Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 16 september 2021
gepubliceerd op 04 oktober 2021

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van sommige bepalingen van het reglementair deel van het Waals Wetboek van Sociale actie en Gezondheid betreffende de hulpdiensten voor gezinnen en bejaarde personen

bron
waalse overheidsdienst
numac
2021033432
pub.
04/10/2021
prom.
16/09/2021
ELI
eli/besluit/2021/09/16/2021033432/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

16 SEPTEMBER 2021. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van sommige bepalingen van het reglementair deel van het Waals Wetboek van Sociale actie en Gezondheid betreffende de hulpdiensten voor gezinnen en bejaarde personen


De Waalse Regering, Gelet op het decreetgevend deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, artikel 220, § 2, gewijzigd bij het decreet van 20 februari 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/02/2014 pub. 19/03/2014 numac 2014201755 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van artikel 80, tweede lid, 3°, van het Waalse Wetboek van Huisvesting en Duurzaam Wonen sluiten, artikel 221, § 2, artikel 230, § 2, gewijzigd bij het decreet van 20 februari 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/02/2014 pub. 19/03/2014 numac 2014201755 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van artikel 80, tweede lid, 3°, van het Waalse Wetboek van Huisvesting en Duurzaam Wonen sluiten, artikel 242, gewijzigd bij het decreet van 20 februari 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/02/2014 pub. 19/03/2014 numac 2014201755 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van artikel 80, tweede lid, 3°, van het Waalse Wetboek van Huisvesting en Duurzaam Wonen sluiten, en artikel 251;

Gelet op het reglementair deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 6 april 2021;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 8 april 2021;

Gelet op het verslag van 6 april 2021, opgesteld overeenkomstig artikel 4, 2°, van het decreet van 3 maart 2016 houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen, voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet;

Gelet op het advies van het inter-Franstalig overlegorgaan, gegeven op 15 april 2021;

Gelet op het verzoek om adviesverlening gericht aan de Raad van State op 17 juni 2021, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het gebrek aan adviesverlening binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het advies van de "Commission wallonne des Aînés" (Waalse commissie voor senioren), gegeven op 30 april 2021;

Gelet op het advies van het Comité "Handicap" van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles" (Waals agentschap voor gezondheid, sociale bescherming, handicap en gezinnen), uitgebracht op 22 april 2021;

Gelet op het advies van de "Conseil économique, social et environnemental de Wallonie" (Economische, Sociale en Milieuraad van Wallonië) nr. 1468, gegeven op 10 mei 2021;

Gelet op de beslissing van de Waalse Regering van 16 mei 2019 om budgetten ter beschikking te stellen om de overgang van gezinshelpers en thuisverzorgers naar het statuut van werknemer mogelijk te maken, zowel in de privésector als in de overheidssector;

Gelet op de beslissing van de Waalse Regering van 16 december 2020 tot goedkeuring van het ontwerp van begroting 2021 van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles";

Gelet op de beslissing van de Waalse Regering van 24 september 2020 om de omkadering van de hulpdiensten voor gezinnen en bejaarde personen te versterken;

Overwegende dat het noodzakelijk is te voorzien in een inwerkingtreding op 1 januari 2021 om de betaling van volledige jaarlijkse subsidies voor het begrotingsjaar 2021 mogelijk te maken;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Actie en Gezondheid, Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK 1. - Inleidende bepaling

Artikel 1.Dit besluit regelt krachtens artikel 138 van de Grondwet een materie bedoeld in artikel 128 van de Grondwet. HOOFDSTUK 2. - Wijziging van het reglementair deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid

Art. 2.In artikel 332, § 1, van het reglementair deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 4 december 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 04/12/2014 pub. 16/12/2014 numac 2014207536 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het reglementair deel van het Waals Wetboek van sociale actie en gezondheid met het oog op de harmonisatie en de vereenvoudiging van het proces waarbij de subsidies toegekend en gecontroleerd worden en van de activiteitenverslagen sluiten, worden de punten 1° en 2° vervangen als volgt: "1° 0,036 voltijds equivalent begeleidingsverantwoordelijke per aangesneden schijf van 1000 uren hulpverlening in het dagelijkse leven die voor subsidies in aanmerking komen en die in het voorafgaande jaar door de dienst gepresteerd werden, met een minimum van 0,50 voltijds equivalent; "2° 0,022 voltijds equivalent administratief bediende per aangesneden schijf van 1000 uren hulpverlening in het dagelijkse leven die voor subsidies in aanmerking komen en die in het voorafgaande jaar door de dienst gepresteerd werden, met een minimum van 0,50 voltijds equivalent;".

Art. 3.In Deel 2, Boek IV, Titel IV, Hoofdstuk 2, afdeling 2, onderafdeling 2, van hetzelfde Wetboek wordt een artikel 341/2 ingevoegd, luidend als volgt : "

Art. 341/1.Ter dekking van de specifieke kosten in verband met het bediendestatuut van de gezinshelpers wordt aan de dienst een forfaitaire subsidie toegekend van 0,7569 euro per gewerkt uur.

Dit bedrag wordt verhoogd met: 1° 0,0848 euro per uur gepresteerd door gezinshelpers van wie de anciënniteit die in aanmerking wordt genomen voor de vaststelling van hun bezoldiging, minstens acht jaar en minder dan veertien jaar bedraagt;2° 0,1372 euro per uur gepresteerd door gezinshelpers van wie de anciënniteit die in aanmerking wordt genomen voor de vaststelling van hun bezoldiging, minstens veertien jaar en minder dan twintig jaar bedraagt;3° 0, 2136 euro per uur gepresteerd door gezinshelpers van wie de anciënniteit die in aanmerking wordt genomen voor de vaststelling van hun bezoldiging, twintig jaar en meer bedraagt. Voor de toepassing van de leden 1 en 2 worden als gepresteerde uren beschouwd: 1° gepresteerde uren binnen het dienstcontingent;2° gepresteerde uren boven het dienstcontingent;3° de uren gepresteerd door gezins- en bejaardenhelpers van wie de tewerkstelling gefinancierd wordt in het kader van elke maatregel inzake tewerkstellingshulp.".

Art. 4.In artikel 343 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de eerste zin worden de woorden "2,3197 euro" vervangen door de woorden "3,0018 euro"; 2° de eerste zin wordt aangevuld met de woorden ", met minimum 33.839, 1098 euro per kalenderjaar. "; 4° het artikel wordt aangevuld met een tweede lid, luidend als volgt: "Wanneer de dienst zijn activiteiten in de loop van een kalenderjaar begint of staakt, wordt het in lid 1 bedoelde minimumbedrag per jaar verminderd met de werkelijke periode van activiteit in dat kalenderjaar ".

Art. 5.In artikel 344 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "1,0079 euro" worden vervangen door de woorden "1,3955 euro"; 2° het artikel wordt aangevuld met de woorden ", met minimum 19.382,6474 euro per kalenderjaar"; 3° het artikel wordt aangevuld met een tweede lid, luidend als volgt: "Wanneer de dienst zijn activiteiten in de loop van een kalenderjaar begint of staakt, wordt het in lid 1 bedoelde minimumbedrag per jaar verminderd met de werkelijke periode van activiteit in dat kalenderjaar ".

Art. 6.Artikel 345 van hetzelfde Wetboek wordt vervangen als volgt: "

Art. 345.Het basisbedrag bedoeld in artikel 251 van het decreetgevend deel van het Wetboek wordt vastgelegd op 4.448,3399 euro per jaar.

Ter dekking van de specifieke kosten in verband met het bediendestatuut van de thuisoppassers wordt het in het eerste lid bedoelde bedrag verhoogd met: 1° 1.173,2088 euro per thuisoppasser als voltijds-equivalent van wie de anciënniteit die in aanmerking wordt genomen voor de vaststelling van hun bezoldiging, minder dan acht jaar bedraagt; 2° 1.304,7171 euro per thuisoppasser als voltijds-equivalentvan wie de anciënniteit die in aanmerking wordt genomen voor de vaststelling van hun bezoldiging, minstens acht jaar en minder dan veertien jaar bedraagt; 3° 1.385,9068 euro per thuisoppasser als voltijds-equivalent van wie de anciënniteit die in aanmerking wordt genomen voor de vaststelling van hun bezoldiging, minstens veertien jaar en minder dan twintig jaar bedraagt; 4° 1.504,3772 euro per thuisoppasser als voltijds-equivalent van wie de anciënniteit die in aanmerking wordt genomen voor de vaststelling van hun bezoldiging, twintig jaar en meer bedraagt.

De in lid 2 bedoelde anciënniteit is de anciënniteit die in aanmerking wordt genomen voor de bezoldiging over de maand januari van het betrokken jaar. ".

Art. 7.In artikel 354 van hetzelfde Wetboek, eerste lid, worden de woorden "341, 342, 343 tot en met 346" vervangen door de woorden "341 tot en met 346".

Art. 8.In artikel 358 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het besluit van de Waalse Regering van 4 december 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 04/12/2014 pub. 16/12/2014 numac 2014207536 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het reglementair deel van het Waals Wetboek van sociale actie en gezondheid met het oog op de harmonisatie en de vereenvoudiging van het proces waarbij de subsidies toegekend en gecontroleerd worden en van de activiteitenverslagen sluiten, worden de volgende wijzingen aangebracht: 1° de woorden "340, 341, 342, 343, 344" worden vervangen door de woorden "340 tot en met 344";2° het woord "kwartaal" wordt vervangen door het woord "kalenderkwartaal". HOOFDSTUK 3. - Wijziging van de statuten

Art. 9.Bijlage 37 bij hetzelfde Wetboek en de twee bijlagen erbij worden vervangen door bijlage 1 bij dit besluit.

Art. 10.Bijlage 38 bij hetzelfde Wetboek en de twee bijlagen erbij worden vervangen door bijlage 2 bij dit besluit. HOOFDSTUK 4. - Overgangs- en slotbepalingen

Art. 11.In afwijking van artikel 353 van hetzelfde Wetboek deelt de Administratie binnen een maand na de bekendmaking van dit besluit aan de verschillende gesubsidieerde diensten de bedragen mee die voor het jaar 2021 worden toegepast op de subsidiepakketten bedoeld in artikel 341/1 van hetzelfde Wetboek, zoals ingevoegd bij dit besluit, en in de artikelen 343, 344 en 345 van hetzelfde Wetboek, zoals gewijzigd bij dit besluit.

Art. 12.Dit besluit heeft uitwerking op 1 januari 2021.

In afwijking van lid 1 treden de artikelen 9 en 10 in werking twee maanden na de bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad.

Art. 13.De Minister van Gezondheid en Sociale Actie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 16 september 2021.

Voor de Regering: De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Werk, Vorming, Gezondheid, Sociale Actie, Gelijke Kansen en Vrouwenrechten, Ch. MORREALE

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^