Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 24 augustus 2023
gepubliceerd op 06 december 2023

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van sommige bepalingen van het reglementair deel van het Waalse Wetboek van Sociale actie en Gezondheid, betreffende de tewerkstelling en de opleiding van de gehandicapte personen

bron
waalse overheidsdienst
numac
2023047661
pub.
06/12/2023
prom.
24/08/2023
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 AUGUSTUS 2023. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van sommige bepalingen van het reglementair deel van het Waalse Wetboek van Sociale actie en Gezondheid, betreffende de tewerkstelling en de opleiding van de gehandicapte personen


De Waalse Regering, Gelet op het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, inzonderheid op artikel 261, artikel 266, artikel 275 en artikel 283, laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 3 december 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/12/2020 pub. 13/01/2021 numac 2021200050 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende toekenning van subsidies voor bepaalde investeringen inzake sportinfrastructuur en tot opheffing van het decreet van 25 februari 1999 houdende toekenning van subsidies voor bepaalde investeringen inzake sportinfrastructuur type decreet prom. 03/12/2020 pub. 17/12/2020 numac 2020205387 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van artikel 283 van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid met het oog op de actualisering van de diensten en structuren die door de Regering kunnen worden erkend of gesubsidieerd voor zover ze in het bijzonder gericht zijn op gehandicapte personen type decreet prom. 03/12/2020 pub. 14/12/2020 numac 2020044210 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende bekrachtiging van de besluiten van de Waalse Regering van bijzondere machten in het kader van het beheer van de gezondheidscrisis COVID-19 voor de aangelegenheden bedoeld in artikel 138 van de Grondwet type decreet prom. 03/12/2020 pub. 14/12/2020 numac 2020044211 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende bekrachtiging van de besluiten van de Waalse Regering van bijzondere machten in het kader van het beheer van de gezondheidscrisis COVID-19 sluiten;

Gelet op het reglementair deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid;

Gelet op het verslag van 14 juli 2021, opgesteld overeenkomstig artikel 4, 2°, van het decreet van 3 maart 2016 houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen, voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 9 juli 2021;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 14 juli 2021;

Gelet op het advies van het branchecomité "Handicap", gegeven op 22 september 2021;

Gelet op het advies van het inter-Franstalig overlegorgaan, gegeven op 23 december 2021;

Gelet op het advies nr. 173/2002 van de Gegevensbeschermingsautoriteit, gegeven op 9 september 2022;

Gelet op advies 73288/4 van de Raad van State, gegeven op 11 mei 2023, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het advies van de "Commission wallonne de la personne handicapée" (Waalse commissie voor gehandicapte personen), gegeven op 22 september 2021;

Gelet op het advies van de "Conseil économique, social et environnemental de Wallonie" (Economische, Sociale en Milieuraad van Wallonië), gegeven op 11 oktober 2021;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Actie;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Dit besluit regelt overeenkomstig artikel 138 van de Grondwet een aangelegenheid bedoeld in artikel 138, § 1, van de Grondwet.

Art. 2.In het reglementair deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid wordt het woord "AWIPH" telkens vervangen door de woorden "het Agentschap". HOOFDSTUK II. - Wijziging van sommige bepalingen betreffende de diensten voor vroegtijdige hulpverlening en begeleiding voor volwassenen

Art. 3.Artikel 612, § 1, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het besluit van de Waalse Regering van 16 september 2021Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 16/09/2021 pub. 26/10/2021 numac 2021033640 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging en opheffing van sommige bepalingen van het reglementair deel van het Waals wetboek van sociale actie en gezondheid, Tweede deel, Boek V, Titel IX, Hoofdstuk IV, betreffende de bedrijven voor aangepast werk en titel XIV type besluit van de waalse regering prom. 16/09/2021 pub. 04/10/2021 numac 2021033432 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van sommige bepalingen van het reglementair deel van het Waals Wetboek van Sociale actie en Gezondheid betreffende de hulpdiensten voor gezinnen en bejaarde personen sluiten wordt aangevuld met een lid, luidend als volgt: "Personen die uitsluitend de opdrachten ter ondersteuning in de jobfunctie bedoeld in Titel IX, Hoofdstuk 5, afdeling 10, genieten, worden niet meegeteld in het minimumaantal gebruikers".

Art. 4.Artikel 633, § 1, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het besluit van de Waalse Regering van 16 september 2021Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 16/09/2021 pub. 26/10/2021 numac 2021033640 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging en opheffing van sommige bepalingen van het reglementair deel van het Waals wetboek van sociale actie en gezondheid, Tweede deel, Boek V, Titel IX, Hoofdstuk IV, betreffende de bedrijven voor aangepast werk en titel XIV type besluit van de waalse regering prom. 16/09/2021 pub. 04/10/2021 numac 2021033432 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van sommige bepalingen van het reglementair deel van het Waals Wetboek van Sociale actie en Gezondheid betreffende de hulpdiensten voor gezinnen en bejaarde personen sluiten wordt aangevuld met een nieuw lid, luidend als volgt: "In afwijking van lid 1 worden de betaalde uren voor de jobcoachfunctie, bedoeld in artikel 1146/2, niet opgenomen in het dienstverbandregister van de dienst.".

Art. 5.In hetzelfde Wetboek, Tweede deel, Boek V, Titel VII, Hoofdstuk IV, wordt het woord "coördinator" overal waar het voorkomt vervangen door het woord "directeur". HOOFDSTUK III. - Wijziging van sommige bepalingen betreffende de aangepaste centra voor opleiding en socioprofessionele inschakeling

Art. 6.In artikel 905, punt 3°, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 09/07/2014 numac 2014204186 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van sommige bepalingen van het Waals Reglementair Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, Tweede deel, Boek V, Titel IX, Hoofdstuk III, betreffende de aangepaste centra voor opleiding en socioprofessionele inschakeling type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014203518 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van sommige bepalingen van het reglementair deel van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, Tweede deel, Boek V, Titel IX, Hoofdstuk IV, betreffende de bedrijven voor aangepast werk type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014203749 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van sommige bepalingen van het tweede deel, Boek 5, Titel 7, van het Waals Reglementair Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 04/07/2014 numac 2014027195 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging en tot opheffing van sommige bepalingen van het Waals reglementair wetboek van sociale actie en gezondheid, Tweede deel, Boek V, Titel XI, betreffende de residentiële diensten en dagopvangdiensten voor gehandicapte personen type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 14/07/2014 numac 2014204434 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de bepalingen van het Waals Reglementair Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen en personen van buitenlandse herkomst type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 07/07/2014 numac 2014027183 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de gebieden waarvoor artikel 56, § 3, eerste lid, van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud voorlopig niet van toepassing is type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014203716 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming en erkenning van de leden van de gewestelijke Kamer van beroep bedoeld in artikel L1218-1 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie sluiten, worden de woorden "met het centrum gesloten heeft" vervangen door de woorden "met het door het Agentschap erkende centrum gesloten heeft".

Art. 7.Hetzelfde Wetboek wordt aangevuld met een artikel 907/1, luidend als volgt: "

Art. 907/1.De centra kunnen de ondersteuning in de jobfunctie uitvoeren overeenkomstig de bepalingen van deze Titel, Hoofdstuk 5, afdeling 10.".

Art. 8.In artikel 918 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 09/07/2014 numac 2014204186 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van sommige bepalingen van het Waals Reglementair Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, Tweede deel, Boek V, Titel IX, Hoofdstuk III, betreffende de aangepaste centra voor opleiding en socioprofessionele inschakeling type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014203518 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van sommige bepalingen van het reglementair deel van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, Tweede deel, Boek V, Titel IX, Hoofdstuk IV, betreffende de bedrijven voor aangepast werk type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014203749 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van sommige bepalingen van het tweede deel, Boek 5, Titel 7, van het Waals Reglementair Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 04/07/2014 numac 2014027195 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging en tot opheffing van sommige bepalingen van het Waals reglementair wetboek van sociale actie en gezondheid, Tweede deel, Boek V, Titel XI, betreffende de residentiële diensten en dagopvangdiensten voor gehandicapte personen type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 14/07/2014 numac 2014204434 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de bepalingen van het Waals Reglementair Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen en personen van buitenlandse herkomst type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 07/07/2014 numac 2014027183 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de gebieden waarvoor artikel 56, § 3, eerste lid, van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud voorlopig niet van toepassing is type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014203716 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming en erkenning van de leden van de gewestelijke Kamer van beroep bedoeld in artikel L1218-1 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie sluiten, wordt paragraaf 2 aangevuld met een lid, luidend als volgt: "De prestaties van personen die ondersteuning in de jobfunctie genieten als bedoeld in artikel 1146/10, 1°, worden niet meegerekend in de aanwezigheidsgraad van het centrum.".

Art. 9.In artikel 920 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 09/07/2014 numac 2014204186 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van sommige bepalingen van het Waals Reglementair Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, Tweede deel, Boek V, Titel IX, Hoofdstuk III, betreffende de aangepaste centra voor opleiding en socioprofessionele inschakeling type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014203518 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van sommige bepalingen van het reglementair deel van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, Tweede deel, Boek V, Titel IX, Hoofdstuk IV, betreffende de bedrijven voor aangepast werk type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014203749 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van sommige bepalingen van het tweede deel, Boek 5, Titel 7, van het Waals Reglementair Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 04/07/2014 numac 2014027195 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging en tot opheffing van sommige bepalingen van het Waals reglementair wetboek van sociale actie en gezondheid, Tweede deel, Boek V, Titel XI, betreffende de residentiële diensten en dagopvangdiensten voor gehandicapte personen type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 14/07/2014 numac 2014204434 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de bepalingen van het Waals Reglementair Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen en personen van buitenlandse herkomst type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 07/07/2014 numac 2014027183 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de gebieden waarvoor artikel 56, § 3, eerste lid, van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud voorlopig niet van toepassing is type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014203716 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming en erkenning van de leden van de gewestelijke Kamer van beroep bedoeld in artikel L1218-1 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie sluiten, wordt paragraaf 2 aangevuld met een nieuw lid, luidend als volgt: "De personen die ondersteuning in de jobfunctie genieten als bedoeld in artikel 1146/10, 2° tot en met 4°, worden niet meegerekend in de inschakelingsgraad van het centrum.".

Art. 10.In artikel 931, § 2, 1°, van hetzelfde Wetboek, vervangen door het besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 09/07/2014 numac 2014204186 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van sommige bepalingen van het Waals Reglementair Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, Tweede deel, Boek V, Titel IX, Hoofdstuk III, betreffende de aangepaste centra voor opleiding en socioprofessionele inschakeling type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014203518 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van sommige bepalingen van het reglementair deel van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, Tweede deel, Boek V, Titel IX, Hoofdstuk IV, betreffende de bedrijven voor aangepast werk type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014203749 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van sommige bepalingen van het tweede deel, Boek 5, Titel 7, van het Waals Reglementair Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 04/07/2014 numac 2014027195 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging en tot opheffing van sommige bepalingen van het Waals reglementair wetboek van sociale actie en gezondheid, Tweede deel, Boek V, Titel XI, betreffende de residentiële diensten en dagopvangdiensten voor gehandicapte personen type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 14/07/2014 numac 2014204434 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de bepalingen van het Waals Reglementair Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen en personen van buitenlandse herkomst type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 07/07/2014 numac 2014027183 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de gebieden waarvoor artikel 56, § 3, eerste lid, van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud voorlopig niet van toepassing is type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014203716 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming en erkenning van de leden van de gewestelijke Kamer van beroep bedoeld in artikel L1218-1 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie sluiten, worden de woorden "een geldende beslissing van het "AWIPH"" vervangen door de woorden "het bewijs dat reeds een gunstige beslissing van het Agentschap werd bekomen".

Art. 11.Artikel 951, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 09/07/2014 numac 2014204186 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van sommige bepalingen van het Waals Reglementair Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, Tweede deel, Boek V, Titel IX, Hoofdstuk III, betreffende de aangepaste centra voor opleiding en socioprofessionele inschakeling type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014203518 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van sommige bepalingen van het reglementair deel van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, Tweede deel, Boek V, Titel IX, Hoofdstuk IV, betreffende de bedrijven voor aangepast werk type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014203749 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van sommige bepalingen van het tweede deel, Boek 5, Titel 7, van het Waals Reglementair Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 04/07/2014 numac 2014027195 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging en tot opheffing van sommige bepalingen van het Waals reglementair wetboek van sociale actie en gezondheid, Tweede deel, Boek V, Titel XI, betreffende de residentiële diensten en dagopvangdiensten voor gehandicapte personen type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 14/07/2014 numac 2014204434 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de bepalingen van het Waals Reglementair Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen en personen van buitenlandse herkomst type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 07/07/2014 numac 2014027183 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de gebieden waarvoor artikel 56, § 3, eerste lid, van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud voorlopig niet van toepassing is type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014203716 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming en erkenning van de leden van de gewestelijke Kamer van beroep bedoeld in artikel L1218-1 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie sluiten, wordt gewijzigd als volgt: 1° in paragraaf 1 worden de woorden ", incluis in het vormingsbedrijf" opgeheven;2° in paragraaf 2 worden de woorden ", incluis in het vormingsbedrijf" opgeheven;3° het artikel wordt aangevuld met de paragrafen 3 en 4, luidend als volgt: " § 3.Het Agentschap dekt de stagiair in een vormingsbedrijf tegen arbeidsongevallen en ongevallen op weg naar het werk en sluit daartoe een verzekeringspolis, overeenkomstig de arbeidsongevallen wet van 10 april 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet type wet prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet sluiten. § 4. Het Agentschap verzekert de stagiair in een vormingsbedrijf inzake burgerlijke aansprakelijkheid, zowel voor schade aan werktuigen en gereedschap als voor materiële of lichamelijke ongevallen waardoor derden getroffen worden.".

Art. 12.Artikel 977 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 09/07/2014 numac 2014204186 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van sommige bepalingen van het Waals Reglementair Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, Tweede deel, Boek V, Titel IX, Hoofdstuk III, betreffende de aangepaste centra voor opleiding en socioprofessionele inschakeling type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014203518 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van sommige bepalingen van het reglementair deel van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, Tweede deel, Boek V, Titel IX, Hoofdstuk IV, betreffende de bedrijven voor aangepast werk type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014203749 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van sommige bepalingen van het tweede deel, Boek 5, Titel 7, van het Waals Reglementair Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 04/07/2014 numac 2014027195 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging en tot opheffing van sommige bepalingen van het Waals reglementair wetboek van sociale actie en gezondheid, Tweede deel, Boek V, Titel XI, betreffende de residentiële diensten en dagopvangdiensten voor gehandicapte personen type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 14/07/2014 numac 2014204434 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de bepalingen van het Waals Reglementair Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen en personen van buitenlandse herkomst type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 07/07/2014 numac 2014027183 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de gebieden waarvoor artikel 56, § 3, eerste lid, van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud voorlopig niet van toepassing is type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014203716 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming en erkenning van de leden van de gewestelijke Kamer van beroep bedoeld in artikel L1218-1 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie sluiten, wordt aangevuld met een nieuw lid, luidend als volgt: "De personen die ondersteuning in de jobfunctie als bedoeld in artikel 1146/10, 1°, genieten, hebben geen recht op de tegemoetkomingen bedoeld in het eerste lid.".

Art. 13.In artikel 989, punt 1°, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 09/07/2014 numac 2014204186 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van sommige bepalingen van het Waals Reglementair Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, Tweede deel, Boek V, Titel IX, Hoofdstuk III, betreffende de aangepaste centra voor opleiding en socioprofessionele inschakeling type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014203518 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van sommige bepalingen van het reglementair deel van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, Tweede deel, Boek V, Titel IX, Hoofdstuk IV, betreffende de bedrijven voor aangepast werk type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014203749 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van sommige bepalingen van het tweede deel, Boek 5, Titel 7, van het Waals Reglementair Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 04/07/2014 numac 2014027195 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging en tot opheffing van sommige bepalingen van het Waals reglementair wetboek van sociale actie en gezondheid, Tweede deel, Boek V, Titel XI, betreffende de residentiële diensten en dagopvangdiensten voor gehandicapte personen type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 14/07/2014 numac 2014204434 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de bepalingen van het Waals Reglementair Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen en personen van buitenlandse herkomst type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 07/07/2014 numac 2014027183 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de gebieden waarvoor artikel 56, § 3, eerste lid, van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud voorlopig niet van toepassing is type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014203716 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming en erkenning van de leden van de gewestelijke Kamer van beroep bedoeld in artikel L1218-1 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie sluiten, worden de woorden "artikel 926, § 2" vervangen door de woorden "artikel 474". HOOFDSTUK IV. - Wijziging van een aantal bepalingen betreffende gelijke kansen voor personen met een handicap op de arbeidsmarkt

Art. 14.In het reglementair Deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, Tweede deel, Boek V, Titel IX, Hoofdstuk V, afdelingen 4 tot 6 en 9, en onderafdeling 1 van afdeling 8, worden de woorden "gehandicapte werknemer" en "gehandicapte werknemers" telkens vervangen door de woorden "werknemer" en "werknemers", behalve in artikel 1131, derde lid.

Art. 15.Artikel 1069, van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 19 december 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 19/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013207362 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van sommige bepalingen van het tweede deel, Boek V, van het Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid Gecodificeerde besluiten type besluit van de waalse regering prom. 19/12/2013 pub. 16/01/2014 numac 2014200199 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende organisatie van dienstreizen in het buitenland sluiten, wordt gewijzigd als volgt: 1° punt 1° wordt vervangen door wat volgt: "1° "werknemer": gehandicapte persoon in dienst genomen krachtens een arbeidsovereenkomst of een reglementair statuut;2° in 2° worden de woorden "een gehandicapte werknemer" vervangen door de woorden "een werknemer";3° in 6° worden de woorden "of krachtens een statuut" vervangen door de woorden "of krachtens een reglementair statuut" 4° het wordt aangevuld als volgt: "9° "operator": de dienst die erkend is door: a) het Agentschap;b) een overheidsinstantie met het oog op socioprofessionele inschakeling;10° "gecoachte persoon": de persoon bedoeld in artikel 275 van het decreetgevend deel van het Wetboek, die een contract voor ondersteuning in de jobfunctie heeft gesloten met een operator;11° "jobcoach": de natuurlijke persoon die door een arbeidsovereenkomst of een reglementair statuut aan de operator gebonden is om de opdrachten ter ondersteuning in de jobfunctie uit te voeren;12° bedrijf in het kader van ondersteuning in de jobfunctie": elke werkgever, met uitzondering van aangepaste werkbedrijven voor hun productiepersoneel; 13° "intensieve ondersteuning": begeleiding die minstens één maandelijkse ontmoeting op dezelfde plaats omvat tussen de jobcoach en de gecoachte persoon, gedurende minstens drie opeenvolgende maanden." ; 5° het artikel wordt aangevuld met 2 leden, luidend als volgt: "Naast de voorwaarden voor ontvankelijkheid bedoeld in artikel 275 van het decreetgevend deel van het Wetboek, moet de aanvrager voldoen aan de volgende voorwaarden om te kunnen genieten van de interventies bedoeld in dit hoofdstuk: 1° het handicappercentage bedoeld in artikel 408 bereikt hebben;2° niet meer leerplichtig zijn. De in lid 2, 1°, bedoelde handicapvoorwaarde wordt gelijkgesteld met de erkenning van handicap aangetoond door een van de volgende bewijzen, op de datum van indiening van de aanvraag: 1° een bewijs van het reeds genoten hebben van een gunstige beslissing van het Agentschap of van AWIPH, het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, de "Service bruxellois francophone des personnes handicapées", Bruxelles-Formation of de "Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben", waaruit een handicap blijkt ;2° een attest waaruit blijkt dat de persoon zijn schoolcursus hoogstens in het gespecialiseerde secundair onderwijs heeft beëindigd;3° een geldende beslissing afgeleverd door de Federale overheidsdienst Sociale Zekerheid tot bevestiging van de handicap waardoor de persoon een inkomensvervangende uitkering of een inschakelingsuitkering kan verkrijgen;4° een geldende beslissing afgeleverd door het Agentschap tot bevestiging van de handicap waardoor de persoon bijkomende kinderbijslag kan verkrijgen;5° een rechterlijke beslissing of een geldende beslissing afgeleverd door de verzekeringsmaatschappij, het Federaal agentschap voor beroepsrisico's tot bevestiging van minstens twintig percent blijvende arbeidsongeschiktheid;6° een geldende beslissing van het Rijksinstituut voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering tot toekenning van invaliditeitsuitkeringen;7° een geldige beslissing van de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, het Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft of Actiris waarbij een verminderde arbeidsgeschiktheid wordt erkend.

Art. 16.Artikel 1071 van hetzelfde Wetboek wordt vervangen als volgt: "

Art. 1071.De stageaanvraag wordt per post of per e-mail bij het Agentschap ingediend door het bedrijf dat de stagiair wil ontvangen, met behulp van een door het Agentschap verstrekt formulier.

De aanvraag vermeldt: 1° met betrekking tot de kandidaat-stagiair: a) zijn naam, voornaam, rijksregisternummer, nationaliteit, geboortedatum, woonadres en telefoon- en e-mailgegevens ;b) een verwijzing naar een eerdere beslissing van het Agentschap om een handicap te erkennen en, indien van toepassing, het dossiernummer ;c) een verklaring dat, indien geen eerdere erkenning heeft plaatsgevonden, nadere gegevens over de handicap vereist zijn;d) in voorkomend geval, de vermelding of de persoon op de datum van indiening van de aanvraag een arbeidsongeschiktheids- of invaliditeitsuitkering, een inkomensvervangende uitkering of een vergoeding na een arbeidsongeval of beroepsziekte ontvangt;2° met betrekking tot het bedrijf: a) de naam of handelsnaam ;b) het adres en de telefoon- en e-mailgegevens van de maatschappelijke zetel en, in voorkomend geval, van de exploitatiezetel;c) de naam, voornaam, functie en telefoon- en e-mailgegevens van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt;d) zijn inschrijvingsnummer bij de Kruispuntbank van Ondernemingen ;e) het nummer van de bedrijfseenheid;f) zijn privaat- of publiekrechtelijk statuut;g) de naam en het nummer van de gemengde commissie, voor particuliere bedrijven;h) zijn bankrekeningnummer;i) een omschrijving van zijn activiteiten;j) het aantal werknemers dat bij het bedrijf in dienst is;k) de naam, voornaam, telefoonnummer en e-mailadres van de interne preventieadviseur, indien verschillend van de persoon bedoeld onder c) ;l) de naam van de externe dienst voor preventie en bescherming, alsmede naam, voornaam, telefoonnummer en e-mailadres van de adviseur-arbeidsgeneesheer;m) de naam van het sociaal secretariaat, alsmede de naam, voornaam en telefoon- en e-mailgegevens van de verantwoordelijke;n) de naam, voornaam, telefoonnummer en e-mailadres van de persoon met wie contact moet worden opgenomen over de stage, indien deze verschilt van de persoon bedoeld onder c) ;o) de naam, voornaam, telefoonnummer en e-mailadres van het personeelslid dat verantwoordelijk is voor de begeleiding van de stagiair 3° in voorkomend geval, de naam van de dienst die de kandidaat-stagiair ondersteunt bij het uitwerken van zijn loopbaanplan, alsook de naam, voornaam en telefoon- en e-mailgegevens van de ondersteunende medewerker;4° het beoogde beroep of de beoogde functie, samen met het voorgestelde programma voor de kennismakingsstage;5° de wekelijkse uurregeling in dagen en uren;6° het akkoord van de kandidaat-stagiair. Er wordt een stageovereenkomst gesloten tussen de kandidaat-stagiair of zijn wettelijke vertegenwoordiger en de bedrijfstagemeester. De overeenkomst moet worden goedgekeurd door het Agentschap.

In afwijking van de artikelen 435 tot 438 treedt de erkenning van het Agentschap in de plaats van een positieve beslissing.

Het Agentschap keurt de overeenkomst goed binnen dertig dagen nadat het alle benodigde informatie heeft ontvangen.

Een kopie van de overeenkomst wordt per post of per e-mail naar elk van de partijen en naar het Agentschap gestuurd.

In geval van onenigheid over de stageaanvraag stelt het Agentschap het bedrijf per post of e-mail in kennis van zijn afwijzende beslissing binnen dertig dagen na de datum waarop het over alle nodige informatie beschikt. Het stuurt de kandidaat-stagiair per post of e-mail een kopie van zijn beslissing.

Art. 17.Artikel 1072 van hetzelfde Wetboek wordt vervangen als volgt: "

Art. 1072.Het Agentschap: 1° ziet toe op de uitvoering van de overeenkomst bedoeld in artikel 1071;2° treedt als bemiddelaar op in geval van betwisting.

Art. 18.In artikel 1073 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "Tijdens de stageperiode" opgeheven en luidt de zin als volgt: Het bedrijf of de instelling verbindt zich ertoe:" ;2° punt 2° wordt vervangen als volgt: "2° de stagiair het materieel, het gereedschap, de werkkleding en de veiligheids- en beschermingsaccessoires te verschaffen die nodig zijn om het beroep te leren, en die in goede staat verkeren en regelmatig worden onderhouden";3° in punt 3° worden de woorden "de afgevaardigden van "AWIPH"" vervangen door de woorden "het Agentschap".4° in punt 4° worden de woorden "de afgevaardigden van "AWIPH"" vervangen door de woorden "het Agentschap".5° in de punten 5° en 6° worden de woorden "het gewestelijke bureau van "AWIPH"" vervangen door de woorden "het Agentschap".

Art. 19.In artikel 1074 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in 6° worden de woorden "om welke reden ook (ongeval, ziekte, ...)" opgeheven; 2° punt 7° wordt opgeheven.

Art. 20.In artikel 1075 van hetzelfde Wetboek wordt een lid ingevoegd vóór het eerste lid: "De duur van de stage is vastgesteld op maximaal tien dagen en kan op gemotiveerd verzoek van de bedrijfstagemeester binnen hetzelfde bedrijf worden verlengd tot maximaal twintig dagen.".

Art. 21.In artikel 1076 van hetzelfde Wetboek worden de woorden "De stage duurt één week" opgeheven.

Art. 22.In artikel 1080 van hetzelfde Wetboek wordt punt 2° van het eerste lid vervangen door wat volgt: "2° de begunstigde heeft geen beroepskwalificatie en/of -ervaring die onmiddellijk bruikbaar zijn voor de beoogde functie;".

Art. 23.Artikel 1081 van hetzelfde Wetboek wordt vervangen als volgt: "

Art. 1081.De aanvraag voor een omscholingsovereenkomst wordt per post of per e-mail bij het Agentschap ingediend door de onderneming die ermee instemt de aangepaste opleiding van de kandidaat-stagiair te verzorgen, met behulp van een door het Agentschap verstrekt formulier.

De aanvraag vermeldt: 1° met betrekking tot de kandidaat-stagiair: a) zijn naam, voornaam, rijksregisternummer, nationaliteit, geboortedatum, woonadres en telefoon- en e-mailgegevens;b) een verwijzing naar een eerdere beslissing van het Agentschap om een handicap te erkennen en, indien van toepassing, het dossiernummer;c) een verklaring dat, indien geen eerdere erkenning heeft plaatsgevonden, nadere gegevens over de handicap vereist zijn;d) het soort gevolgde onderwijs en de laatst behaalde kwalificatie;e) in voorkomend geval, de vermelding of de stagiair op de datum van indiening van de aanvraag een werkloosheidsuitkering, een arbeidsongeschiktheidsuitkering of een invaliditeitsuitkering, een inkomensvervangende uitkering of een uitkering wegens een arbeidsongeval of beroepsziekte ontvangt, alsmede het brutobedrag van deze uitkeringen per dag en per maand;2° met betrekking tot het bedrijf: a) de naam of handelsnaam;b) het adres en de telefoon- en e-mailgegevens van de maatschappelijke zetel en, in voorkomend geval, van de opleidingsplaats;c) de naam, voornaam, functie en telefoon- en e-mailgegevens van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt;d) zijn inschrijvingsnummer bij de Kruispuntbank van Ondernemingen;e) het nummer van de bedrijfseenheid;f) zijn privaat- of publiekrechtelijk statuut;g) de naam en het nummer van de gemengde commissie, voor particuliere bedrijven;h) zijn bankrekeningnummer;i) een omschrijving van zijn activiteiten;j) de voltijdse werktijden van het bedrijf;k) het aantal werknemers dat bij het bedrijf in dienst is;l) naam, voornaam, telefoonnummer en e-mailadres van de interne preventieadviseur, indien verschillend van de persoon bedoeld onder c);m) de naam van de externe dienst voor preventie en bescherming, alsmede naam, voornaam, telefoonnummer en e-mailadres van de adviseur-arbeidsgeneesheer;n) de naam van het sociaal secretariaat, alsmede de naam, voornaam en telefoon- en e-mailgegevens van de verantwoordelijke;o) de naam, voornaam, telefoonnummer en e-mailadres van de persoon met wie contact moet worden opgenomen over de aanvraag voor een omscholingsovereenkomst, indien deze verschilt van de persoon bedoeld onder c);p) de naam, voornaam, telefoonnummer en e-mailadres van het personeelslid dat verantwoordelijk is voor de opleiding van de stagiair;3° in voorkomend geval, de naam van de dienst die het project van de omscholingsovereenkomst initieert, evenals de naam, voornaam en telefoon- en e-mailgegevens van de ondersteunende agent;4° het voorstel voor een aangepast opleidingsprogramma en of het gaat om een arbeiders- of bediendenfunctie;5° de brut bezoldiging, per uur en per maand op basis van een voltijds equivalent, die de stagiair zou ontvangen indien hij zou worden aangeworven op basis van een arbeidsovereenkomst in deze functie, volgens de geldende barema's;6° de voorziene duur van de opleiding en de gewenste aanvangsdatum;7° de wekelijkse uurregeling in dagen en uren;8° het akkoord van de kandidaat-stagiair. Er wordt een omscholingsovereenkomst gesloten tussen de kandidaat-stagiair of zijn wettelijke vertegenwoordiger en het opleidend bedrijf. De overeenkomst moet worden goedgekeurd door het Agentschap.

In afwijking van de artikelen 435 tot 438 treedt de erkenning van het Agentschap in de plaats van een positieve beslissing.

Het Agentschap keurt de overeenkomst goed binnen dertig dagen nadat het alle benodigde informatie heeft ontvangen.

Een kopie van de overeenkomst wordt per post of per e-mail naar elk van de partijen en naar het Agentschap gestuurd.

In geval van onenigheid over de aanvraag voor een omscholingsovereenkomst stelt het Agentschap het bedrijf per post of e-mail in kennis van zijn afwijzende beslissing binnen dertig dagen na de datum waarop het over alle nodige informatie beschikt. Het stuurt de kandidaat-stagiair per post of e-mail een kopie van zijn beslissing.".

Art. 24.In artikel 1082 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid wordt het woord "Elke" vervangen door het woord "De";2° in 4° worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) de woorden "de vertegenwoordiger van "AWIPH"" worden vervangen door de woorden "het Agentschap".b) het woord "omscholingsprogramma" wordt vervangen door de woorden "aangepast opleidingsprogramma";3° in 5° worden de woorden "1084 en 1085" vervangen door de woorden "1083 tot en met 1085"; 4° het artikel wordt aangevuld met een punt 6°, luidend als volgt: "6° de wekelijkse uurregeling.".

Art. 25.Artikel 1083 van hetzelfde Wetboek wordt vervangen als volgt: "

Art. 1083.Het Agentschap: 1° ziet toe op de uitvoering van de overeenkomst bedoeld in artikel 1081;2° biedt het opleidend bedrijf technische of pedagogische ondersteuning bij het opstellen van het aangepaste opleidingsprogramma;3° sluit, indien nodig overeenkomsten met opleidingsoperatoren om de opleidingsondersteuning door het opleidend bedrijf aan te vullen; 4° treedt als bemiddelaar op in geval van betwisting.".

Art. 26.Artikel 1084 van hetzelfde Wetboek wordt vervangen als volgt: "

Art. 1084.Het opleidend bedrijf: 1° geeft de stagiair echte beroepskwalificaties door hen de nodige theoretische en praktische vakkennis bij te brengen;2° verschaft de stagiair het materieel, het gereedschap, de werkkleding en de veiligheids- en beschermingsaccessoires die nodig zijn voor de opleiding, en die in goede staat verkeren en regelmatig worden onderhouden;3° legt de stagiair geen taken op die geen verband houden met de doelstellingen van het omscholingsproces;4° sluit, met de maatschappij van zijn keuze, een verzekeringspolis die de stagiair dekt tegen arbeidsongevallen en ongevallen op weg naar het werk, overeenkomstig de arbeidsongevallen wet van 10 april 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet type wet prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet sluiten;5° sluit, met de maatschappij van zijn keuze, een verzekeringspolis die de stagiair dekt inzake burgerlijke aansprakelijkheid, zowel voor schade aan werktuigen en gereedschap als voor materiële of lichamelijke ongevallen waardoor derden getroffen worden;6° ziet persoonlijk toe op de uitvoering van de overeenkomst of draagt de verantwoordelijkheid daarvoor uitdrukkelijk aan een personeelslid over;7° observeert het gedrag van de stagiair om de vooruitgang te beoordelen en deelt zijn observaties mee aan zowel de stagiair als het Agentschap;8° kent, naast de wettelijke feestdagen, verlofdagen aan de stagiair toe wegens werkloosheidsuitkering, een vroegere arbeidsovereenkomst of gepresteerde overuren, alsook minstens twee dagen per opleidingsmaand;9° geeft de stagiair het recht om afwezig te zijn op het werk om te reageren op dagvaardingen van de "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi";10° betaalt de stagiair de in artikel 1090 bedoelde vergoeding uiterlijk op de tiende dag van de maand die volgt op de maand waarin de diensten zijn verleend;11° brengt het Agentschap onmiddellijk op de hoogte van elk geschil met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst;12° bezorgt het Agentschap alle informatie en bewijsstukken die het nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst en voor de nakoming van zijn verplichtingen krachtens de toepasselijke wetten, decreten en verordeningen;13° laat het Agentschap toe om alle onderzoeken en bezoeken uit te voeren die nodig worden geacht binnen het bedrijf of op de opleidingsplaats;14° evalueert periodiek de voortgang van de opleiding met de stagiair en het Agentschap, uiterlijk aan het einde van een periode van drie maanden vanaf de datum van afsluiting van het eerste contract, en aan het einde van elk van de periodes van zes maanden bedoeld in artikel 1086;15° levert aan het einde van de overeenkomst een opleidingsgetuigschrift aan de stagiair af met vermelding van de aard en de duur van de opleiding en een beschrijving van de verworven competenties. De twee opleidingsdagen per maand bedoeld in lid 1, 8°, worden toegekend op basis van voltijdse arbeidsregeling en worden evenredig verminderd in geval van deeltijdse arbeid.

De in lid 1, 8°, bedoelde verlofdagen kunnen worden gecumuleerd tot één of meer aaneengesloten periodes.".

Art. 27.In artikel 1085 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in lid 1wordt het woord "moet" opgeheven;2° punt 1° wordt vervangen als volgt: "stelt alles in het werk om de beroepsopleiding tot een goed einde te brengen";3° in punt 2° worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) de woorden "zich richten naar" worden vervangen door de woorden "richt zich naar" b) de woorden "zich aan het beroepsgeheim houden" worden vervangen door de woorden "houdt zich aan het beroepsgeheim";4° punt 3° wordt vervangen als volgt: "neemt de welvoeglijkheid en de goede zeden in acht";5° punt 4° wordt vervangen als volgt: "leeft de veiligheids- en hygiënevoorschriften na";6° in punt 5° wordt het woord "handelen" vervangen door het woord "handelt";7° punt 6° wordt vervangen als volgt: "geeft het gereedschap, de uitrusting, het materieel en de niet-gebruikte grondstoffen die hem door het centrum zijn toevertrouwd, in goede staat terug"; 8° punt 7° wordt vervangen als volgt: "stelt "AWIPH" onmiddellijk in kennis van iedere betwisting i.v.m. de uitvoering van de overeenkomst"; 9° punt 8° wordt vervangen als volgt: "evalueert periodiek de voortgang van de opleiding met het opleidend bedrijf en het Agentschap, uiterlijk aan het einde van een periode van drie maanden vanaf de datum van afsluiting van het eerste contract, en aan het einde van elk van de periodes van zes maanden bedoeld in artikel 1086.".

Art. 28.Artikel 1086 van hetzelfde Wetboek wordt vervangen als volgt: "

Art. 1086.De omscholingsovereenkomst wordt gesloten voor een periode van zes maanden en omvat een proefperiode van één maand.

De overeenkomst kan na afloop van de in artikel 1084, 15°, bedoelde evaluatie met periodes van zes maanden worden verlengd, zonder dat de totale duur van de overeenkomst meer dan drie jaar mag bedragen.".

Art. 29.Artikel 1087 van hetzelfde Wetboek wordt vervangen als volgt: "

Art. 1087.De uitvoering van de omscholingsovereenkomst wordt opgeschort: 1° in de gevallen van verlof bedoeld in artikel 1084, 8°, met uitzondering van verlofdagen in verband met kort verzuim;2° indien een van de partijen de overeenkomst niet kan uitvoeren gedurende een periode van twee opeenvolgende maanden of meer, inclusief in geval van arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte of ongeval, zwangerschapsverlof of omstandigheden die de bedrijfsvoering onmogelijk maken. De partij die beweert dat het onmogelijk is om de overeenkomst uit te voeren, moet dit rechtvaardigen en, als het te wijten is aan de arbeidsongeschiktheid van de stagiair, een medisch certificaat voorleggen.

De omscholingsovereenkomst wordt verlengd met een periode die gelijk is aan die van de schorsing, als de schorsing twee opeenvolgende maanden of langer duurt.

De schorsing en hervatting van de uitvoering van de overeenkomst worden door de partij die zich erop beroept binnen maximaal tien dagen per e-mail meegedeeld aan het Agentschap.".

Art. 30.Artikel 1088 van hetzelfde Wetboek wordt vervangen als volgt: "

Art. 1088.Onverminderd de algemene wijzen van tenietgaan van verbintenissen, eindigt de omscholingsovereenkomst vóór het verstrijken van de voorziene termijn: 1° door de wil van beide partijen;2° door de wil van één van de partijen, tijdens de proefperiode;3° wanneer één van de partijen zich beroept op een ernstige reden die samenwerking onmogelijk maakt;4° wanneer de uitvoering van de overeenkomst meer dan drie maanden per overeenkomst wordt opgeschort;5° wanneer de stagiair een arbeidsovereenkomst aangaat;6° door de beëindiging van het opleidend bedrijf;7° door overmacht die de uitvoering van de overeenkomst definitief onmogelijk maakt;8° wanneer het Agentschap vaststelt dat de stagiair niet het gepaste gedrag vertoont om het omscholingsproces tot een goed einde te brengen;9° door de kennisgeving aan de partijen per aangetekende brief van de intrekking van de erkenning van de overeenkomst door het Agentschap, wanneer een van de partijen valse of vervalste documenten heeft voorgelegd of wanneer een van de partijen zijn verplichtingen niet nakomt zonder geldige reden. In de gevallen bedoeld in het eerste lid, 1° tot en met 7°, brengt de partij die zich op de omstandigheid beroept het Agentschap op de hoogte.".

Art. 31.Artikel 1089 van hetzelfde Wetboek wordt vervangen als volgt: "Art.1089. § 1. Opleidingsvergoedingen worden aan de stagiair toegekend, overeenstemmend met een percentage van het verschil tussen: 1° enerzijds, de brutobasisvergoeding voor het aangeleerde beroep of de aangeleerde functie;2° anderzijds, het bedrag van de eventuele toeslagen bedoeld in artikel 1091, in verhouding tot de in de overeenkomst vermelde arbeidsduur van de stagiair, in verhouding tot de voltijdse arbeidsregeling die van kracht is in het opleidend bedrijf. § 2. Het percentage is vastgesteld op: 1° zestig procent voor het eerste opleidingsjaar;2° tachtig procent vanaf het tweede opleidingsjaar. Opleidingsvergoedingen worden uitgedrukt in een bedrag per uur, gebaseerd op de geldende voltijdse uurregeling bij het opleidend bedrijf. § 3. De opleidingsvergoedingen zijn, binnen de grenzen van de in de overeenkomst bepaalde uurregeling, slechts verschuldigd voor: 1° gewerkte uren;2° de gelijkgestelde uren die overeenstemmen met de uren gewerkt met een opleidingsoperator;3° uren in verband met feestdagen;4° uren in verband met kort verzuim. Overwerk wordt niet gecompenseerd, maar geeft recht op compenserende vrije tijd. § 4. Het uurbedrag van de opleidingsvergoedingen wordt aangepast volgens de geldende loonindexeringsregels voor het opleidend bedrijf.

Elke wijziging, met uitzondering van indexering, van het bedrag van de in artikel 1091 bedoelde vergoedingen of van het bedrag van de brutobasisvergoeding voor het beroep of de functie dat aan de stagiair verschuldigd is bij zijn indiensttreding na afloop van de omscholingsovereenkomst, moet aan het Agentschap worden meegedeeld door middel van een attest van de instantie die verantwoordelijk is voor de genoemde vergoedingen.

Het Agentschap past het bedrag van de opleidingsvergoedingen aan en stelt de stagiair en het leerbedrijf op de hoogte van het nieuwe bedrag. § 5. Bovenwettelijke voordelen die door de werkgever worden toegekend aan al het personeel van het bedrijf, met uitzondering van overuren en aanverwante voordelen, zijn onderworpen aan interventie door het Agentschap.".

Art. 32.Artikel 1090 van hetzelfde Wetboek wordt vervangen als volgt: "

Art. 1090.Het opleidend bedrijf betaalt aan de stagiair alle vergoedingen en bovenwettelijke voordelen bedoeld in artikel 1089.

Het Agentschap vergoedt 70% van de opleidingsvergoedingen en bovenwettelijke voordelen aan het opleidend bedrijf op vertoon van een overzicht van de betaalde opleidingsuren en een kopie van de loonfiche van de stagiair.

Het verzoek van het opleidend bedrijf wordt uiterlijk één jaar na de prestatieperiode naar het Agentschap gestuurd.

Het Agentschap zal het opleidend bedrijf binnen drie maanden na ontvangst van deze documenten terugbetalen.".

Art. 33.In artikel 1091, tweede lid, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "artikel 30" vervangen door de woorden "artikel 8 bis".

Art. 34.Artikel 1092 van hetzelfde Wetboek wordt opgeheven.

Art. 35.In afdeling 4 "Peterschap" van hetzelfde Wetboek wordt een artikel 1092 ingevoegd, luidend als volgt: "

Art. 1092.Binnen de perken van de beschikbare kredieten wordt aan de werkgever, met uitzondering van de aangepaste werkbedrijven voor hun productiepersoneel, een tegemoetkoming verleend voor het ondersteunen en het begeleiden van de werknemer: 1° die hij in dienst neemt krachtens een arbeidsovereenkomst of een reglementair statuut;2° die zijn werk hervat na een schorsing van de beroepsactiviteit van ten minste zes maanden, tijdens dewelke hij uitkeringen ontving van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, verzekering tegen arbeidsongevallen, verzekering tegen beroepsziekten, of elke andere uitkering in de plaats van dergelijke uitkeringen; 3° die zijn werk hervat na een herplaatsingsbeslissing bedoeld in artikel I.4-73, § 4, a) of b) van de Codex van het welzijn op het werk.

De persoon die belast is met de in lid 1 bedoelde handelingen kan de werkgever zijn of een uitdrukkelijk daartoe aangewezen lid van het betaalde personeel van het bedrijf.".

Art. 36.Artikel 1093 van hetzelfde Wetboek wordt vervangen als volgt: "

Art. 1093.Als verantwoordelijke voor de integratie van de werknemer werkt de begeleider dagelijks en in nauw contact met de werknemer, bestaande uit: 1° het vergemakkelijken van de integratie van de werknemer in het werkteam en het bedrijf;2° het bieden van beroepsbegeleiding om werknemers te helpen zich aan te passen aan hun beroep en werk;3° het informeren van het Agentschap over zijn actie;4° het observeren van de integratie van de werknemer met het oog op het voorstellen van aanpassingen van de werksituatie om rekening te houden met de handicap. De werkgever moet de begeleider de tijd geven die hij nodig heeft om zijn taken uit te voeren.".

Art. 37.Artikel 1094 van hetzelfde Wetboek wordt vervangen als volgt: "

Art. 1094.De tegemoetkomingsaanvraag wordt door de werkgever per post of per e-mail bij het Agentschap ingediend, uiterlijk binnen twee maanden nadat de werknemer in dienst is getreden of op het werk is teruggekeerd, op basis van een door het Agentschap verstrekt document.

De aanvraag vermeldt: 1° met betrekking tot de kandidaat-stagiair: a) zijn naam, voornaam, rijksregisternummer, nationaliteit, geboortedatum, woonadres en telefoon- en e-mailgegevens;b) een verwijzing naar een eerdere beslissing van het Agentschap om een handicap te erkennen en, indien van toepassing, het dossiernummer;c) een verklaring dat, indien geen eerdere erkenning heeft plaatsgevonden, nadere gegevens over de handicap vereist zijn;d) de functietitel en -beschrijving;e) de datum waarop hij in dienst is getreden;f) zijn statuut als arbeider of bediende of publiekrechtelijk statuut;g) zijn soort contract;h) zijn wekelijkse uurregeling in dagen en uren;2° met betrekking tot het bedrijf: a) de naam of handelsnaam;b) het adres en de telefoon- en e-mailgegevens van de maatschappelijke zetel en, in voorkomend geval, van de exploitatiezetel;c) de naam, voornaam, functie en telefoon- en e-mailgegevens van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt;d) zijn inschrijvingsnummer bij de Kruispuntbank van Ondernemingen;e) het nummer van de bedrijfseenheid;f) zijn privaat- of publiekrechtelijk statuut;g) de naam en het nummer van de gemengde commissie, voor particuliere bedrijven;h) zijn bankrekeningnummer;i) een omschrijving van zijn activiteiten;j) het aantal werknemers dat bij het bedrijf in dienst is;k) naam, voornaam, telefoonnummer en e-mailadres van de interne preventieadviseur, indien verschillend van de persoon bedoeld onder c) ;l) de naam van de externe dienst voor preventie en bescherming, alsmede naam, voornaam, telefoonnummer en e-mailadres van de adviseur-arbeidsgeneesheer;m) de naam van het sociaal secretariaat, alsmede de naam, voornaam en telefoon- en e-mailgegevens van de verantwoordelijke;n) de naam, voornaam, telefoonnummer en e-mailadres van de persoon met wie contact moet worden opgenomen over de premie-aanvraag, indien deze verschilt van de persoon bedoeld onder c);o) de naam, voornaam en functie van de begeleider, evenals het telefoonnummer en e-mailadres waarop de tutor tijdens kantooruren bereikbaar is; 3° het akkoord van de werknemer en de begeleider.".

Art. 38.Artikel 1095 van hetzelfde Wetboek wordt vervangen als volgt: "

Art. 1095.Het Agentschap beslist over de tegemoetkomingsaanvraag en brengt de werkgever per post of per e-mail op de hoogte van zijn beslissing binnen dertig dagen na de datum waarop het over alle nodige informatie beschikt.

De beslissing wordt van kracht op de eerste dag van de maand volgend op de datum van de aanvraag.

Het Agentschap stuurt de gehandicapte werknemer per post of e-mail een kopie van zijn beslissing.".

Art. 39.Artikel 1096 van hetzelfde Wetboek wordt vervangen als volgt: "

Art. 1096.Teneinde de begeleider te ondersteunen in de taken die hem zijn toevertrouwd krachtens artikel 1093, worden twee bijeenkomsten met het Agentschap georganiseerd, de ene binnen een termijn van ten hoogste drie maanden en de andere binnen een termijn van ten hoogste negen maanden, te rekenen vanaf de datum van inwerkingtreding van de beslissing.".

Art. 40.Artikel 1097 van hetzelfde Wetboek wordt vervangen als volgt: "

Art. 1097.De werkgever stuurt het Agentschap per post of per e-mail een verslag op basis van de in bijlage 143 bedoelde modellen, aan het einde van een periode van maximaal drie maanden, zes maanden en negen maanden vanaf de datum waarop de beslissing van kracht wordt.

Als het verslag na elk van de in het eerste lid genoemde termijnen wordt verzonden, verliest de werkgever automatisch het voordeel van de tegemoetkoming.".

Art. 41.Artikel 1098 van hetzelfde Wetboek wordt vervangen als volgt: "

Art. 1098.De tegemoetkoming wordt toegekend voor een periode van negen maanden.".

Art. 42.Artikel 1099 van hetzelfde Wetboek wordt vervangen als volgt: "

Art. 1099.Het bedrag van de tegemoetkoming is vastgesteld op 500 euro per kwartaal, wanneer de werknemer voltijds werkt.

Het bedrag wordt aangepast in verhouding tot de uurregeling als de werknemer parttime werkt.

De tegemoetkoming wordt betaald binnen drie maanden nadat het Agentschap elk van de in artikel 1097 bedoelde verslagen heeft ontvangen.".

Art. 43.Artikel 1100 van hetzelfde Wetboek wordt vervangen als volgt: "

Art. 1100.Indien de begeleider zijn taken niet meer uitoefent of langer dan een maand verhinderd is, deelt de werkgever het Agentschap per e-mail de naam van zijn vervanger mee binnen de daaropvolgende kalendermaand, bij gebreke waarvan hij niet meer in aanmerking komt voor de tegemoetkoming.".

Art. 44.Artikel 1102 van hetzelfde Wetboek wordt vervangen als volgt: "

Art. 1102.De tegemoetkoming wordt verleend aan de werkgever ten gunste van de werknemer die: 1° in dienst treedt bij een werkgever na minimum zes maanden beroepsinactiviteit in de loop van de negen maanden voorafgaand aan de indiensttreding;2° het werk hervat na een schorsing van de beroepsactiviteit van ten minste zes maanden, tijdens dewelke hij uitkeringen ontving van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, verzekering tegen arbeidsongevallen, verzekering tegen beroepsziekten, of elke andere uitkering in de plaats van dergelijke uitkeringen; 3° het werk hervat na een herplaatsingsbeslissing bedoeld in artikel I.4-73, § 4, a) of b) van de Codex van het welzijn op het werk.

Perioden van beroepsopleiding of arbeid in een aangepaste arbeidsonderneming worden gelijkgesteld met de periode van inactiviteit bedoeld in lid, 1°. ".

Art. 45.Artikel 1103 van hetzelfde Wetboek wordt vervangen als volgt: "

Art. 1103.De tegemoetkomingsaanvraag wordt door de werkgever per post of per e-mail bij het Agentschap ingediend, uiterlijk binnen drie maanden nadat de werknemer in dienst is getreden of het werk heeft hervat, op basis van een door het Agentschap verstrekt document.

De aanvraag vermeldt: 1° met betrekking tot de werknemer: a) zijn naam, voornaam, rijksregisternummer, nationaliteit, geboortedatum, woonadres en telefoon- en e-mailgegevens;b) een verwijzing naar een eerdere beslissing van het Agentschap om een handicap te erkennen en, indien van toepassing, het dossiernummer;c) een verklaring dat, indien geen eerdere erkenning heeft plaatsgevonden, nadere gegevens over de handicap vereist zijn;d) de functietitel en -beschrijving;e) de datum waarop hij in dienst is getreden;f) zijn statuut als arbeider of bediende of publiekrechtelijk statuut;g) zijn soort contract;h) zijn wekelijkse uurregeling in dagen en uren;i) indien van toepassing, alle andere overheidssteun waarvan het bedrijf profiteert voor de gehandicapte werknemer;j) in geval van aanwerving, de beroepssituatie of de werkzaamheden van de werknemer gedurende de negen maanden voorafgaand aan de aanwerving;k) indien de werknemer niet in dienst is genomen, het soort uitkering dat hij de afgelopen zes maanden heeft ontvangen;l) indien van toepassing, het bestaan van een herplaatsingsbesluit;m) in voorkomend geval, de wegens de handicap van de werknemer te vrezen moeilijkheden;2° met betrekking tot het bedrijf: a) de naam of handelsnaam;b) het adres en de telefoon- en e-mailgegevens van de maatschappelijke zetel en, in voorkomend geval, van de exploitatiezetel;c) de naam, voornaam, functie en telefoon- en e-mailgegevens van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt;d) zijn inschrijvingsnummer bij de Kruispuntbank van Ondernemingen;e) het nummer van de bedrijfseenheid;f) zijn privaat- of publiekrechtelijk statuut;g) de naam en het nummer van de gemengde commissie, voor particuliere bedrijven;h) zijn bankrekeningnummer;i) een omschrijving van zijn activiteiten;j) het aantal werknemers dat bij het bedrijf in dienst is;k) naam, voornaam, telefoonnummer en e-mailadres van de interne preventieadviseur, indien verschillend van de persoon bedoeld onder c);l) de naam van de externe dienst voor preventie en bescherming, alsmede naam, voornaam, telefoonnummer en e-mailadres van de adviseur-arbeidsgeneesheer;m) de naam van het sociaal secretariaat, alsmede de naam, voornaam en telefoon- en e-mailgegevens van de verantwoordelijke;n) de naam, voornaam, telefoonnummer en e-mailadres van de persoon met wie contact moet worden opgenomen over de premie-aanvraag, indien deze verschilt van de persoon bedoeld onder c); 3° de instemming van de werknemer.".

Art. 46.Artikel 1104 van hetzelfde Wetboek wordt vervangen als volgt: "

Art. 1104.Het Agentschap brengt de werkgever per post of e-mail op de hoogte van zijn beslissing binnen dertig dagen na de datum waarop het over alle nodige informatie beschikt, en stuurt een kopie van zijn beslissing naar de werknemer.

De beslissing wordt van kracht op de datum van de aanvraag.".

Art. 47.Artikel 1105 van hetzelfde Wetboek wordt vervangen als volgt: "

Art. 1105.In afwijking van artikel 1102 kan de werkgever die in het kader van een arbeidsovereenkomst een werknemer in dienst neemt voor wie een uitzendbureau een tegemoetkoming heeft verkregen, aanspraak maken op het saldo van de premie voor de periode tussen de datum van indienstneming en de datum van het einde van de aanvankelijk vastgestelde tegemoetkoming.".

Art. 48.Artikel 1106 van hetzelfde Wetboek wordt vervangen als volgt: "

Art. 1106.De tegemoetkoming wordt toegekend voor maximum een jaar.".

Art. 49.Artikel 1107 van hetzelfde Wetboek wordt aangevuld met de woorden "ten laste van de werkgever."

Art. 50.In artikel 1108 van hetzelfde wetboek worden de woorden "of na de kennisgeving van de beslissing tot verlening als deze laatste terugwerkende kracht heeft" opgeheven.

Art. 51.In artikel 1110 van hetzelfde Wetboek wordt punt 2 aangevuld met de woorden: "met inbegrip van de verplichting om een bepaald aantal gehandicapte werknemers in dienst te nemen volgens door de bevoegde autoriteit vastgestelde bepalingen.".

Art. 52.In artikel 1111, eerste lid, van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "de compensatiepremie" worden vervangen door de woorden "de tegemoetkoming in de aanpassing van de arbeidsvoorwaarden";2° de woorden "de collectieve arbeidsovereenkomst nr.26 betreffende het bezoldigingspeil van de mindervaliden die in een normaal arbeidsregime zijn tewerkgesteld" worden vervangen door de woorden "de collectieve overeenkomst nr. 99 betreffende het bezoldigingspeil van de gehandicapte werknemers die in een normaal arbeidsregime zijn tewerkgesteld".

Art. 53.In hetzelfde Wetboek wordt een afdeling 5bis, dat de artikelen 1111/1 tot 1111/5 omvat, ingevoegd, luidend als volgt: "Sectie 5bis. Steun voor re-integratie

Art. 1111/1.Binnen de perken van de beschikbare kredieten wordt een tegemoetkoming verleend aan werkgevers, met uitzondering van bedrijven voor aangepast werk, die een beroep doen op het Agentschap om te helpen bij het opstellen van een re-integratieplan voor een personeelslid dat het voorwerp heeft uitgemaakt van een beslissing bedoeld in artikel I.4-73, § 4, a) of b) van de Codex van het welzijn op het werk. "

Art. 1111/2.De aanvraag wordt door de werkgever per post of per e-mail bij het Agentschap ingediend, op basis van een door het Agentschap verstrekt document.

De aanvraag vermeldt: 1° met betrekking tot de werknemer: a) zijn naam, voornaam, rijksregisternummer, nationaliteit, geboortedatum, woonadres en telefoon- en e-mailgegevens;b) de titel en beschrijving van de voormalige functie waarvoor de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer heeft besloten dat de werknemer tijdelijk of permanent ongeschikt is;c) arbeidsongeschiktheid beoordeeld door de preventieadviseur - arbeidsgeneesheer;d) de vaardigheden en beroepservaring van de werknemer, op basis waarvan in samenwerking met het Agentschap een re-integratieplan kan worden opgesteld;2° met betrekking tot het bedrijf: a) de naam of handelsnaam;b) het adres en de telefoon- en e-mailgegevens van de maatschappelijke zetel en, in voorkomend geval, van de exploitatiezetel;c) de naam, voornaam, functie en telefoon- en e-mailgegevens van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt;d) zijn inschrijvingsnummer bij de Kruispuntbank van Ondernemingen;e) het nummer van de bedrijfseenheid;f) zijn privaat- of publiekrechtelijk statuut;g) de naam en het nummer van de gemengde commissie, voor particuliere bedrijven;h) zijn bankrekeningnummer;i) een omschrijving van zijn activiteiten;j) het aantal werknemers dat bij het bedrijf in dienst is;k) naam, voornaam, telefoonnummer en e-mailadres van de interne preventieadviseur, indien verschillend van de persoon bedoeld onder c) ;l) de naam van de externe dienst voor preventie en bescherming, alsmede naam, voornaam, telefoonnummer en e-mailadres van de adviseur-arbeidsgeneesheer;m) de naam van het sociaal secretariaat, alsmede de naam, voornaam en telefoon- en e-mailgegevens van de verantwoordelijke;n) de naam, voornaam, telefoonnummer en e-mailadres van de persoon met wie contact moet worden opgenomen over de premie-aanvraag, indien deze verschilt van de persoon bedoeld onder c);o) de vaardigheden die vereist zijn voor de essentiële taken van de functie;p) een lijst van posten en functies binnen het bedrijf 3° het akkoord van de werknemer en de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer.

Art. 1111/3.De effectieve deelname van het Agentschap aan de voorbereiding van het re-integratieplan wordt vastgelegd in een overlegcertificaat, op basis van een door het Agentschap opgesteld document.

Het overlegcertificaat vermeldt ook de eventuele betrokkenheid van het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk bij het opstellen van het re-integratieplan of, bij gebrek daaraan, van de vakbondsdelegatie. De werkgever stelt de werknemer op de hoogte van deze deelname.

Het opstellen van het overlegcertificaat geeft je recht op de tegemoetkoming bedoeld in artikel 1111/1.

Art. 1111/4.Het bedrag van de tegemoetkoming is vastgesteld op 600 euro per werknemer.

De eerste schijf van 300 € wordt betaald binnen drie maanden na de datum van de aanvraag, en de tweede binnen drie maanden na de datum van het overlegcertificaat bedoeld in artikel 1111/3.

Art. 1111/5.De toekenning van de tegemoetkoming laat onverlet dat de werknemer voor wie het re-integratieplan geldt, in aanmerking komt voor andere tegemoetkomingen van het Agentschap die bedoeld zijn in titel IX, hoofdstuk V, en titel X, hoofdstuk I.".

Art. 54.Het opschrift van afdeling van hetzelfde Wetboek wordt vervangen als volgt: "Afdeling 6. Aanpassing van arbeidsvoorwaarden".

Art. 55.In artikel 1112 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in lid 1 worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) de woorden "in de loonkosten" worden opgeheven;b) de woorden "het bedrijf" worden vervangen door de woorden "de werkgever";2° de woorden "de compensatiepremie" worden vervangen door de woorden "de tegemoetkoming in de aanpassing van de arbeidsvoorwaarden";

Art. 56.Artikel 1113 van hetzelfde Wetboek wordt vervangen als volgt: "

Art. 1113.De tegemoetkomingsaanvraag wordt door de werkgever per post of per e-mail bij het Agentschap ingediend, op basis van een door het Agentschap verstrekt document.

De aanvraag vermeldt: 1° met betrekking tot de werknemer: a) zijn naam, voornaam, rijksregisternummer, nationaliteit, geboortedatum, woonadres en telefoon- en e-mailgegevens;b) een verwijzing naar een eerdere beslissing van het Agentschap om een handicap te erkennen en, indien van toepassing, het dossiernummer;c) een verklaring dat, indien geen eerdere erkenning heeft plaatsgevonden, nadere gegevens over de handicap vereist zijn;d) de functietitel en -beschrijving;e) de datum waarop hij in dienst is getreden;f) zijn statuut als arbeider of bediende of publiekrechtelijk statuut;g) zijn soort contract;h) zijn wekelijkse uurregeling in dagen en uren;i) indien van toepassing, alle andere overheidssteun waarvan het bedrijf profiteert voor de gehandicapte werknemer;j) de loonkosten voor de werknemer gedeclareerd bij de RSZ in het voorgaande jaar of, indien dat niet het geval is, de geraamde kosten;k) de moeilijkheden ondervonden als gevolg van de handicap van de werknemer;2° met betrekking tot het bedrijf: a) de naam of handelsnaam;b) het adres en de telefoon- en e-mailgegevens van de maatschappelijke zetel en, in voorkomend geval, van de exploitatiezetel;c) de naam, voornaam, functie en telefoon- en e-mailgegevens van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt;d) zijn inschrijvingsnummer bij de Kruispuntbank van Ondernemingen;e) het nummer van de bedrijfseenheid;f) zijn privaat- of publiekrechtelijk statuut;g) de naam en het nummer van de gemengde commissie, voor particuliere bedrijven;h) zijn bankrekeningnummer;i) een omschrijving van zijn activiteiten;j) het aantal werknemers dat bij het bedrijf in dienst is;k) naam, voornaam, telefoonnummer en e-mailadres van de interne preventieadviseur, indien verschillend van de persoon bedoeld onder c) ;l) de naam van de externe dienst voor preventie en bescherming, alsmede naam, voornaam, telefoonnummer en e-mailadres van de adviseur-arbeidsgeneesheer;m) de naam van het sociaal secretariaat, alsmede de naam, voornaam en telefoon- en e-mailgegevens van de verantwoordelijke;n) de naam, voornaam, telefoonnummer en e-mailadres van de persoon met wie contact moet worden opgenomen over de premie-aanvraag, indien deze verschilt van de persoon bedoeld onder c);o) de maatregelen die de werkgever heeft genomen of gepland vanwege de handicap van de werknemer; 3° de instemming van de werknemer.".

Art. 57.In artikel 1116 van hetzelfde Wetboek wordt het eerste lid vervangen door wat volgt: "Het Agentschap bepaalt het tegemoetkomingspercentage in de werkelijke kosten van de uitgevoerde maatregelen, in verhouding tot de loonkosten, met een maximum van vijfenveertig procent van laatstgenoemde kosten.".

Art. 58.In artikel 1117, eerste lid, van hetzelfde Wetboek wordt punt 2° vervangen door wat volgt: " 2° hetzij als ze wordt voorafgegaan door een integratiepremie of een omscholingsovereenkomst, op de datum waarop ze wordt beëindigd, op voorwaarde dat deze datum volgt op de aanvraag voor een tegemoetkoming in de aanpassing van de arbeidsvoorwaarden.

Art. 59.In artikel 1119 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 worden de woorden "per post of per e-mail" ingevoegd tussen de woorden "deelt zijn beslissing" en de woorden "mee binnen dertig"; 2° het artikel wordt aangevuld met volgend lid: "Het Agentschap stuurt de werknemer per post of e-mail een kopie van zijn beslissing.".

Art. 60.Artikel 1121 van hetzelfde Wetboek wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 1121.De bedrijven voor aangepast werk kunnen van de tegemoetkoming genieten, behalve voor hun productiemedewerkers.".

Art. 61.De woorden ", met inbegrip van de verplichting om een bepaald aantal gehandicapte werknemers tewerk te stellen overeenkomstig de door de bevoegde bevoegdheid vastgestelde bepalingen" worden toegevoegd aan artikel 1122, 2° van hetzelfde Wetboek.

Art. 62.In artikel 1123 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in lid 1 worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) 1° de woorden "De compensatiepremie" worden vervangen door de woorden "De tegemoetkoming in de aanpassing van de arbeidsvoorwaarden";b) 2° de woorden "de collectieve arbeidsovereenkomst nr.26 betreffende het bezoldigingspeil van de mindervaliden die in een normaal arbeidsregime zijn tewerkgesteld" worden vervangen door de woorden "de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 99 betreffende het bezoldigingspeil van de gehandicapte werknemers die in een normaal arbeidsregime zijn tewerkgesteld". 2° in lid 2 worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) de woorden "de compensatiepremie" worden vervangen door de woorden "de tegemoetkoming in de aanpassing van de arbeidsvoorwaarden";b) de woorden "De premie wordt evenwel berekend op de loonkosten die door de werkgever worden gedragen" worden vervangen door de woorden "Het tegemoetkomingspercentage wordt toegepast op de loonkosten die door de werkgever worden gedragen".

Art. 63.Artikel 1124 van hetzelfde Wetboek wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 1124.Het Agentschap verleent binnen de perken van de beschikbare kredieten een premie aan de gehandicapte persoon die zich als zelfstandige vestigt op het grondgebied van het Franse taalgebied of zijn beroepsactiviteit probeert voort te zetten ondanks gezondheidsproblemen.".

Art. 64.Artikel 1125 van hetzelfde Wetboek wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 1113.De tegemoetkomingsaanvraag wordt door de zelfstandige per post of per e-mail bij het Agentschap ingediend, op basis van een door het Agentschap verstrekt document.

De aanvraag vermeldt: a) zijn naam, voornaam, rijksregisternummer, nationaliteit, geboortedatum, woonadres en telefoon- en e-mailgegevens;b) een verwijzing naar een eerdere beslissing van het Agentschap om een handicap te erkennen en, indien van toepassing, het dossiernummer;c) een verklaring dat, indien geen eerdere erkenning heeft plaatsgevonden, nadere gegevens over de handicap vereist zijn;d) de titel et de beschrijving van zijn beroepsactiviteit;e) de datum van het begin van de activiteit;f) indien de zelfstandige zijn activiteit aanvullend uitoefent terwijl hij of zij als werknemer werkt, de wekelijkse arbeidstijd van deze laatste, theoretisch voltijds en feitelijk, in dagen en uren g) zijn inschrijvingsnummer bij de Kruispuntbank van Ondernemingen ;h) in voorkomend geval, zijn inschrijvingsnummer bij de beroepsorde; i) zijn bankrekeningnummer.".

Art. 65.Artikel 1126 van hetzelfde Wetboek wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 1126.Het Agentschap bepaalt de premie die moet worden verleend aan zelfstandige werknemers, legt het bedrag ervan vast op 33 % van het gemiddelde minimum maandinkomen, zoals gewaarborgd bij de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43 van 2 mei 1988, gesloten in de Nationale Arbeidsraad.

Als de aanvrager een bijkomende activiteit uitoefent onder het statuut van zelfstandige en tegelijkertijd een bezoldigde activiteit uitoefent, wordt de tegemoetkoming vastgelegd naar evenredigheid van de verhouding tussen zijn arbeidsregeling als bezoldigde en de voltijdse wettelijke uurregeling.

Het Agentschap stelt de premie vast overeenkomstig lid 1 als de aanvrager een bijkomende activiteit uitoefent onder het statuut van zelfstandige en alleen socialezekerheidsuitkeringen als financiële middelen heeft.

De toekenning van de premie is afhankelijk van de overlegging van documenten die het volgende bewijzen; a) de technische, economische, financiële en sociale levensvatbaarheid van het project, met inbegrip van een aanslagbiljet, een verklaring aan het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen, een vergunning voor een lening of een beslissing tot toekenning van een subsidie;b) de realiteit van de activiteit, inclusief een kopie van de kennisgeving van de vervaldatum voor de betaling van sociale zekerheidsbijdragen of de Btw-aangifte;c) een kopie van de arbeidsovereenkomst of het bewijs van het recht op socialezekerheidsuitkeringen, om de realiteit van de in de leden twee en drie bedoelde situaties te kunnen controleren. De zelfstandige leeft de Belgische wettelijke en reglementaire bepalingen na die van toepassing zijn op zijn activiteit. Hij is als zelfstandige ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen of bij de vereniging waartoe hij behoort.

Om de premie te kunnen blijven ontvangen, moet de in de leden 2 en 3 bedoelde zelfstandige het Agentschap elk kwartaal het bewijs van het recht op socialezekerheidsuitkeringen of een kopie van zijn arbeidsovereenkomst toezenden.

In geval van wijziging van de situatie van de zelfstandige past het Agentschap de premie aan met ingang van de eerste dag van de maand die volgt op de datum van de wijziging.".

Art. 66.In artikel 1127 van hetzelfde Wetboek worden de woorden "per post of per e-mail" ingevoegd tussen de woorden "deelt zijn beslissing" en de woorden "mee binnen dertig".

Art. 67.Artikel 1128 van hetzelfde Wetboek wordt vervangen door wat volgt: "De premie wordt toegekend voor een periode van drie jaar en slechts één keer per zelfstandige.

Als de zelfstandige stopt met werken tijdens de periode van drie jaar, wordt de periode verlengd met evenveel tijd als de periode waarin de zelfstandige een nieuw bedrijf startte of hervatte.".

Art. 68.In artikel 1129 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in lid 1 worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) het woord "betaald" wordt vervangen door het woord "toegekend";b) de woorden "na ontvangst van de aanvraag door "AWIPH"" worden vervangen door de woorden "na de indiening van de aanvraag bij het Agentschap";2° in lid 2 worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) de woorden "op de aanvraag" worden vervangen door de woorden "op het kwartaal waarin de aanvraag wordt ingediend";b) de woorden "tweede lid" worden geschrapt; 3° in het derde lid worden de woorden "worden overgemaakt binnen drie maanden na de opstelling ervan." vervangen door de woorden "moeten minder dan een jaar oud zijn wanneer de aanvraag wordt ingediend.".

Art. 69.In afdeling 8, wordt het opschrift van de onderafdeling 1 aangevuld met de woorden ", stagiair en leerling".

Art. 70.In artikel 1130 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het eerste lid wordt vervangen als volgt: "Binnen de perken van de beschikbare kredieten verleent het Agentschap een tegemoetkoming in de kosten van aanpassing van de arbeidspost";2° in lid 2 worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) de woorden "Deze tegemoetkoming wordt verleend:" door de woorden "De tegemoetkoming wordt betaald :";b) in 1° worden de woorden ", een arbeidsovereenkomst voor bedienden, een arbeidsovereenkomst voor huisarbeiders," opgeheven;c) in 2° worden de woorden "gehandicapte personen" vervangen door het woord "stagiairs";d) in 3°, a), worden de woorden "de stageovereenkomst in het kader van de permanente vorming" vervangen door de woorden "een overeenkomst inzake alternerend leren in de kleine en middelgrote ondernemingen";e) punt 3°, a), wordt aangevuld als volgt : "en het Kaderakkoord tot samenwerking betreffende de alternerende opleiding van 24 oktober 2008";f) in 3°, d), worden de woorden "het decreet van de Waalse Gewestraad van 18 juli 1997 betreffende de inschakeling van werkzoekenden bij werkgevers die een beroepsopleiding organiseren om in een vacature te voorzien" vervangen door de woorden "het decreet van 4 april 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/04/2019 pub. 15/04/2019 numac 2019201844 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de individuele beroepsopleiding sluiten betreffende de individuele beroepsopleiding".

Art. 71.In artikel 1131, eerste lid, van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de Franse versie worden de woorden "doivent remplir les conditions suivantes" vervangen door de woorden "répondent aux conditions suivantes";2° in 1° worden de woorden "waarin de gehandicapte persoon tewerkgesteld is of een opleiding volgt, en dat ze noodzakelijk is om hem in staat te stellen de beroepsactiviteit uit te oefenen of de bedoelde beroepsopleiding, omscholing of herscholing te volgen" vervangen door de woorden "waarin de werknemer, de stagiair of de leerling tewerkgesteld is en dat ze noodzakelijk is voor de voltooiing van zijn werk, opleiding of leertijd";3° punt 2° wordt vervangen als volgt: "2° zich ertoe verbinden de werknemer of de stagiair of leerling van wie de arbeidspost werd aangepast, in dienst te houden gedurende ten minste zes maanden vanaf de datum van de fysieke aanpassing, als het bedrag van de tegemoetkoming kleiner is dan 2500 euro, en ten minste één jaar als het gelijk is aan of hoger is dan 2500 euro;4° punt 3° wordt aangevuld met de woorden: "en dit, gedurende de hele afschrijvingsperiode van de aanpassing"; 5° punt 4° wordt vervangen door wat volgt: "4° voldoen aan hun wettelijke of reglementaire verplichtingen als werkgever, met inbegrip van de verplichting om een bepaald aantal werknemers tewerk te stellen volgens de bepalingen van de bevoegde overheid;"; 6° punt 5° wordt vervangen als volgt: "5° wanneer de aanpassing van de arbeidspost onafhankelijk van het bedrijf kan worden gebruikt, zich ertoe verbinden de eigendom aan de werknemer, stagiair of leerling over te dragen zodra de bijdrage van het Agentschap is ontvangen, op voorwaarde dat deze de volledige kosten van de aanpassing dekt.".

Art. 72.Hetzelfde Wetboek wordt aangevuld met een artikel 1131/1, luidend als volgt: "

Art. 1131/1.De tegemoetkomingsaanvraag wordt door de werkgever per post of per e-mail bij het Agentschap ingediend, op basis van een door het Agentschap verstrekt document.

De aanvraag vermeldt: 1° met betrekking tot de werknemer: a) zijn naam, voornaam, rijksregisternummer, nationaliteit, geboortedatum, woonadres en telefoon- en e-mailgegevens;b) een verwijzing naar een eerdere beslissing van het Agentschap om een handicap te erkennen en, indien van toepassing, het dossiernummer;c) een verklaring dat, indien geen eerdere erkenning heeft plaatsgevonden, nadere gegevens over de handicap vereist zijn;d) de functietitel en -beschrijving;e) de datum waarop hij in dienst is getreden;f) zijn statuut als arbeider of bediende of publiekrechtelijk statuut;g) zijn soort contract;h) zijn wekelijkse uurregeling in dagen en uren;i) de moeilijkheden ondervonden als gevolg van de handicap van de werknemer;2° met betrekking tot het bedrijf: a) de naam of handelsnaam;b) het adres en de telefoon- en e-mailgegevens van de maatschappelijke zetel en, in voorkomend geval, van de exploitatiezetel;c) de naam, voornaam, functie en telefoon- en e-mailgegevens van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt;d) zijn inschrijvingsnummer bij de Kruispuntbank van Ondernemingen;e) het nummer van de bedrijfseenheid;f) zijn privaat- of publiekrechtelijk statuut;g) de naam en het nummer van de gemengde commissie, voor particuliere bedrijven;h) zijn bankrekeningnummer;i) een omschrijving van zijn activiteiten;j) het aantal werknemers dat bij het bedrijf in dienst is;k) naam, voornaam, telefoonnummer en e-mailadres van de interne preventieadviseur, indien verschillend van de persoon bedoeld onder c);l) de naam van de externe dienst voor preventie en bescherming, alsmede naam, voornaam, telefoonnummer en e-mailadres van de adviseur-arbeidsgeneesheer;m) de naam van het sociaal secretariaat, alsmede de naam, voornaam en telefoon- en e-mailgegevens van de verantwoordelijke;n) de naam, voornaam, telefoonnummer en e-mailadres van de persoon met wie contact moet worden opgenomen over de premie-aanvraag, indien deze verschilt van de persoon bedoeld onder c); 3° de instemming van de werknemer.".

Art. 73.In artikel 1132 van hetzelfde Wetboek worden de woorden "die doorgevoerd wordt vóór de datum waarop zij in ontvangst wordt genomen" vervangen door de woorden "waarvan de datum van de factuur of de datum van de materiële uitvoering voorafgaat aan de indiening van de aanvraag, bij elk middel waarmee een vaste datum kan worden verleend".

Art. 74.In artikel 1133 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in lid 1 worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) de woorden "het geheel van de werkelijk verrichte kosten" worden vervangen door de woorden "de werkelijk verrichte kosten";b) het lid wordt aangevuld met de woorden "wegens de handicap van de werknemer";2° het artikel wordt aangevuld met de leden 3 en 4, luidend als volgt: "De tegemoetkoming is beperkt tot de in bijlage 82 vermelde maximumbedragen voor individuele integratiehulp. Het Agentschap kan echter op een naar behoren gemotiveerd verzoek van de werkgever afwijken van de in lid 3 bedoelde maximumbedragen.".

Art. 75.Artikel 1135 van hetzelfde Wetboek, wordt aangevuld met een lid, luidend als volgt: "De aanvraag heeft geen betrekking op de aanpassing van een arbeidspost waarvan de datum van de factuur of de datum van de materiële uitvoering voorafgaat aan de indiening van de aanvraag, bij elk middel waarmee een vaste datum kan worden verleend.".

Art. 76.Hetzelfde Wetboek wordt aangevuld met een artikel 1135/1, luidend als volgt: "

Art. 1135/1.De tegemoetkomingsaanvraag wordt door de zelfstandige per post of per e-mail bij het Agentschap ingediend, op basis van een door het Agentschap verstrekt document.

De aanvraag vermeldt: a) zijn naam, voornaam, rijksregisternummer, nationaliteit, geboortedatum, woonadres en telefoon- en e-mailgegevens;b) een verwijzing naar een eerdere beslissing van het Agentschap om een handicap te erkennen en, indien van toepassing, het dossiernummer;c) een verklaring dat, indien geen eerdere erkenning heeft plaatsgevonden, nadere gegevens over de handicap vereist zijn;d) de titel et de beschrijving van zijn beroepsactiviteit;e) de datum van het begin van de activiteit;f) zijn inschrijvingsnummer bij de Kruispuntbank van Ondernemingen;g) in voorkomend geval, zijn inschrijvingsnummer bij de beroepsorde; h) zijn bankrekeningnummer.".

Art. 77.In artikel 1136 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in lid 1 worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) de woorden "het geheel van de werkelijk verrichte kosten" worden vervangen door de woorden "de werkelijk verrichte kosten";b) het lid wordt aangevuld met volgende woorden: "wegens de handicap van de zelfstandige werknemer": 2° in lid 2 wordt het woord "zelfstandige" ingevoegd tussen de woorden "speciaal aan de" en de woorden "werknemer aangepast is";3° het artikel wordt aangevuld met de leden 3 en 4, luidend als volgt: "De tegemoetkoming is beperkt tot de in bijlage 82 vermelde maximumbedragen voor individuele integratiehulp. Het Agentschap kan echter op een naar behoren gemotiveerd verzoek van de zelfstandige werknemer afwijken van de in lid 3 bedoelde maximumbedragen.".

Art. 78.Artikel 1138 van hetzelfde Wetboek wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 1138.De tegemoetkomingsaanvraag vermeldt: a) een beschrijving van de moeilijkheden ondervonden als gevolg van de handicap van de werknemer of van de zelfstandige werknemer;b) een beschrijving van de huidige of gebruikelijke arbeidspost en de kosten daarvan;c) een beschrijving van de beoogde aanpassing en de extra kosten van deze aanpassing in vergelijking met de huidige of gebruikelijke uitrusting; d) de verbintenis i.v.m. de voorwaarden bedoeld in artikel 1131 of artikel 1135.

De aanvraag moet vergezeld gaan van een of meerdere prijsopgaven en van elk document dat de aanvraag rechtvaardigt of toelicht.".

Art. 79.In het eerste lid van artikel 1139 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "per post of per e-mail" worden ingevoegd tussen de woorden "deelt zijn beslissing" en de woorden "mee binnen dertig"; 2° het lid wordt aangevuld met de woorden "en stuurt de werknemer per post of e-mail een kopie van zijn beslissing.".

Art. 80.Artikel 1141 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 19 december 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 19/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013207362 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van sommige bepalingen van het tweede deel, Boek V, van het Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid Gecodificeerde besluiten type besluit van de waalse regering prom. 19/12/2013 pub. 16/01/2014 numac 2014200199 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende organisatie van dienstreizen in het buitenland sluiten, wordt vervangen als volgt: "

Art. 1141.Binnen de perken van de beschikbare kredieten wordt een tegemoetkoming in de reiskosten toegekend van werknemers tussen hun woonplaats en de werkplaats, of van zelfstandigen tussen hun woonplaats en hun maatschappelijke zetel of een exploitatiezetel, ten belope van één heen- en terugreis per dag, vijf keer per week, met een maximum van tweehonderd eenendertig dagen.

Art. 81.Artikel 1142 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 30 april 2014, wordt vervangen als volgt: "

Art. 1142.De tegemoetkoming wordt verleend op voorwaarde dat, omwille van de aard of de ernst van zijn handicap: 1° de werknemer of de zelfstandige werknemer verplicht is gebruik te maken van een individueel vervoermiddel omdat hij zich verplaatst met een kleine wagen of omdat op basis van een gedetailleerd medisch rapport is vastgesteld dat hij niet in staat is ten minste driehonderd meter te voet af te leggen;2° bij een andere handicap dan een motorische, erkent het Agentschap op voorhand dat het reizen met het openbaar vervoer niet zelfstandig kan gebeuren. De tegemoetkoming in de reiskosten wordt toegekend op voorwaarde dat de werknemer of de zelfstandige werknemer verklaart dat hij geen privévoertuig bezit, dat hij zich niet door een derde kan laten vervoeren en dat hij geen gebruik kan maken van het openbaar vervoer dat onder de geldende reglementaire bepalingen valt.".

Art. 82.Artikel 1143 van hetzelfde Wetboek wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 1143.De tegemoetkomingsaanvraag wordt door de zelfstandige per post of per e-mail bij het Agentschap ingediend, op basis van een door het Agentschap verstrekt document.

De aanvraag vermeldt: a) zijn naam, voornaam, rijksregisternummer, nationaliteit, geboortedatum, woonadres en telefoon- en e-mailgegevens;b) het adres van de werkplaats;c) een verwijzing naar een eerdere beslissing van het Agentschap om een handicap te erkennen en, indien van toepassing, het dossiernummer;d) een verklaring dat, indien geen eerdere erkenning heeft plaatsgevonden, nadere gegevens over de handicap vereist zijn;e) zijn statuut van werknemer;f) de gebruikte vervoerswijze; g) zijn bankrekeningnummer.".

Art. 83.In artikel 1144 van hetzelfde Wetboek wordt het eerste lid vervangen door wat volgt: "Het Agentschap beslist over de aanvraag van de werknemer of van de zelfstandige werknemer en deelt zijn beslissing per post of e-mail mee binnen dertig dagen nadat het over alle nodige informatie beschikt.".

Art. 84.Artikel 1145 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 30 april 2015, wordt vervangen als volgt: "

Art. 1145.Voor verplaatsingen met een individueel vervoermiddel, bestuurd door de werknemer of de zelfstandige werknemer, door een derde, of met het openbaar vervoer, wordt de tegemoetkoming berekend op basis van de afgelegde afstand en een bedrag van 0,15 euro per kilometer. Voor de berekening van de afstand wordt rekening gehouden met de werkelijke afstand.

Voor verplaatsingen met een conventionele taxi of een erkende collectieve taxi is het bedrag van de tegemoetkoming gelijk aan de helft van de verlangen prijs die moet overeenstemmen met de reglementering die van toepassing is in de zone waar de rit begint.".

Art. 85.Artikel 1146 van hetzelfde Wetboek wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 1146.De tegemoetkoming wordt maandelijks of driemaandelijks betaald op verzoek van de werknemer of de zelfstandige werknemer, op vertoon van een door het Agentschap verstrekt document.

De eerste aanvraag omvat: a) de periode waarop de aanvraag betrekking heeft b) naam, voornaam, rijksregisternummer, dossiernummer en woonadres van de werknemer of de zelfstandige werknemer;c) zijn bankrekeningnummer;d) het type gebruikte vervoermiddel, e) een kopie van het kentekenbewijs van het privévoertuig;f) de afgelegde heen- en terugreisafstand per dag;g) de factuur voor het gebruik van een aangepast collectief vervoer of een taxi;h) de naam of handelsnaam en het adres van het bedrijf;i) de identiteit, de functie, het telefoonnummer en het e-mailadres van de contactpersoon van het bedrijf;j) het adres van de werkplaats;k) het werkrooster van de werknemer;l) het aanwezigheidsregister van de werknemer voor de periode in kwestie;m) de overlegging van documenten die het bestaan van de activiteit van de zelfstandige werknemer aantonen, met inbegrip van een kopie van het bericht betreffende de vervaldatum voor de betaling van socialezekerheidsbijdragen of btw-aangifte; Elke volgende aanvraag die op maandelijks of driemaandelijks wordt ingediend, omvat de in lid 1, onder a), g), l) en m), bedoelde documenten.

Deze bewijsstukken worden ingediend binnen één jaar na het verstrijken van de periode waarop zij betrekking hebben.

In geval van valse aangifte wordt de verleende tegemoetkoming teruggevorderd.

Als de tegemoetkoming de door een derde persoon gemaakte kosten dekt, wordt ze rechtstreeks uitbetaald aan die persoon.

Art. 86.In hoofdstuk 5 van titel IX van boek V van het tweede deel van hetzelfde Wetboek wordt een afdeling 10, die de artikelen 1146/1 tot en met 1146/16 omvat, ingevoegd, luidend als volgt: "Afdeling 10. Ondersteuning in de jobfunctie Onderafdeling 1. - Taakomschrijving en acties de ondersteuning in de jobfunctie

Art. 1146/1.De operatoren voeren een reeks acties uit, die: 1° geïntegreerd en gecoördineerd zijn;2° gericht zijn op: a) de taken van de gecoachte persoon;b) de betrokkenheid van de gecoachte persoon, zijn collega's en bedrijfsmanagers;c) de integratie van de gecoachte persoon in het werkteam;d) de veiligheid en het welzijn van de gecoachte persoon op de werkplaats;e) de ontwikkeling en het beheer van de loopbaan van de gecoachte persoon;f) de balans tussen de loonkosten en de investeringen ten gunste van de gecoachte persoon;3° gearticuleerd zijn rond vier polen, die niet noodzakelijk opeenvolgend of cumulatief zijn: a) de beoordeling van de behoeften en mogelijkheden van de gecoachte persoon;b) de begeleiding bij het vinden van een job of het activeren van een bedrijfsintegratietraject ;c) begeleiding bij de start in het bedrijf;d) het jobbehoud op lange termijn door de overgang aan te moedigen naar middelen die beschikbaar zijn voor alle werknemers in het team, het bedrijf of de sector;4° gericht zijn op intensieve, geïndividualiseerde en langetermijnbegeleiding van zowel de gecoachte persoon als de werkgever;5° indien nodig, een netwerk van partners mobiliseren, evenals de middelen van de professionele en sociale omgeving van de gecoachte persoon;6° de integratie van personen met een handicap op de werkplaats bevorderen. De acties bedoeld in 3°, c) en d) worden uitgevoerd in overleg met de persoon die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het welzijnsbeleid op het werk.

Art. 1146/2.De acties uitgevoerd door de jobcoaches bestaan uit: 1° het informeren van kandidaten, gecoachte personen, bedrijven en de betrokken partnerdiensten;2° het analyseren van de bekwaamheden, vaardigheden, plannen en interesses van de gecoachte persoon, evenals de middelen en obstakels die hij kan tegenkomen in zijn omgeving;3° de hulp bij het definiëren of verduidelijken van een loopbaanplan;4° het overleg met de bevoegde partnerdiensten die de gecoachte persoon kunnen helpen ondersteunen;5° de hulp bij het zoeken naar werk en het werven van bedrijven;6° de uitvoering van maatregelen om de gecoachte persoon in staat te stellen de beroepsomgeving of de baan te ontdekken;7° het analyseren en voorstellen van aanpassingen aan werksituaties;8° in voorkomend geval, het reactiveren van de tussenkomst van de jobcoach voor de gecoachte persoon wiens begeleiding werd beëindigd. De reactivering bedoeld in 8° bestaat uit het organiseren van ontmoetingen tussen de jobcoach en de gecoachte persoon, en indien nodig de bedrijfsvertegenwoordiger, met het oog op het identificeren van eventuele specifieke problemen en het vinden van oplossingen, met inbegrip van, indien nodig, de implementatie van nieuwe intensieve begeleiding.

Reactivering is beperkt tot een maximum van twintig uur per gecoachte persoon per jaar.

Onderafdeling 2. - Voorwaarden om in aanmerking te komen voor ondersteuning in de jobfunctie

Art. 1146/3.§ 1. Naast de ontvankelijkheidsvoorwaarden bedoeld in artikel 1069 moet de asielzoeker aan ten minste twee van de volgende criteria voldoen: 1° hij geen hogere kwalificatie dan het getuigschrift van basisonderwijs;2° tijdens het laatste schooljaar is hij niet ingeschreven geweest in een instelling voor buitengewoon onderwijs;3° hij is op het ogenblik van de aanvraag twee jaar ononderbroken inactief geweest;4° hij is op het ogenblik van de indiening van de aanvraag door een beslissing van het bevoegde overheidsorgaan of door een rechterlijke beslissing arbeidsongeschikt verklaard;5° hij heeft in de drie jaar voorafgaand aan de indiening van zijn aanvraag niet langer dan één jaar ononderbroken in een onderneming gewerkt;6° hij heeft in de zes maanden voorafgaand aan de indiening van zijn aanvraag als productiemedewerker in een aangepast werkbedrijf gewerkt;7° hij heeft in de loop van de drie maanden voorafgaand aan de indiening van zijn aanvraag een beroepsopleiding gevolgd bij een andere operator dan een door het Agentschap erkend centrum voor aangepaste opleiding en socioprofessionele integratie, of hij heeft een fase afgerond van het bepalen van een sociaal-professioneel integratieproject, zoals bedoeld in deze titel, hoofdstuk 3, afdeling 4, onderafdeling 2;8° hij is geanalyseerd door de raadgevend geneesheer die concludeert dat hij behoort tot categorie 4, overeenkomstig artikel 215decies, § 2, 4°, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/07/1996 pub. 10/12/2007 numac 2007000977 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen van het eerste semester van het jaar 2007 type koninklijk besluit prom. 03/07/1996 pub. 19/12/2008 numac 2008001031 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat de socioprofessionele re-integratie betreft; 9° hij heeft het voorwerp uitgemaakt van een re-integratieonderzoek en van een beslissing bedoeld in artikel I.4-73, § 4, a) of b), van de Codex van het welzijn op het werk; 10° hij is arbeidsongeschikt waarvoor de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer van de interne of externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, na het bezoek voorafgaand aan de werkhervatting, aanbevelingen heeft geformuleerd met het oog op de werkhervatting;11° hij is tewerkgesteld of in opleiding in een bedrijf en heeft met de twee andere partijen de tripartiete overeenkomst voor ondersteuning in een bedrijf bedoeld in artikel 1146/4, § 2, ondertekend. § 2. De operator mag een aantal gecoachte personen ondersteunen die niet voldoen aan de voorwaarden bedoeld in paragraaf 1 en die hij selecteert op basis van een opportuniteitsanalyse.

Het maximumaantal gecoachte personen wordt bepaald door het totale aantal gecoachte personen dat de operator jaarlijks ondersteunt te vermenigvuldigen met vijf procent. Het resultaat wordt naar boven afgerond op het dichtstbijzijnde hele getal.

Onderafdeling 3. - Toelatings- en toezichtprocedure

Art. 1146/4.§ 1. De aanvrager wendt zich tot een operator, op eigen initiatief of door tussenkomst van het Agentschap, van een onderneming of een andere operator voor professionele inschakeling, die met de aanvrager een traject naar tewerkstelling begint.

De operator analyseert de behoeften van de aanvrager.

Aan het einde van de analyse en als de geschiktheid van het gebruik van ondersteuning naar en in een jobfunctie is vastgesteld, sluit de operator een contract met de aanvrager voor ondersteuning naar en in een jobfunctie, gebaseerd op een model verstrekt door het Agentschap.

Het contract vermeldt: a) de naam, voornaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van de aanvrager;b) de naam en het adres van de operator, alsmede de naam, voornaam en telefoon- en e-mailgegevens van de jobcoach;c) een beschrijving van de taken en acties bedoeld in de artikelen 1146/1 en 1146/2;d) de respectieve verbintenissen van de partijen;e) bepalingen met betrekking tot het beleid inzake de vertrouwelijkheid van informatie;f) de vermelding dat de ondersteuning gratis is, met uitzondering van reiskosten, die voor rekening van de aanvrager komen;g) de duur van het contract en de redenen om het te beëindigen. Uiterlijk twee maanden na de sluiting van het contract wordt bij het contract een door de partijen opgesteld actieplan gevoegd, bij gebreke waarvan het contract nietig is.

Het actieplan beschrijft: a) de sterke punten, bekwaamheden, vaardigheden van de aanvrager, zoals geïdentificeerd door de aanvrager en de jobcoach;b) de milieubronnen van de aanvrager;c) de obstakels, zwakke punten, moeilijkheden, angsten en behoeften die door de werkzoekende en de jobcoach zijn geïdentificeerd;d) de beoogde doelstellingen;e) de beoogde ondersteuningsmethoden;f) de verwachte impact van de ondersteuning. Elk van de partijen krijgt een kopie van het contract en het actieplan. § 2 Als de aanvrager werkzaam is of een opleiding volgt in een bedrijf, sluit de operator een tripartiete overeenkomst voor ondersteuning in een bedrijf met hem af, op basis van een door het Agentschap verstrekt model.

De overeenkomst vermeldt: h) de naam, voornaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van de aanvrager;i) de naam en het adres van de operator, alsmede de naam, voornaam en telefoon- en e-mailgegevens van de jobcoach;j) een beschrijving van de taken en acties bedoeld in de artikelen 1146/1 en 1146/2;k) de respectieve verbintenissen van de partijen;l) bepalingen met betrekking tot het beleid inzake de vertrouwelijkheid van informatie;m) de vermelding dat de ondersteuning gratis is, met uitzondering van reiskosten, die voor rekening van de aanvrager komen;n) de duur van het contract en de redenen om het te beëindigen. Uiterlijk twee maanden na de ondertekening van de overeenkomst wordt bij de overeenkomst een actieplan gevoegd dat door de partijen is opgesteld volgens een door het Agentschap vastgesteld model, op straffe van nietigheid van de overeenkomst.

Het actieplan beschrijft: a) Het statuut van de aanvrager binnen het bedrijf, evenals de titel van zijn beroep of functie;b) de sterke punten, bekwaamheden, vaardigheden van de aanvrager, zoals geïdentificeerd door het bedrijf en de jobcoach;c) bestaande middelen in de omgeving van de aanvrager;d) de obstakels, zwakke punten, moeilijkheden, angsten en behoeften van de aanvrager die door het bedrijf en de jobcoach zijn geïdentificeerd;e) maatregelen die het bedrijf al heeft genomen;f) eventuele behoeften van het bedrijf;g) de beoogde doelstellingen;h) de voorgenomen maatregelen om het werk van de aanvrager organisatorisch, materieel en uit milieuoogpunt aan te passen;i) de beoogde ondersteuningsmethoden voor de aanvrager en het bedrijf;j) de verwachte impact van de ondersteuning en de aanpassingen. Elk van de partijen krijgt een kopie van de overeenkomst en het actieplan. § 3. De aanvrager dient, met de hulp van de jobcoach, per post of per e-mail een aanvraag voor ondersteuning in de jobfunctie in bij het Agentschap, op basis van een door het Agentschap verstrekt document.

De aanvraag vermeldt: a) de naam, voornaam, rijksregisternummer, nationaliteit, geboortedatum, woonadres en telefoon- en e-mailgegevens van de aanvrager;b) een verwijzing naar een eerdere beslissing om een handicap te erkennen en, indien van toepassing, het dossiernummer;c) een verklaring dat, indien geen eerdere erkenning heeft plaatsgevonden, nadere gegevens over de handicap vereist zijn;d) de benaming en het adres van de operator;e) de naam, voornaam telefoonnummer en e-mailadres van de jobcoach;f) de opleiding, scholing en professionele achtergrond van de sollicitant;g) zijn carrièreplannen;h) de motivering van de aanvraag;i) de geplande acties. De aanvraag moet vergezeld gaan van bewijsstukken waarmee de voorwaarden bedoeld in artikel 1146/3, § 1, kunnen worden gecontroleerd, een kopie van de arbeidsovereenkomst voor ondersteuning in de jobfunctie en, in voorkomend geval, de tripartiete overeenkomst voor ondersteuning in een bedrijf. § 4. Het Agentschap controleert of de aanvrager voldoet aan de in artikel 1146/3, § 1 bedoelde toelatingsvoorwaarden.

De datum waarop de beslissing van het Agentschap om gebruik te maken van ondersteuning in de jobfunctie van kracht wordt, is niet eerder dan de datum waarop de aanvraag bij het Agentschap is ingediend.

Art. 1146/5.§ 1. Elk kwartaal bezorgt de jobcoach aan het Agentschap een beschrijving en balans van de ondersteuningsacties die aan elke gecoachte persoon wordt geboden, aan de hand van een door het Agentschap verstrekt sjabloon.

De balans van de acties beschrijft: a) de beoogde doelstellingen;b) de getroffen ondersteuningsmodaliteiten en aanpassingen, waar nodig met inbegrip van ondersteuning binnen het bedrijf;c) het waargenomen effect van deze maatregelen;d) een beoordeling van de betrokkenheid van de gecoachte persoon en, in voorkomend geval, van het bedrijf;e) de moeilijkheden die de gecoachte persoon en, in voorkomend geval, de jobcoach en het bedrijf ondervinden bij het bereiken van deze doelstellingen;f) de oplossingen die worden overwogen om deze moeilijkheden te overwinnen;g) de toekomstige doelstellingen;h) de geplande ondersteuningsmodaliteiten en aanpassingen om deze doelstellingen te bereiken;i) de verwachte impact van deze maatregelen;j) eventuele behoeften die aan AVIQ kenbaar zijn gemaakt. In het geval van een mislukking of onregelmatigheid in de uitvoering van de acties die door de jobcoach worden uitgevoerd, zal het Agentschap de directie van de operator vragen om onverwijld de nodige maatregelen te nemen. § 2. De operator verstrekt het Agentschap elk jaar voor 15 januari van het volgende jaar een statistisch verslag op basis van een door het Agentschap verstrekt document.

De balans vermeldt de volgende geanonimiseerde gegevens: a) het aantal jobcoaches per operator;b) het aantal gecoachte personen;c) de geografische herkomst van de gecoachte personen;d) het aantal aangevangen, lopende en voltooide steunmaatregelen per 31 december van het betreffende boekjaar;e) de redenen voor het beëindigen van de opvolgingen;f) het aantal gecoachte personen dat tijdens en aan het einde van de ondersteuning in bedrijven is geplaatst;g) de soorten plaatsingen in bedrijven tijdens en aan het einde van de ondersteuning;h) het aantal gebruikte werkgelegenheidssteunen;i) de sectoren waarin de gecoachte personen actief zijn en het werk dat ze doen;j) duur van de opvolgingen;k) de evaluatie van de plaatsingen in een bedrijf met betrekking tot de bepalingen van artikel 1146/10;l) de statistieken over het geslacht, de leeftijd, de nationaliteit, het type opleiding, het kwalificatieniveau, de bronnen van inkomsten en de duur van inactiviteit van de gecoachte personen aan het begin van de opvolging;m) de soorten moeilijkheden die de gecoachte personen tegenkomen en de gevolgen daarvan;n) bronnen van doorverwijzing naar de regeling. § 3. De operator dient jaarlijks een activiteitenverslag in bij het Agentschap, op basis van een document dat hem ter beschikking wordt gesteld en binnen een door het Agentschap gestelde termijn.

Het jaarlijkse activiteitenverslag vermeldt de volgende geanonimiseerde gegevens: a) de verkregen resultaten;b) de moeilijkheden die de jobcoach ondervond in zijn ondersteunende rol, door de gecoachte personen en door de bedrijven;c) de gebruikte werkmethoden om deze moeilijkheden te overwinnen;d) de opleidingen gevolgd door jobcoaches;e) de huidige en geplande partnerschappen en samenwerkingsverbanden;f) de aanbevolen goede praktijken;g) de beschrijving van onvervulde behoeften;h) de mogelijke verbeteringen van de te nemen maatregelen. Onderafdeling 4. - Programmering

Art. 1146/6.§ 1. Het Franstalig Waals Gewest wordt per grondgebied van de Subregionale Coördinatiecommissie bedoeld in de artikelen 17 en 19 van het decreetgevend Deel van het Wetboek gedekt door ten minste één voltijds equivalent jobcoach per grondgebied.

Het aantal jobcoaches dat kan worden gesubsidieerd, wordt bepaald door de budgettaire realiteit. § 2. Als de beschikbare begrotingskredieten voor ondersteuning in de jobfunctie toenemen, doet het Agentschap een oproep tot het indienen van aanvragen om deze begroting toe te kennen aan een of meerdere nieuwe of reeds op basis van deze afdeling gesubsidieerde operatoren.

De kandidaturen worden beoordeeld door een selectiecomité dat wordt aangesteld door het Agentschap.

De selectie vindt plaats op basis van ten minste de volgende criteria: 1° de consistentie en relevantie van de geplande actie voor het probleem;2° de ervaring van de aanvrager met de integratie van de doelgroep in het beroepsleven;3° de modaliteiten voor de uitvoering van het project, met inbegrip van de aandacht voor de verschillende fasen, de rol en het profiel van de jobcoach(es), de gebruikte methodologie en het aantal beoogde gecoachte personen;4° de budgettaire aspecten, waaronder de zorg om activiteiten te ontwikkelen die niet gedekt worden door bestaande subsidies;5° identificatie van lokale hulpbronnen en vooruitzichten voor partnerschappen en synergiën;6° de modaliteiten voor zelfevaluatie van het project. Onderafdeling 5. - Subsidiëring

Art. 1146/7.Om aanspraak te kunnen maken op de subsidies bedoeld in artikel 1146/1 vervult de operator de volgende voorwaarden: 1° hij voert de taken uit, vermeld in artikel 1146/1, § 1;2° hij definieert een dienstenaanbod overeenkomstig de door het Agentschap vastgelegde procedures, met vermelding van: a) de beoogde werkmethode, met inbegrip van de wijze waarop de ondersteuning in de jobfunctie zal worden uitgevoerd;b) het verband tussen de maatregelen voor ondersteuning in de jobfunctie en de andere taken en maatregelen die verband houden met de erkenning van de operator;c) het doel van en de voorwaarden voor samenwerking met partnerdiensten die hulp kunnen bieden aan gecoachte personen, in termen van professionele inschakeling of anderszins;d) een aanduiding van het grondgebied waarop de operator voornemens is zijn activiteiten uit te oefenen;e) een beschrijving van de maatregelen die de operator in voorgaande jaren heeft genomen, waaronder maatregelen om gehandicapten te integreren in de reguliere arbeidsmarkt;f) criteria voor het opstellen van een opleidingsplan voor jobcoaches;g) de modaliteiten voor de uitwisseling van beste praktijken tussen jobcoaches, met inbegrip van die van andere operatoren;3° hij stelt één of meer jobcoaches te werk voor de actie, ten belope van het aantal voltijdse equivalenten bepaald in de subsidiebeslissing bedoeld in artikel 1146/9, tweede lid, waarbij elke jobcoach minstens halftijds diensten moet verlenen;4° hij verzekert de gecoachte personen tijdens hun aanwezigheid in de lokalen van de operator tegen arbeidsongevallen en ongevallen op weg van en naar het werk en sluit daartoe een verzekeringspolis af die de gecoachte personen recht geeft op dezelfde uitkeringen als deze voorzien in de arbeidsongevallen wet van 10 april 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet type wet prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet sluiten;5° hij verzekert de gecoachte personen tegen burgerlijke aansprakelijkheid, zowel voor schade aan werktuigen en machines als voor materiële of lichamelijke ongevallen waardoor derden tijdens de aanwezigheid van de gecoachte personen in de lokalen van de operator worden getroffen;6° hij registreert de financiële stromen volgens een analytische boekhouding die toelaat de kosten en de inkomsten met betrekking tot de maatregel ter ondersteuning in de jobfunctie duidelijk te identificeren;7° in geval van financiële tegemoetkoming van de Europese Unie houdt hij zich aan de Europese regels inzake subsidiabiliteit van de uitgaven, bekendmaking, bewaring en archiveren van de documenten; 8° hij legt uiterlijk op 30 juni van het jaar volgend op het boekjaar zijn jaarrekening voor, goedgekeurd door de Algemene Vergadering en vergezeld van een volledige lijst van de verbonden entiteiten bedoeld in artikel 3: 171, § 1, IV.A, § 1, tweede lid, van het koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; 9° in geval van financiële steun van de Europese Unie, bezorgt zij het Agentschap uiterlijk op 31 maart van het jaar dat volgt op het boekjaar, het financiële balansdossier en de overeenkomstige personeelstabel voor het Europees Sociaal Fonds, ingevuld overeenkomstig de richtlijnen van het Agentschap;10° hij zendt aan het Agentschap de documenten bedoeld in artikel 1146/5, §§ 2 en 3. Het in punt 8° bedoelde boekjaar stemt overeen met het kalenderjaar.

De rekeningen van elk van de in 8° bedoelde verbonden entiteiten worden op verzoek aan het Agentschap ter beschikking gesteld.

Art. 1146/8.De operator stelt een opleidingsplan op voor jobcoaches inclusief: 1° een opleiding in methodologie voor ondersteuning in de jobfunctie, georganiseerd door het Agentschap in het jaar van hun indiensttreding;2° een permanent opleidingsplan over een periode van twee jaar, met het oog op het perfectioneren van hun capaciteit om de methodologie voor ondersteuning in de jobfunctie toe te passen, aan een ritme van minstens vijf opleidingsdagen per jaar.

Art. 87.9. Bij de subsidiëringsaanvraag moeten de volgende documenten worden gevoegd: 1° een document waaruit het statuut van de operator blijkt;2° het dienstenaanbod bedoeld in artikel 1146/7, eerste lid, 2°. Binnen dertig dagen na de aanvraag deelt het Agentschap zijn subsidiebeslissing mee, waarin het aantal gesubsidieerde voltijdsequivalente jobcoaches wordt gespecificeerd, evenals het grondgebied waarop de operator actief is.

Art. 1146/10.De operator bereikt de volgende doelstellingen: 1° een intensieve begeleiding voorzien voor minimum vijfentwintig en maximum vijfendertig gecoachte personen, per voltijdse jobcoach;2° ervoor zorgen dat minstens vijftig procent van de gecoachte personen die minstens zes maanden begeleiding hebben gekregen, voor een periode van minstens drie maanden in een bedrijf worden geplaatst, in het kader van een arbeidsovereenkomst of een andere wettelijke of reglementaire regeling voor integratie in het beroepscircuit in een bedrijf;3° ervoor zorgen dat minstens vijftig procent van de gecoachte personen die minstens twee jaar begeleiding hebben gekregen, aan de slag gaan met een arbeidscontract van minstens drie maanden;4° zich ervan vergewissen dat minstens vijftig procent van de gecoachte personen van wie de begeleiding tijdens hetzelfde jaar eindigde, in het bedrijf blijven, onder een lopende arbeidsovereenkomst of een andere wettelijke of reglementaire regeling voor integratie in het beroepscircuit in het bedrijf die van kracht was op de datum dat de begeleiding van de jobcoach eindigde. De gecoachte personen die aan de operator gebonden zijn door een arbeidsovereenkomst of een omscholingsovereenkomst worden niet in aanmerking genomen voor de beoordeling van de in lid 1 bedoelde doelstellingen.

Art. 1146/11.Binnen de perken van de beschikbare begrotingskredieten kent het Agentschap de operator een subsidie toe ter dekking van de kosten die voortvloeien uit : 1° de loonkosten ten laste van de operator voor de tewerkstelling van de jobcoach(s) toegewezen aan de actie, ten belope van het aantal voltijdse equivalenten vermeld in de subsidiëringsbeslissing bedoeld in artikel 1146/9; 2° de werkingskosten, tot een maximum van € 8.600 per voltijds equivalent betaalde jobcoach.

Het maximumbedrag bedoeld in 2° is gekoppeld aan de centrale index die als referentie wordt gebruikt voor de loonindexering in het openbaar ambt, namelijk 109,34 op 1 april 2020, op basis van 2013.

Art. 1146/12.Aan het begin van elk kwartaal betaalt het Agentschap een voorschot van vijfentwintig procent van het jaarlijkse bedrag van de subsidie bedoeld in artikel 1146/11, geïndexeerd op basis van het jaarlijkse bedrag van de laatst gecontroleerde subsidie.

In het geval van een nieuwe operator raamt deze in zijn aanvraag de salariskost afgetopt op de huidige schaal.

De voorschotten worden automatisch aangepast op de tweede maand na de overschrijding van het in artikel 1146/11, lid 2, bedoelde spilindexcijfer.

Art. 1146/13.De subsidie wordt gebruikt in overeenstemming met de beginselen van subsidiabiliteit van kosten zoals uiteengezet in de bijlagen 45/3 en 45/4.

Onderafdeling 6. - Controle en sancties

Art. 1146/14.§ 1. Het Agentschap voert de beoordeling uit op basis van het statistisch verslag, vermeld in artikel 1146/5, § 2, en deelt de operator per post of per e-mail het resultaat van deze beoordeling mee in termen van tevredenheid met de opgelegde doelstellingen. § 2. Het Agentschap voert jaarlijks een controle uit op de regelmatigheid van de rekeningen en de prestaties van de operator, evenals een controle op het juiste gebruik van de subsidies die op grond van deze afdeling aan het Agentschap zijn toegewezen.

Het Agentschap stuurt de operator een gedetailleerd rapport per post of e-mail.

Op straffe van verval beschikt de operator over een termijn van dertig dagen, te rekenen vanaf de ontvangst van de stukken, waarbij het poststempel als bewijs geldt, om de op grond van deze afdeling toegekende subsidies of het in lid 2 bedoelde verslag, in de door het Agentschap definitief geachte versie, aan te vechten. § 3. Als de subsidiabele kosten met betrekking tot de subsidie bedoeld in artikel 1146/11, 1°, hoger zijn dan de door het Agentschap betaalde voorschotten, betaalt het Agentschap op basis van de conclusies van de controle bedoeld in paragraaf 2 een aanvullende subsidie aan de operator.

Als de subsidiabele kosten met betrekking tot de subsidies bedoeld in artikel 1146/11, 1° en 2°, lager zijn dan de door het Agentschap betaalde voorschotten, vordert het Agentschap het onverschuldigd betaalde bedrag terug van de operator.

Het saldo wordt binnen drie maanden na kennisgeving betaald of teruggevorderd.

Voor de terugvordering kan een vereffeningsplan over een periode van maximaal twaalf maanden worden opgesteld.

Art. 1146/15.Het Agentschap kan de betaling van subsidies schorsen met ingang van het kwartaal volgende op dat waarin is vastgesteld dat niet aan de in artikel 1146/7 bedoelde voorwaarden is voldaan.

De schorsing eindigt wanneer de operator aantoont dat opnieuw aan alle voorwaarden van artikel 1145/7 is voldaan.

In afwijking van lid 1 verliest de operator automatisch zijn subsidie vanaf de datum waarop de erkenning op grond waarvan hij operator is, vervalt.

Art. 1146/16.Het Agentschap kan zijn subsidie intrekken van een operator die er niet in slaagt alle in artikel 1146/10 genoemde doelstellingen te bereiken gedurende drie opeenvolgende jaren, of gedurende maximaal drie jaar per periode van zes jaar.

De intrekking van de subsidie wordt van kracht op 1 januari van het jaar dat volgt op de vaststelling dat de operator zijn doelstellingen niet heeft bereikt, overeenkomstig lid 1.

Het Agentschap kan de teruggevorderde subsidie onder de in artikel 1146/6, § 2 genoemde voorwaarden toewijzen aan andere operatoren.".

Art. 88.In hoofdstuk 5 van titel IX van boek V van het tweede deel van hetzelfde Wetboek wordt een afdeling 11, die artikel 1146/17 omvat, ingevoegd, luidend als volgt: Afdeling 11. - Termijnen voor het bewaren van persoonsgegevens

Art. 1146/17.De persoonsgegevens van de begunstigde van een tegemoetkoming als bedoeld in de afdelingen 2 tot en met 10 van dit hoofdstuk worden bewaard gedurende een periode van tien jaar vanaf de datum van kennisgeving van de eerste beslissing tot toekenning van de tegemoetkoming.

Als de persoon aan het einde van deze periode nog steeds een tegemoetkoming ontvangt van het AVIQ op grond van de afdelingen 2 tot en met 10, wordt de periode met 10 jaar verlengd.". HOOFDSTUK V. - Wijziging van sommige bepalingen van de bijlagen 45/3, 45/4, 76, 77 en 80 bij het reglementair deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid

Art. 89.Het opschrift van bijlage 45/3 bij van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid wordt vervangen door wat volgt: "Subsidiabiliteit van de kosten. Algemene regels die gelden voor de verschillende diensten die door het Agentschap zijn erkend en gecontracteerd op basis van titel VII, hoofdstukken 1 tot 4, 7 en 9, XI en XII, en voor de operatoren voor ondersteuning in de jobfunctie bedoeld in titel IX, hoofdstuk V, afdeling 10, van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, Deel Twee, Boek V".

Art. 90.Het opschrift van de bijlage 45/4 bij hetzelfde Wetboek wordt vervangen als volgt: "In aanmerking komende personeelskosten" als bedoeld in artikel 474/3, § 3, en artikel 1146/6".

Art. 91.In bijlage 45/4 van hetzelfde Wetboek, wordt punt I, 1., aangevuld met een streepje luidend als volgt : "- voor de jobcoachfunctie bedoeld in artikel 1146/7, 3°, de schaal 27 voor de operatoren erkend door het Agentschap en ressorterend onder het paritair subcomité 319.02 en schaal 4.2 van het paritair subcomité 329.02 voor de andere operatoren.

Art. 92.Bijlage 76 bij hetzelfde Wetboek wordt vervangen door bijlage 1 bij dit besluit.

Art. 93.In de Franse versie van bijlage 77 bij hetzelfde wetboek wordt het woord "coordinateur" telkens vervangen door het woord "directeur".

Art. 94.Bijlage 80 bij hetzelfde Wetboek wordt vervangen door bijlage 2 bij dit besluit.

Art. 95.In hetzelfde Wetboek wordt een bijlage 143 ingevoegd, waarin de bepalingen van bijlage 3 bij dit besluit zijn opgenomen. HOOFDSTUK VI. - Overgangs- en slotbepalingen

Art. 96.De operatoren die met het Agentschap een overeenkomst hebben in het kader van het specifieke initiatief voor ondersteuning in de jobfunctie, worden op de dag vóór de datum van inwerkingtreding van dit besluit automatisch gesubsidieerd op basis van de bepalingen van artikel 86 van dit besluit, ten belope van het aantal voltijdse equivalenten vastgelegd in de overeenkomst van de operator en onder voorbehoud van de indiening van een subsidieaanvraag bij het Agentschap binnen de dertig dagen na de publicatie van dit besluit in het Belgisch Staatsblad en ten vroegste vanaf 1 januari 2024.

Art. 97.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2024.

Art. 98.De Minister die bevoegd is voor het gehandicaptenbeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 24 augustus 2023.

Voor de Regering: De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Werk, Vorming, Gezondheid, Sociale Actie en Sociale Economie, Gelijke Kansen en Vrouwenrechten, Ch. MORREALE

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^