Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 24 augustus 2023

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/08/2023 pub. 19/10/2023 numac 2023045869 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst met opleidingen die in aanmerking komen bedoeld in artikel 2, eerste lid, 8°, van het besluit van de Waalse Regering van 28 februari 2019 betreffende de financiële stimulans om werkzoekenden te mobiliseren voor een opleiding type ministerieel besluit prom. 24/08/2023 pub. 24/10/2023 numac 2023044898 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit dat het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende vaststelling van de toekenningsvoorwaarden van een forfaitaire vergoeding toegekend aan de personeelsleden van de politiediensten die deelnemen aan humanitaire of politieoperaties onder het gezag van één of meerdere internationale instellingen alsook aan bepaalde operaties ten behoeve van de strijdkrachten, toepasselijk maakt op het personeel dat aangewezen is ter versterking van de Delegaties van de Europese Unie in Libanon en Jordanië ("EUDEL Amman") type ministerieel besluit prom. 24/08/2023 pub. 03/11/2023 numac 2023046661 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 december 2021 houdende gedeeltelijke uitvoering, wat betreft economisch herstel door middel van digitale technologie in het kader van het REACT-EU-initiatief, van het besluit van de Waalse regering van 23 februari 2017 houdende uitvoering van de hoofdstukken 1, 3 en 4 van het decreet van 21 december 2016 houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest geïntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ondernemingen, ter bevordering van het ondernemerschap of de groei, en strekkende de oprichting van een databank van authentieke bronnen die verbonden is met die geïntegreerde portefeuille type ministerieel besluit prom. 24/08/2023 pub. 16/01/2024 numac 2023044916 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 augustus 2020 tot benoeming van de leden en de voorzitter van de Raad van Beroep voor de studietoelagen van de Franse Gemeenschap type ministerieel besluit prom. 24/08/2023 pub. 16/01/2024 numac 2023048391 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bepaling van de modaliteiten voor de betaling van de retributies en de modellen van documenten bedoeld bij het besluit van de Waalse Regering van 8 september 2022 betreffende de begeleiding van uitzonderlijke voertuigen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 24/08/2023 pub. 31/10/2023 numac 2023046534 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van artikel L1533-1 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie, betreffende de aansluitingsmodaliteiten, de werkings- en financieringsregels van de intergemeentelijke bemiddelingsdienst van het Waalse Gewest type besluit van de waalse regering prom. 24/08/2023 pub. 06/12/2023 numac 2023047661 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van sommige bepalingen van het reglementair deel van het Waalse Wetboek van Sociale actie en Gezondheid, betreffende de tewerkstelling en de opleiding van de gehandicapte personen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/08/2023 pub. 16/01/2024 numac 2023045063 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de lijst van ambten met een tekort per zone voor het schooljaar 2023-2024, met een onderscheid tussen ambten met een ernstig tekort type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/08/2023 pub. 16/01/2024 numac 2023045066 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van vijftien beroeps- en opleidingsprofielen opgesteld door de « Service francophone des Métiers et des Qualifications » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/08/2023 pub. 16/01/2024 numac 2023045021 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 juni 2019 tot organisatie van een opleidingsstelsel gewijd aan het thema van de gemeenschappelijke kern type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/08/2023 pub. 16/01/2024 numac 2023045069 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 augustus 2013 houdende het algemeen reglement van de studies in de Hogere kunstscholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/08/2023 pub. 16/01/2024 numac 2023045072 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot organisatie van opleidingsstelsels gewijd aan de evolutieve benadering in het kader van de gemeenschappelijke kern type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/08/2023 pub. 16/01/2024 numac 2023045022 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 april 2017 houdende vaststelling van de lijst van de bijzondere competenties genomen ter uitvoering van artikel 35 van het decreet van 11 april 2014 tot regeling van de bekwaamheidsbewijzen en ambten in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde en gesubsidieerde basis- en secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/08/2023 pub. 16/01/2024 numac 2023045074 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot organisatie van een opleidingsstelsel gewijd aan het referentiekader van initiële competenties voor het gespecialiseerd onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/08/2023 pub. 16/01/2024 numac 2023045073 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot organisatie van een opleidingsstelsel gewijd aan de hervorming van het kwalificerend onderwijstraject type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/08/2023 pub. 16/01/2024 numac 2023045096 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot opheffing van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 juni 2020 houdende erkenning van het "C.P.A.S. de Mons" gelegen rue de Bouzanton, 1, 7000 Mons
^