Etaamb.openjustice.be
Decreet van 20 februari 2014
gepubliceerd op 19 maart 2014

Decreet tot wijziging van artikel 80, tweede lid, 3°, van het Waalse Wetboek van Huisvesting en Duurzaam Wonen

bron
waalse overheidsdienst
numac
2014201755
pub.
19/03/2014
prom.
20/02/2014
ELI
eli/decreet/2014/02/20/2014201755/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

20 FEBRUARI 2014. - Decreet tot wijziging van artikel 80, tweede lid, 3°, van het Waalse Wetboek van Huisvesting en Duurzaam Wonen (1)


Het Waals Parlement heeft aangenomen en Wij, Waalse Regering, bekrachtigen hetgeen volgt:

Artikel 1.Artikel 2, 3°, van lid 80, van de Waalse wetboek van huisvesting en duurzaam wonen wordt vervangen door volgende bepaling: "3° het water- of elektriciteitsverbruik er gedurende ten minste twaalf opeenvolgende maanden lager is dan het op basis van de beschikbare indexen door de Regering bepaalde of geraamde minimumverbruik, behalve als de eigenaar of de drager van een zakelijk recht de leegstand van de woning kan rechtvaardigen op grond van gewettigde redenen of door overmacht.

De uitbaters van de openbare dienst voor waterdistributie, die handelen overeenkomstig het decreet van 27 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/05/2004 pub. 23/09/2004 numac 2004202818 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt type decreet prom. 27/05/2004 pub. 09/07/2004 numac 2004027101 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende Boek I van het Milieuwetboek sluiten betreffende Boek II van het Milieuwetboek dat het Waterwetboek inhoudt, en de beheerders van het verdelingsnet aangewezen overeenkomstig het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Waalse Gewest moeten, minstens één keer per jaar, een gedetailleerde lijst aan de administratie overmaken van de woningen waarvoor het water- of elektriciteitsverbruik lager is dan de door de Regering bepaalde minimumverbruik volgens de modaliteiten die ze bepaalt. In deze lijst worden, voor elke bedoelde woning, de volgende gegevens vermeld : het adres van de woning, het water- of elektriciteitsverbruik gedurende ten minste twaalf opeenvolgende maanden dat op grond van de beschikbare indexen wordt bepaald of geraamd, als het gaat om een raming of een opmeting en de nummers van de meters. De Regering bepaalt de aangelegenheid waarvan de gegevens zullen worden behandeld, met inbegrip van de bewaringstermijn ervan voor de uitvoering van de nagestreefde doelstellingen. De lijst van de woningen met een lager verbruik dan het door de Regering bepaald minimumverbruik, opgesteld en behoud met inachtneming van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens, wordt ter beschikking gehouden van de gewestelijke en gemeentelijke diensten belast met de bestrijding van de leegstand van woningen. Elke betrokken gemeentelijke dienst heeft enkel toegang tot de gegevens betreffende de woningen op het grondgebied van zijn gemeente. De Regering en de colleges van burgemeester en schepenen zorgen voor het opstellen en bijwerken van de lijst van hun ambtenaren die toegang hebben tot de lijst die het Gewest heeft meegedeeld. De gewestelijke en gemeentelijke ambtenaren nemen de vertrouwelijkheid van de meegedeelde gegevens in acht.

Art. 2.Dit decreet treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 20 februari 2014.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Duurzame Ontwikkeling en Ambtenarenzaken, J.-M. NOLLET De Minister van Begroting en Financiën, Tewerkstelling, Vorming en Sport, A. ANTOINE De Minister van Economie, K.M.O.'s, Buitenlandse Handel en Nieuwe Technologieën J-Cl. MARCOURT De Minister van de Plaatselijke Besturen en de Stad, P. FURLAN De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen, Mevr. E. TILLIEUX De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit, Ph. HENRY De Minister van Openbare werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed, C. DI ANTONIO ___________________ (1) Zitting 2013-2014. Stukken van het Waalse Parlement, 742 (2013-2014), nrs 1 tot 6.

Volledig verslag, plenaire vergadering van 19 februari 2014.

Bespreking.

Stemming.

^