categorieën van plaatsen;2° het aantal dagen doorgebracht in een dagcentrum, in functie van het type plaats in het dagcentrum : opvang of verzorging. De deler wordt berekend op basis van de laatste elementen gekend door het Agentschap. De Regering voorziet in specifieke regels en in de aanpassingsperiodiciteit(en) van de deler. ».

Art. 33.In dezelfde Titel VI wordt een artikel 410/12 ingevoegd, luidend als volgt : «

Art. 410/12.§ 1. De opeenvolgende opbouwplannen die om de twee jaar door de Regering bepaald worden, beogen de indiening in het opbouwplan, voor elke kandidaat-opvang- en huisvestingsinrichting, van : 1° de vierkante meters betreffende de overeenkomstig artikel 410/7 berekende bouwkostprijs voor elk gedeelte bedoeld in artikel 410/6;2° de overeenkomstig artikel 410/8 berekende prijs van het materiaal en van de uitrustingen;3° de prijs van de kosten gebonden aan de vooruitbating en de financiële lasten gebonden aan de verschillende delen van de prijs die voorgefinancierd moeten worden, berekend krachtens artikel 410/9, voor de gedeelten van de prijs bedoeld in artikel 410/4. § 2. De Regering bepaalt de inhoud en de modaliteiten van overmaking van de investeringsprogramma's van de opvang- en huisvestingsinrichtingen die de opneming in de berekening van de in paragraaf 1 bedoelde verhuurde gedeelten vragen. Op voorstel van de Minister van Gezondheid bepaalt ze de prioritaire selectiecriteria voor de opneming van de investeringsprogramma's in de opbouwplannen.

Voor de indiening van de opbouwplannen kan de Regering rekening houden met de ouderdomsgraad van de gebouwen en met de bedragen die reeds door de overheid ten laste worden genomen.

Onder ouderdom wordt verstaan de slijtage- of verslechteringstaat te wijten aan de tijd of het normale gebruik van de materialen en uitrustingselementen van de opvang- en huisvestingsinrichting.

Onder ouderdomsgraad wordt verstaan de verhouding tussen de residuele boekhoudwaarde en de boekhoudwaarde van de aankoop.

De investeringsprogramma's voldoen aan de voorschriften van dit Wetboek met betrekking tot de verplichtingen waaraan de opvang- en huisvestingsinrichtingen voor bejaarde personen moeten voldoen. § 3. Elke opvang- en huisvestingsinrichting voor bejaarde personen die een project indient, voor zover het in het kader van het opbouwplan in aanmerking genomen wordt, krijgt een maximum aantal vierkante meters die gefactureerd kunnen worden alsook een meerjarenplanning van inachtneming van die factureringscapaciteit van de in paragraaf 1 bedoelde gedeelten van de prijs. § 4. Elke opvang- en huisvestingsinrichting voor bejaarde personen is verplicht de staat van zijn infrastructuur te registreren in een gewestelijk kadaster, waarvan de modaliteiten door de Regering vastgesteld worden. ».

Art. 34.In dezelfde Titel VI wordt een artikel 410/13 ingevoegd, luidend als volgt : «

Art. 410/13.De financiële stromen voortgebracht door of krachtens deze Titel maken het voorwerp uit van een financiële monitoring door de financiële en budgettaire Monitoringsraad van het « Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles » (Waals Agentschap Voor Gezondheid, Sociale Bescherming, Handicap en Gezinnen), opgericht bij artikelen 6 en 6/1. ». HOOFDSTUK VI. - Overgangs- en slotbepalingen

Art. 35.De Regering bepaalt de datum waarop Titel V van Boek V van het tweede deel van het Waalse Wetboek voor Sociale Actie en Gezondheid opgeheven wordt.

Er kan geen nieuwe aanvraag steunend op de bepalingen van Titel V van Boek V van het tweede deel van het Waalse wetboek voor Sociale Actie en Gezondheid kan op geldige wijze na de inwerkingtreding van dit decreet ingediend worden.

Art. 36.§ 1. De opvang- en huisvestingsinrichtingen voor bejaarde personen die bij de inwerkingtreding van dit decreet in het bezit van een werkingsvergunning zijn, beschikken over een periode van tien jaar om artikel 5, a), in acht te nemen. § 2. In afwachting van de goedkeuring van de in artikel 9 bedoelde overeenkomst wordt er een prijs toegepast, die de prijs ten laste van de bewoner alsook de toeslagen die tot twintig procent van de basisprijs beperkt zijn inhouden, in afwijking van artikelen 9 en 24.

In de volgende gevallen start de controle door het Agentschap met betrekking tot de eerste geïndividualiseerde prijs en tot de naleving van de in lid 1 bedoelde prijs : 1° de opening van een nieuwe opvang- en huisvestingsinrichting voor bejaarde personen;2° een uitbreiding van een bestaande opvang- en huisvestingsinrichting voor bejaarde personen;3° een grondige gedeeltelijke of volledige renovatie van een opvang- en huisvestingsinrichting voor bejaarde personen.

Art. 37.Drie jaar na de inwerkingtreding van dit decreet gaat de Regering over tot een evaluatie ervan.

De Regering maakt het verslag van deze evaluatie ter informatie aan het Parlement over.

Art. 38.Het eerste opbouwplan, in de zin van artikel 410/12 van het Wetboek, ingevoegd bij artikel 33 van dit decreet, wordt op een door de Regering bepaalde datum en ten vroegste op 1 januari 2020 vastgelegd.

Art. 39.Dit decreet heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2019.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 14 februari 2019.

De Minister-President, W. BORSUS De Minister van Sociale Actie, Gezondheid, Gelijke Kansen, Ambtenarenzaken en Administratieve vereenvoudiging, A. GREOLI De Minister van Economie, Industrie, Onderzoek, Innovatie, Digitale Technologieën, Tewerkstelling en Vorming, P.-Y. JEHOLET De Minister van Leefmilieu, Ecologische Overgang, Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken, Mobiliteit, Vervoer, Dierenwelzijn en Industriezones, C. DI ANTONIO De Minister van Begroting, Financiën, Energie, Klimaat en Luchthavens, J.-L. CRUCKE De Minister van Landbouw, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme, Erfgoed en afgevaardigd bij de Grote Regio, R. COLLIN De Minister van de Plaatselijke Besturen, Huisvesting en Sportinfrastucturen, V. DE BUE _______ Nota (1) Zitting 2018-2019. Stukken van het Waalse Parlement 1244 (2018-2019) Nrs. 1 tot 7.

Volledig verslag, plenaire zitting van 13 februari 2019.

Bespreking.

Stemming.

^