Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 4 oktober 2021

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 04/10/2021 numac 2021021873 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de fabricage van en de handel in voedingssupplementen die andere stoffen bevatten dan nutriënten en planten of plantenbereidingen type koninklijk besluit prom. 31/08/2021 pub. 04/10/2021 numac 2021021875 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de fabricage van en de handel in voedingsmiddelen die uit planten of uit plantenbereidingen samengesteld zijn of deze bevatten type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/10/2021 numac 2021021995 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 12 september 2021 wordt mevrouw Rita VAN GIEL bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A1, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in e Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 16/09/2021 pub. 04/10/2021 numac 2021032799 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98/8 van 13 juli 2021, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 van 20 februari 2009 betreffende de ecocheques type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/10/2021 numac 2021022016 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 29 augustus 2021, wordt mevrouw Brigitte VANDECAVEY, rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in de klasse A4 met de titel van adviseur-genera Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 16/09/2021 pub. 04/10/2021 numac 2021032905 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 155 van 15 juli 2021, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling, voor 2023 en 2024, van de voorwaarden voor de toekenning van de vrijstelling van verplichting van aangepaste beschikbaarheid voor oudere werknemers die worden ontslagen vóór 1 juli 2023 in het raam van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, die 20 jaar hebben gewerkt in een stelsel van nachtarbeid, die in een zwaar beroep of in de bouwsector tewerkgesteld werden en arbeidsongeschikt zijn, die tewerkgesteld werden in een zwaar beroep en 35 jaar beroepsverleden aantonen, die een lange loopbaan hebben, of die tewerkgesteld waren in een onderneming in moeilijkheden of in herstructurering type koninklijk besluit prom. 16/09/2021 pub. 04/10/2021 numac 2021032904 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 153 van 15 juli 2021, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling, voor de periode van 1 juli 2021 tot 31 december 2022, van de voorwaarden voor de toekenning van de vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid voor oudere werknemers die worden ontslagen in het raam van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep of tewerkgesteld werden in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn, die hebben gewerkt in een zwaar beroep en 35 jaar beroepsverleden aantonen of een lange loopbaan hebben type koninklijk besluit prom. 08/09/2021 pub. 04/10/2021 numac 2021033040 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 augustus 2014 houdende bezoldigingsregeling van het ambulancepersoneel van de hulpverleningszones dat geen brandweerman is type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/10/2021 numac 2021033267 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 27 mei 2021, in werking tredend op 31 januari 2022 `s avonds, is mevr. Wicke B., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, op haar verzoek in ruste gesteld; Betrokkene mag haar a Bij koninklijk besluit van 27 mei 2021, uitwerking hebbend met ingang van 30 april 2021 `s avon(...) type koninklijk besluit prom. 19/09/2021 pub. 04/10/2021 numac 2021033272 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 30 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 13/05/2017 pub. 04/10/2021 numac 2021033229 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van afwijkingen op de vergunnings- en bedrijfsuitoefeningsvoorwaarden voor overnemers van schuldvorderingen uit een hypothecair krediet met een onroerende bestemming en voor kredietgevers die geen kredieten meer toestaan maar enkel bestaande kredieten beheren en afwikkelen, en tot wijziging van de artikelen 3 en 4 van het koninklijk besluit van 29 oktober 2015 tot uitvoering van Titel 4, Hoofdstuk 4, van Boek VII van het Wetboek van economisch recht, wat betreft de aanvraag tot en behoud van de vergunning als kredietgever. - Duitse vertaling van uittreksels type koninklijk besluit prom. 16/09/2021 pub. 04/10/2021 numac 2021033293 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het stadion Terrain de Marloie inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 16/09/2021 pub. 04/10/2021 numac 2021033291 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het stadion van Royal Olympic Football Club Stockel inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 16/09/2021 pub. 04/10/2021 numac 2021033292 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het stadion van FC Esperanza Pelt inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 16/09/2021 pub. 04/10/2021 numac 2021033311 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het stadion van SC City Pirates Antwerpen inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 16/09/2021 pub. 04/10/2021 numac 2021033313 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het Crossingstadion inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 16/09/2021 pub. 04/10/2021 numac 2021033312 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het stadion van KFC Zwarte Leeuw inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/10/2021 numac 2021203838 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 8 september 2021 wordt de heer Marc PAYEN, adviseur klasse A3, met ingang van 1 oktober 2021, eervol ontslag verleend uit zijn functies. type koninklijk besluit prom. 16/09/2021 pub. 04/10/2021 numac 2021203976 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juni 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de syndicale premie 2020 type koninklijk besluit prom. 16/09/2021 pub. 04/10/2021 numac 2021204005 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de financiële tussenkomst in de opleidingskost voor de basisopleiding in veiligheid onderdeel Basic Safety Training in het kader van artikel 3, h) financieren en organiseren van specifieke maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 108594/CO/143 van 9 juni 2011 type koninklijk besluit prom. 16/09/2021 pub. 04/10/2021 numac 2021204269 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 158 van 15 juli 2021, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot toewijzing van een deel van de loonmarge aan het wegwerken van het onderscheid tussen arbeiders en bedienden inzake aanvullende pensioenen type koninklijk besluit prom. 16/09/2021 pub. 04/10/2021 numac 2021204272 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 152 van 15 juli 2021, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot invoering, voor de periode van 1 juli 2021 tot 30 juni 2023, van een stelsel van bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/10/2021 numac 2021204298 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 19 september 2021, wordt aan de heer TILMANT Jean-Marie op het einde van de maand december 2021, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/10/2021 numac 2021204300 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 19 september 2021, wordt aan de heer BRONCKART Guy op het einde van de maand december 2021, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het ambt type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/10/2021 numac 2021204306 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 19 september 2021, wordt aan de heer JUZENKA Philippe op het einde van de maand januari 2022, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het am Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. 16/09/2021 pub. 04/10/2021 numac 2021204270 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 159 van 15 juli 2021, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling van een regeling van volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en/of een regeling van gedeeltelijke arbeid bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken voor bedienden als gevolg van de sociaaleconomische toestand ten gevolge van de coronacrisis type koninklijk besluit prom. 16/09/2021 pub. 04/10/2021 numac 2021204271 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 150 van 15 juli 2021, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling, voor de periode van 1 januari 2021 tot 30 juni 2023, van de voorwaarden voor de toekenning van een bedrijfstoeslag in het kader van de werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere mindervalide werknemers en werknemers met ernstige lichamelijke problemen, indien zij worden ontslagen type koninklijk besluit prom. 16/09/2021 pub. 04/10/2021 numac 2021204308 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 154 van 15 juli 2021, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling, voor de periode van 1 januari 2021 tot 31 december 2022, van de voorwaarden voor toekenning van de vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid voor oudere werknemers die worden ontslagen in het raam van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag die tewerkgesteld werden in een onderneming in moeilijkheden of herstructurering

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/09/2021 pub. 04/10/2021 numac 2021021962 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van drie coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 28/09/2021 pub. 04/10/2021 numac 2021022019 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit ondernemingen gemandateerd als sociale inschakelingsonderneming voor de uitvoering van een inschakelings-programma zoals omschreven in artikel 15 paragraaf 2 van de ordonnantie van 23 juli 2018 met betrekking tot de erkenning en de ondersteuning van sociale ondernemingen in 2020 type ministerieel besluit prom. 10/09/2021 pub. 04/10/2021 numac 2021033308 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van leden en van plaatsvervangende leden van de Commissie "Ambachtslieden" type ministerieel besluit prom. 24/09/2021 pub. 04/10/2021 numac 2021033392 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot hernieuwing van de erkenning van BELGATEQ vzw als een organisme voor de controle van huishoudelijke installaties op lage en zeer lage spanning bedoeld in Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie type ministerieel besluit prom. 17/09/2021 pub. 04/10/2021 numac 2021033386 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een vereniging in het kader van een rechtsvordering tot collectief herstel type ministerieel besluit prom. 28/09/2021 pub. 04/10/2021 numac 2021033394 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot intrekking van de erkenning van de door een beheersvennootschap aangewezen personen, in toepassing van artikel XI.263, § 3, van het Wetboek van economisch recht type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/10/2021 numac 2021033395 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Aanwijzing Bij ministerieel besluit van 27 september 2021 wordt de heer Bart VRANCKEN tijdelijk aangewezen als titularis van de functie van functioneel directeur van de Stafdienst Informatie- en Communicatie Technologie van de Feder Aan deze aanwijzing komt een einde op de dag waarop de herwogen managementfunctie voor de digitale (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/10/2021 numac 2021033413 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 16 september 2021, is mevr. Cannoot D., parketjurist op arbeidsovereenkomst in het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent, aangewezen om haar ambt te vervullen bij het parket West-Vlaanderen; type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/10/2021 numac 2021202929 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van de specifieke aanvullende vorming en het specifieke examen voor coördinatoren inzake veiligheid en gezondheid Bij ministerieel besluit van 7 juli 2021, worden de cursussen van niveau De voorzitter van het directiecomité, G. De Poorter type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/10/2021 numac 2021204575 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van de specifieke aanvullende vorming en het specifieke examen voor coördinatoren inzake veiligheid en gezondheid Bij ministerieel besluit van 17 september 2021, worden de cursus van niv

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 04/10/2021 numac 2021204025 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidshof van Luik Bij beschikking van 9 september 2020 werd de heer BRONCKART Guy, raadsheer in sociale zaken als werknemer-arbeider bij het Arbeidshof van Luik door de Eerste Voorzitter van dit hof aangewezen om het am type beschikking prom. -- pub. 04/10/2021 numac 2021204026 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidshof van Luik Bij beschikking van 9 september 2020 werd de heer TILMANT Jean-Marie, raadsheer in sociale zaken als werknemer-arbeider bij het Arbeidshof van Luik door de Eerste Voorzitter van dit hof aangewezen om h type beschikking prom. -- pub. 04/10/2021 numac 2021204226 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidshof van Luik Bij beschikking van 31 augustus 2021 werd de heer JUZENKA Philippe, raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het Arbeidshof van Luik door de Eerste Voorzitter van dit hof aangewezen om het ambt van

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 04/10/2021 numac 2021204403 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidsrechtbank van Henegouwen Bij beschikking van 3 september 2021 werd mevrouw LAMBIOTTE Marie, voorheen rechter in sociale zaken als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Henegouwen door Mevrouw de Voorzitter van deze type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 04/10/2021 numac 2021204404 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidsrechtbank van Henegouwen Bij beschikking van 3 september 2021 werd mevrouw TALPE Marianne, voorheen rechter in sociale zaken als werknemer-bediende bij de Arbeidsrechtbank van Henegouwen door Mevrouw de Voorzitter v

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/09/2021 pub. 04/10/2021 numac 2021033366 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 januari 2018 betreffende het instellen van een lage-emissiezone

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 24/09/2021 pub. 04/10/2021 numac 2021033398 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over de compensatie van de omboekingskosten van evenementen ten gevolge van de coronavirusmaatregelen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 23/09/2021 pub. 04/10/2021 numac 2021033407 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot toekenning van steun bij de verhuis, de huur of de vestiging voor personen die in juli 2021 slachtoffer zijn geworden van de overstromingen type besluit van de waalse regering prom. 16/09/2021 pub. 04/10/2021 numac 2021033408 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van bijlage 120 bij het reglementair deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid type besluit van de waalse regering prom. 16/09/2021 pub. 04/10/2021 numac 2021033432 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van sommige bepalingen van het reglementair deel van het Waals Wetboek van Sociale actie en Gezondheid betreffende de hulpdiensten voor gezinnen en bejaarde personen

bericht

type bericht prom. -- pub. 04/10/2021 numac 2021021993 bron belgische mededingingsautoriteit Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-21/0018: Koninklijke A-ware Food Group B.V. / `De Target' Op 22 september 2021 ontving de auditeur-generaal van de Belgische Mededingingsautoriteit een aanme(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 04/10/2021 numac 2021204565 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige projectmanagers ICT (niveau A2) bij de steundienst van het college van hoven en rechtbanken. - Rechterlijke Orde. - Selectienummer: ANG21285 Solliciteren kan tot 28/10/2021 via www.selor.be Een lijst van maxim(...)

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 04/10/2021 numac 2021092409 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand september 202    Indice septembre 2021 (...)

document

type document prom. 15/07/2021 pub. 04/10/2021 numac 2021204431 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 22 mei 2014 betreffende de kinderopvangdiensten en andere vormen van kinderopvang type document prom. 26/08/2021 pub. 04/10/2021 numac 2021204542 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot uitvoering van het Sportdecreet van 19 april 2004

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/10/2021 numac 2021022007 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 29 augustus 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2022, wordt mevrouw Katrien E.F.T. EECKELAERT, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché Bij besliss Bij koninklijk besluit van 1 juli 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2022, wor(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/10/2021 numac 2021022005 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 29 augustus 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 september 2021, wordt de heer Thibaut W.G. DERVEAUX, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij besliss Bij koninklijk besluit van 29 augustus 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 september 20(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/10/2021 numac 2021022006 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 29 augustus 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 september 2021, wordt de heer Botho VERBIST, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/10/2021 numac 2021031682 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 21 mei 2021 wordt mevrouw Nele KNOCKAERT, met ingang van 1 januari 2021, benoemd in de betrekking van "directeur Operaties" bij de lokale politie van de politiezone G type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/10/2021 numac 2021033020 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 31 augustus 2021, wordt de heer Jan MERTENS, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3 met de titel van Adviseur bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid v Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/10/2021 numac 2021033226 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ereconsuls. - Nationale Orden Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 24 december 2020, worden bevorderd of benoemd: Kroonorde Ridder De heer DIERICK, Hendrik, 15.11.2020, honorair Consul van België te Mombasa. Orde van Leopold II Officier De heer VANCOLE type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/10/2021 numac 2021033315 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 29 augustus 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 september 2021, wordt de heer Steve H.I. MEES, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing v type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/10/2021 numac 2021033310 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 29 augustus 2021 wordt de heer FLANDRE Raphaël, stagedoend attaché in de klasse A1, met ingang van 1 juli 2021 met ranginneming op 1 juli 2020, in het Franse taalkader van d Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/10/2021 numac 2021033436 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 1 september 2021, bladzijde 93779, akte 32627, moet men de tekst lezen als volgt : Bij koninklijk besluit van 25 mei 2021, wordt de heer Steven FAUCONNIER benoemd tot rijksamb Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/10/2021 numac 2021204538 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 16 september 2021, dat in werking treedt de dag van deze bek Bij hetzelfde besluit, wordt mevr. REYNDERS Heidi, benoemd in de hoedanigheid van werkend lid bij g(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 04/10/2021 numac 2021033294 bron brussels hoofdstedelijk parlement Stedenbouwkundig College. - Oproep tot kandidaten met het oog op de voordracht van een dubbeltal van kandidaten voor vijf vacante mandaten Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement zal binnenkort aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering een dubbelt Het is de bedoeling te voorzien in de vervanging van drie leden wier mandaat in mei 2021 is afgelop(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 04/10/2021 numac 2021033295 bron brussels hoofdstedelijk parlement Vervanging van de ontslagnemende leden van de Brusselse Controlecommissie . - Oproep tot kandidaten voor een informaticus Op 6 januari 2020 heeft het Bureau in uitgebreide samenstelling van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement beslist om (...) Deze oproep beoogt een informaticus aan te duiden binnen de bovengenoemde commissie. 1. Opdracht(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 04/10/2021 numac 2021204299 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-arbeider, behorend tot het Franse taalstelsel, bij het Arbeidshof van Luik ter vervanging van de heer Je De betrokken organisaties worden verzocht de kandidaturen voor te dragen overeenkomstig de artikel(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 04/10/2021 numac 2021204301 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-arbeider, behorend tot het Franse taalstelsel, bij het Arbeidshof van Luik ter vervanging van de heer Gu De betrokken organisaties worden verzocht de kandidaturen voor te dragen overeenkomstig de artikel(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 04/10/2021 numac 2021204307 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever, behorend tot het Franse taalstelsel, bij het Arbeidshof van Luik ter vervanging van de heer Philippe JU De betrokken organisaties worden verzocht de kandidaturen voor te dragen overeenkomstig de artikele(...)

document

type document prom. -- pub. 04/10/2021 numac 2021022010 bron federale overheidsdienst financien Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -ondersteuning Dienst Reglementering Akkoord in onderling overleg tussen de bevoegde autoriteiten van Duitsland en België ter verlenging van het akkoord in onderling overleg van 6 mei 2020 met betr 1. Inleiding Op 6 mei 2020 sloten Duitsland en België een akkoord in onderling overleg overeenko(...) type document prom. 28/09/2021 pub. 04/10/2021 numac 2021033298 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Beslissing houdende de toestemming voor de invoer en het gebruik van het geneesmiddel Bamlanivimab en Etesevimab voor de behandeling van COVID-19 type document prom. 28/09/2021 pub. 04/10/2021 numac 2021033299 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Beslissing houdende de toestemming voor de invoer en het gebruik van het geneesmiddel Sotrovimab voor de behandeling van COVID-19 type document prom. -- pub. 04/10/2021 numac 2021204363 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Sociaal controleurs (m/v/x) (niveau B) voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. - Selectienummer : ANG21258 Solliciteren kan tot 18/10/2021 via www.selor.be(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is(...) type document prom. -- pub. 04/10/2021 numac 2021204567 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Orthoptisten-Optometristen (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG21157 Deze selectie werd afgesloten op 24/09/2021. Er zijn 2 laureaten. De lijst(...) type document prom. -- pub. 04/10/2021 numac 2021204585 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Experten Duurzaam Ondernemerschap (niveau A1) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG21145 Deze selectie werd afgesloten op 16/09/2021. type document prom. -- pub. 04/10/2021 numac 2021204587 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen. - Mandaten in de Raad van Beheer Het mandaat van enkele leden van de Raad van Beheer van het R.S.V.Z. moet worden ingevuld. Het gaat om : - 1 mandaat als vertegenwoordiger v - 1 mandaat dat toekomt aan de vertegenwoordigers van de gezinsorganisaties. De organisaties van(...) type document prom. -- pub. 04/10/2021 numac 2021204588 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Projects Managers (niveau A2) voor de steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, voor de Rechterlijke Orde. - Selectienummer: AFG21200 Solliciteren kan tot 21/10/2021 via www.selor.be(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is(...) type document prom. -- pub. 04/10/2021 numac 2021204596 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de Rechterlijke Orde: Secretaris (m/v/x) bij het parket van Waals Brabant. - Selectienummer: BFG21073 Er is 1 laureaat. Deze select(...) De lijst van laureaten is onbeperkt in tijd geldig. (...)
^